Zasedání zastupitelstva 2014-11-20 – Fan Vavřincová má svou ulici

01 Zastupitelstvo se schází

01 Zastupitelstvo se schází

Zasedání městského zastupitelstva se uskutečnilo ve čtvrtek 20. listopadu 2014, a to poprvé ve volebním období u oblíbeného šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice (ustavující zasedání proběhlo v jídelně základní školy). Byly mj. doplněny výbory a komise s výjimkou finančního výboru, kde kvůli informačnímu šumu bylo doplnění odloženo na příští zasedání. „Svou“ ulici má od nynějška v Sudovicích (poblíž zámku, kde část svého života bydlela) spisovatelka Fan Vavřincová (Věra Němotová).

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.06 hodin, zastupitelstvo se sešlo v plném počtu 12 zastupitelů a 3 zastupitelek.
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi Michal Rambousek a Ludvík Koza
  • Schváleno (pro / proti / zdrželi se hlasování) 13/0/2
 3. Schválení programu
  • Program zasednání byl přijat podle původního návrhu beze změn a doplnění 15/0/0
 4. Informace o investičních akcích
  • Propojení vodovodů – většina prací hotova
   • vyskytly se dva zádrhele:
    • byla nutná úprava projektu zvyšovací přečerpávací stanice
    • narazilo se opět na žulu, což ztížilo budování (muselo se kopat)
   • smlouva příští týden
  • Zateplení zdravotního střediska
   • dokončení včetně napojení na stávající topný systém
   • tepelná čerpadla běží
  • Vodovod
   • Bude se žádat o dotaci z kraje
   • Projektant dodělává „ořezaný“ projekt (nechává tam jen to, co ještě zbývá dodělat, aby se na to dala zpracovat příslušná žádost)
  • Popovodňové rekonstrukce
   • Z Ministerstva dopravy máme schválených 7 z 12 požadavků (bylo referováno na posledním předvolebním zasedání minulého zastupitelstva – jde vesměs o mosty ve vlastnictví města kromě toho u Kostelňáku a u Sirotkova mlýna)
   • Čeká se, jak dopadnou žádosti na Ministerstvu pro místní rozvoj, pokud by byly schváleny, čerpalo by se tam, protože na u dotací z Ministerstva dopravy je spoluúčast města 15 %, u dotací z Ministerstva pro místní rozvoj jen 10 %.
 5. Schválení rozpočtové změny
  • Upraveny byly kapitoly
   • V příjmech
    • daň z příjmu fyzických osob
    • volby
    • dotace na regeneraci památek
    • dotace na přípravu územního plánu
    • doplatek dotace na výstavbu kanalizace
    • komunální odpad
    • pitná voda (+ stočné)
   • Ve výdajích
    • les (nevyčerpané mzdové výdaje převedeny do dalšího období)
    • silnice (navýšení o nákup relativně zánovní multikáry od p. Nového – kvalitnější, než dosud město vlastní)
    • voda
     • opravy křižovnické vodárny (spoluúčast města)
     • příprava žádosti o dotaci
     • nový dávkovač chlóru do městské vodárny
    • odpady
    • kulturní památky (čerpání dotace: immaculata, oltář v novoknínském kostele)
    • revize dětského hřiště (zvýšení výdajů o 20 000)
    • veřejné osvětlení (úspora 30 000)
    • volby (čerpání příspěvku uvedeného v příjmech)
    • správa (zpracování žádostí o dotace)
  • Saldo rozpočtu se nemění (příjmy a výdaje se v součtu mění o stejné částky)
  • Celkově je za prvních 10 měsíců upravený rozpočet plněn
   • v příjmech na 87,00 %
   • ve výdajích na 86.54 %
  • Rozpočtová změna schválena 15/0/0
 6. Schválení rozpočtového provizoria (na první měsíce roku 2015 – pozn. MH)
  • Rozpočtové provizórium bylo stanoveno jako obvykle tak, že měsíční neinvestiční výdaje nesmí překročit 1/12 skutečných neinvestičních výdajů z roku 2014
  • Schváleno 15/0/0
  • Rozpočet by měl být schválen na únorovém zasedání zastupitelstva, na jeho sestavování bude čas mezi 2. týdnem v lednu, kdy bude schválena poslední rozpočtová změna roku 2014 a bude v hrubých rysech známo skutečné plnění rozpočtu, a 3. týdnem v únoru, kdy se rozpočet bude schvalovat
 7. Schválení přijetí dotace z programu Krajského úřadu Středočeského kraje
  • Dotace je určena na (výše zmíněné) propojení vodovodů Chotilsko – Nový Knín
  • Náklady mají činit 5 690 211 Kč, z toho 10 % (569 021,10 Kč) má činit finanční spoluúčast města, zbytek (90 %) má být pokryto dotací
  • Z větší části bude spotřebována letos, termín pro vyčerpání je konec roku 2015
  • výstavbu provádí firma FK Bau (šlo o „podlimitní“ projekt, bylo možno vybírat ze tří předem oslovených firem)
  • žádost o dotace zpracovává odborná firma, přičemž její odměna z větší části závisí na úspěšnosti vyřízení této žádosti
  • toto zpracování žádosti o doatci je zpravidla (i v tomto případě) považováno za uznatlný náklad projektu, tedy je v odpovídajícím podílu (v tomto případě z 90 %) hrazen z dotace, kterou ona firma „vybojuje“
  • Přijetí dotace schváleno 15/0/0
 8. Schválení názvu ulice
  • Jedná se o ulici, která vede od hlavní silnice v Sudovicích směrem k hrázi rybníka
  • Nejprve se rokovalo o vymezení – nakonec byl schválen minimální rozsah, výše uvedený (v úvahu připadalo i vymezení jejího pokračování na opačné straně silnice – lze s tím případně do budoucna počítat, ale nyní by to znamenalo znytečnou administrativní zátěž pro tamní obyvatele (výměna občanských průkazů a změny některých dalších záležitostí)
  • Padly v zásadě dva návrhy: ulice Fan Vavřincové a ulice Josefa Valenty. Nakonec se mínění zastupitelstva přiklonilo k pojmenování po Fan Vavřincové (= Věře Němotové), a to mj. s ohledem na to, že část svého života prožila právě v nedalekém zámku
  • Schváleno 15/0/0
 9. Schválení členů výborů a komisí
  • Za členy finančního výboru navrženi:
   • předseda Miloš Petřík (schválen už na ustavujícím zasedání)
   • protože si zástupci obou stran v tomto případě nerozuměki (došlo k menšímu informačnímu šumu: Zlatohorci nedodali včas předsedovi své nominace, ten proto připravil nominace na všechna místa ve výboru – ale pak by se zase nedostalo na zástupce Zlatohorců, kteří by ve výboru pochopitelně rádi své lidi měli), bylo rozhodnuto v klidu vše připravit do příštího zasedání a jmenování členů výboru odložit na příště
   • Odložení schváleno: 14/1/0
  • Za členy kontrolního výboru navrženi
   • předsedkyně Petra Moravcová (schválena už na ustavujícím asedání)
   • Petr Skýpala
   • Miloš Nevařil
   • Jiří Krása
   • Josef Kolka
   • Schváleno: 15/0/0
  • Členy sportovní komise byli navrženi
   • předsedkyně Jaroslava Michálková (schválena už na ustavujícím zasedání)
   • Stanislav Fiala
   • Jiří Stracený
   • Jan Hranický
   • Oldřich Kupa (prostřední)
   • Schváleno: 15/0/0
  • Členy sociální komise byli navrženi
   • předsedkyně Anna Budková (schválena už na ustavujícím zasedání)
   • Věra Fialová
   • Jana Rambousková
   • Markéta Bakosová
   • Kamil Vlasák ml.
   • Schváleno: 15/0/0
  • Členy komise životního prostředí byli navrženi
   • předseda Josef Mácha(schválen už už na ustavujícím zasedání)
   • Pavel Hnízdil
   • Martin Provazník
   • Martina Radová
   • Josef Hrdinka st.
   • Schváleno: 12/0/3
 10. 02 Šišatý stůl plně obsazen

  02 Šišatý stůl plně obsazen

  Majetkové záležitosti

  • Vzájemný prodej pozemků v k.ú. Libčice
   • Jedná se o léta připravovanou směnu s panem Fr. P. z čp. 27 (město – či spíš jeho občané – „vyjezdilo“ za minulého režimu na jeho pozemcích příjezdové cesty; některé bylo možno zrušit, ale ty, které jsou k tomuto účelu užívány, aniž by za ně byla k dispozici rovnocenná náhrada, město smění s panem Fr. P. za dvojnásobnou rozlohu jiného pozemku o nižší bonitě)
   • Schváleno 15/0/0
  • Dohoda o zrušení věcného břemene
   • Jde o věcné břemeno příjezdu přes pozemky p. Brunclíka k městským dílnám; nynější příjezdová cesta byla v době jeho zřízení de iure součástí koryta Kocáby
   • nyní, kdy tato cesta, po níž je příjezd k dílnám možný, již existuje oficiálně, proto uvedené věcné břemeno ztratilo opodstatnění
   • Schváleno 15/0/0
  • Záměr koupě pozemku p.č. 782/6 v k.ú. Starý Knín
   • Jedná se o růžek pozemku pana Brunclíka, přes který se jezdí právě k cestě do dílen
   • Schváleno 15/0/0
  • Záměr koupě pozemku p.č. 1002 v k.ú. Starý Knín
   • Jde o pozemek o rozloze 5338 m2, který jeho majitelé nabídli k prodeji a který přiléhá ke staroknínskému hřbitovu,
   • Šlo by jej využít leda pro případné rozšíření hřbitova
   • přitom tento hřbitov je církevním majetkem
   • proto navrženo záměr NESCHVÁLIT
   • pro NESCHVÁLENÍ se následně hlasovalo 15/0/0 (neboli původní záměr nebyl odsouhlasen)
  • Záměr prodeje pozemku p.č. 100/49 v k.ú. Sudovice
   • Jde o trjúhelníkový pozemek přiléhající ke dvěma stavením
   • Chtělo by to seznámit se na místě i se stanoviskem souseda
   • Navrženo schválení záměru odložit na příště
   • Odložení schváleno 14/0/1
  • Smlouva o smlouvě budoucí v k.ú. Starý Knín
   • Jedná se o městské pozemky 105/1 a 733/2 v k.ú. Starý Knín poblíý bývalého náhonu k Brunclíkovu mlýnu,
   • jde o budoucí zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce pro elektrické vedení vedení
   • Schváleno 15/0/0
 11. Diskuse
  • Zápach z kanalizace občas (zejména při nižším tlaku vzduchu) proniká do některých budov. Chyba projektu? Dotázat se autora projektu
  • Přestavba obchoďáku (náhrada stávající obludy novostavbou na původních základech) na náměstí Jiřího z Poděbrad – jeho podobu zatím památkářka neschválila, každopádně by mělo jít o přízemní novostavbu se šikmou (sedlovou?) střechou, hmotově lépe zapadající do okolní zástavby (zda se podaří najít nějakou náhradu za železářství Karafiátových, kteří tam z uvedených důvodů končí, je otázkou).
  • Dotaz na Encyklopedisty (dům po Doubravových) – jde o sdružení, zabývající se vzděláváním dětí i dospělých. K naplňování svých záměrů chce využívat právě uvedený dům, který získalo od dědiců po Doubravových a postupněn jej opravuje. Některé záměry opravy ještě musí dohodnout s památkáři (dům sám o sobě moc hodnootný není, ale je součástí památkové zóny, která končí až na Staré poště, resp. na plácku řečeném Na Flusárně.
 12. Závěr
  • Zasedání ukončeno cca ve 21.00 hodin
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s