Zasedání zastupitelstva 10. ledna 2013

Začátek prvního letošního zasedání městského zastupitelstva byl stanoven na čtvrtek 10. ledna 2013 od 19 hodin v zasedačce v podkroví radnice. Chvilku se však čekalo, než se zastupitelé sejdou, aby bylo zastupitelstvo vůbec usnášeníschopné. Nakonec dorazilo devět zastupitelů, přičemž pět jich bylo omluveno (jeden tedy chyběl bez předchozí omluvy).

Upozornění: tento příspěvek, vytvořený 10. ledna 2013 večer a upravovaný (především jazykově) o den později, obsahuje subjektivní záznam dění (ne vše jsem musel stihnout zaznamenat dostatečně přesně), v žádném případě se nejedná o oficiální zápis ze zasedání.

 1. Zahájení – starosta zahájil zasedání zhruba v 19.06 hodin. Pak následovala chvilka ticha (avizovaná minuta to ale nebyla) za bývalého člena zastupitelstva Luboše Kociana (zastupitelem byl ve volebním období 2002-2006), který náhle zemřel 2. ledna 2013 ve věku pouhých 48 let a právě v den tohoto zasedání měl pohřeb.
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Zvoleni Josef Hejna, Josef Kubát. (Stalo se tak napodruhé, protože napoprvé se sami – jako obvykle – zdrželi hlasování – pro / proti / zdrželi se:  7/0/2. Bylo však potřeba aspoň 8 hlasů pro, neboť zastupitelstvo má patnáct členů a ke schválení je nutná nadpoloviční většina hlasů; opakované hlasování 9/0/0).
 3. Schválení programu

  • Starosta navrhl doplnění programu o věcná břemena pro firmu ČEZ Distribuce na Kozích Horách a v Zahradní ulici (podklady došly až na poslední chvíli).
  • Rozšířená program schválen 9/0/0
 4. Informace o plnění rozpočtu za rok 2012 a o investičních akcích
  • Investiční akce
   • Práce na kanalizaci pokračují v ulicích Na Vyšehradě, Na Hůrkách a na „třídě SNB“, přijedou další dvě party, které se vrhnou na přípojky Na potůčku a v Sudovicích od špýcharu.
   • Pokud jde postup práce, měříme-li to vybudovanými metry, jsme lehce za půlkou. Je žádoucí dokončit kanalizaci letos, takže máme co dělat (i proto přijedou ty další dvě party, to loňské zdržení s přidělováním dotací je znát).
   • Vodovod: bude jednání s Českou spořitelnou o úvěru. Běží shromažďování materiálů pro stavební povolení na přivaděč ze Záborné Lhoty (vyskytly se komplikace: některé pozemky během jednání změnily majitele, některá potřebná vyjádření jsou propadlá, musí se proto opatřit znovu).
   • Revitalizace zdravotního střediska: připravuje se výběrové řízení, podle jeho průběhu se uvidí, zda k zateplení a změně způsobu vytápění dojde letos nebo až napřesrok. Bezpodmínečně nutné je, aby se tato akce uskutečnila v letních měsících, tj. mimo topnou sezónu.
   • Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí 9/0/0
  • Hospodaření (plnění rozpočtu):
   • Příjmy z daní spíše propadly. Došlo zejména k výraznému propadu u daně z příjmu fyzických osob – OSVČ (živnostníků). Spíše k drobným poklesům či zhruba k setrvání na dosavadní úrovni došlo i u většiny daňových příjmů města. K nárůstu proti původnímu předpokladu došlo pouze u výnosů z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (tj. zaměstnanců). Propad zhruba činí 700 000 Kč.
   • Příjmy i výdaje zvýšilo „protečení“ dotace škole městským rozpočtem.
   • Ve výdajích nenastaly žádné výrazné skoky – spíše v řádu desetitisíců (s výjimkou již zmíněné kanalizace).
   • Před rozpočtovou změnou byly příjmy na 119,46 % rozpočtu, výdaje na 134,5 % dosavadního stavu rozpočtu.
   • Změnil se způsob účtování a přiznávání DPH při stavbě kanalizace: dosud bylo nutno čerpat revolvingový úvěr, protože mezi zaplacením DPH ve faktuře a jejím obdržením jako odpočtu od FÚ nějaký čas uplynul a ty peníze chyběly. Nyní se to řeší „papírově“, totiž v rámci tzv. přenesené daňové povinnosti – revolvingový úvěr na DPH tak bylo možno zrušit.
   • Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí 9/0/0
 5. Rozpočtové opatření 13/2012
  • Největší změna je v daních a (zejména) dotacích – celkem přibylo 12 000 000 Kč (to je asi změna proti dosavadnímu stavu rozpočtu – pozn. MH).
  • Další změny jsou relativní drobnosti, týkaly se následujících kapitol:
  • Příjmy –
   • Vodné, stočné,
   • DPH (kvůli té přenesené daňové povinnosti – to ale na straně příjmů i výdajů),
   • knihovna  (ta jen v řádu stokorun),
   • byt. hospodářství,
   • pohřebnictví,
   • TKO (pytle na odpad),
   • místní správa (prodej dvora křižovníkům)
  • Výdaje:
   • silnice (ponížení o půl miliónu),
   • dopr. obslužnost (úspora),
   • voda (navýšení – náklady na budování vodovodu),
   • kanalizace (>52 000 000 – pozn. MH: to vypadá na celkovou loni prostavěnou částku – zhruba by to odpovídalo podílu na celkovém rozpočtu té kanalizace, jíž se zatím postavilo něco kolem té poloviny) ,
   • divadelní činnost (nákup opony),
   • památky,
   • volný čas, děti (ponížení),
   • vzhled obce (snížení – pozn. MH: snad na to bude aspoň trochu peněz, až bude kanalizace hotová),
   • požární ochrana (navýšení o dokončení opravy hasičárny v Libčicích),
   • zastupitelstvo (úspora)
   • místní správa (úspora),
   • snížen výdaj na DPH (opět zde „zapracovala“ ta přenesená daňová povinnost, platná od 01.01.012)
  • Letošní rok bude stejně hrozný (co do „divokosti“ rozpočtových opatření), protože kanalizací proteče dalších 50 000 000 Kč, které zatím nejde do rozpočtu dát.
  • Na radě ještě bude schváleno rozpočtové opatření č. 14, které ovšem obnáší jen přesuny uvnitř kapitol, takže to nemusí proběhnout zastupitelstvem.
  • Rozpočtové opatření 13/2012 schváleno 9/0/0.
 6. Schválení rozpočtu na rok 2013
  • Rozpočet byl zveřejněn na webu města, zde zazněly některé komentáře:
   • Rozpočtové určení daní slibuje sice navýšení příjmů menších měst a obcí, ale je třeba počítat s tím, že se změnila i některá související pravidla. Například do příjmů navýšených z titulu změny rozpočtového určení daní byly zahrnuty i příspěvky na provoz škol, takže od obcí, jejichž děti navštěvují knínskou školu, již nebude možné vybírat příspěvek na žáka. To spolu s dalšími „špeky“ očekávané navýšení příjmů snižuje cca o 1 000 000 Kč.
   • Rozpočet je – i s ohledem na loňský výpadek příjmů z daní – stavěn opatrně (v podstatě pokrývá především mandatorní výdaje), v optimistických případech by bylo možno počítat s celkovým zvýšením příjmů o 3 000 000 Kč, pak by ty peníze případně šly někde rozpustit; složky, kterých se to týká, by si mohly připravit nějaké projekty.
   • V tělovýchově se letos počítá se 400 000 Kč proti loňským 300 000 Kč, to je asi nejdůležitější změna.
   • Navyšují se náklady na vodu – vodovod je potřeba – přinejmenším pod státními komunikacemi, kde si 10 let nekopneme – dodělat, i když dotace nebudou, ten zbytek se přinejhorším dá dodělat později.
   • Navyšují se splátky půjček – začali jsme splácet úvěr na kanalizaci.
   • Radek Hrubý navrhuje podrobnější diskusi o rozpočtu někdy na dubnovém zasedání, starosta Tomáš Havlíček souhlasí + na pracovní sezení před veřejným zasedáním navrhuje vzít účetní.
   • František Podhorecký upozorňuje na potřebu projektu kanalizace v Libčicích, žádá aspoň po kouskách záplatovat komunikace, kde to jde, zajímá se o příjmy za známky na svoz TKO po naběhnutí nových pravidel. Starosta odpovídá, že to účetní vezme na únorové zastupitelstvo (asi ty příjmy za známky na svoz TKO)
   • Fr. Podhorecký upozorňuje na nedobrý stav sanktusové věžičky na (jinak péčí dobrovolníků dobře udržované) libčické kapli – chtělo by to opravit, aby bylo možno občas zazvonit, třeba když někdo umře.
   • Jiří Krása říká, že z Ministerstva financí prý unikl „plán B“ státního rozpočtu, který by měl optimismus poněkud zchladit (takže to výše zmíněné zlepšení o tři milióny asi nenastane).
  • Celkové plánované příjmy: 27 339 000 Kč
  • Celkové plánované výdaje: 27 572 000 Kč
  • Nutno počítat – jak již bylo zmíněno – s obzvlášť „divokými“ rozpočtovými opatřeními, neb do návrhu rozpočtu nelze dle pravidel pro tvorbu obecních rozpočtů zahrnout například tu kanalizaci, která sama o sobě bude znamenat příjmy (na dotacích) a výdaje (na platbách za práci) kolem 50 000 000 Kč.
  • Schváleno 9/0/0
 7. Majetkové záležitosti:
  • převod pozemku p.č. 735/5 v k.ú. Starý Knín – schváleno 9/0/0
  • záměr prodeje pozemku p.č. 134 stavební v k.ú. Starý Knín (pozemek, na němž stojí „kaple“ – studniční stavení křižovníků) – křižovníci nabízejí cenu 1000 Kč/m2, celkem 19 m2;  schváleno 9/0/0
  • Pozemky v okolí se budou řešit později – směna za přístupovou cestu ke špýcharu + soukromým domům v areálu dvora.
 8. Souhlas se zahrnutím do územní působnosti MAS Brdy – Vltava
  1. Je potřeba to schválit, aby se město mohlo podílet na integrovaných projektech (zahrnutí města do působnosti MAS Brdy-Vletava a pověření při jednání o integrovaných projektech bylo součástí formulace.) Schváleno 9/0/0
 9. Diskuse
  • R. Hrubý – dotaz na schodiště u domu č. 4: – bude nutno odstranit; nelze zahájit řízení o dodatečném stavebním povolaní, protože pod těmi schody vedou kabely elektrického vedení.
  • J. Hejna: možnost zřízení zrcadla u pana Hermy – starosta se chystá poslat podnět na příslušné orgány činné ve věcech dopravy
  • St. Nechyba: dotaz na zelináře z Moravy, který prodává zeleninu z auta (má proti místním obchodníkům konkurenční výhodu, že za prostor, kde prodává, nic neplatí);
   • Starosta – šlo by vybírat za zábor místa, ale podle dosavadní vyhlášky by se ho to příliš nedotklo ani městu by to moc nepřineslo (řádově desetikoruny)
   • Šlo by ho vymístit z náměstí, prodej lze regulovat, ne však zcela zakázat.
   • R. Hrubý: kdo prodává mimo stálou provozovnu, měl by to nahlásit na živnostenském úřadu příslušném místu prodeje (v tomto případě na tom dobříšském) – a to by šlo kontrolovat
  • J. Kubát: Tři domy na Frankově stezce – počítá se tam s veřejným osvětlením a chodníky? Starosta: osvětlní je to nejjednosdušší, o možnosti těch chodníků se bude jednat.
  • St. Nechyba: neprůjezdnost komunikace v Sudovicích: starosta zatlačí na firmu, aby udělala aspoň ta nejnezbytnější opatření.
  • Starosta v té souvislosti informuje (ale nechce být předčasným optimistou), že se možná naskýtá možnost dotací i na místní komunikace. Pokud by se to povedlo, asi by se začalo komunikaci k býv. porážce (Jatecká ulice) a chodníkem od pošty k hotelu.
  • Fr. Podhorecký: dotaz na prodej bytovek v Libčicích: starosta: zadrhlo se to na vodním zdroji, je potřeba aspoň věcné břemeno, které by zajistilo dostupnost tohoto zdroje a vedení vody do těch bytovek. Pověřená realitka už začala na věcech spojených s převodem pracovat.
 10. Závěr – zasedání bylo ukončeno asi v 19.50 hod. – oprava (2013-01-11): bylo to pochopitelně až zhruba ve 20.50 hod. (omlouvám se za nepřesnost, do 19.50 by se to opravdu stihnout nedalo).

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Zastupitelstvo se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Zasedání zastupitelstva 10. ledna 2013

 1. Milan napsal:

  Díky za zápis Miloši.

 2. Pingback: Termíny zasedání městského zastupitelstva v roce 2013 | Nový Knín

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.