Zastupitelstvo hovorné, nikam nespěchající (2015-01-08)

Zastupitelstvo hlasuje

Zastupitelstvo hlasuje

První letošní zasedání novoknínského městského zastupitelstva města se uskutečnilo dne 08. ledna 2015 u šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice.

Hlavní důvod, proč bylo zastupitelstvo svoláno tak krátce po přelomu roku, byl stejný jako v letech předchozích: bylo nutno zjistit skutečné příjmy a výdaje města za předchozí rok (tj, 2014) a přijmout rozpočtové opatření, které mělo loňský rozpočet upravit tak, aby odpovídal českým zákonům pro tvorbu komunálního hospodaření a speciálně místních rozpočtů. Proti předpokladům ze začátku nového volebního období se rovněž narychlo schvaloval i městský rozpočet na letošní rok, i když bylo jasné, že pravděpodobně ještě dozná změn. Leč výdaje na investice (propojení vodovodu ze Záborné Lhoty do Nového Knína) nelze vynakládat v režimu rozpočtového provizória a platba dotace od kraje na truto akci se zdržela, takže příslušnou fakturu nebylo možno proplatit už loni. 

A když už se to zastupitalstvo sešlo, „svezlo se“ s tím i několik dalších bodů: jmenování členů finančního výboru, náměty kontrolního výboru, zpráva sportovní komise a dvě věcná břemena ve prospěch elektrických kabelů firmy ČEZ Distribuce. Jednání se tentokráte vyznačovalo zvýšenou hovorností zastupitelů a zastupitelek, občas se i trochu sklouzávalo od tématu, takže vše probíhalo pomaleji, než se podle počtu projednávaných bodů dalo očekávat. 

Starosta přichází

Starosta přichází

Ještě před samotným zahájením se vedla debata o možnosti zveřejňování jmen – například zájemců v případě záměrů prodejů majetku apod. (s ohledem na transparentnost na straně jedné a zákon o ochraně osobních údajů na straně druhé; u záměrů prodeje se ve zpravodaji jména začerňují, přitom zvukové záznamy z jednání by prý zveřejňovat šlo (což se zdá s ochranou těch osobních údajů v rozporu)). Jelikož se tak dělo ještě před oficiálním zahájením zasedáním, šlo samozřejmě jen o „nezávazný pokec“, nicméně není vyloučeno, že se to časem  dostane na „oficiální“ úroveň.

 1. Zahájení
  • Starosta města zahájil zasedání v 19.11. hodin (i s ohledem na výše zmíněné neoficiální rozhovory zmíněné výše)
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi Milan Brejcha a Pavel Hnízdil
  • Schváleno (pro / proti / zdrželi se): 14/0/0
 3. Schválení programu
  • Program byl schválen v mírně upravené podobě – po vyvěšení jej starosta ještě doplnil o jmenování členů finančního výboru (rest z minula) a náměty kontrolní komise, poté vzešel ze zastupitelstva návrh doplnění o zprávu sportovní komise
  • Schváleno: 14/0/0
 4. Informace o plnění rozpočtu za rok 2014 a o investičních akcích
  • Plnění rozpočtu dopadlo lépe, než se očekávalo, vznikl přebytek:
   • Příjmy 42 176 000 Kč
   • Výdaje 34 443 000 Kč
   • Skutečný stav je sice horší, protože ve výdajích není uvedeno:
    • splacení půjčky (3 500 000 Kč) Novým Dvorům (z přelomu let 2013 a 2014, kdy situace byla kvůli zpožděným dotacím opravdu napjatá)
    • nesplacený přivaděč ze Záborné Lhoty (kvůli němu se nahonem schvaloval letošní rozpočet, aby firma, která ten přivaděč stavěla, nemusela čekat na další zasedání zastupitelstva – vizme níže)
    • a možná ještě něco
   • I tak je ale přebytek slušný
  • Popovodňové rekonstrukce
   • Zatímco na Ministerstvu dopravy z dvanácti žádostí uspělo sedm (se spoluúčastí 15 %), na Ministerstvu pro místní rozvoj uspělo všech dvanáct (se spoluúčastí 10 %, tedy výhodněji) – město tedy dá z pochopitelných důvodů přednost smlouvám s MMR
   • Hodnota díla by měla činit 55 000 000, Kč, z toho spoluúčast města tedy 5 500 000 Kč
   • V rámci popovodňových rekonstrukcí by se tedy mělo uskutečnit:
    • tři obnovené komunikace:
     • k výzkumáku a ke Kosařovům
     • na Červenou
     • na Hranice
    • znovuvýstavba mostů a lávek:
     • lávka u porážky
     • most na porážku (a k Alfovi a k výzkumáku a ke Kosařovům)
     • lávka u Šrámků
     • lávka u Brunclíků
     • můstek u Hřebíkových
     • most k letnímu kinu
     • most u Karafiátových (na Frankovu stezku)
    • generální oprava mostů a lávek:
     • „kamenný“ (ve skutečnosti železobetonový) most ke Hrádku a na Potůček
     • most na Puchýrnu (k Čermákovům, Hampekovům a Hlávkovům)
   • Práce by měly být z technických i finančních důvodů rozděleny do dvou let, bude snaha tyto práce koordinovat s Povodím Vltavy, které má v plánu obnovit zpevnění břehů řeky
  • Vodovod:
   • do konce ledna má být zpracována projektová dokumentace na to, co není dostavěno
   • a pak to má být postoupeo na kraj
  • Rekonstrukce chodníků: 6. ledna podána žádost na rekonstrukci chodníků kolem silnice 114 včetně dešťových svodů
  • Školka (zvýšení kapacity):
   • žádost v prvním kole neuspěla (z 350 žádostí uspělo jen šest),
   • bude ale vypsáno další kolo,
   • v případě úspěchu by se otevření dalo do 1. září ještě stihnout, byť s odřenýma ušima
   • Přístavba by měla být pro 25 dětí, to by spolu s kapacitou stávající školky (50 dětí) postačovalo pro uspokojení žádostí místních dětí.
  • Oprava místních komunikací: připravuje se, jakmile bude vypsán dotační titul, město se jej pokusí využít, vypadá to ovšem spíše až na rok 2016
  • Pan Stanislav Fiala objevil možnost získání peněz na sokolovnu, pokud by bylo potřeba, město je ochotno poskytnout záruku
  • Zastupitelstvo bere na vědomí: 14/0/0
 5. Rozpočtové opatření 12/2014
  • Před projednáváním se starosta zmínil o tom, že nová účetní (která dosud pracovala jako kontrolorka na kraji) jednak sdělila, že správně by se rozpočtová opatření měla projednávat ihned, jakmile k nim nastane důvod (svolat mimořádné zastupitelstvo, přitom 7 dní musí program viset ve vývěsce, tedy na úřední desce), na straně druhé za jistých okolností je možnost nemuset přijímat rozpočtová opatření v případě nevýznamných překročení rozpočtu (překročení řekněme o jedno procento). Do budoucna tato možnost stojí za úvahu.
  • Rozpočtové opatření: změna je ve výši 440 000 Kč, které se z bytového hospodářství (kde zbyla rezerva) přeřazují na kolturní památky (oprava Immaculaty), odpady a vodu (dobíhalo dobudování vodovodu)
  • Při zmínce o odpadech se mluvilo i o možnosti změnit firmu – před Vánoci nebyl vyvezen vytříděný papír, v DOKASu vědí, že s Rumpoldem jsou nějaké potíže. Naopak sousední Malá Hraštice má celkem dobré zkušenosti s firmou AVE.
  • Na tém odpadu se hovořilo na zatím neoficiálním setkání starostů Nového Knína a Dobříše
  • Rozpočtové opatření schváleno: 14/0/0
 6. Zastupitelstvo zasedá

  Zastupitelstvo zasedá

  Schválení rozpočtu 2015

  • Rozpočet města byl sestavován, jak bylo výše uvedeno, narychlo, protože jeho schválení je podmínkou financování investic. Ze zastupitelstva vzešla připomínka, že nějaké pracovní setkání mělo být už před tímto zasedáním a ne až po něm, starosta to chápe, ale prostě se to nedalo stihnout, to neveřejné pracovní setkání proběhne koncem ledna 2015 a na něm se rozpočet doladí, jako kdyby byl sestavován od začátku.
  • Proti verzi zveřejněné dříve byly s ohledem na lepší výsledky některé kapitoly navýšeny
  • Příjmy mají činit 30 060 000 Kč
  • Výdaje mají činit 32 256 000 Kč
  • Schodek má být kryt přebatkem loňského roku
  • Schváleno: 14/0/0
 7. Jmenování členů fiančního výboru (dodatečně zařazený bod programu)

  • Byli navrženi:
   • M. Záleský
   • M. Rambousek
   • L. Zárubová
   • P. Moravcová (nikoli zastupitelka, ale její jmenovkyně)
  • Schváleno 13/0/1
 8. Zápis z jednání kontrolního výboru (dodatečně zařazený bod programu)

  • Vzešlo několik podnětů (nemohu zaručit přesnost citace)
   • Předat všechny platné vyhlášky přijaté vv samostatné působnosti
   • Zveřejnit je na webu města
   • Zpřehlednit web, prověřit jeho funkčnost
   • Předat (a nejlépe i zveřejnit) jednací řády zastupitelstva a rady
   • Zveřejňovat usnesení města a rady, jakož i zápisy kontrolního výboruna webu
   • Doplnit chybějící usnesení zastupitelstva a rady
  • Zastupitelstvo přijalo a ukládá radě většinu bodů splnit do 28. ledna, pouze předposlední průběžně
  • Schváleno 14/0/0
 9. Schválení smluv o zřízení věcného břemene na p.č. 210/1 v k.ú. Sudovice a 182/1 v k.ú. Starý Knín ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s..
  • 210/1 v k.ú. Sudovice (pokračování ulice Na Hůrkách) – věcné břemeno pro přívod k novostavbě – za 1000 Kč + DPH – schváleno 14/0/0
  • 182/1 v k.ú. Starý Knín – u letního kina za 1000 Kč + DPH – schváleno 14/0/0
 10. Zpráva sportovní komise (dodatečně zařazený bod programu)

  • Sešla se 5. ledna a stanovila cíle
   • podporovat všechna zájmová sdružení v NK a připojených osadách, zejména mládeže
   • podporovat rozvoj sportovišť
   • uvažovat o možnosti vahlášení nejlepšího sportovce za rok 2015
   • Podnět pro radu a zastupitelstvo:
    • prověřit možnost odkupu pozemků pod fotbalovým hřištěm
    • možnost hledat jiné zdroje provozu sokolovny
    • možnost podpory sportovních tříd (školní tělocvična však má nedostatečnou kapacitu
    • je možnost získat od Sokola sokolovnu bezúplatně (s věcným břemenem, že budova bude nadále využívána pro sportovní a kulturní účely) – jako výhoda se jeví, že by se na ni v takovém případě daly snáze získávat dotace (na cizí majetek je město nezíská)
   • Zpráva schválena 14/0/0
 11. Diskuse
  • Zřejmě v dohledné době zasedne přestupková komise, bude se snad řešit i paní sběratelka Jiřinka.
  • Potřeba nějakého chodníku do Sudovic (kvůli bezpečnosti chodců) – pracuje se na tom, ale nějakou dobu to potrvá, než to projde všemi dotčenými orgány
  • Několik námětů na zlepšení městského webu: RSS kanál, přeposílání zpráv na facebookový profil města. A možná ještě něco (například – už v dřívějším průběhu jednání – myšlenka, zda by nebylo vhodnější přejít z dosud používaného systému Vismo Online firmy Webhouse třeba na WordPress – redakční systém, na němž „běží“ například zrovna tento blog).
  • Dotaz na zamýšlený křižovnický víceúčelový dům v areálu dvora: křižovníci chtějí pro tento účel rekonstruovat stodolu vedle špýcharu (cca za 10 000 000 Kč), s městem se o tom předem neporadili, zatímco zamýšlený domov důchodců, kvůli jehož zřízení město ten dvůr prodalo, není, zdá se, na pořadu dne. Město o tom zatím jednalo s úředníky řádu, možná by nebylo od věci jednání s velmistrem
  • Kaple na novoknínském hřbitově – něco na kulturní památky vyčlěněno je, uvidíme, projekt je zpracován.
 12. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 21.22 hodin
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Rozpočty, Zastupitelstvo. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.