Zasedání 07. ledna 2016 – hasičské auto na pokračování

Zastupitelstvo se schází

Zastupitelstvo se schází

Dne 07. ledna se – poprvé v roce 2016 – kolem šišatého stolu v podkroví radnice sesedlo novoknínské městské zastupitelstvo, aby projednalo body, které před ně život postavil.

Vedle každoroční povinnosti, jíž je schválení městského rozpočtu (zde byl středem zájmu asi hlavně již několik let trvající nepoměr mezi příjmy a výdaji z hospodaření v městských lesích) a vedle „mandatorní“ rozpočtové změny (kterou – díky usnesení ze září 2015 nyní stačilo „pouze“ vzít na vědomí), bylo asi nejdůležitějším bodem přijetí dotace na další etapu výstavby městského vodovodu, jehož se v některých částech našeho města stále ještě nedostává.

Schvalovalo se rovněž věcné břemeno ve prospěch ČEZu přes městské pozemky k jedné ze staveb (někudy se ta elektřina vést musí).

Diskuse se rozproudila kolem dodatečně zařazeného bodu programu, jímž bylo projednání možností pořízení hasičského zásahového vozidla. Nakonec byl schválen záměr koupě repasovaného zásahového vozidla s tím, že budou připraveny potřebné podklady a případně se před koncem ledna sejde mimořádné zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo se schází

Zastupitelstvo se schází

Upozornění: Nejde o oficiální zápis – ten samozřejmě hledejte v Novoknínském zpravodaji; tato zpráva je psána s nejlepším svědomím (nějak si fandím, že? 🙂 ) ve snaze podat co nejpravdivější obraz zasedání, ale nelze vyloučit nepřesnosti. Nelze vyloučit ani dodatečné opravy formulací a lze očekávat i opravy případných překlepů (zčásti opraveny ke dni 2016-01-09), za něž se předem omlouvám.

Nyní k jednotlivým bodům podrobněji:

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.06 hodin
  • Zastupitelstvo se sešlo v počtu 10 zastupitelů a 3 zastupitelek; jeden zastupitel přišel dodatečně kolem 19.22 hod. (čímž se počet zvýšil na 11 zastupitelů a 3 zastupitelky).
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Anna Budková a Ondřej Moravec
  •  Schváleno (pro / proti / zdrželi se hlasování) 11 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Program byl doplněn o projednání pořízení hasičského zásahového vozidla
  • Takto upravený program schválen 12 / 0 / 1
 4. Informace o plnění rozpočtu za rok 2015 a o investičních akcích
  • Rozpočet:
   • Příjmy roku 2015 se podařilo odhadnout téměř přesně; dopadlo to o 14 000 Kč lépe; o tuto částku byl dodatečně upraven návrh rozpočtu (přidáno 14 000 Kč do investiční rezervy)
  • Vodovod – dnes se bude schvalovat dotace etapy 3a (Sudovice, včetně dvou přečerpávaček – vodojem je pro Sudovice příliš nízko), pracuje se na projektu toho zbytku (město žádá o příslušnou dotaci – na MMR nabo MŽP, resp. SFŽP) – údajně nebyla vyčerpána přidělená částka, takže nebude-li vyřazeno kvůli formálním pochybením, mělo by ji získat – mělo by být směřováno na roky 2017 a 2018, letos bychom už neměli peníze na nutnou spoluúčast.
  • Školka – čeká se na vypsání dotačního titulu (zkusíme to přes MMR, IROP)
  • Popovodňové úpravy (mosty a komunikace) – letos se musí stihnout, na příslušnou spoluúčast je připravena příslušná částky v rozpočtu
  • Zastupitelstvo rokuje

   Zastupitelstvo rokuje

   přes MAS Od Brd k Vltavě (přesněji MAS Brdy-Vltava, o.p.s.) by se mohly získat nějaké prostředky na opravy školních budov (jde o peníze, které lze z Bruselu přesouvat pouze právě přes MAS)

   • Proběhla i krátká diskuse, kdo v té MASce je a jak se do ní může zapojit, k čemu to slouží (k přerozdělování peněz z Bruselu), jak se tam hlasuje, a kolik z přidělených prostředků by mohlo připadnout na Knín; přes MAS jsme získali např. peníze na projekt obnovy špýcharu ve Starém Kníně (včetně stavebně-historického průzkumu;  bylo to tuším 1 700 000; pozn. MH: teď ještě získat peníze na samotnou opravu)
  • Hlídáme možnosti stran autobusového nádraží či komunikací, máme avízo, že by měl být vypsán dotační titul na zateplení bytových domů (město stále má bytové domy).
  • Zastupitelstvo bere na vědomí 12 / 0 / 1
   • Přišel jeden zastupitel, počet se zvýšil na 14
 5. Rozpočtové opatření 13/2015
  • Příjmy se upravily o dorovnání dotací proti DPH
  • Zastupitelstvo bere na vědomí (na základě zářijového usnesení o malých změnách rozpočtu to lze udělat takto) 13 / 0 / 1
 6. Schválení rozpočtu na rok 2016
  • Navrženy změny: zapojit přebytek, který je proti odhadům vyšší o 14 000 Kč, a to proti investiční rezervě; jinak beze změn
  • Nejvyšším příjmem jsou daňové příjmy
  • Nemohou tam být dotace (dokud není schválena příslušná smlouva – to se pak napravuje rozpočtovými opatřeními), ale musíme mít vyčleněny prostředky na spoluúčast – např. cca 5,5 miliónu na popovodňové rekonstrukce, na něž budeme čerpat dotace letos.
  • Rozproudila se diskuse o schodku hospodaření v městských lesích. 423 000 Kč nákladů versus 20 000 z prodeje dřeva je dost velký nepoměr. Čas od času mohou být výdaje vyšší, ale ne soustavně. Padla otázka prodeje lesů, ale většina této možnosti není nakloněna. Nicméně by se měly během letoška hledat způsoby, jak příjmy a výdaje vzájemně vyrovnat, případně přejít do zisku (kdyby nešlo v lesích hospopdařit jinak než ztrátově, asi by tu už žádné lesy nebyly). Padla i otázka pronájmu: muselo by se to smluvně ošetřit lépe než minulý podobný pokus, který skončil značným vyrabováním lesů kvůli nedostatečnému smluvnímu ošetření.
  • Kapitola Obecní úřad – nezapomenout schválitt částku pro sociální fond – navrženo 80 000 Kč
  • Padla otázka novoknínské hřbitovní kaple – město se asi pokusí zabezpečit ji samo, když léta selhávají žádosti o dotace
  • Pokud jde o regeneraci MPZ a MPR, město přispěje na obnovu kazatelny v novoknínském kostele
  • Při té příležitosti padla zmínka i o chátrající budově bývalé včelařské školy – podařilo se uskutečnit schůzku za účasti majitelů, zástupců města, stavebního úřadu a pracovnice památkové péče. Bylo řečeno, že do 18. února by šlo žádat o dotace, jenže to by musel být projekt (což by se už těžko stihlo), stavebně-historický průzkum atd. Památkáři dodají na své náklady statika a někoho, kdo by navrhl, co se s tím dá dělat.
  • Zastupitelstvo rozpočet schvaluje s tím, že součástí příslušné kapitoly (§ 6171, pol. 5499) je i výše zmíněných 80 000 Kč na sociální fond – schváleni 14 / 0 / 0
 7. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
  • Jedná se o dotaci na III. etapu vodovodu ve výši 4 050 000 Kč – téměř celé Sudovice včetně již zmíněných přečerpávaček; spolluúčast města činí 5 %
  • Na dotacích pro zbylý úsek se pracuje (vizme informaci starosty výše)
  • Zastupitelstvo schvaluje (dotaci na stavbu vodovodu pro ty Sudovice ) 14 / 0 / 0
 8. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Starý Knín
  • Jde o věcné břemeno kvůli stavbě na p.č. 84/1 v k.ú. Starý Knín; ve prospěch fy. ČEZ Distribuce pro kabelové vedení 0,4 kV – města se ale týká vedení přes jeho pozemky p.č. 105/1 a 733/2
  • Výše úhrady za zřízení věcného břemene byla stanovena na 3450 Kč + DPH
  • Zastupitelstvo schvaluje  14 / 0 / 0
 9. Nákup repasovaného hasičského zásahového vozidla (dodatečně zařazený bod)
  • Rozproudila se diskuse. (Technická poznámka: Níže, v tomto bodu programu, jsou dodatečně – 2016-01-09 – doplněny některé drobnosti, chybějící konce vět apod., které jsem nestihl zapsat hned ve čtvrtek večer.)
  • Hasiči se pokusili u pana Slabého nejprve o vyčíslení nákladů na nejlepší možnou variantu. Ta by ovšem byla (jak se dalo očekávat) nad naše poměry. Následně hasiči slevili z požadavků (ale pořád by to bylo velmi kvalitní zásahové auto, akorát že na starším podvozku) a stavba repasovaného vozidla na míru by vyšla 2 957 000 Kč (nový zásahový vůz by se pohyboval v ceně kolem 7 000 000 Kč).
  • Mluvilo se i o možných alternativách. Řeč přišla na možnost získání dotace (díky dotacím by bylo možno získat nové auto levněji než repasované bez dotace). Jenže při žádání o tuto dotaci jsou jedním z kritérií žádosti o tuto dotaci v předchozích letech. Jenže několik dosavadních pokusů nebylo úspěšných, a proto jeden rok hasiči žádost o dotace vzdali. Což snižuje jejich šanci pro nejbližší rok. Navíc by se na auto nějakou dobu čekalo (repasované by bylo hotovo v dubnu).
  • Padla zmínka o jakýchsi starších zásahových vozidlech, jež se mají předisponovat z Moravy so Středočeského kraje – jenže jde o „holuba n střeše“, o němž bychom měli vědět víc
  • Řeč padla i o stávající tatrovce – hasiči se pokoušejí cisternu obnovit vlastními silami (kdo chodí občas kolem hasičárny, ví, o čem je řeč), ale nelze spolehlivě odhadnout, jak dlouho takto opravená nádrž vydrží – možná bude provozuschopná dalších pět let, možná se to rozsype za tři měsíce, to nejde předpovědět). Další nevýhodou tatrovky je to, že nemá dostatečné úložné prostory (například je problémem vézt třeba jen obyčejnou motorovou pilu – a hasiči potřebují pro zásazích často i větší vercajk, který se tam jednoduše nevejde (částečně se to řešilo vlekem).
  • Mluvilo se i o administratovních náležitostech – jistě by šlo podvozek sehnat i levněji – jenže pokud má být použit pro zásahové vozidlo, musí mít příslušnou certifikaci, jinak vůz nelze zařadit do výjezdu a nebyl by hasičům nic platný.
  • Pokud jde o cisternu samotnou, bylo konstatováno, že nádrž musí být kovová – pro hasičský vůz nelze plastovou použít (pozn. MH: což není zas tak nelogické – plast v horku měkne rychleji než kov a u hasičských aut lze počítat s tím, že do styku s nějakým horkem přijdou)
  • Řeč padla i o možnostech financování. Je možné, že by šlo nejprve zaplatit podvozek a nástavbu až později, ale je otázka, nakolik by to bylo či nebylo v rozporu s podmínkami případného úvěru.
  • Padla též otázka, zda nákup repasovaného vozu na míru nemůže být překážkou pro možnost získání dotace na nové auto, pokud by se naskytla ta možnost. Zazněl názor, že pokud by se naskytla možnost přijít k novému hasičskému autu, toto by jistě šlo prodat – zájem by určitě byl. Otázkou samozřejmě je, jak by to šlo administrativně, pokud by na auto byl úvěr a ručilo by se tím autem; jednou z možností by bylo ručit něčím jiným (město by mělo čím). Zazněl dotaz, zda by překážkou pro získání dotace nebyla skutečnost, že si hasiči auto – byť repasované – pořídili. Údajně však podobný údaj v žádosti o dotaci není.
  • Zastupitelstvo nebylo v daném okamžiku s to schválit cokoli definitivně – nezná například některé podmínky případného úvěru (dosud byly konzultovány finanční záležitosti, jako je výše úroků apod., nikoli ostatní záležitosti (ručení, případné předčasné splacení, atd.)
  • Smluvu by měla navrhnout firma, hasiči by měli vznést technické připomínky, právník pak tyto připomínky ošetřit po právní stránce (např. aby smlouva byla vázána na to, že vůz dostane příslušnou certifikaci, aby bylo možno použít jej jako zásahové vozidlo, v opačném případě aby bylo možno bez jakýchkoli sankčních poplatků od smlouvy odstoupit).
  • Protože toto vše není k dispozici a čas kvačí (mělo by se rozhodnout do konce ledna – to bude hotov podvozek, který lze použít pro kohokoliv, pak se začne dělat nástavba na míru buď pro nás (pokud to stihneme rozhodnout) nebo po někoho jiného (pokud to nestihneme – a pak budeme mít smůlu). Je tedy možné, že se v lednu sejde ještě mimořádné zasedání právě kvůli této záležitosti
  • Zastupitelstvo proto schvaluje ZÁMĚR koupě repasovaného hasičského vozidla a pověřuje radu o opatření příslušných (technických, právních a dalších potřebných) podkladů. Schváleno: 14 / 0 / 0
 10. Diskuse
  • Padl dotaz na sehnání jiného kontejneru na plasty (s větším otvorem)
  • Velitel hasičů se ještě zmínil o postupu při formulaci smlouvy (získat od firmy a nechat zapracovat příslušné podklady právníkem).
 11. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno zhruba ve 21.20 hodin
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Rozpočty, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.