Zasedání městského zastupitelstva 24. února 2011

Zahájení a volba pracovních komisí

Zasedání zahájil starosta města Tomáš Havlíček zhruba v 19.03 hodin. Zastupitelstvo se sešlo v počtu 15 lidí, tj. v plném počtu.

Návrhová komise byla zvolena ve složení: Petr Chmelík, Jan Moravec, Miloš Petřík (Pro / proti / zdrželo se): 12/0/3

Ověřovatelé zápisu: Josef Mách, Josef Kubát: 13/0/2

Schválení programu zasedání

Starosta navrhuje rozšířit program o pokus získat od Pozemkového fonfu ČR též pozemky v areálu letního kina (nejistý výsledek – neví se, zda to nenarazí na plombu z důvodů nevyjasněného narovnání s církvemi, v tomto případě s Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou. Dále navrhuje rozšířit program o rozpočtový výhled na roky 2011 až 2013, což je papírování, které on osobně považuje za zbytečné, ale v minulosti kvůli tomu bylo město již popotahováno. Martin Provazník navrhuje zlepšit informovanost občanů – zejména pokud jde o vysvětlení bodů usnesení (který pozemek se pod tím čkterým číslem skrývá apod.). Program po rozšíření přijat: 15/0/0

Informace starosty

Kanalizace: Jedná se o zahájení a harmonogramu prací – hrozí totiž menší zdržení: SFŽP během schvalování změnil pravidla hry, a zatímco dříve mu stačil úvěrový příslib, nyní vyžaduje již smlouvu s bankou. Město jedná s Českou spořitelnou o úvěrové smlouvě. Pokud by však celkový objem úroků překročil limit 2800000 Kč (zatím ho mírně překračuje), nešlo by smlouvu uzavřít přímo, nýbrž musela by se uskutečnit soutěž, což by znamenalo zdržení. Je snaha částku stlačit pod uvedený limit.

Plnění rozpočtu – skončil o něco lépe, než se čekalo, příjmy byly splněny zhruba na 104%, výdaje byly také vyšší, ale ne o tolik, takže přebytkem lze pokrýt schodek dalšího rozpočtu. Konkrétní čísla se objeví na městském webu.

Silnice 114/II – proběhlo několik jednání, naposledy v úterý (22. února) s vedoucím správy silnic na Dobříši. Je zde snaha dát jakž takž do pořádku nejhůře postižený úsek, což je most v Paškově ulici a obě jeho předmostí. Naději na úspěch zvyšuje ta skutečnost, že právě tento úsek Paškovy ulice by budováním kanalizace neměl být přímo zasažen (budou rozkopány až úseky navazující).
Je rovněž zažádáno na kraji u hejtmana o příspěvek z havarijního fondu, výsledek zatím není znám.

Protipovodňová opatření (jejich hlavní částí je bezdrátový městský rozhlas): běží výběrové řízení.

Přivaděč vody z Chotilska: zpracována nová trasa, která obchází pozemek, jehož majitel (realitka se sídlem na Kypru) nedal souhlas se stavbou potrubí. Územní rozhodnutí stavebního úřadu lze nalézt na oficiálním městském webu na adrese http://www.mestonovyknin.cz/zmena-uzemniho-rozhodnuti-vodovodni-rad-chotilsko-zaborna-lhota-novy-knin-k-u-novy-knin-zaborna-lhota/d-2713/p1=55

Zprávu starosty bere zastupitelstvo na vědomí: 15/0/0

Projednání a schválení rozpočtu na rok 2011.

V rozpočtu není zatím zahrnuta stavba kanalizace (dotace ještě není schválena, bude předmětem pozdějších rozpočtových opatření). Něco z toho, s čím se v něm už počítá:
rekonstrukce výtlaku vodovodu na Kozích Horách (potřebuje generálku); rezerva pro případné přípojky, které se budou stavět spolu s hlavními řady, jakmile bude schválena dotace (proto je zde naoko opravdu značný nepoměr mezi příjmy z vody a kanalizace a výdaji na totéž);
kulturní památky – zažádáno o dotaci, dále se má dokončit zastřešení špýcharu ve Starém Kníně;
pro tělovýchovu se počítá se třemi sty tisíci korunami s tím, že pokud se podaří získat dotaci na opravu sokolovny, lze částky upravit; Byl vysvětlen rozdíl mezi rozpočtem a výhledem – do výhledu (který je jen hrubým odhadem) například lze zahrnout očekávanou dotaci na kanalizaci, do rozpočtu zatím ne.
Pan Nevařil vyjádřil nespokojenost s výdaji na vodu, 760000 Kč nákladů (ovšem pozor, vedle provozních nákladů zde jsou i náklady na přípojky, cca 60 000 Kč)  se mu zdá dost, když vodu přece čerpáme zadarmo (příjmy od občanů za vodné a stočné přitom činily 670000 Kč, vodovod a kanalizace jsou tedy zatím mírně prodělečné). Starosta vysvětluje, že úplně zadarmo to není (něco stojí elektřina, vodojem je potřeba kontrolovat, probíhá chlórování, nějakou spotřebu má čistička, atd.)

Výdaje 403000 Kč na hasiče: plánuje se výměna druhých vrat v novoknínské hasičárně a přístavba zázemí v hasičárně sudovické.

Zmínka o Charitě (na pečovatelskou službu je vyčleněno 100000– zde mi vypadla jedna nula, za nedopatření se omlouvám, již je opraveno – MH 2011-03-02) : starosta si povzdechl nad tím, že po sociální reformě jsou vyúčtování ze strany Charity mnohem méně vypovídající než před ní.

Celkové příjmy rozpočtu mají být (snad jsem to zapsal správně) 23775000 Kč, výdaje 23863000 Kč, schodek má být kryt výsledkem předchozích let.

Rozpočet schválen v podobě, v jaké byl navržen (lze najít na městském webu na adrese http://www.mestonovyknin.cz/navrh-rozpoctu-na-rok-2011/d-2715/p1=55) 11/0/4 (zdržela se ODS)

Připravovaná vyhláška o likvidaci odpadů

Systém prodeje známek má být zaměněn povinností odvíjející se u trvale obydlených domů od počtu obyvatel, u rekreačních stavení stanovenou paušálem. Pan František Podhorecký upozornil na lokalitu ve Zlatodole, která je pro popeláře špatně dostupná. Řeč přišla i na nejmenovanou (inu, zákon o ochraně osobních údajů…) leč víceméně všeobecně známou velkou sběratelku na kraji malého města – zda by na ni nešly nasadit nějaké páky. Její sběratelství je porušením zákona už za stávajících poměrů, pokutu jí lze uložit, ale zkuste ji vymáhat, že ano? (No, jen zkuste dostat k ní na dvůr exekutora! To, co by tam eventuálně mohl zabavit, by se asi s příliš velkým ziskem vydražit nedalo –  pozn. MH).

Zastupitelstvovzalo návrh vyhlášky na vědomí a pověřuje radu dopracováním tak, aby ji bylo možno schválit nejpozději na červnovém zasedání zastupitelstva, má-li vstoupit v platnost od ledna 2012.

Hlasování: 15/0/0

Privatizace bytů v Libčicích (8 bytů v domech č.p. 59 a 60)

Proběhlo několik jednání, město se bude snažit z privatizace docílit čistého zisku 1800000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením privatizace. 15/0/0

Další majetkové záležitosti

Záměr koupě části pozemku p.č. 132/6 v k.ú. Starý Knín (jde o pozemek zasahující do cesty nad Hrdinkovými a Brašnovými), celkem jde o 32 metrů čtverečných. 15/0/0

Záměr bezúplatného přijetí pozemku od Pozemkového fondu ČR – část p.č. 977 v k.ú. Starý Knín – poblíž letního kina: 15/0/0

Záměr přijetí pozemku část p.č. 100/18 v k.ú. Sudovice (pozemek u obytné zástavby sloužící jako příjezdová komunikace): 15/0/0

Záměr přijetí pozemků 84/2, 84/3, 82/4 v letním kině: 15/0/0

Vzájemný prodej p.č. 155/2, 155/3 s 731/3 v k.ú Starý Knín (lokalita Na Skřivanech – s rodinou B., kvůli nápravě vlastnictví cesty)
Rozděleno na dva body, protože prodávat bude jiná členka rodiny, než ten, kdo bude naopak jiné pozemky kupovat. Prodej schvále 15/0/0, koupě schválena 14/0/1? – jeden ze zastupitelů byl během hlasování postižen mikrospánkem (jsem zvědav, jaký výsledek hlasování se objeví v oficiálních dokumentech – pozn. MH).

Prodej části p.č. 729/9 v k.ú. Starý Knín (v dolní části Vyšehradu, rodina H.) 14/0/1? (postižen mikrospánkem)

Prodej části p.č. 729/10 v k.ú. Starý Knín (v dolní části Vyšehradu, rodina P.) 15/0/0

Prodej části p.č. 12/1 v k.ú. Nový Knín (jde o prodej části pozemku mezi jednou ze školních budov (tzv. „Spořitelnou“ – kdysi tam spořitelna opravdu byla) a domem 51 – provozovnou Slapských realit): schváleni 14/0/1 (zde už nešlo o mikrospánek, ale o regulérní zdržení se hlasování jiného zastupitele, konkrétně místostarosty a ředitele školy v jedné osobě – zdržel se zřejmě kvůli možnému střetu zájmu, neboť věc se týká pozemku přiléhajícího ke škole)

Věcné břemeno p.č. 12/1 v k.ú. Nový Knín (tj. tamtéž; jde o právo vstupu a vjezdu na uvedený pozemek pro vlastníky přilehlého č.p.51) 14/0/1

Zlepšení informovanosti

Týká se zejména toho, že například z čísel pozemků uvedených v usneseních nemusí být každému jasno, oč běží. V Novoknínském zpravodaji jsou rovněž uveřejňována usnesení rady a zastupitelstva, ale bylo by dobré uvádět, s jakým poměrem hlasů byla přijata.  Mluvilo se o možnosti videozáznamu ze zasedání a jeho umístění na web. Je otázkou, nakolik by to bylo srozumitelné, protože starosta pořizuje ze zasedání zvukový záznam a v něm je samozřejmě nejlépe slyšet projevy z jeho okolí, hlasy z obecenstva jsou srozumitelné jen s krajním vypětím sil posluchače, pokud vůbec. Rozpředla se zde zajímavá diskuse, kterou se mi nepodařilo zcela zaznamenat. Nakonec bylo vytvořeno usnesení, jehož cílem by mělo být strohá čísla nějak přiblížit (ne vše ovšem jde zkonkrétnit, občas narážíme na zákon o ochraně osobních údajů). Usnesení přijato. 15/0/0

Diskuse

Diskutovalo se o informovanosti (což u čísel pozemků uvést, kde to asi tak je), odpadech (je spravedlivý ten paušál pro rekreační objekty, když do jedné chaty přijede třeba padesát Pražáků???), jedna připomínka se týkala zveřejnění hospodaření (rozvaha, výsledovka – bylo by dobré ji zveřejnit).

Kolem 21.30 hodin bylo zasedání ukončeno.

Zpráva podána podle nejlepšího svědomí autora, drobné překlepy a faktické nepřesnosti nemusí být zcela vyloučeny, oficiálním dokumentem bude až zápis na městském webu či usnesení v Novoknínském zpravodaji.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Zasedání městského zastupitelstva 24. února 2011

  1. Miloš Hlávka napsal:

    Pan Chmelík mě upozornil, že u částky rozpočtu vyčleněné na Charitu mi vypadla jedna nula. Částka nemá být deset tisíc, nýbrž jedno sto tisíc korun. Za nedopatření se omlouvám a v textu výše jsem chybu opravil. Děkuji za pochopení.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.