Zasedání městského zastupitelstva 2014-04-24 – přísněji na likvidaci splaškových vod

Šišatý stůl před příchodem zastupitelů

Šišatý stůl před příchodem zastupitelů

Dne 24. dubna 2014 se kolem šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice opět sešlo městské zastupitelstvo.

Z toho, co na zasedání zaznělo, se běžného života občanů (a občanek) dotkne to, že nyní, kdy kanalizace byla řádně zkolaudována, se zvýší přísnost vůči vypoštění splašků způsobem, který zatěžuje životní prostředí – tj. zejména do Kocáby, a po jednotlivých domácnostech bude moci být vyžadováno, aby doložili, jak splašky likvidují. (Ono to podle příslušných zákonů bylo možné už předtím, ale dokud ve značné části města neexistovala možnost připojení na splaškovou kanalizaci, se toto se skřípěním zubů tolerovalo.)

A samozřejmě se bude tlačit na ty domácnosti, které dosud nezaplatily za přípojku, aby tak učinily. Město to něco stálo a rozpočtové zdroje jsou omezené (a SFŽP dosud nezaplatil již odsouhlasenou dotaci na zateplení a změnu způsobu vytápění zdravotního střediska, takže dosud nebyla uhrazena půjčka ve výši 3 500 000 Kč, kterou městu poskytly sousední Nové Dvory).

A nyní již průběh zasedání bod po bodu:

 1. Zahájení
  První příchozí

  První příchozí

  • Starosta zahájil zasedání v cca 19.08 hodin. Zastupitelstvo se sešlo v počtu dvanácti členů ze zvolených patnácti.
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli zvoleni Jan Moravec a Josef Mácha (pro / proti / zdrželi se hlasování) 10 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Program upraven – jeden bod stažen z důvodu nedodání odhadu,
  • dva nově přidány:
   • příspěvek města na program regenerace MPR a MPZ
   • rozdělení příspěvků na sport a tělovýchovu
  • Takto upravený program schválen 12/0/0
 4. Informace o investičních akcích
  Těsně před zahájením

  Těsně před zahájením

  • Vodovod – byl sice vypsán dotační titul, ale město se do něj „nevejde“ (jde v něm o projekty o rozsahu nad 5 000 000 €)
  • Propojení vodovodu Záborná Lhota – Nový Knín – životní prostředí si vyžádalo nové územní řízení, takže se to zase malinko zdrží, ale do zimy by se to mělo stihnout. Konaly se čerpací pokusy, dopadly nadmíru dobře; trochu vadí dusičnany, které jsou takřka na hranici normy, ale smícháním s knínskou vodou (která je na tom v tomto směru výrazně lépe – žel jí už není nadbytek) by měla být výsledná voda pořád ještě v pohodě v normě (ale zatím není vyloučeno i použití úpravny, kterou chce Chotilsko vybudovat pro své potřeby – právě kvůli své vodě s dusičnany na hraně normy).
  • Popovodňové rekonstrukce – minulý týden volali, že je konečně vypsána výzva. Do rekonstrukcí mají být zahrnuty všechny mosty kromě toho u Puchýrny a kamennéhho mostu (myšlen zřejmě betonový most ke Hrádku). A také tři komunikace, mj. k výzkumáku a Kosařovům a na Červenou.
  • Zateplení zdravotního střediska a změna způsobu vytápění – práce na plášti budovy se zdárně chýlí ke konci, čeká se na konec topné sezóny, poté ještě budou instalována tepelná čerpadla. Na SFŽP, odkud má být projekt financován, zatím panuje „zimní spánek“, takže již dříve schválené dotace dosud nedorazily. (Tudíž dosud nejsou zaplaceny některé práce a splacena půjčka od Nových Dvorů ve výši 3 500 000 Kč. To se odrazí mj. na tom, že příspěvky na sportovní činnost  – schválené v jednom z dalších bodů programu zasedání – nebudou vyplaceny zdaleka ihned.)
  •  Kanalizace
   • Dne 1. dubna proběhla kolaudace, při ní zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny do 14. dubna, od 15. dubna máme kolaudační souhlas.
   • Připojování – dost lidí ještě nezaplatilo (starosta se zdráhá sdělit přesné číslo, ale asi není nikterak malé).
   • Po hospodách se prý povídá, že příspěvek se na kanalizaci se platit nemusí, že jeho požadování není legální. Starosta v této souvislosti upřesňuje, že kdyby to byl opravdu příspěvek na kanalizaci jako takovou (tj. na budování samotných kanalizačních řadů), byla by to pravda. V tomto případě se však jedná o příspěvky na konkrétní přípojky (tedy úsek od domu ke kanalizačnímu řadu) – a ty požadovat lze (na ty město dotaci nedostalo).
   • V souvislosti s dokončením kanalizace budou podniknuta opatření, která mají za cíl přimět připojit se ty, kdo tak učinit mohou a ještě tak neučinili:
    • Od 1. srpna se zruší úlevy pro vyvážení fekálů (ony 10 Kč kupóny na kubík splašků) pro ty, kdo se mohli připojit; nadále budou k dispozici pro ty, kdo se nacházejí mimo dosah kanalizace (tj. pro obyvatele Libčic, Kozích Hor apod.)
    • K 1. listopadu se zahájí kontroly, jak nemovitosti splašky likvidují – existují tři legální možnosti.
     • První je mít smlouvu s VHS Dobříš (která kanalizaci provozuje) a být připojen ke kanalizaci (tam, kde je ta možnost). Těm, kdo dosud platili legální odvoz, by se mělo po připojení finančně ulevit, ti, kdo zatím vypouštěli splašky do dešťové kanalizace (dosud to bylo se skřípěním zubů nějak tolerováno, neb možnosti připojení ke kanalizaci byly velmi omezené), si připlatí.
     • Další možností jsou domovní čističky (týká se to odhadem asi 20 míst)
     • mít zajištěno legální vyvážení fekálií (doklady o tom lze požadovat až tři roky zpětně); tam, kde již existuje možnost připojení na kanalizaci, bude tato varianta podstatně dražší než dosud.
   • Miloš Nevařil navrhuje, aby smlouvy bylo možno uzavírat v Novém Kníně a třeba stařenky kvůli tomu nemusely jezdit na Dobříš. Starosta souhlasí, že by šlo stanovit dny, kdy by pracovníci Vodohospodářské společnosti úřadovali v Novém Kníně (podobně jako sem občas zajíždí berňák).
  • Zastupitelstvo bere na vědomí: 12/0/0
 5. Schválení rozpočtové změny 1/2014
  Zastupitelstvo rokuje

  Zastupitelstvo rokuje

  • Příjmy se upravily v důsledku úpravy režimu vzájemných plateb s DOKASem
  • Výdaje jsou v budování kanalizačních přípojek a v jednom penále (cca 150 000 Kč), které město zaplatilo v době, kdy přecházelo na plátcovství DPH.
  • Zastupittelstvo schvaluje: 12/0/0
 6. Schválení směrnice Schvalování účetní závěrky Města Nový Knín
  • Nové předpisy požadují mít směrnici na to, jak se má schvalovat roční závěrka. A tak se jedna taková směrnice obšlehla ze vzoru a předhodila zastupitelstvu ke schválení. (Ach, jak ty obce, městyse, města a statutární města mohly celá ta dlouhá léta bez takového veledůležitého lejstra tolik let fungovat??!)
  • Schváleno: 12/0/0
 7. Majetkové záležitosti
  • Prodej pozemku část p.č. 557/1 v k.ú. Kozí Hory – vypuštěno pro nedodání odhadu; tak snad příště
  • Prodej pozemku část 922/1, nově 922/13 v k.ú. Nový Knín – zájemce si původní návrh na více pozemků rozmyslel a stačí mu ten výše uvedený, celkem 133 m2, bude prodán za odhad + cenu vypracování geometráku (původně dělaného na více pozemků, ale zájemce si to rozmyslel až po jeho zpracování) – celkem 19 000 Kč – schváleno 12/0/0
  • Pozemek pod částí obchoďáku Jednoty na náměstí Jiřího z Poděbrad: ve spolupráci s panem Kyselákem prověřen právní stav věci, případný soud o určení vlastnictví by město nemuselo vyhrát, proto město projevilo snahu aspoň zvýšit cenu z původních Jednotou nevrhovaných 300 Kč na 500 Kč za m2. Na tento návrh Jednota nakonec kývla. Takže prodej pozemku p.č. st.65/2 o výměře 334 m2 byl nakonec schválen za 167 000 Kč. Schváleno 11/0/1
  • Schválení Souhlasného prohlášení o majetku. Jde o trafostanici na pozemku p.č. st. 508 v k.ú. Nový Knín (u školy v ulici Na potůčku), která se z jakýchsi důvodů dostala do majetku města – jde o souhlasné prohlášení města a ČEZu, že ta trafačka vždy byla majetkem ČEZu. Schváleno 12/0/0oprava 2014-04-26: správně 11 / 0 / 1 (jeden zastupitel měl zrovna telefonní hovor, a proto nehlasoval – omlouvám se za tuto nepřesnost)
  • Záměr prodeje pozemku část p.č. st. 111/1 v k.ú. Nový Knín – záměr rozšířen ještě na části pozemků 88/1 a 88/3, nyní 1078 a 1079 (vše celkem 12 m2) v Pivovarské ulici za opěrnou zdí. Schváleno 12/0/0
  • Záměr vzájemného prodeje pozemků část p.č. 281, část p.č. 79/1, část p.č. 569, část p.č. 571, část p.č. 100/17 a část p.č. 100/1, vše v k.ú. Libčice – po diskusi navržen a schválen záměr dát za každý m2 pozemků, které potřebuje město (vesměs jde o cesty, které jsou na soukromém pozemku a jinudy je rozumně vést nelze), 2 m2 louky, jejíž část by zase chtěl majitel těch cest. Záměr schválen 12/0/0
  • Záměr koupě pozemku část p.č. 45/43 v k.ú. Sudovice – ve finále půjde asi o vzájemnou směnu, zatím schválen záměr koupě 12/0/0
  • Záměr koupě pozemku část p.č. st. 46 v k.ú. Nový Knín – schváleno 12/0/0
  • Záměr koupě pozemku část p.č. st. 45 v k.ú. Nový Knín – schváleno 12/0/0 (v obou posledních případech bude výkupní cena uhrazena snížením platby za přípojku kanalizace)
  • Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno na pozemek p.č. 218/1 v k-ú. Nový Knín – ve prospěch ČEZu – schváleno 12/0/0
  • Schválení věcného břemene k pozemkům p.č. 5/1 a 722 v k.ú. Starý Knín – rovněž ve prospěch ČEZu – v obou případech vždy za částku 1210 Kč – schváleno 12/0/0
 8. Nově zařazený bod: Příspěvky na program regenerace MPR a MPZ
  • dokončení restaurátorských prací na hlavním oltáři v kostele sv. Mikuláše – město přispěje 38 410 Kč
  • restaurování sochy Immaculaty u kašny  – město přispěje 121 535 Kč
  • Schváleno 12/0/0
 9. Rovněž nově zařazený bod: Schválení příspěvků na sport
  • Zastupitelstvo rozdělí částky nad 50 000 Kč, ty nižší bude řešit rada
   • TJ Sokol 211 500 Kč
   • SK Nový Knín fotbal 171 500 Kč
   • Toto schváleno 12/0/0
   • rada bude rozdělovat částky pro Kentaury (florbal) a Ševce (hokej), klokánek – cvičení pro předškoláky
   • nic nedostanou turisté (žádost neodpovídala podmínkám) a SK Oplocenka, kde se v komerčně provozovaném areálu nedaly prokázat náklady (zde nevím, zda jsem to přesně zformuloval)
 10.  Diskuse
  • Upozornění na nevhodné chování a opíjení se části mládeže (jezdí sem prý i z Hraštice a odjinud) u kašny a za Mincovnou – budou tam možná častěji zajíždět policisté
  • Miloš Nevařil se zajímá o možnost dodání žaluzií do oken ordinací – lze nějak domluvit
  • stav barokního štítu naproti Elku (byl použit výraz „u bývalé benzínky“ – ta ovšem skončila v 70. letech 20. století, takže mladší spoluobčané a spoluobčanky si ji nemusí pamatovat) – problém majitelů (o příspěvek na údržbu musí požádat majitel, město pak může případně přispět)
  • Žádost hasičů o leasing nového hasičského auta
   • Bude možno o tom uvažovat, až se splatí dluh Novým Dvorům (ostatně teprve pak se uvolní i výše zmíněné příspěvky Sokolu a fotbalistům, atd.)
   • Na obavu, že za rohem jsou volby, po nich se zastupitelstvo obmění a na auto
    Rozchod po skončení rokování

    Rozchod po skončení rokování

    nemusí dojít vůbec, zazněla odpověď, že do voleb ještě zbývají 4 měsíce a (pokud bude řádně zaplacen dluh Novým Dvorům) leccos by se dalo ještě stihnout.

  • Dále se mluvilo o vymáhání zákazu zastavení u hasičárny, kdekdo tam parkuje, a pak když přijedou hasiči k zásahu, nemají kde zastavit.
  • Možnost monitorování okolí kašny?
  • Světelná zařízení u některých přechodů pro chodce? Existuje prý světelné zařízení, které bliká vždy nějakou dobu poté, co chodec, přiblíživší se k němu, stiske tlačítko – a upozorňuje tak řidiče. Možná by šlo něco podobného pořídit pro Knín.
  • Problémem je to, že nám někdo krade stromy v městských lesích v Mikuli. Když tam hasiči jeli vybrat nějaké dřevo na čarodějnice, nenašli tam nic suchého, co by šlo pro tyto účely použít. Jak to ohlídat (Umístit závory na cesty? Jak to udělat, aby se neobjížděly?) a jak chytit pachatele – nejlépe při činu, aby mu to šlo prokázat?
 11. Závěr – zasedání bylo ukončeno ve 20.55 hodin.

Další zasedání je naplánováno na čtvrtek 26. června 2014. Bude se pravděpodobně konat v Libčicích.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Tělovýchova a sport, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Zasedání městského zastupitelstva 2014-04-24 – přísněji na likvidaci splaškových vod

 1. Pingback: Termíny zasedání městského zastupitelstva v roce 2014 | Nový Knín

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: