Zasedání městského zastupitelstva 2013-09-19

Znak uprostřed šišatého stolu

Městský znak uprostřed šišatého stolu v podkroví radnice

 Dne 19. září 2013 se v zasedačce v podkroví radnice na náměstí Jiřího z Poděbrad se uskutečnilo další zasedání novoknínského městského zastupitelstva. Dostavilo se celkem 11 členů zastupitelstva a ještě více hostů (a hostek) – zastupitelstvo tedy tentokrát nehrálo přesilovku.

(Pozn. MH: Jako obvykle jde o hrubý náčrt, případné překlepy budu když tak opravovat později. Rovněž upozorňuji, že jde pouze o informativní, nikoli oficiální zápis, tedy bez záruky. Oficiální znění usnesení jako obvykle zveřejní Novoknínský zpravodaj – a to až poté, co toto projde kontrolou ověřovatelů zápisu.)

 1. Zahájení
  Před příchodem posledních zastupitelů

  Před příchodem posledních zastupitelů

  1. Zasedání bylo zahájeno zhruba v 19.04  hodin.
 2. Volba ověřovatelů zápisů
  1. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Josef Mácha a Jan Hájek (pro / proti / zdrželi se hlasování:  9 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  1. Starosta navrhuje stáhnout bod o spoluúčasti na rekonstrukci střechy sokolovny – pokud Sokol dotaci obdrží, bude ve výši 100 % nakladů a spoluúčast města nebude nutná.
  2. Naopak se navrhuje nově zařadit bod schválení prohlášení vlastníka budov – aby bylo možno domy v Libčicích privatizovat po jednotlivých bytech.
  3. Takto upravený program schválan 11/0/0
  4. Později – při projednávání majetkových záležitostí – byl ještě dodatečně schválen jeden z jejich bodů, také 11/ 0 /  0.
 4. Informace o investičních akcích
  1. Kanalizace – zde nastala nepříjemná situace týkající se víceprací (máme tvrdší horniny, střílelo se mnohem více, než se předpokládalo). Hrozí, že bude vyčerpána rezerva, jež na tyto víceprávce byla stanovena, a co bude nad to, půjde na vrub města. Projekt se ale samozřejmě musí dokončit. Náklady by mohly stoupnout v řádu statisíců (a to i více než jednoho či dvou). Uvažuje se o dvou řešeních
   1. navýšit úvěr, s Českou spořitelnou o tom bylo zatím neformálně už jednáno
   2. hledat příčiny, případně řešení, v rámci stavby, snažit se ty vícenáklady minimalizovat; o tom se jednalo jak s p. Budařem z Promontu, tak s projektantem
  2. Vodovod – dohodnuté úseky se dodělávají
  3. Vodovodní přivaděč Chotilsko – Nový Knín – chabí několik posledních podkladů pro stavební povolení
  4. Zateplení a změna vytápění zdravotrního střediska: zdrželo se to, protože bylo nutno zrušit první výběrové řízení (neb se do něj přihlásil jen jeden zájemce) a vyhlásit nové; i s ohledem na ochlazení v posledních dnech se celá akce letos nestihne (mj. už nejde odpojit stávající kotelnu), část prací bude proto přesunita na jaro 2014.
  5. Popovodňová situace:
   1. byly výrazně poškozeny zejména tyto cesty v majetku města:
    1. od Tyršovy ulice na Lečice (tam ale asi později ještě „zapracovalo“ i – byť neoficiální – využití pro místní dopravu během prázdninové uzavírky Masnerovy a Tyršovy ulice – pozn. MH)
    2. od nebešťáku na Červenou
    3. z Kozích Hor na Hranice (tam se samozřejmě Kocába nerozlila, cesta ale byla vymleta tekoucí dešťovou vodou)
   2. jednalo se s firmou pasportizující mosty a lávky; k opravě jsou navrženy most u OK-BE (z Tyršovy /Masnerovy ulice do Kostelní ulice / na Tylovo náměstí) a most u p. Čermáka, ostatní by měly bát nahrazeny novými
   3. Podařilo se sjednat zápůjčku provizorního mostu do Jatecké ulice
  6. Opravy komunikací (diskuse s občany)
   1. Na Smíchově a Kozohorská, oprava části rozryté stavbou kanalizace by měla začít po neděli (zdrželo to prodlení firmy Energon, která do nynějška měla rozkopanou objížďku – Frankovu stezku – bez jejíhož zprovoznění nelze uzavřít pro opravy uvedené ulice. Kompletní rekonstrukce bude na více etap, protože se nepodařilo sladit harmonogramy tří zainteresovaných subjektů
    1. Povodí Vltavy má na starosti břehy (a tedy i opěrné nábřežní zdi uvedených ulic). Počítá se s tím, že Povodí Vltavy v příštím roce opraví břehy od Sirotkova mlýna po Brunclíkův a zbytek pak v průběhu roku 2015.
    2. Promont by měl vrátit do původního stavu ten povrch vozovky, který rozkopal
    3. Správa a údržba silnic by měla obnovit tu část povrchu, která zůstala Promontem netknuta
   2. Sudovická je opravena provizorně; zde je snaha aby Promont a SÚS zrekonstruovaly povrch v jedné etapě společně, čeká se na podpis dotace od kraje, měla by být v dohledné době
  7. Zastupitelstvo bere na vědomí 11/0/0

   Zasedání skončilo, první zastupitelé odešli.

   Zasedání skončilo, první zastupitelé odešli.

 5. Zateplení zdravotního střediska
  1. Přijetí dotace od SFŽP (spoluúčast města kolem 30-35 %) – schváleno 11/0/0
  2. Schválení smlouvy s vítěznou firmou a pověření starosty podpisem 11/0/0
 6. Schválení rozpočtové změny
  1. Na straně příjmů navýšení o dary v souvislosti s povodněmi, příspěvky na přípojky kanalizace od připojených občanů + příjmy na bytech
  2. Na straně výdajů se navyšují výdaje na vodovod, náklady na teplo pro byty, náklady na odstraňování následků povodně a nějaké drobné i na reportáže.
  3. Nové výdaje výrazně překračují příbytek příjmů, bude nutno to řešit na konci roku (nehledě na to, že daňové příjmy rovněž momentálně nesplňují očekávání.)
 7. Schválení čestných občanství.
  1. Čestnými občany se stávají
   1. Achille Briga – nynější starosta Ledra
   2. Giuliano Pellegrini – bývalý starost
   3. Adriano Bondi – člen rodiny udržující nepřetržitě od r. 1915 styky s rodinou Růžičkových z NK
   4. Gabriella Bondi – členka téže rodiny.
  2. Čestná občanství by měla být slavnostně udělena během říjnové návštěvy ledrenských hostí, během níž dojde i ke slavnostnímu označení tankodromu nazvaného již před časem Ledrenskou ulicí.
  3. Schváleno 11/0/0
 8. Schválení finanční spoluúčasti města na investiční akci rekonstrukce sokolovny- bylo zrušeno z důvodů uvedeného výše – pokud bude přidělena dotace, stane se tak v plné výši a spoluúčast nebude nutná.
 9. Majetkové záležitosti
  1. Prodej pozemku p.č. 215/5 v k.ú. Kozí Hory – 3 m2 – za odhad 230 + další náklady 1500, tj. 1730 Kč (1000 vklad do katastru + 500 odhad) Schváleno 11/0/0
  2. Prodej pozemku p.č. 557/4 v k.ú. Kozí Hory – 4050 Kč (z toho opět 1500 administrativní náklady, zbytek odhadní cena pozemku) Schváleno 11/0/0
  3. Prodej pozemku p.č. 208/4 v k.ú. Nový Knín 4020+1500 = 5520 Kč (stráň nad domem 171). Schváleno 11/0/0
  4. Prodej pozemku p.č. 106/77 v k.ú. Sudovice – poslední z parcel v Ledrenské ulici – 1171 m2 za 899 050 Kč. Schváleno 11/0/0
  5. Prodej (v pův. programu byla napsána koupě – asi omylem) pozemku p.č. 608/4 v k.ú. Nový Knín (pod trafačkou u parcel Na Hůrkách) 17 666 Kč. Schváleno 11/0/0
  6. Schválení smlouvy o věcném břemeni – elektrické vedení v městské cestě pod bývalým kravínem (u tenisových kurtů) – za  3630 Kč. Schváleno 11/0/0
  7. Znovu se otevřel prodej pozemku 11 ve Starém Kníně. Zjistilo se, že jeho část slouží jako příjezdní cesta k přilehlým domům, a tak byl zpracován geometrák a pozemek rozdělen. Protože parcely už mají nová čísla, je nutno znovu postupovat od zveřejnění záměru. Zastupitelstvo tedy schvaluje záměr prodat pozemek 11/2 a koupit pozemek 18/2. Tento bod původně nebyl v programu, proto bylo nutné jeho dodatečné zařazení (dodatečně schváleno 11/0/0 – vizte též bod Schválení programu); samotný záměr byl rovněž schválen 11/0/0.
 10. Schválení dodatku smlouvy s firmou ENVI – prodloužena o 5 měsíců z důvodu zdržení stavby kanalizace. Toto zdržení si vyžádá vícenáklady v hodnotě 277 000 Kč. Schváleno 11/0/0

  Poslední chvíle před rozchodem

  Poslední chvíle před rozchodem

 11. Prohlášení vlastníka domů čp. 59 a 60 v Libčicích. Jde o rozdělení domů na jednotlivé byty, aby tyto bylo možno privatizovat jednotlivě (a ne dům jako celek). Mohlo to být hotové o běco dřív, ale čekalo se na geometrák pro studnu a přívod vody, aby domy nebyly odříznuty od těchto zdrojů). Zastupitelstvo tedy schvaluje Prohlášení vlastníka pro domy čp. 59 a 60 v Libčicích a zároveň záměr prodeje bytů v uvedených domech. Schváleno 11/0/0.
 12. Diskuse
  1. Cena stočného a zda se nepočítá s výstavbou kanalizace na Kozích Horách. Odpověď starosty: zatím – v horizontu nejblžších 10 let – bohužel ne.
  2. Lípy u kašny: odhad životnosti zbylých dvou lip se odhaduje maximálně na 5 let, až poté se počítá s novou výsadbou všech lip najednou
  3. Zlatná na Ostrove – uvedené obci se naskytla získat nějaké dotace na jakousi společnou akci, a tak, jakožto obec rovněž se zlatohorní minulostí, chtěla do této akce zapojit i Nový Knín. Žel to bylo zorganizováno dost chaoticky a vlastně zde byl pokus dodatečně hledat fiktivní novoknínské účastníky výpravy, která se de facto neuskutečnila. Takže to, že bychom vedle Itálie jezdili i na Slovensko a vedle italštiny se učili i maďarštinu (obec leží v okrese Komárno u samých maďarských hranic, takže většina obyvatel asi bude maďarské národnosti), zatím příliš „nehrozí“.
  4. Hasiči uvažují o leasingu ojetého hasičského auta – 240 až 300 000 akontace, pak kolem 30 000 měsíčních splátek po tři roky. Martin Provazník upozorňuje i na možnost úvěru v zahraničí, který by měl být levnější než tuzemské zdroje financování (vícenáklady – úroky –  tak poloviční, pokud jsem dobře rozuměl)
  5. Autobusová zastávka v dolní části Kozích Hor je hrůza, nešlo by ji zlepšit? Ano, podejte podnět, ať to nezapadne, teď to odpadlo kvůli honičkou s kanalizací, píští rok už by to mělo být lepší a ta bouda zas až tak tragicky velkou investici nepředstacuje.
  6. Chřadne jedna z lip u křížku na rozhraní ulic Vilové, Na kamínkách a Na vyšehradě. Ano, vypadá to, že i tam nás čeká nová výsadba. Pan Josef Ludvík se snažil o ozdravné zásahy, ty se, zdá se, nezdařily. Krom toho chřadne i něco u špitálu.
 13. Závěr – zasedání bylo ukončeno kolem 20.40 hodin.
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Zasedání městského zastupitelstva 2013-09-19

 1. Pingback: Termíny zasedání městského zastupitelstva v roce 2013 | Nový Knín

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.