Zasedání 15. prosince 2015 – komplikace se školkou i hasičským autem

Zastupitelstvo se schází

Zastupitelstvo se schází

V úterý dne 15. prosince 2015 opět rokovalo městské zastupitelstvo kolem šišatého stolu v zasedací místnosti v podkroví radnice. od minulého zasedání se situace vyvinula tak, že zrovna ty dva body, kvůli nimž bylo toto mimořádné zasedání svoláno především, se zkomplikovaly a v jejich věci nebylo přijato závazné usnesení.

 • Školka byla z programu zasedání stažena zcela (nepočítáme-li informaci starosty o průběhu investičních akcí), protože jednak se objevily nějaké nesrovnalosti ve výběrovém řízení (jedna antidatovaná nabídka), jednak se podmínky dotace, jejíž přijetí schválilo zastupitelstvo na minulém zasedání, ukázaly ještě méně příznivé, než se zdálo (ukázalo se, že platba DPH by zůstala k tíži města, takže spoluúčast by nečinila zhruba tři a půl miliónů , nýbrž přes pět). Navíc se rýsuje možnost získání dotace z MMR, kde na školky má být vyčleněn poměrně velký balík peněz a podmínky budou nesporně lepší než v případě krajské dotace. (Druhou věcí je, co to „udělá“ s termínem dokončení. – pozn. MH)
 • Příchod na zasedání

  Příchod na zasedání

  Druhá komplikace provází nákup hasičského zásahového vozidla. Vůz, který měli knínští hasiči vyhlédnutý, firma prodala přednostně tomu, kdo dříve přinesl peníze. Nicméně nabídla repasi jiného vozu za stejné peníze cca do půl roku. Tento bod v programu zůstal, i když ani z něj nebylo možno zformulovat závazné usnesení, pouze konstatovat fakt, že se o věci jednalo.

 • Rovněž byla schválena smlouva o věcném břemeni ve prospěch firmy ČEZ Distribuce.
 • Proti původnímu programu bylo přidáno rozpočtové opatření, které ovšem zohledňovalo pouze změny, které většinou vyplynuly z běžného provozu města.
 • Jako obvykle je na místě upozornit, že jde o zprávu psanou s nejlepším svědomím, avšak ta nemůže nikterak nahradit oficiální zápis (který se ovšem zveřejňuje se zpožděním až po ověření, aby se předešlo chybám, jaké se například sem občas mohou vloudit – stačí chvilka nepozornosti). Ten prosím hledejte na oficiálním webu města, případně v Novoknínském zpravodaji. Rovněž se omlouvám za případné překlepy, případně občas „syrové“ formulace – obojí se snažím napravovat postupně.

 1. Zahájení.
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.05 hodin. Zastupitelstvo se sešlo v počtu dvanácti zastupitelů a jedné zastupitelky.
 2. Volba ověřovatelů zápisu.
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi
   • Miloš Nevařil a
   • Michal Rambousek
  • Ověřovaelé zápisu byli zvoleni (pro / proti / zdrželi se hlasování) 11 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • V programu došlo ke změnám, jež byly zmíněny v úvodu.
   • Vypadlo projednání a schválení výsledků výběrového řízení na přístavbu školky, které bylo zrušeno. Jednak kvůli nesrovnalostem v samotném řízení, jednak kvůli dodatečně zjištěné nevýhodnosti dotace (platba DPH v neprospěch města).
   • Naopak byla zařazena smlouva o zřízení  věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce.
   • Hasičské zásahové vozidlo, z jehož koupě sešlo, protože se našel rychlejší solventní zájemce, v programu zůstalo s tím, že nyní nelze přijmout závazné usnesení, avšak lze projednat možnosti dalšího postupu (nabízí se možnost repase dalšího auta za stejnou cenu).
   • Přibylo i rozpočtové opatření, které odráží změny plynoucí převážně z běžného provozu města.
  • Takto upravený program byl schválen 13 / 0 / 0
 4. Informace o investičních akcích
  • Školka
   • Výběrové řízení na přístavbu školky bylo stornováno.
    • Jedna z firem vnesla antidatovanou nabídku
    • V době projednávání dotace nebylo jasné, jak je to s DPH; ukázalo se, že platí ta horší varianta, totiž že DPH by šla k tíži města, takže místo nějakých 3 400 000 Kč by spoluúčast města přesahovala pět miliónů.
   • Na sklonku minulého týdne vyšly dotační podmínky MMR, kde je na školky vyčleněn poměrně velký objem peněz a spoluúčast města by činila 10 %. Přitom uznatelné náklady by bylo možno čerpat už od okamžiku vyhlášení dotačního titulu.
  • Vovovod
   • na zasedání krajského zastupitelstva byl schválen vodovod Sudovice
   • 5. ledna 2016 je termín pro podání žádosti o dotace na SFŽP pro zbytek vodovodu; přípravu je potřeba zvládnout co nejdřív, protože po Novém roce je na to už jen jediný pracovní den; dotace by pokrývala 85 % uznatelných nákladů.
  • Propojení vodovodů (Záborná Lhota – Nový Knín) – už je hotovo.
  • Místní komunikace
   • Podmínky MMR jsou špatné:
    • Spoluúčast 50 %
    • Objem nákladů do dvou miliónů Kč (tj. dotace maximálně milión korun)
    • Navíc jde o peníze určené nikoli na změnu komunikace z prašné na asfaltovou, nýbrž na pouhé záplatování děr.
   • Uvidíme, jak to bude vypadat s krajskými dotacemi.
  • Popovodňové rekonstrukce (mosty a komunikace) – probíhají výběrová řízení.
  • V příštím roce se možná objeví možnost získání dotace na zateplení bytových domů; zatím však nejsou známy podmínky.
  • Zastupitelstvo bere na vědomí 13 / 0 / 0
 5. Rozpočtové opatření 11/2015
  • Příjmy: mj.
   • Zvýšily se některé daňové příjmy, zejména z DPH
   • Zvýšil se příjem ze vstupného z muzea, který je zčásti příjmem města, zčásti Hornického muzea Příbram
   • Vodné
  • Výdaje
   • Muzeum (odevzdání podílu ze vstupného do Příbrami).
   • Školství: vyčísleny náklady na projekt MŠ.
   • Bytové hospodářství: topný kanál v bytovkách se ukázal být majetkem nikoli bytového družstva, nýbrž města, takže jeho generálka šla rovněž na vrub města
   • Elektřina – dorovnání poslední zálohy
   • Svoz TKO – projevily se hlavně náklady na sběrný dvůr (nárůst proti loňsku, kdy fungoval jen poslední tři měsíce).
   • Místní správa – dorovnání výdajů.
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 6. Schválení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. (změněný bod programu oproti původnímu stavu)
  • Jedná se o věcné břemeno na krátkém úseku, který patří městu, jinak jde o pozemky jiných vlastníků
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 7. Schválení rozpočtového provizória 2016
  • Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na leden až březen 2016, a to tak, že neinvestiční výdaje běžného měsíce nesmí přesáhnout 1/12 neinvestičních výdajů skutečnosti roku 2015. (Jde o obvyklou formulaci, danou do značné míry zákonem. Rozpočet by měl být schvalován na příštím zasedání zastupitelstva, tj. 7. ledna 2016, takže ono provizórium by mělo platit de facto pár dní, avšak kontroly hospodaření vytýkají obcím každý den, který není žádným rozpočtem ani rozpočtovým provizóriem „ošetřen“.)
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 8. Projednání návrhu jednacího řádu zastupitelstva
  • Jednací řád vypracoval kontrolní výbor (podíleli se na něm zejména Petra Moravcová a Jiří krása, bohužel ani jeden z nich nebyl přítomen)
  • Během projednávání byly do návrhu vneseny dva drobné pozměňovací návrhy technického rázu; první se týkal dodatečných návrhů, jež měly být podávány zastupitelsvu prostřednictvím návrhové komise (která ovšem není ze zákona povinná a nezřizuje se, takže z návrhu bude vypuštěna), druhý se týkal termínů pro zveřejnění usnesení či zápisů – z deseti kalendářních dnů byly lhůta změněny na deset pracovních dnů
  • Po zapracování těchto změn byl jednací řád schválen hlasy všech přítomných zastupitelů a zastupitelek (13 / 0 / 0)
  • Malá zajímavost: schválením nového jednacího řádu pozbyl platnosti jednací řád předchozí, který byl používán rovných patnáct let. Roku 2000 byl totiž schválen rovněž 15. prosince.
 9. Projednání financování hasičského zásahového vozidla
  • Minulou neděli dostali hasiči žel zprávu, že vůz, o nějž měli zájem, byl prodán rychlejšímu zájemci.
  • Firma hasičům navrhla, že za stejných fiančních podmínek (za stejné peníze)  zrepasuje podobný vůz, v podstatě na míru
  • Starosta: chtělo by to dát na papír poptávku a firma by měla vypracovat nabídku
  • Město se mezitím zajímalo o podmínky financování a vzneslo dotaz na Spořitelnu. Úvěrové podmínky by byly poměrně výhodné.
  • Padl rovněž návrh zajímat se o možnost nákupu nového auta a možnost získání dotací – vypadá to, že na hasičská auta budou v příštím roce určeny poměrně velké objemy peněz.
  • To ovšem na druhou stranu může znamenat zahlcení kapacity firem, které ta hasičská auta staví. (Resp. přestavuje z „běžných“ náklaďáků, protože hasičské zásahové vozy se nechrlí právě velkosériově. Jde zejména o firmu THT Polička, jejíž vozy jsou aspoň knínskými hasiči považovány za nejkvalitnější. Aspoň takto to ze strany zástupce hasičů zaznělo.)
  • Pokud jde o repasi auta, mohlo by být výhodou mít možnost vidět vůz před začátkem přestavby
  • Stálo by za to znát odděleně cenu podvozku (jde o to, že ta nástavba se dělá ze znané části na míru jak v případě nového zásahového auta, tak v případě repase starého vozidla.
  • Zastupitelstvo v usesení „pouze“ konstatuje, že možnost koupě projednalo, k závaznějčímu usnesená nebyly z výše uvedených důvodů podmínky.
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 10. Diskuse
  • Ve škole praskla hadička, došlo k menší záplavě – řeší se s pojišťovnou
  • Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska – řešila se otázka pořízení rychlého zásahového vozidla pro dobříšské profesionální hasiče; byl zájem o dotace z EU, podle ní ale na ně region nedosáhne, neb není „dostatečně rizikovou“ oblastí (bruselští úředníci nebydlí na břehu Kocáby 🙂 )
  • Výše úvěrů, které město splácí:
   • cca 10 000 000 Kč na I etapu kanalizace a ČOV
   • cca 17 000 000 Kč na spoluúčast na II. etapě kanalizace
   • cca   4 500 000 Kč na souběh vodovodů
   • Uvedené úvěry se průběžně umořují, současný stav (kolik již bylo splaceno, kolik zbývá) starosta nebyl schopen z fleku říci, zprávu by měl přinést na příští zasedání.
  • Dotaz na kácení stromů na březích Kocáby (paní K.) – některé, např. topoly u hřiště, ohrožují sousedy. Podle jednání mezi Povodím Vltavy a městem by v rámci revitalizace břehů Kocáby měly být topoly u hřiště pokáceny všechny.
  • Stav komplexních pozemkových úprav na území města (v souvislosti se spory o příjezdovou komunikaci k chatě rodiny B. poblíž výzkumáku:
   • Starosta vyjádřil – diplomaticky řečeno – ne právě velké nadšení z toho, jak spor probíhá (včetně toho, kolik to všechno stojí třeba jen na poštovném, kolik námahy stojí formulace stanoviska, aby byly správně uvedeny všechny paragrafy, jež jsou ve stanovisku použity, atd., načež se najde jedno špatně zvolené slovo, o které se opře protistrana při odvolání). Nakonec vše beztak nejspíš skončí před správním soudem.
   • Pokud jde o samotné komplexní pozemkové úpravy, které by situaci měly řešit (během nich se zřizují cesty tak, aby všechny pozemky, za minulého režimu různě scelené, byly přístupné), jejich stav na území města je následující:
   • Hotová jsou katastrální území
    • Starý Knín a
    • Kozí Hory.
   • Komplexní pozemková úprava je rozpracována na katastrálním území
    • Chramiště (Důsledkem rozpracovaných komplexních pozemkových úprav je mj. ona „nikam nevedoucí“ asfaltovaná polní cesta, která začíná ve Starém Kníně na rozcestí Kozohorské ulice a Jalovčin, odkud vede zhruba směrem k soše svatého Floriána, ale na pomezí katastru Kozích Hor a Chramišť „náhle“ končí.)
   • a dosud ani nezačaly na katastrálních územích
    • Nový Knín,
    • Sudovice a
    • Libčice.
  • Dále padl dotaz na dopravní řešení na dvou místech, která jsou riziková.
 11. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 20.17 hodin

Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 7. ledna v obvyklou hodinu na obvyklém místě (tj. od 19 hodin u šišatého stolu).

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hasiči, Komunální politika, Rozpočty, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.