Zastupitelstvo 2015-09-17 za větrného počasí

Zastupitelstvo se chystá k zasedání

Zastupitelstvo se chystá k zasedání

Další zasedání městského zastupitelstva proběhlo dne 17. září 2015 opět u oblíbeného šišatého stolu v zasedčce v podkroví radnice. Počasí bylo nadprůměrně větrné, radnice však po celou dobu zasedání na své parcele na náměstí Jiřího z Poděbrad poslušně setrvala. Dokonce i prapory na žerdích ve štítě radnice vydržely nápor větru a vlály i po zasedání, kdy se vichry víceméně utišily (zatímco diskuse při jednání se nesly ve věcném duchu po celou dobu zasedání, snad s mírnou výjimkou při sousedském sporu stavebního rázu před koncem jednání – kam trochu emocí přece jen proniklo).

Co jsme se dověděli?

Zastupitelstvo odmítlo plán Dobříše vytvořit svazek obcí speciálně za účelem zřízení eseróčka pro odvoz či zpracování odpadu, mj. z časových důvodů – a bude jednat o jiných možnostech zajištění této služby (nabídku podaly dvě firmy, třetí se chystá).

Práce na popovodňových rekonstrukcích se vlečou, mohou za to mj. geologické průzkumy v místech, kde se mají budovat mosty. Ani letos se nedostane na novoknínskou hřbirovní kapli, která by opravu potřebovala jako prase drbání. Na straně druhé je konečně hotovo propojení vodovodů v Chotilsku a Novém Kníně, čeká se jen na kolaudační rozhodnutí.

Ze sportovní komise odstoupili tři členové, dva z nich byli na tomto zasedání nahrazeni jinými, jeden bude navržen a uvolen na tom příštím.

Známe i předpokládaný termín oslav 830 let od první písemné zmínky o Kníně. Ty by měly proběhnout 22.-24. července 2016. Následně 7. srpna 2016 by se měla konat mše celebrovaná kardinálem Dukou, který bude v době knínských oslav zaneprázdněn.

A konečně dodejme, že zájem o město opět projevil Český klub zlatokopů. Tentokrát se jedná nejen o mistrovství republiky, které se zde konalo již třikrát, uvažuje se i o mistrovství světa v rýžování zlata, které by se zde, pokud vše dobře dopadne, mělo odehrát v roce 2020. (Připomeňme si, že mistrovství světa se v naší blízkosti konalo naposledy v roce 1999, kdy byla touto událostí poctěna nedaleká Malá Lečice.

Stejně jako v minulých případech není ani tato zpráva oficiálním zápisem – ten si samozřejmě zastupitelstvo sestavuje, ověřuje a zveřejňuje samo, což nějakou dobu trvá. Jde tedy jen o co nejrychlejší zprávu ze zasedání s tím, že se – navzdory snaze o objektivitu – mohou vyskytnout nepřesnosti, za které se předem omlouvám.

A jak tedy zasedání probíhalo?

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.02 hodin. Sešlo se 9 zastupitelů a 2 zastupitelky.
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Navrženi byli Michal Rambousek a Miloš Nevařil.
  • Schváleno 9/0/2
 3. Schválení programu
  • Starosta navrhl:
   • Přesunout ekonomické body blíže k začátku, aby nebyla nadměrně zdržována přítomná účetní
   • Přidat bod o oceňování věcných břemen ve prospěch jiných subjektů na pozemcích města.
  • Takto upravený program schválen 11/0/0
 4. Zastupitelstvo rokuje

  Zastupitelstvo rokuje

  Schválení rozpočtové změny 8/2015

  • Paní účetní vysvětlovala jednotlivé kapitoly
  • Příjmy
   • Oproti předpokladům se zvýšil příjem z daně z příjmu fyzických osob
   • Vyšší jsou příspěvky Mokrovrat a Chotilska na Novoknínský zpravodaj
   • stejně tak se zvýšily příjmy z pronájmů, svozu odpadů a dobře dopadly i dividendy od České spořitelny, jejíž akcie město drží.
   • bylo obdrženo pojistné plnění za poškozené dveře
   • prodej nemovitostí – dobíhají platby za provatizaci bytů v Libčicích
  • Výdaje
   • Výdaje na silnice – vypracování pasportu komunikací
   • dopravní obslužnost – vyúčtování ztrátovosti linek
   • Pitná voda – „technický přesun“ mezi kapitolami z důvodu tzv. přenesené daňové povinnosti v DPH
   • Volný čas: ukradená čerpadla – koupě nových, opatření proti dalším možným krádežím (hlášeno též na policii a jako pojistná událost, část peněz se možná vrátí)
   • Údržba a opravy –
    • urgentní opravy havárie v dětském hřišti v Oplocence
    • Pergoly v Oplocence a v Libčicích
    • Poškozená socha Immaculaty a ukradená fotopast
   • Bytové hospodářství – rekonstrukce bytu po paní Malčánkové
   • Veřejné osbětlení: moc svítíme
   • Pohřebnictví – zpracování evidence hrobů nejprve v Novém a nyní i ve Starém Kníně
   • Péče o vzhled obce (tedy města)
    • opravy a údržba
    • sekání příkopů
   • Požární ochrana – materiál na opravu cisterny hasičů (dělají si to svépomocí, když se rozhodnutí o dotacích na nové auto tak vlečou, doufejme, že ta rachotina ještě nějaký ten pátek vydrží)
   • Místní správa – rozšíření archívu o bývalou uhelnu ve zdravotním středisku včetně nákupu regálů
   • Dorovnání rezervy, aby rozdíl mezi příjmy a výdaji zůstal stejný
  • Zastupitelstvo schvaluje: 11/0/0
 5. Projednání zápisu finančního výboru
  • Finanční výbor schválit předběžné rozpočtové opatření, jež by stanovovalo, kvůli jakým změnám rozočtu se nemusí scházet zastupitelstvo
   • například rozpočtové změny plynoucí z
    • přijetí očekávaných zastupitelstvem schválených dotací
    • snížení dotací proti žádosti
    • spoluúčast plynoucí z těchto dotací
   • Lze stanovit, že překročení kapitoly o 4-5 % se nepovažuje za porušení rozpočtové kázně
    • Radek Hrubý se ptal, zda jsou tato procenta daná zákonem
    • Ne, nejsou, jde o to, vycházet z dosavadních zkušeností – zpravidla se nic nepřekročí o víc než nějaká tři procenta
   • Přesun z rozpočtových rezerv svěřit radě
  • Toto předběžné rozpočtové opatření by se schvalovalo vždy do konce roku
  • Zastupitelstvo toto opatření schvaluje 11/0/0
 6. Informace o investičních akcích
  • Vodovod: malý vodovod (Sudovice) a školka odsunuty, protože se na kraji posunulo projednávání těchto dotací; velký vodovod – čeká se na schválení
  • Propojení vodovodů Chotilsko – Nový Knín – proběhla kolaudace, čeká se na kolaudační rozhodnutí po odstranění problému plynoucího z drobné změny vedení tohoto propojení (dostalo se na pozemek, po kterém původně neměl vést)
  • Chodníky nechváleny – nevyhovují prý kritériím EU
  • Hřbitovní kaple také ne
  • Popovodňové rekonstrukce – příprava se vleče – konaly se například geologické průzkumy v místě předpokládané výměny či rekonstrukce mostů, došlo k rozporům mezi MMR a firmou, která to má na starosti
  • Připravují se rekonstrukce místních komunikací – snad se začne v listopadu.
   • Výhodou je, že tam, kde už asfalt je (resp. před změnou ulice v tankodrom byl – jedná se prakticky o všechny ulice kromě Ledrenské a Pod Zámkem), se jedná o rekostrukci, takže není nutný projekt a stavební povolení
  • Mělo by dojít k setkání s křižovníky mj. kvůli pozemkům u hřbitova
  • Připojení na kanalizaci: 2/3 těch, kdo by měli být, už připojeny jsou, těch „hříšníků“, kdo se to snaží bojkotovat, je minimum, u většiny dosud nepřipojených jde spíš o liknavost
  • Zastupitelstvo bere na vědomí: 11/0/0
 7. Schválení vstupu města do nového svazku obcí
  • Mělo by se jednat o svazek zřízený výhradně za účelem odvozu odpadu
  • S tou myšlenkou přišel MÚ v Dobříši v červnu s tím, že by se přerušila spolupráce s Rumpoldem a:
   • Měl by vzniknout svazek obcí
   • Tento svazek by založil s.r.o., která by měla odvoz odpadů v kompetenci
   • A tato s.r.o. by se své role ujala 1.1.2016
  • Žel jakés takés podklady přišly zhruba před týdnem, byť byly slibovány na červenec, takže se to jaksi nedá moc dobře stihnout.
  • Tudíž město začalo připravovat katastrofické scénáře a
   • zjistilo, že s DOKASem má smlouvu na dobu určitou (na ještě poměrně dlouho, byť s možností výpovědi)
   • s nabídkou se ozvaly frmy A.S.A. a AVE, později projevil zájem též samotný Rumpold, jehož prostřednictvím obstarával svoz odpadů DOKAS.
  • Radek Hrubý: jde (hlavně časově) o nereálný návrh a máme nabídky tří relevantních firam
  • Tomáš Havlíček: na zítřek svolal schůzku huťský starosta a tam se bude vzniklá situace také řešit
  • Mezitím vstup do tohoto dosud nezaloženého svazku obcí schválilo dobříšské zastupitelstvo
  • Hlasování o schválení do tohota svazku obcí: 0/11/0 – tj. usnesení NEBYLO SCHVÁLENO
 8. Projednání stížnosti paní Šrámkové
  • Paní Šrámková si stěžovala na vytékání splašků z kanalizace v době přívalových dešťů
  • Na vině se ukázala být dvě místa:
   • propojení dešťové a splaškové kanalizace v minulosti, když se dešťová kanalizace u náměstí propadla – to se řeší v současnosti, proto je náměstí u dřeváku rozkopané
   • Problém u bytovek, kde je na vině poškození kanalizace u včelařské školy, kdy také dochází k pronikání dešťové vody do splaškové kanalizace – to bude složitější, bude potřeba uzavřít poměrně frekventovanou komunikaci
   • Zastupitelstvo bere na vědomí a pověřuje starostu řešením (de facto pokračováním už zahájeného řešení)
 9. Činnost kontrolního výboru
  • Ze zjištěných restů zbývá:
   • dostat k nahlédnutí a prostudování nabídku pasportizace komunikací
   • rekonstrukce ordinace: šlo o terminologickou nepřesnost – jednalo se o opravu budova, nikoli o to, že by město na své náklady nekomu vybavovalo ordinaci
   • Jednací řád zastupitelstva: je nutno jej aktualizovat (odkazy na nové zákony apod.). Tato aktualizace již je vyhotovena, nyní by bylo potřeba tento návrh namnožit, dát k prostudování a případnému schválení.
  • Zastupitelstvo bere zápisy kontrolního výboru na vědomí a doporučuje projednání a případné schválení (po případném zapracování případných připomínek) nového jednacího řádu na příštím zasedání. Schváleno 11/0/0
 10. Projednání situace ve sportovní komisi
  • Pioté, co zastupitelstvo na minulém zasedání pozměnilo doporučení sportovní komise a oproti němu přispělo i na tenis částkou 20 000 Kč, ze sportovní komise odstoupili pánové Stracený a Fiala a z osobních důvodů i pan Hranický
  • Na onom zasedání nebyl nikdo z této komise přítomen, aby svoje postoje případně obhájil
  • Navrženo doplnění sportovní komise o pány
   • Jaroslava Soukupa – schváleno 11/0/0 – a
   • Augustina Kůra – schváleno 10/0/1
  • Třetího člena navrhne pravděpodobně pan Radek Hrubý a bude to schváleno na příštím zasedání
 11. Majetkové záležitosti
  • Schválení záměru koupě pozemku část p.č. 106/1 v k.ú. Sudovice 
   • Jde o ulici Pod Zámkem, kde část její plochy je dosud v soukromém držení. Kůli přístupu k přilehlým nemovitostem je nutno odkoupit (předpokládaná cena asi 300 Kč/m2)
  • Schváleno 11/0/0
 12. Zpoplatnění nových věcných břemen třetích subjektů na pozemcích města (dodatečně zařazený bod programu)
  • Jedná se např. o vedení ČEZu, Telefónicy apod.
   • Dosud město přistupovalo na 1000 Kč za jedno věcné břemeno bez ohledu na rozsah. V případě objížďky (ulice na Hlinech a navazující pokračování Frankovy stezky) se to zdá málo na tak velký rozsah.
   • Proto byli vysláni špióni, aby zjistili, jak toto řeší napříkkad Dobříš nebo Stará Huť (a bylo zjišťována i možná horná hranice akceptovatelná např. ČEZem);
   • V případě Dobříše jde údajně o 350 Kč/m2, ve Staré Huti o 250 Kč/m2
  • Zastupitelstvo projednalo záležitost zpoplatnění nových věcných břemen na pozemcích města a ukládá radě připravit na příští zasedání připravit podklady ke schválení pravidel
  • Schváleni 11/0/0
 13. Diskuse
  • Ozval se Klub zlatokopů s nabídkou uspořádat zde nejen mistrovství republiky, ale předběžně navrhl možnost pořádat zde i mistrovství světa v rýžování zlata – zřejmě v roce 2020. (V roce 1999 bylo podobné mistrovství v nedaleké Malé Lečici.) Město začíná zvažovat možnosti (asi by bylo potřeba více pozemků než při mistrovstvích republiky).
  • Zastupitelstvo se rozchází

   Zastupitelstvo se rozchází

   Oslavy 830 let od první písemné zmínky o Kníně

   • měly by proběhnout asi o víkendu 22.-24. července 2016
   • na oslavu již byli pozváni zástupci (a zástupkyně) spřáteleného Ledra
   • zvaný kardinál Duka nemůže v daném termínu přijet, mohl by tak učinit dodatečně 7. srpna
   • uvažuje se o jednání s křižovníky, že by mši 24. července 2016 mohl sloužit velmistr řádu
  • Jiří Krása – vyjádřil souhlas s chováním zastupitelstva stran odpadů
  • Stížnost na sousedy v ulici Na Smíchově stran přístavby a znemožňování přístupu
   • je to záležitostí stavebního úřadu (je to v jeho kompetenci jakožto státního orgánu)
   • jenže ten to prý neřeší
   • nadřízený je kraj, lze se obráti tam
   • jenže te se prý na místo ani nepodíval
   • město si může vyžádat podklady z jednání stavebního úřadu, případně poslat někoho z komise životního prostředí
 14. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno zhruba ve 21.28 hodin.

Podklady, o nichž se na zastupitelstvu jednalo, se nacházejí, jak již bylo uvedeno, na adrese http://www.mestonovyknin.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=10763&id=4693.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.