Zastupitelstvo 2015-04-23

Další, tentokrát opět řádné, zasedání městského zastupitelstva se uskutečnilo dne 23. dubna 2015 u oblíbeného šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice. Protože tentokrát byly podklady (doufejme) dodány aspoň jakž takž včas, nejvíce většina zasedání proběhla víceméně bez větších dohadů. Asi nejvíce zdržela průběh debata, která vypukla už v okamžiku schvalování programu a vracela se k minulému zasedání. Nicméně i ona vyústila k určitým závěrům, například pokud jde o oběh a zveřejňování zápisů ze zasedání, takže nebyla úplně zbytečná. Dva body – nová vyhláška o odpadech a rozpočtová změna – byly po debatě odloženy. V případě vyhlášky byla důvodem možnost zapracování některých zlepšení, v případě rozpočtové změny ne zcela jasná formulace bodu Správa daně z příjmu právnických osob. Zcela byl odmítnut záměr prodat COOPu pozemky v sousedství Mincovny pro zřízení parkovacích míst pro nyní přestavovaný obchodní dům. Zatím nebylo schváleno ani věcné břemeno pro elektrické vedení ČEZu – snahou je docílit zvýšení částky, kterou ČEZ za věcná břemena platí (tisícovka za sebevětší pozemek věcným břemenem postižený zdá se být málo).

Upozornění:

 • Současný stav této zprávy je stále ještě v provizorním stavu, lze ještě očekávat stylistické úpravy či formátování (a samozřejmě opravy překlepů).

Poznámka

Tato zpráva (ani žádná z předchozích), jsouc součástí soukromého blogu, samozřejmě NENÍ OFICIÁLNÍM ZÁPISEM ze zasedání. Je psána zajisté v dobré víře za účelem informování spoluobčanů a spoluobčanek (jakož i návštěvníků a návštěvnic města a zájemců a zájemkyň o to, co se v něm děje), nicméně mohou se zde vyskytnout nepřesnosti, za které se případně omlouvám, ale kterým se ne vždy dá předejít.

Sešlo se 12 zastupitelů a 3 zastupitelky – zastupitelstvo tedy bylo v plném počtu.

 1. Zahájení zasedání zahájil starosta města Ing. Tomáš Havlíček v 19.03 hodin.
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi
   • Pavel Hnízdil a
   • Milan Brejcha
  • Navržení ověřovatelé pro / proti / zdržel se hlasování) 13 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Starosta navrhl doplnit program o projednání koupě použitého vozu VW Transporter od pana R. L. z Hraštice
  • Poté se rozpoutala poměrně bouřlivá diskuse, která zabrala prakticky půl hodiny (a zdaleka ne vždy byla dostatečně přehledná, aby se dal její průběh spolehlivě sledovat (Proto se předem omlouvám za případné nepřesnosti.)

   • Šlo v ní o záležitosti stran dodávání dostatečných podkladů
    • Např. R. Hrubý několikrát zdůraznil, že nebyli (jejich sdružení nezávislých kandidátů) proti hasičskému autu, jen prostě nedostali dostatečné podklady, jaké auto by to mělo být a za kolik peněz, aby věděli, o čem hlasovat, tudíž nemohli hlasovat ani pro ani proti.
   • Ověřené zápisy neprodleně by se měly předávat zastupitelům (/-lkám), aby ti se mohli do dalšího zasedání vyjádřit (a případně námitky zapracovat do zápisu z dalšího zasedání).
   • Podle jednacího řádu mají být vedle usnesení na webu a ve Zpravodaji i zápisy ze zasedání. Nyní tam jsou pouze usnesení.
    • Starosta vysvětloval, proč se od těch zápisů upustilo (obavy z případných dlouhých dohadování o slovíčka) – z toho pak vyplynul návrh angažovat zapisovatelku, jež není členkou zastupitelstva (z řad zaměstnanců jako přesčas nebo někoho dalšího).
    • Každopádně současný stav, kdy se zápisy nezveřejňují, je v nesouladu s jednacím řádem, což velmi žádoucí napravit.
    • Možná řešení:
     • buď ty zápisy na webu a v Novoknínském zpravodaji zveřejňovat
     • nebo je mít jen na webu a podle toho upravit jednací řád.
     • Vhodnější se zdá být spíše první možnost
   • Za případné nepřesnosti se předem omlouvám, diskuse byla opravdu místy poněkud nepřehledná.
  • Poté se zastupitelstvo vrátilo k projednávání programu včetně doplněného bodu.
  • Upravený program schválen 14/0/1 (doufám)
 4. Informace o investičních akcích
  • Vodovod – žádost o dotaci na kraj byla podána.
  • Chodníky bohužel nebyly akceptovány, je zde návrh žádat dopravní infrastrukturu (zřejmě míněn Fond dopravní infrastruktury).
  • Propojení vodovodů Záborná Lhota – Nový Knín – čeká se na přípojku elektřiny, na ní závisí čerpačka, jinak už je vše dokončeno.
  • Rekonstrukce po povodních – čekalo se na podmínky z MMR, projekty se urychleně dodělávají, aby vyhovovaly těmto podmínkám, proto je zde mírné zdržení.
  • Mluvilo se i o investicích jdoucích mimo rozpočet města (investiční akce jiných organizací), nicméně města se dotýkajících:
   • Silničáři chtějí rekonstruovat silnici v Sudovicích (půlku nezasaženou budováním kanalizace), a to až k Okrouhlíku (jen se s krajem handrkují o ceny, silnice je údajně v horším stavu, než předpokládali)
   • Směr Hraštice je v jednání (pokud jsem dobře rozuměl – nebylo řečeno úplně jasně – či spíš se to trochu ztratilo v přemíře dalších slov).
   • Zdrží se práce Povodí Vltavy na opravách „opevnění“ (regulace) koryta Kocáby – mj. proto, že se nestihly vykácet stromy, které je kvůli tomu potřeba vykácet, a nyní je vegetační období, kdy to nelze učinit.
   • Je potřeba (aspoň provizorně) zajistit na dvou místech poškozené tarasy koryta Kocáby (ulice Kozohorská)
  • Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí 15 / 0 / 0
 5. Schválení rozpočtové změny (2/2015)

  • zastupitelstvo se zaseklo zejména na bodu „správa daně z příjmu právnických osob“, starosta si (i kvůli dnešnímu jednání přestupkové komise) nestihl vyžádat vysvětlení od účetní.
  • Chvilku se diskutovalo o tom, nakolik může být pro město nepříjemné, pokud se toto rozpočtové opatření z uvedených důvodů odloží.
  • Nakonec ODLOŽENO na příští zastupitelstvo 15 / 0 / 0
 6. Schválení vstupu města do MAS Brdy-Vltava
  • Dosud bylo členem MAS Brdy – Vltava, o.p.s. jen Sdružení obcí Dobříšska a Novoknínska. Protože jeden člen znamená jeden hlas, bylo na jednání uvedeného sdružení doporučeno, aby tam obce vstoupily i jednotlivě (a tím počet svých hlasů zvýšily).
  • Dotaz na možné nevýhody: kolik to bude stát? Odpověď: členství je bezplatné.
  • Proto schváleno: 14/0/1
 7. Schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech
  • Změnil se Zákon o odpadech, což vede k nutnosti přijmout novou vyhlášku, jež by s ním byla v souladu.
  • K dispozici je jednak vzorová vyhláška z ministerstva, jednak již přijatá vyhláška obce Mokrovraty
  • Radek Hrubý se poradil s odborníkem. Podle něj je vyhláška dobrá, jen by stálo za to dopracovat některé detaily, zejména technického rázu. A také přidat sankce (k čmu je vyhláška, když se nedodržuje?)
  • Milan Brejcha navrhoval schválit tak, jak je, detaily dopracovat dodatečnou změnou.
  • Nakonec ale rozhodnuto nejprve dopracovat ty detaily a schválit až pak.
  • Proto ODLOŽENO na příští zasedání 14/0/1
 8. Schválení vzorové smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (na kulturní a sportovní činnost)

  • Vzorovou smlouvu bylo rozhodnuto schválit, protože všechny smlouvy musí projít zastupitelstvem. Aby se nemusela schvalovat vždy celá znění, je vhodné schválit smlouvu vzorovou, do níž by se pak jen doplnily údaje o příjemci příspěvku a účelu
  • Oproti vzoru, jenž byl v podklaech, navrhl Radek Hrubý upravit datum pro podání vyúčtování z 31. prosince roku, na nějž se příspěvek poskytuje, na 31. leden roku následujícího. Některé náklady totiž mohou vzniknout ještě koncem prosince (pokud je příspěvek poskytován na kalendářní rok, mělo by se počítat s tím, že bude čerpán ještě na Silvestra) apod., přičemž nějakou dobu trvá, než se uhradí (pokud byly fakturovány) a zaúčtují. (Pozn. MH: Ne nadarmo je termínem k podání daňového přiznání 31. březen a nikoli 2. leden roku následujícího po tom zdaňovacím.)
  • S touto změnou vzorová smlouva schválena: 15/0/0
 9. Projednání zápisů finančního a kontrolního výboru
  • Zápisy byly k dispozici (i na městském webu), zastupitelé měli možnost si je prohlédnout a prostudovat. Pokud jde o zápis kontrolního výboru, bude nutno pro další kontroly dodat některé dosud chybějící smlouvy, mělo by se tak stát do týdne
  • Zpráva finančního výboru vzata na vědomí 14 / 0 / 1
  • Zpráva kontrolního výboru vzata na vědomí 14 / 0 / 1
 10. Majetkové záležitosti
  • Schválení koupě pozemku část p.č. 106/11 v k.ú. Sudovice (v sousedství bývalé prodejny v Sudovicích)

   • Schváleno 15 / 0 / 0
  • Debata se rozproudila o následujících bodech, totiž o pozemcích, které chtěl COOP využít jako parkoviště u nyní přestavovaného obchoďáku. Zastupitelstvo poměrně rychle dospělo k závěru, že prodej uvedených pozemků není z hlediska města příliš rozumný.
  • Krom toho jde i o přístup k Mincovně
  • A samozřejmě šlo i o etické hledisko: těchto pozemků se jakožto restituentka vzdala paní Nešutová blahé paměti a zdá se to být takové ne zcela korektní i z tohoto důvodu. (V darovací smlouvě byla uvedena podmínka, aby v Mincovně bylo zřízeno muzeum, o pozemcích kolem tam nic nebylo, nicméně také přes tyto pozemky je budova přístupná.)
  • PROTO:
  • Schválení záměru prodeje p.č. 1009/1 v k.ú. Nový Knín (COOP – v sousedství nyní přestavovaného obchoďáku – pro parkoviště)

   • NEschváleno 14/0/1
  • Schválení záměru prodeje p.č. 66/2 v k.ú. Nový Knín (COOP – v sousedství nyní přestavovaného obchoďáku – pro parkoviště)

   • NEschváleno 14/0/1
  • Schválení záměru prodeje p.č. 17 v k.ú. Nový Knín (COOP – v sousedství nyní přestavovaného obchoďáku – pro parkoviště)

   • NEschváleno 14/0/1
  • Schválení věcného břemene v k.ú. Starý Knín (ve prospěch ČEZu – pro elektrické vedení – ulice Na Hlinech – součást tzv. Frankovy stezky)

   • Zastupitelstvu se částka 1000 Kč za věcné břemeno k tak dlouhému vedení
   • Bylo by žádoucí další jednání (přidat k částce aspoň nulu – ono u jednoho věcného břemene to tolik není, ale když se jich sejde víc, už to může být pro město zajímavější – a ČEZ z toho zas tak moc nevykrvácí)
   • Proto NEschváleno: 15 / 0 / 0
 11. Dodatečně vložený bod programu: návrh R. L. z Hraštice odprodat vůz VW Transporter (trojstranná sklápěčka) městu za 180 000 Kč.
  • Byl by dobrý, mohl by nahradit jednu za životností notně jsoucí multikáru
  • Jenže s ojetými vozy mohou být problémy
  • S VW údajně nejsou nejlepší zkušenosti
  • Návrh nakonec zastupitelstvo NEDOPORUČUJE 15 / 0 / 0
 12. Diskuse
  • Jak je známo, chystá se na pozemky firmy Ranch Tesi s.r.o. (a pozemky, které tato firma užívá, Technopárty: je v rozporu s vyhláškou, město požádalo policii, aby zajistilo její vymahatelnost.
  • Zájezd na Ledro 10. – 14. září 2015
  • Ještě návrat k debatě o zapisovatelích a zápisech (která se rozproudila už během schvalování programu zasedání):
   • Buď navrhnout (nebo uložit jako přesčas) někomu ze zaměstnanců
   • Nebo vzít za odpovídající odměnu někoho dalšího
  • Poznámka k formátu některých podkladů: pdf jsou často vytvořeny jako obrázky z naskenovaných dokumentů, což vede k tomu, že z takového pdf nelze „vyzobat“ text. (Což může být problém, pokud se k obsahu dokladu chtějí dostat například zrakově postižení občané.)
   • Poznámka (tuším Tomáše Havlíčka nebo Milana Brejchy): ne vždy to jde, když přijde nějaký návrh smlouvy na papíře, nezbývá než to naskenovat.
   • Ano, ale někde to jde – například pozvánka s programem zasedání je materiálem města, mohla tedy být vyexportována tak, aby z toho šlo vyzobat text (export z Wordu / OpenOffice.org / LibreOffice,…).
 13. Závěr

  • Zasedání skončilo kolem 21.40 hodin
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Reportáže, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s