Novoroční zasedání zastupitelstva 2015-02-19 s těsným schválením tibetské vlajky

Zastupitelstvo se schází

Zastupitelstvo se schází

Přesně na den vietnamského a čínského Nového roku (Tết Nguyên Đán, 农历新年, 農曆新年), totiž dne 19. února 2015 proběhlo další zasedání novoknínského městského zastupitelstva, v tomto volebním období čtvrté. Zastupitelstvo se opět sešlo kolem svého oblíbeného šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice, a to v počtu deseti zastupitelů a tří zastupitelek, dva zastupitelé byli omluveni. Většina hlasování byla opět víceméně jednoznačná, a tak se nejtěsnější výsledek paradoxně zrodil v případě akce, která má hlavně symbolický význam, totiž připojení k akci Vlajka pro Tibet, kde pro hlasovalo osm zastupitelů a zastupitelek, což je těsně nadpoloviční většina zastupitelstva, zatímco pět se zdrželo hlasování a dva byli omluveni.

 1. Příchod k šišatému stolu

  Příchod k šišatému stolu

  Zahájení

  • Zasedání bylo zahájeno zhruba v 19.10 hodin
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi
   • Anna Budková
   • Miloš Petřík
  • Schváleno (pro / proti /zdrželi se hlasování) 11/0/2
 3. Schválení programu
  • Starosta navrhl rozšířit program o následující body:
   • záměr prodeje pozemku (žádost realitky o odkoupení) poblíž Jalovčin (u bývalého penziónu V údolí) zařazení do programu schváleno: 13/0/0
   • odkup části pozemku u bývalé prodejny v Sudovicích – zařazení schváleno 13/0/0
   • schválení dodatků ke dvěma úvěrovým smlouvám s Českou spořitelnou – zařazení schváleno 13/0/0
   • projednání zápisu ze zasedání sportovní komise – zařazení schváleno 13/0/0
   • projednání zápisu ze zasedání sociální komise – zařazení schváleno 13/0/0
   • V mezidobí mezi zasedáními zastupitelstva proběhlo i zasedání komise životního prostředí, projednání na zasedání bylo na návrh jejího předsedy pana Máchy odloženo na další zasedání zastupitelstva (ani se o tom nehlasovalo – snad kvůli i tak velké „nabitosti“ programu tohoto zasedání).
  • Celý doplněný program schválen 13/0/0
 4. Zastupitelé studují obdržené materiály k dodatečným bodům programu

  Zastupitelé studují obdržené materiály k dodatečným bodům programu

  Informace o investičních akcích

  • Popovodňové rekonstrukce
   • Probíhají výběrová řízení (soupis všech dotací obdržených v této souvislosti je níže v usnesení o jejich přijetí; náklady jsou „projektové“, ve výběrových řízeních mohou být vysoutěženy nižší).
  • Vodovod:
   • Propojení ze Záborné Lhoty do Nového Knína: práce na posledních 150 metrech, vázne přijímání financí
   • Osekaný projekt II. etapy je hotov, poslouží k žádostem o dotace (vizme žádost v bodu 7 níže)
  • Školka (zvýšení kapacity):
   • dosud nebyly vypsány příslušné dotační výzvy, jakmile budou, město podá žádost o dotaci.
  • Zastupitelstvo bere informaci starosty na vědomí: 13/0/0
 5. Schválení strategického plánu
  • K tomuto bodu se rozvinula poměrně rozsáhlá diskuse, která vedla k následujícím závěrům
   • Strategický plán je dobré mít, jeho existence znamená kladné body při posuzování žádostí o dotace.
   • Předložený materiál vykazuje řadu nedostatků, většina zastupitelstva by se styděla být pod ním „podepsána“ (zvlášť když se v něm „styděla podepsat“ i firma, která jej zpracovávala)
   • Prozatímně by šlo zpracovat výrazně stručnější materiál zbavený balastu a věcných chyb, ten schválit, abychom „něco měli“, a následně postupně vytvořit rozsáhlejší realistický strategický plán a ten schválit, až bude v dostatešně kvalitním stavu
  • Zastupitelstvo tedy přijímá usnesení, že NESCHVALUJE předložený strategický plán a pověřuje radu podniknout kroky k vytvoření nového strategického plánu 13/0/0
 6. Schválení přijetí dotací – popovodňové opravy
  • Jedná se vesměs o přijetí dotací z programu MMR ČR „Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013“ se spolufinancováním z městského rozpočtu ve výši 10 % nákladů.
   • Mosty, které budou v podstatě nahrazeny novostavbami:
   • Most M07 má být vyměněn

    Most M07 má být vyměněn

    ...a zespoda je nejlépe vidět, proč se jeho oprava nevyplatí

    …a zespoda je nejlépe vidět, proč se jeho oprava nevyplatí

    Most M-07 ke stavebninám (…, výzkumáku, Kosařovům,…)

    • číslo žádosti 76 646,
    • předpokládané náklady 6 330 569 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
   • Most M-02 ke k letnímu kinu
    • číslo žádosti 76 647,
    • předpokládané náklady 6 262 098 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
   • Most M-04 ke u Hřebíků
    • číslo žádosti 76 648,
    • předpokládané náklady 5 332 846 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
   • Most M-01 na objížďce (Frankově stezce)
    • číslo žádosti 76 649,
    • předpokládané náklady 6 443 820 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
   • Mosty, které čeká generální oprava:
   • Most M-05 u Čermáků
    • číslo žádosti 76 652,
    • předpokládané náklady 1 447 740 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
   • Most ke Hrádku zespoda mrazivého 10. ledna 2009

    Most ke Hrádku zespoda mrazivého 10. ledna 2009

    Most M-06 „kamenný“ (ve skutečnosti železobetonový), ke Hrádku, na Potůček či ke Kostelňáku

    • číslo žádosti 76 653,
    • předpokládané náklady  3 640 129 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
    • Poznámka MH: je to opravdu hezký most, který si tu opravu plně zasloužil už před povodní, tím spíš po ní.
   • Lávky (náhrada novými)
   • Lávka L-01 U jezu (naproti Brunclíkovu mlýnu),
    • číslo žádosti 76 654,
    • předpokládané náklady 941 860 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
   • Lávka L-02 U Šrámků
    • číslo žádosti 76 655,
    • předpokládané náklady 2 175 525 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
   • Lávka L-03 U koupelny,
    • číslo žádosti 76 656,
    • předpokládané náklady 4 879 494 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
   • Obnovy komunikací
   • Komunikace Červená (od Nebešťáku k uvedené chatové osadě),
    • číslo žádosti 76 657,
    • předpokládané náklady 4 363 896 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
   • Komunikace Hranice (z horního konce Kozích Hor na Hranice),
    • číslo žádosti 76 658,
    • předpokládané náklady 2 095 243 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
   • Komunikace u výzkumného ústavu (od mostu M-07 ke stavebninám a dále k Tesárkovu mlýnu a výzkumáku),
    • číslo žádosti 76 659,
    • předpokládané náklady 5 115 765 Kč
    • Schváleno: 13/0/0
 7. Schválení žádosti o dotace – dostavba vodovodu
  • Zastupitelstvo žádá o dotaci na vodovod – II. etapa ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2015
  • Schváleno: 13/0/0
 8. Schválení odměny neuvolněného místostarosty
  • Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi Petru Chmelíkovi v souladu s nařízením vlády 37/2003 ve znění  459/2013 Sb ve výši 15 003 Kč
  • Odměnu tvoří:
   • pevně daná částka, která činí v případě neuvolněného místostarosty či náměstka primátora 7509 Kč
   • příplatek za počet obyvatel, který zastupitelstvo může stanovit v rozmezí 0 až 100 % maximální částky dané uvedeným nařízením vlády (zastupitelstvo při svém ustavujícím zasedání rozhodlo, že tato pohyblivá částka se bude přiznávat ve výši 50 % maxima). Tato část odměny tedy činí
    • 13 038 Kč / 2 = 6519 Kč (základ pro obce od 1000 obyvatel) a
    • 194,90 Kč * 10 / 2 = 974,50 Kč, zaokrouhleno na 975 Kč
    • Celkem tedy 1503 Kč
  • Schváleno: 13/0/0
 9. Projednání žádosti (spolku Lungta – pozn. MH) – Vlajka pro Tibet

  • Jedná se o akci při příležitosti 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
  • více informací lze nalézt na webu http://www.tibinfo.cz/rubrika.php?id=47
  • Schváleno: 8/0/5
  • Pozn. MH: seznam radnic, kde zavlají tibetské vlajky dne 10. března 2015, je na adrese http://www.tibinfo.cz/clanek.php?id=731. Zatím se průběžně aktualizuje, protože některá zastupitelstva o vyvěšení dosud nerozhodla.
 10. Projednání zápisu kontrolního výboru
  • Sloučeny obsahy zápisů ze zasedání 7. ledna a 18. února 2015
   • Revizi všech platných i neplatných vyhlášek města vydaných v samostatné působnosti – bylo by potřeba projednat i jejich shodu s platnými zákony (například už nemá smysl koeficient zvyšování regulovaného nájemného, případně odkazy na již neplatný zákon o komunálním odpadu) – stihnout do příštího zastupitelstva
   • U usnesení zastupitelstva chybí protokol o hlasování. Kontrolní výbor doporučuje okamžitou nápravu, přičemž protokol by měl být jmenný, tj. jak kdo konkrétně hlasoval (pozn. MH: V této podrobnosti to v tomto blogu nečekejte, nestíhám všechno, ale pokud se to, byť se zpožděním – kvůli ověřování zápisu, objeví na oficiálním městském webu, tím lépe pro informovanost obyvatel města) – na zastupitelstvu se následně diskutovalo, jak takové jmenné seznamy zajistit „technicky“, aniž by to výrazně zdrželo průběh zasedání.
   • V případě, že zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem jakékoli smlouvy, tato by měla být přílohou – a to jak v podkladech před zasedáním zastupitelstva, tak po schválení jako příloha usnesení.
   • Prověřit systém a funkčnost webových stránek města (úkol stále trvá) – Ing. Petr Skýpala pracuje na informačním systému, který by mohl být zapojen do webu města
  • Schváleno (včetně výše uvedených návrhů opatření s příslušnými termíny): 12/0/1
 11. Majetkové záležitosti
  • Schválení záměru směny a prodeje pozemků část p.č. 45/43 v k.ú. Sudovice a p.č. 570/4,8 a 10 v k.ú. Nový Knín

   • Jedná se o trasu skutečně vedené kanalizace v Sudovicích, která zasáhla do soukromého pozemku (byť ten už je léta využíván jako cesta) – majitelé takto postiženého pozemku by rádi tento pozemek směnili za jiný v oblasti Tržiště (v současnosti ve vlastnictví města) a k němu přikoupili další část, aby tak získali ucelenou stavební parcelu.
   • Zastupitelstvo po posouzení záměr NESCHVÁLILO (hlasování o schválení: 0/12/1) a doporučilo jednat o jiných možných řešeních
  • Návrh na odkup městského pozemku 191/5 st a 174/6 (rozestavěný dům v sousedství bývalého penziónu V údolí, nyní ve vlastnictví realitky) – dodatečně zařazený bod
   • Problémem je, že v případě prodeje by byl porušen zákon v tom smyslu, že u nových cest je nutná šířka aspoň 8.5 metrů, což by pak nešlo dodržet.
   • Na straně druhé na předmětném pozemku už je studna a „kaplička“ elektrického vedení
   • Záměr proto NESCHVÁLEN (hlasování o schválení: 0/11/1 – jeden zastupitel nepřítomen) a navrženo jednat o pronájmu, třeba i za symbolickou cenu
  • Bývalá prodejna v Sudovicích (dodatečně zařazený bod programu)
   • Když se prodávala, město později prodalo pozemky kolem ní v rozsahu větším, než  kolik silničáři umožní oplotit a požívat – navrženo, aby tyto pozemky město zpětně odkoupilo za tutéž cenu, za kterou je kdysi prodalo (časem by se tyto pozemky měly zčásti stát součástí dosud chybějícího chodníku při silnici ze Sudovic do centra Nového Knína)
   • Schváleno 13/0/0
 12. Dodatky ke smlouvám o úvěrech s Českou spořitelnou (dodatečně zařazený bod programu)
  • Vesměs jde o změkčení podmínek (dosud si Česká spořitelna vyhrazovala právo dohlížet na investice nad milión korun, podle dodatku nad tři milióny korun)
  • Dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 10438/11/LCD ze dne 05.05.2011 schválen 13/0/0
  • Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10128/13/LCD ze dne 25.02.2013 schválen 13/0/0
 13. Zápis ze zasedání sportovní komise (dodatečně zařazený bod)
  • Sešlo se celkem 17 žádostí o celkem cca 800 000 Kč (v rozpočtu pro sport a tělovýchovu vyhrazeno kolem 400 000 Kč), některé vráceny se žádostí o doplnění některých údajů, proto sportovní komise navrhuje posuzovat je dvoukolově – v prvním kole přidělit prostředky TJ Sokol a SK Nový Knín (fotbal) – po 100 000 Kč jako zálohy (mají vysoké provozní náklady) a zbytek řešit ve druhém kole po doplnění žádostí
  • Proto: zastupitelstvo schvaluje přidělení zálohy 100 000 Kč pro TJ Sokol Nový Knín a 100 000 pro SK Nový Knín 12/0/1 (jedno zdržení se hlasování kvůli možnému střetu zájmů)
  • Zastupitelstvo bere na vědomí zápis sportovní komise a doporučuje projednat úkoly na pracovním setkání zastupitelstva 13/0/0
  • Poznámka MH: hlasování proběhla skutečně v tomto pořadí
 14. Zápis ze zasedání sociální komise (dodatečně zařazený bod)
  • Sociální komise se zabývala mimo jiné
   • kouřením žáků
   • možností úprav náměstí (vymístění autobusů, odsunutí dlouhodobého (celodenního) parkování z náměstí – parkovací hodiny?)
   • kontrolou dodržování zákazu vjezdu ke zdravotnímu středisku
   • možnostmi efektivnějšího využití volného času seniorů (mj. zaznělo, že těch možností je vlastně ještě poměrně dost – například zájezdy do příbramského divadla, vyprávění pana Máchy o historii města, každoroční setkání s důchodci, apod.)
  • Zastupitelstvo bere na vědomí: 12/0/1
 15. Diskuse
  • Proslýchá se (oficiální stanovisko nebylo v danou chvíli k dispozici), že původní záměr zcela zbourat stávající nákupní středisko bude možná z úsporných důvodů zrevidován – možná by se zbouralo jen horní patro a přízemí přestavělo se zachováním podstatnějších částí starších konstrukcí (vzhled budovy by se dal přizpůsobit požadavkům památkové péče úsporněji). Zaznělo upozornění na možné některé statické problémy části stávající budovy – ale to je samozřejmě problém COOPu.
   • Pozn. MH: bylo by zajímavé mít k dispozici nějakou studii, jak si lidé z COOPu ten nový vzhled obchoďáku představují, zatím existuje pouze sdělení, že v nové podobě by budova měla být přízemní se sedlovou střechou, ale už například nebylo oficiálně sděleno, zda štítové či okapové orientace. S ohledem na sousední budovy se zdá být pravděpodobnější druhá možnost, půdorys budovy mluví spíše pro tu první. Nebo by se to nějak zkombinovalo.
  • Nešlo by částečně obnovit zástavbu navazující z východu na existující budovu Mincovny?
  • Tibetská vlajka – většinou se má za to, že neorámovaná by měla být ta strana směrem od žerdi pryč (vizte obrázek výše – pozn. MH), ale úplně jednotný názor na to nepanuje
 16. Závěr
  • Zasedání ukončeno cca ve 21.10 hodin
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Novoroční zasedání zastupitelstva 2015-02-19 s těsným schválením tibetské vlajky

 1. Oldřich Kupa napsal:

  Díky za informac – naprosto vyčerpávající – věcné – nestranné

  • Miloš Hlávka napsal:

   Nutno poděkovat i radnici za včasné zveřejnění programu a návrhu usnesení na městském webu. Bez tohoto bych asi podrobnosi o přijímání dotací na obnovu mostů, lávek a komunikací po předloňských povodních takto napsat nezvládl, zrovna hlasování o nich totiž probíhalo dost rychle, takže jsem byl moc rád, že jsem si některé části článku připravil podle těch podkladů předem – a pak už jen doplňoval výsledky hlasování.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.