Zasedání zastupitelstva města Nový Knín 21. listopadu 2013

Konšelé usedají k šišatému stolu

Konšelé usedají k šišatému stolu

Dne 21. listopadu 2013 se u šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice uskutečnilo další řádné zasedání městského zastupitelstva. To se sešlo v počtu deseti zastupitelů, jedenáctý přišel v době schvalování programu. K nejdůležitějším bodům, které se projednávaly, patřilo schválení přijetí návratné výpomoci od sousedních Nových Dvorů (z důvodu hrozící platební neschopnosti způsobené mj. propadem daňových příjmů v měsících 8-10/2013 a vysokými vícepracemi na kanalizaci – bude upřesněno níže), dále pak neschválení prodeje pozemku pod částí obchodního domu na náměstí.

 1. Zahájení
  • Zasedání zahájil starosta města v 19.07 hodin
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli zvoleni Jan Moravec a František Podhorecký;
  • Schváleno: pro / proti / zdrželi se hlasování: 8/0/2
 3. Schválení programu
  • Starosta navrhuje doplnit o následující body:
   • Přijetí návratné finanční výpomoci od Nových Dvorů ve ve výši 3 500 000 Kč. Důvody hrozící platební neschopnosti města (která k podání uvedené žádosti vedla) jsou následující:
    • výpadek v daňových příjmech za 08-10/2013 (navzdory změně rozpočtového určení daní ve prospěch menších měst a obcí byl příjem nižší než ve stejných měsících předchozího roku),
    • odložení prodeje parcely v Sudovicích na příští rok (zájemce požádal o odložení prodeje na příští rok z vážných rodinných důvodů),
    • zdržení prodeje bytů v Libčicích (peníze přijdou rovněž asi až příští rok),
    • vícepráce na kanalizaci překročily původní částku dle projektu (i s rezervou) o 1 858 000 Kč (důvody víceprací jsou uvedeny níže),
    • opoždění prací na zdravotním středisku zpozdilo výplatu dotací – a SFŽP, který to má financovat, má přes zimu „výplatní prázdniny“; dotace tedy přijde nejdříve v dubnu 2014, zatímco fakturu bude nutno uhradit už letos
   • Zřízení věcného břemene na přívod vody ze studny, která se bude prodávat spolu s bytovkami v Libčicích (slouží k jejich zásobování vodou), ve prospěch dalšího domku, který je zásoben vodou rovněž odtamtud.
   • Schválení vzorové smlouvy pro prodej bytových jednotek v Libčicích
   • Záměr koupě části oploceného pozemku u výše zmíněné studny
  • Takto rozšířený program schválen 11/0/0 (10/0/1? nově příchozí zastupitel nehlasoval příliš zřetelně, nebo jsem se špatně koukal; každopádně však byl program schválen)
 4. Informace o investičních akcích
  • Výstavba kanalizace finišuje, zbývá několik vedlejších uliček a přípojek, dodělávají se povrchy ulic.
  • Vodovod je dokončen ve stanoveném (oproti kanalizaci omezeném) rozsahu.
  • Na přivaděč ze Záborné Lhoty běží stavební povolení, bude se žádat o dotace.
  • Zdravotní středisko: zatepluje se západní a severní stěna a střecha. Na jaře se bude pokračovat jižní a východní stěnou; po skončení topné sezóny bude rovněž nahrazen stávající způsob vytápění tepelnými čerpadly.
  • Popovodňové rekonstrukce – dosud nevyhlášeny příslušné výzvy k žádostem o dotace, jakmile budou, město podá žádosti o dotace na MŽP (MZe?) a MMR.
  • V průběhu projednávání zazněla například otázka, zda by bylo možné nějak napadnout projekt, přesněji odhad nákladů na stavbu. Podle právníka, se kterým město tuto možnost konzultovalo, to možné je, ale vyhlídky nejsou příliš nadějné. (A v případě, že by žaloba snad uspěla, mohl by SFŽP pro změnu napadnout změny 1-4, což by znamenalo další problémy.)
  • Zatupitelstvo zprávu bere na vědomí: 11/0/0
 5. Schválení dodatku č.2 ke smlouvě o dílo pro stavbu „Splašková kanalizace Nový Knín – II. etapa“
  • Vícepráce činí celkem 1 858 000 Kč. Jde přitom o vícepráce, které překročily rozpočet včetně rezervy, takže už budou hrazeny plně z rozpočtu města, nikoliv už z dotace SFŽP.
   • Největší částku – 1 350 000 – tvoří vícepráce v důsledku zatřídění hornin (žuly bylo více, než se podle projektu očekávalo).
   • Neočekávalo se odstraňování zbytků ropných produktů u bývalé benzínové pumpy u Elka (nacházela se tam ještě kolem roku 1975).
   • Bylo nutno přeložit dešťovou kanalizaci ve Hřbitovní ulici (byla položená tak, že vedle ní nebylo dost volného místa pro nově budovanou splaškovou kanalizaci).
   • Nutné byly větší opravy silnic v Kozohorské ulici, než bylo původně plánováno.
   • A konečně Správa a údržba silnic požadovala zajistit obnovu povrchu vozovky v celé šíři všude tam, kde rozkopání dosáhlo více než polovinu její šířky.
  • Schváleno 11/0/0
 6. Přijetí návratné finanční výpomoci od Nových Dvorů
  • Důvody již uvedeny v sekci schvalování programu.
  • Půjde o částku 3 500 000 Kč návratnou do konce června, město uhradí půjčenou částku a náhradu úroků, které by Nové Dvory dostaly, kdyby peníze zůstaly na jejich účtu v bance (naštěstí ty úroky z běžných účtů, které banky poskytují, nejsou nikterak horentní).
  • Schváleno 11/0/0
  • Poznámka MH: předpokládám, že jde o Nové Dvory v okrese Příbram, s nimiž sousedíme (obce toho jména jsou v Čechách a na Moravě celkem čtyři a vedle toho řada osad, jež nejsou samostatnými obcemi).
 7. Schválení rozpočtové změny
  • Na straně příjmů:
   • příspěvek na volby,
   • hasiči,
   • popovodňový příspěvek od ministerstva dopravy,
   • dočerpání dotace na kanalizaci
  • proti tomu příslušné výdaje
  • schváleno 11/0/0
  • Bude nutno schválit ještě jednu rozpočtovou změnu na základě skutečných příjmů a váýdajů ke konci roku 2013. Diskutovalo se o tom, zda by ještě na tomto zasedání neměl být pověřen starosta, aby ji schválil sám (pokud by mu to odsouhlasilo zatupitelstvo, zákon to umožňuje), ale nakonec bylo rozhodnuto, že na přelomu roku (pravděpodobně na pondělí 6. ledna 2014) bude svoláno mimořádné zasedání, které uvedenou změnu schválí kolektivně,
 8. Schválení rozpočtového provizória na leden až březen 2014 – maximálně ve výši 1/12 letošních neinvestičních výdajů
  • Schváleno 11/0/0
 9. Schválení podání žádostí o dotace programu ROP a programu Krajského úřadu Středočeského kraje, a to na následující projekty:
  • Středočeský kraj:
   • Přivaděč vody ze Záborné Lhoty – schváleno 11/0/0
   • Zvýšení kapacity školky. Nejspíše se uskuteční pomocí stavby z kontejnerů. Není potřeba budovat klasickou základovou desku, jen pásy, bude to rychleji hotové, a pokud nynější „babyboom“ „odezní“, lze stavbu případně přemístit jinam a využít k jinému účelu. (Původní myšlenka rozšířit kapacitu pomocí půdní vestavby do stávající budovy ztroskotala na protipožárních předpisech – hlavně pokud jde o únikové východy.) – schváleno 11/0/0
   • rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ – schváleno 11/0/0
   • hasiči – nástavba vozidla CAS Tatra – schváleno 11/0/0
  • ROP Střední Čechy:
   • Rozšíření kapacity MŠ (dotace lze podat na obou místech – u kraje je menší spoluúčast, u ROP větší šance na získání; proto bylo navrženo žádost podat na obou místech) – schváleno 11/0/0
 10. Majetkové záležitosti:
  • Prodej pozemku p.č. 62/2 v k.ú. Nový Knín (jde o pozemek, na němž stojí část současného obchoďáku u Mincovny – v podstatě ta část, která před výstavbou nákupního střediska k areálu Mincovny patřila – pozn. MH)
   • diskutovány mj. tyto aspekty:
    • Chce COOP budovu prodat?
    • Pokud pozemek neprodáme, může COOP zkusit argumentovat tím, že v době, kdy (po roce 1990) město pozemek získalo, jej neužívalo (už tam stál ten obchoďák)
    • Pokud městu pozemek zůstane, může mít možnost mluvit do transakce v případě, že COOP bude chtít budovu prodat
    • Mluvilo se o případné ceně; nejprve se mluvilo o nějakých 350 Kč za čtverečný metr, pak ale pan Krása upozornil, že u pozemků k podnikání má město ve vnitřním předpisu částku 1000 Kč/m2
   • nakonec neschváleno: 0/8/3
  • Vzájemný prodej pozemků část p.č. 11 a p.č. 18 v k.ú. Starý Knín – schváleno 11/0/0
  • Záměr prodeje pozemku p.č. 993/5 v k.ú. Starý Knín – schváleno 11/0/0
  • Záměr prodeje pozemku část p.č. 918/1 v k.ú. Nový Knín:
   • jde o nyní již tři schodiště z chodníku k domu čp. 4);
   • návrh starosty: když tak pronajmout (to se ale zatím neřešilo);
   • padla i připomínka, že na městském pozemku je například i schodiště do hotelu (a také se příslušný kousek pozemku neprodává);
   • problémem je samozřejmě i elektrické vedení pod zmíněnými schodišti;
   • každopádně prodej neschválen 0/11/0
  • Záměr prodeje pozemku část p.č. 87 v k.ú. Nový Knín schváleno 10/0/1 – hlasování se zdržel zastupitel, který by byl ve střetu zájmu
  • Záměr prodeje pozemku část p.č. 557/1 v k.ú. Kozí Hory – schváleno s tím, že bude nutno stanovit přesný rozsah prodávané části pozemku (nutnost zajistit možnost 8 metrů šířky pro případnou budoucí komunikaci a možnost otáčení auta s uhlím k sousedům – schváleno 11/0/0
  • Záměr koupě p.č. 100/26 k.ú Libčice (jde o část pozemku pozemek připloceného ke studni zásobujícící bytovky, byty v nichž se mají prodávat – aby to šlo prodat i s tou studnou) – schváleno 11/0/0
  • Věcné břemeno zásobování vodou ze zmíněné studny pro dům na parcele stavební s p.č. 63/9 v k.ú. Libčice – schváleno 11/0/0
  • Schválení vzorové smlouvy převodu bytových jednotek včetně případného zástavního práva v případě financování úvěrem – schváleno 11/0/0
 11. Diskuse
  • Stav silnice z Libčic do Prostřední Lhoty (a na Chramiště).
  • Kanály v Kozohorské ulici – nutno doopravit.
  • Bezpečnostní situace: útok na dům pana K. dne 19. října 2013 kolem 03.25 hodin, nespokojenost s prací policie v tomto případě (starosta se pokusí Policii ČR v této věci zkontaktovat).
  • Socha Immaculaty poškozená v říjnu: větší ulomená část se našla (část byla už dříve dobetonována), měla by být restaurována v příštím roce.
  • Zajištění bezpečnosti dětí – někteří rodiče jsou schopni přijet auty až těsně ke vchodu do školy, mohou tím ohrozit jiné děti, měla by se přijmout nějaká opatření (častější přítomnost městské policie na místě v příslušnou dobu; podívat se, jak je to ošetřeno dopravními značkami); částečně na toto téma diskutovalo i při projednávání jiných bodů – sem dáno shrnutí pro větší přehlednost.
  • Nějak vybavit aspoň značkami (a nějakým blikátkem – když už umístění retardérů je na silnici 2. třídy v podstatě bez šance, jak na zasedáních zastupitelstva už mnohokrát zaznělo) silnici v blízkosti Čápa v Sudovicích (případně na dalších místech se zvýšeným výskytem dětí, například u mateřské školky nebo u dětského hřiště naproti bytovkám
  • Děti kolem kašny občas skáčou do ulice, mohou být ohroženy projíždějícími auty
  • Stížnost na děti dělající nepořádek (odhazující nedopalky apod.) na schodech u nákupního střediska
 12. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno cca ve 21.34  hodin.
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Zasedání zastupitelstva města Nový Knín 21. listopadu 2013

 1. Pingback: Termíny zasedání městského zastupitelstva v roce 2013 | Nový Knín

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s