Zasedání zastupitelstva 21. dubna 2016 – aneb proč jsou městské lesy tolik let tolik prodělečné…

Ve čtvrtek dne 21. dubna 2016 se kolem šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice uskutečnilo další řádné zasedání novoknínského městského zastupitelstva.

Ještě předtím proběhla krátká schůzka komise pro přípravu oslav 830 let od první písemné zmínky o Kníně. Mluvilo se o programu i o oslovení možných sponzorů. A o zajištění občerstvení.

Co se však odehrálo na zasedání zastupitelstva:

Do programu se vrátila otázka výběrového řízení na přístavbu mateřské školky, ač se po minulém zasedání zdálo, že tato otázka je passé. Nedávno však byl schválen nový školský zákon, který zavádí jeden rok povinné předškolní výchovy, a tak se dá očekávat, že poptávka po místech ve školce nepoleví, ale spíš naopak. Tudíž přístavba opět má svůj smysl – a jedna dotace (do šesti miliónů včetně) – je už od kraje přislíbena (a kdyby byly vypsány nové dotační tituly a město v nich uspělo, tato krajská dotace by byla použitelná i místo spoluúčasti – a v takovém případě by ta přístavba nemusela město stát v podstatě nic). Dětské centrum Čáp rozšiřuje činnost a má působit i ve školní budově na náměstí Jiřího z Poděbrad v dosavadních místnostech městské knihovny (kterážto se má pro změnu přemístit do domu čp. 43, nad Slapskou vinotéku a nedávno zrušený sekáč), dokonce prý získalo nějaké dotace, nicméně i tak je to dražší než místo ve standardní školce (pro někoho ale může být atraktivní v Čápovi používaný vzdělávací systém vycházející z pojetí Montessori – navíc provozovna na náměstí bude přijímat děti již od dvou let, zatímco ta dosavadní sudovická bude pro děti až od čtyř let). O to, jak je to s případnou dětskou skupinou Farní charity Starý Knín (o níž byla zmínka minule), se na tomto zastupitelstvu nemluvilo.

Dalším poměrně důležitým bodem je převod majetku TJ Sokol. Jedná se o sokolovnu, která by se tak mohla dostat do majetku města. O této možnosti se již několikrát hovořilo, avšak žádná oficiální nabídka převodu sokolovny do majetku města dosud nebyla podána – nyní byl zřejmě tento krok (záměr ze strany TJ SOKOL) učiněn a záležitost se zřejmě o něco posune.

Mezi řečí zaznělo i to, že se konečně rozběhla výběrová řízení na mosty, které je podle podmínek dotace potřeba přestavět či opravit do konce letošního roku. Tak se to doufejme stihne (částečně to ale souvisí i s pracemi, které na korytě Kocáby dělá Povodí Vltavy).

A v rámci projednávání rozpočtového opatření jsme se mimoděk dověděli i to, proč městu jeho lesy přinášejí (aspoň účetně) rok co rok jeden grandiózní prodělek za druhým (čtěte níže).

Jako obvykle je i tato zpráva ze zasedání zprávou neoficiální, psanou bez záruky, byť se snahou o co nejvěrnější zachycení průběhu jednání. Kromě toho nelze vyloučit drobné stylistické úpravy a případné doplnění některých podrobností. A samozřejmě se postupně odstraňují překlepy, k nimž při časové tísni zákonitě dochází.

Jak tedy probíhaly jednotlivé body programu:

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.05 hodin. Dostavilo se 10 zastupitelů a 1 zastupitelka.
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi:
   • Ludvík Koza
   • Martin Provazník
  • Schváleno (pro  / proti / zdrželi se hlasování) 9 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Bylo navrženo doplnit o projednání možnosti zřízení komise pro jednání s hasiči
  • Takto doplněný program schválen 11 / 0 / 0
 4. Schválení rozpočtového opatření 3/2016
  • Příjmy byly zvýšeny mj. o výnosy z pronájmu elektrocentrály či pojistných plnění za poškozenou sochu Immaculaty a blízkou fotopast
  • ve výdajích se měnily kapitoly, v nichž jsou zařazeny mzdy městských zaměstnanců podle skutečně odvedené práce; konkrétně šlo o přeřřazení z lesního hospodářství na silnice.
   • Při této příležitosti se ukázalo, že vysoké prodělky města na jeho lesích za dlouhou řadu let byly do značné míry pouze „papírové“. K tomu došlo takto:
    • V roce 2007 bylo zaznamenáváno, kdo kolik odpracoval na lesích a kdo na pracích patřících do jiných kapitol městského rozpočtu.
    • V dalších letech byl tento poměr víceméně ze setrvačnosti v účetnictví zachováván, ať městští zaměstnanci pracovali na čemkoli.
    • Problém byl v tom, že zrovna v roce 2007 se toho v městských lesích dělalo dost – například se zalesňovaly poměrně rozsáhlé plochy, takže ten poměr byl pro další roky (kdy už se toho tolik nezalesňovalo) nastaven – řekněme – dost nadhodnoceně.
    • Pokud by se tyto peníze na mzdy nepřeřadily mezi kapitolami podle skutečně vykonaných prací, město by na lesích opět (účetně) prodělávalo relativně obrovské sumy, přestože letos se na nich zatím v podstatě nic nedělalo – s výjimkou odstraňování nedávné sněhové kalamity (těžký mokrý sníh, který nedávno polámal hodně stromů a mj. takřka na jeden den zastavil provoz na železniční trati z Vraného nad Vltavou na Dobříš).
    • To, nakolik je hospodaření v knínských městských lesích opravdu ziskové či ztrátové, se tedy dozvíme snad příští rok. (Ani to nemusí být úplně věrný obraz hospodaření – může se stát, že z vytěženého dřeva se nechají vyrobit třeba lavičky, takže do výsledku se nezapočítá částka, kterou by město obdrželo, pokud by to vytěžené dřevo prodal – nicméně výsledek by měl být přece jen realističtější než dosud. Nicméně nám pro změnu účetně „narostou“ výdaje na silnice, i když se to na jejich stavu až tak moc neprojeví.)
  • Navyšuje se spoluúčast na regeneraci památkové zóny (restaurování kazatelny v novoknínském kostele svatého Mikuláše)
  • Zvýšily se výdaje na elektřinu spotřebovanou při zajišťování pitné vody
  • Schváleno 11 / 0 / 0
 5. Schválení spoluúčasti na programu regenerace MPZ
  • Jak již bylo naznačeno v programu tohoto zasedání, opravdu se jednalo o inventář kostela svatého Mikuláše na náměstí Jiřího z Poděbrad; po kompletním zrestaurování hlavního oltáře přišla na řadu kazatelna.
  • Dotace schválená Ministerstvem kultury byla vyšší, než zastupitelstvo očekávalo – dosáhla částky 200 000 Kč – což ovšem znamená i zvýšení příslušné spoluúčasti města, jak bylo zmíněno v předchozí kapitole.
  • Ani tak to však na zrestaurování celé kazatelny nepostačí; tudíž se nejprve bude restaurovat její korpus a poté, budou-li peníze v dalších letech, i její sošky a další „přílepky“.
  • Účast na restaurování schválena: 10 / 0 / 1 (jeden zastupitel byl vzdálen)
 6. Projednání výběrového řízení na přístavbu MŠ
  • Zjištěno, že MŠMT rozdělilo na veškeré školky v republice celkem 50 000 000 Kč, takže je jasné, že n nás s nedostalo
  • Na straně druhé máme z FROMu (krajská dotace) přislíbeno 6 000 000 Kč.
  • Vedle toho podle nového školského zákona by měli mít rodiče možnost umístit do předškolního zařízení děti už od dvou let a poslední – předškolní – ročník školky by měl být povinný
  • Loni nebylo možno uspokojit žádosti o umístění 36 dětí
  • Mluvilo se o rozpočtu projektu. Když se ukázalo, že vedle toho FROMu žádná další dotace (aspoň zatím) nebude, starosta se sešel s představiteli vítězné firmy, aby ji informoval o vzniklé situaci – a ta údajně našla možnosti, kde ušetřit a při zachování všech povinných standardů nějaké dva milióny ušetřit
  • Další firma, s níž starosta jednal (jenže ta se stávajícího výběrového řízení neúčastnila), údajně byla schopna jí ještě níž, za cenu snížení některých standardů
  • Kromě toho chtěla jít s cenou ještě níž firma Dřevotvar.
   • Pozn. MH: Firem s názvem Dřevotvar existuje více. Když jsem hledal Dřevotvar v Internetu, našel jsem nejprve
    • družstvo, zabývající se výrobou nábytku a sídlící v Jablonném nad Orlicí.
    • Další Dřevotvar sídlí v Chrasti u Chrudimě, právně je to eseróčko a zabývá se rovněž výrobou nábytku.
    • Dřevotvar sídlí i ve Znojmě, rovněž ten se zabývá hlavně nábytkem.
    • Nicméně tím Dřevotvarem, který se o přístavbu ucházel, nejspíš  mohlo být eseróčko Dřevotvar – řemesla a stavby, sídlící v Chýnově, i když ten je městem na Táborsku a nikoli „vesničkou na Písecku“, kam onen Dřevotvar „umístil“ kdosi za zastupitelstva), která ovšem byla vyřazena pro nesplnění některých podmínek řízení; její cena byla některými považována vyloženě za dumpingovou (a údajně to firma zkouší i v jiných oborech, například prý i v mostech – při té příležitosti starosta sdělil, že už se – konečně – rozběhla výběrová řízení na naše mosty).
  • Z uvedených skutečností vyplynul úmysl současné výběrové řízení zrušit.
  • Je však nutno prověřit, zda to zákony umožňují. (V zákoně jsou uvedeny důvody, za které to opravňují; členové a členky zastupitelstva si však nejsou jisti, zda mezi ně patří výše uvedené okolnosti.)
  • Proto padl návrh aby zastupitelstvo zrušení výběrového řízení DOPORUČILO, takže pokud to zákony umožňují, zrušeno bude (a následně zřejmě vypsáno nové, i když to se v zápisu z dubnového zasedání neobjeví), pokud nikoli, zrušeno nebude, protože to nepůjde.
  • Samozřejmě by se měly hledat další možnosti, kde o dotace žádat – pokud by vyšel další dotační titul, ta krajská dotace může být použita i místo spoluúčasti – a v takovém případě by ta přístavba město prakticky nic nestála
  • DOPORUČENÍ zrušit výběrové řízení schváleno 11 / 0 / 0
 7. Projednání zápisu kontrolního výboru
  • Předsedkyně kontrolního výboru nebyla přítomna.
  • Odročeno na příští jednání 11 / 0 / 0
 8. Schválení záloh z fondu sportu
  • Dotace do 50 000 Kč může rozdělit Rada města (florbal, hokej, Oplocenka,…)
  • Zálohy po  100 000 Kč obdrží
   • TJ Sokol
   • SK Nový Knín fotbal
  • Padlo přání, aby ty dotace pro Sokol byly používány pro sportovní činnost než na stavební práce v sokolovně (jenže město nemá moc jiných možností, jak práce na sokolovně financovat, pokud ta budova není jeho).
  • Navíc Sokol z těch peněz platí i elektřinu apod., kterou používají fotbalisté, kteří sídlí fakticky ve společném areálu.
  • Schváleno 11 / 0 / 0
 9. Majetkové záležitosti
  • Schválení záměru prodeje pozemku část p.č. 1068/1 v k.ú. Libčice
   • Stejně jako při dalších podobných prodejích, které město v minulosti schvalovalo, obvykle jde o pozemek, u nějž se zjistilo, že patří městu, ač je za soukromým plotem. Poté, co starosta ověřil, že jeho prodejem nedojde ke snížení šíře přilehlé komunikace pod minimum dané normou (šířka aspoň osm metrů), byl navržen záměr prodeje.
   • Schváleno 11 / 0 / 0
  • Schválení záměru převodu majetku Tělocvičné jednoty SOKOL Nový Knín
   • Současná situace:
    • Zatím se taktizuje.
    • Existuje předstva (St. F. ze Sokola), že by se mohl schválit záměr převodu (TJ Sokol jej při valné hromadě schválila) a v případě, že by hrozil rozpad TJ, honem by se sokolovna převedla, aby nespadla do rukou nadříeného orgánu, tj. České obce sokolské (do jejíhož majetku by se dostala, pokud by patřile tělocvičné jednotě v okamžiku jejího zániku).
    • Naproti tomu pokud městu sokolovna nepatří, nemůže žádat o investiční dotace a může na ni přispívat prakticky právě jen prostřednictvím příspěvků na sportovní činnost.
    • Na druhé straně mají Sokolové momentálně zažádáno o dotace na opravu střechy, takže než se o nich rozhodne, asi by majitel měl zůstat tentýž – jinak by ty dotace „padly pod stůl“, protože příjemci by majetek, na nějž je dostal, už nepatřil.
   • V každém případě však záměr schválit lze a další vývoj ukáže, kam se bude ubírat možnost jeho naplnění
   • Záměr schválen 11 / 0 / 0
 10. Návrh zřízení komise pro jednání s hasiči
  • Zástupce hasičů navrhl zřídit komisi pro další jednání, aby se co nejvíce snížila možnost podobných nedorozumění, která provázely lednový (ne)nákup zásahového vozidla.
  • V následující se jak zastupitelé, tak zástupce hasičů, vraceli k historii, k níž došlo na lednových zastupitelstvech
  • V zásahové jednotce po této události stále převládá – mírně řečeno – ne právě nadšená nálada (ta je živena navíc tím, že podle nepodložených zvěstí se zastupitelé údajně měli dohodnout předem v hospodě, že myšlenku nákupu repasovaného vozidla „potopí“ jaksi nepřímo, aby vypadali vstřícně a přitom nemuseli „vyhazovat“ peníze na vůz, který, ač repasovaný, by byl pořád ještě poměrně drahý; to ovšem sice nemusí, nicméně i může být pouhý hospodský drb, případně drobný kousek šprochu, na němž je pravdy více či méně trochu).
  • Zazněl názor, že zřízení komise toho moc neřeší, vlastně by to spíše zdržovalo, protože by to byl další mezičlánek navíc.
  • Zástupce hasičů ovšem upozornil, že v takovém případě mohou chodit na zastupitelstvo a přednášením svých návrhů průběh jeho zasedání zdržovat.
  • Proti tomu zaznělo, že lepší by bylo požadavky a návrhy směrovat na Radu města NK a nechávat se přizvat na její jednání (zasedání rady jsou sice ze zákona neveřejná, mohou se jich však zúčastnit jednak zastupitelé, jednak pozvaní hosté).
  • Nakonec se v usnesení objevila formulace, že zastupitelstvo projednalo možnosti zlepšení komunikace
  • Schváleno 11 / 0 / 0
 11. Diskuse
  • Zástupce ČSOP Emanuel S. upozornil na stav kolem vodní nádrže, která této organizaci patří (při cestě na Kačumberk), a na to, že nesplňuje nějaké parametry, takže ji možná bude nutno vypustit a změnit v pouhý mokřad. Žel se jedná o záležitost odboru životního prostředí na Dobříši.
 12. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

Červnové zasedání by se mělo uskutečnit, jak už se stalo tradicí, v Libčicích.

A ještě jedno sdělení: nový velitel hasičů, nástupce odstoupivšího Stanislava Fouknera, už byl jmenován.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hasiči, Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.