Libčice 16. června 2016: zasedání zastupitelstva v přívalu vody a krup

V době, kdy se v Libčicích scházelo novoknínské zastupitelstvo, živly opravdu řádily

V době, kdy se v Libčicích scházelo novoknínské zastupitelstvo, živly opravdu řádily

Další zasedání novoknínského městského zastupitelstva proběhlo 16. června 2016, a to, jak už se v případě červnových zasedání stalo tradicí, v Hospůdce Na návsi v Libčicích. Šišatý stůl v podkroví radnice si tentokrát mohl odpočinout.

Ještě nějakých dvacet minut před plánovaným začátkem se však zdálo, že onen šišatý stůl neosiří nadlouho. Celé zasedání se mohlo stát pouhým krátkým výletem do Libčic s případnou krátkou diskusí s občany; omluvili se Milan Brejcha a všichni zastupitelé a zastupitelka zvolení za Zlatohorce (tj. sdružení nezávislých kandidátů Zlatohorní město Nový Knín) a Anna Budková měla odjíždět na dovolenou. Už tato aritmetika hovořila jasně: bude chybět osm členů zastupitelstva, takže zasedání nebude usnášeníschopné. Navíc ředitel školy Miloš Petřík byl na schůzi MAS Brdy-Vltava (projednávaly se záležitosti školství) a zdálo se, že jej tedy nemá cenu tlačit k tomu, aby z Dobříše do Libčic vůbec jezdil.

Následky by bývaly byly jasné: bylo by nutno bleskově svolat zasedání mimořádné – nejspíš na pondělí 27. června, protože roční závěrka města musí být podle zákona schválena do konce měsíce.

Přítomní se už pomalu smiřovali s uvedenou komplikací, když tu paní Budková do sálu hospody proti očekávání přece jen dostavila – a starosta města se jal telefonicky shánět Miloše Petříka – a po několika pokusech o telefonát byla usnášeníschopnost zasedání zachráněna, byť se muselo začít o něco později.

Mezitím ale zaúřadovalo počasí: krátce po devatenácté hodině se spustil přívalový děšť s krupobitím, jaké Libčice opravdu už dlouho nepamatují. Proudy hnědé vody tekly kolem hospody a vrstva krup pokryla zahrady. Část hostů zasedání opustila sál, aby se vydala odstraňovat následky bouřících živlů, takže účast publika byla z těchto pochopitelných důvodů o dost nižší, než bývá v Libčicích obvykle.

Kolem 19.15 Miloš Petřík přece jen dorazil a zasedání mohlo začít. Všechna navržená usnesení včetně dodatečně zařazeného rozpočtového opatření byla schválena – a vzhledem k těsné usnášeníschopnosti to tentokrát muselo být jednomyslně. Takže v letech 2017 a 2018 by měla proběhnout III.b etapa výstavby vodovodu.

Závěrka se všemi náležitostmi byla rovněž schválena a bez potíží prošly i majetkové záležitosti – jeden prodej (Libčice), jeden záměr prodeje (Nový Knín) a jedno věcné břemeno (Starý Knín).

Ještě po skončení zasedání tekly kolem hospody proudy vody; několik domů bylo vyplaveno, bylo možno spatřit přinejmenším jeden povalený plot. Déšť se prohnal i Novým Knínem, ale představu o tom, jak živly řádily v Libčicích si z toho představit nebylo možno.

Upozornění: tento článek není oficiálním zápisem ze zasedání; ač je psán podle nejlepšího svědomí (aspoň si to jeho autor tak namlouvá), mohou se v něm vyskytovat nepřesnosti a částečně se do něj mohou promítnout i jeho subjektivní pocity.

Jak tedy zasedání probíhalo:

 1. Zahájení
  • Zasedání začalo v 19.18 hodin. Sešlo se v počtu šesti zastupitelů a dvou zastupitelek.
 2. Volba ověřovatelů zápisů
  • Ověřovateli zápisu byli navržení Pavel Hnízdil a Ondřej Moravec.
  • Schváleno (pro / proti /zdrželi se hlasování) 8 / 0 / 0 (vzhledem k těsné usnášeníschopnosti nebylo možné uplatnit úzus, kdy se navržení ověřovatelé obvykle zdržují hlasování)
 3. Schválení programu
  • Starosta navrhl doplnit program o rozpočtové opatření (na jeho nutnost upozornily účetní, když se vrátily ze školení)
  • Rozšířený program byl schválen 8 / 0 / 0
 4. Rozpočtové opatření 5/2016
  • Část mzdových nákladů se z péče o památky přesouvá zčásti na zeleň a zčásti na komunikace
  • Náklady na vydávání Novoknínského zpravodaje se přesouvají z nájemného kopírky na služby (do loňska si město Novoknínský zpravodaj kopírovalo samo, nyní to dodavatelsky zajišťuje Milan Brejcha
  • Schváleno 8 / 0 / 0
 5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Města Nový Knín
  • Zpráva o přezkoumání hospodaření:
   • Přezkoumání přineslo tři výhrady
   • Asi nejzávažnější je ta, že z veřejnoprávních smluv, které musí být od roku 2015 dostupné papírově i elektronicky, se na to v případě dvou ze začátku roku pozapomnělo
   • Formálním nedostatkem bylo nesprávné účtování o spotřebě drobného majetku: změnila se účtová osnova pro místní samosprávu a o drobném majetku se nemá účtovat na účtu 501, nýbrž na účtu 558
   • A třetím problémem byl nesoulad ve výši cca 7000 Kč v inventarizaci (rozdíl mezi účetnictvím a inventárním zápisem)
   • Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí zprávu závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření s výhradami uvedenými výše: 8 / 0 / 0
  • Roční závěrka města (souvisí s předchozím bodem)
   • Schváleno 8 / 0 / 0
 6. Schválení přijetí dotace ze SFŽP na Vodovod Nový Knín III b
  • Město uspělo s žádostí o dotace na III b. etapu vodovodu (v podstatě jde o dokončení vodovodu na území Nového a Starého Knína a Sudovic)
  • Rozpočet byl 18 153 000 Kč
  • Vysoutěžit se podařilo částku 15 607 000 Kč
   • Pozor, nezaručuji úplnou přesnost čísel, možná jsem se trochu přeslechl a následující cifry jsou mírně jinak
   • Z původní výše uvedených nákladů měly dotace z Bruselu pokrýt 11 573 000 Kč
   • Ze státního rozpočtu mělo přitéci 2 042 000 Kč
   • A na město měl připadnout ten zbytek, tj. mně vyšlo 4 538 000 Kč (na zastupitelstvu zaznělo tuším něco o cca 5 000 000 Kč)
   • Lze předpokládat, že pokud se vysoutěženou částku podaří dodržet (a výše uvedená čísla jsou správná),
    • z Bruselu by mělo přitéci 9 949 860,13 Kč
    • ze státního rozpočtu 1 755 604,80 Kč
    • a spoluúčast města by činila 3 931 535.06 Kč (to vše zřejmě po nějakém zaokrouhlení)
   • Podle bankovního poradce by město tuto zátěž, pokud bude rozložena do dvou let (2017 a 2018) mělo „utáhnout“ ze svého rozpočtu
  • Přijetí dotace schváleno 8 / 0 / 0
 7. Schválení výběrového řízení akce Vodovod Nový Knín III b a smlouvy s dodavatelem
  • Vysoutěžena byla výše uvedená částka (15 607 000 Kč)
  • Bude na tom pracovat firma Zepris
  • Zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem smlouvy 8 / 0 / 0
 8. Majetkové záležitosti
  • Schválení prodeje pozemku část p.č. 1068/1 v k.ú. Libčice (nově označ. jako 1068/3)

   • Jde o pozemek přiléhající je komunikaci v LIbčicích při cestě na Hory
   • Navržena cena (podle obvyklých cen podobných pozemků v předchozích letech):  75 Kč/m2
   • Schváleno 8 / 0 / 0
  • Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 204/8 v k.ú. Nový Knín
   • Jde o pozemek – skalnatou stráň nad domem pana J. (k pozemku patřícímu k domu přiléhající pro město nepoužitelný a nepřístupný)
   • Schváleno 8 / 0 / 0
  • Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.
   • Jde o přípojku k jedné z parcel na Frankově stezce (ulice Na Hlinech)
   • Cena věcného břemene 1000 Kč
   • Schváleno 8 / 0 / 0
 9. Diskuse
  • Starosta popřál příjemnou dovolenou a prázdniny a pozval na oslavy
  • Hasiči
   • děkují sportovní komisi za přidělení prostředků na hasičské soutěže a
   • na druhé straně jsou rozladěni pozdním přizváním k přípravám oslav
   • Starosta se omluvil s poukazem na hektické dění (v tom smyslu, že i samotná příprava oslav začala ani ne tak za pět minut dvanáct jako spíš pět minut po dvanácté)
  • Dotaz na stavbu mostů – začátkem června se začalo pracovat na prvním z nich, jak je to s dalšími?
   • Už začaly práce na mostu u Hřebíků, připravují se práce na mostě u letního kina a postupně těch ostatních
   • A což ta mosty nějak pojmenovat? (např. most Majora Zemana – záběry 1. dílu tohoto seriálu se tam vskutku natáčely) by asi zněl zajímavěji než most M-01)
  • Jana Kolková děkuje sportovní komisi za příspěvek na soutěže dětských týmů libčických hasičů, kteří se umístili velmi dobře a postupují do republikového finále
  • Dotaz na silnici k lípám (v Libčicích) – se záplatováním se čeká na vhodnou konstelaci (jednou nebylo počasí, pak se kolem sekala tráva), je to připraveno; pokud jde o generální rekonstrukci, město sleduje vyhlašované dotační tituly, na komunikace však v poslední době nebyl vyhlášen žádný
  • Hasiči se zajímají o dotaci na hasičské vozidlo
   • V kraji jsme neuspěli
   • u státu (dotace pocházející z MV) to vypadá nadějně, i když definitivní verdikt ještě není
   • chtělo by to sehnat ještě další dotaci
 10. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 20. 02 hodin
  • …a pak jsme se brodili tou spouští, kterou rozmary počasí v Libčicích napáchaly.

Ještě jednou zopakujme, kde lze najít materiály k právě proběhlému zasedání:

Materiály k závěrečnému účtu a závěrce za rok 2015 lze stáhnout na webu města z adresy http://mestonovyknin.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=10763&id=5036&n=zaverecny-ucet-2015

A rovnou dodejme, že závěrečný účet mikroregionu Střední Povltaví (i když o něm se na zasedání zastupitelstva nejednalo) lze rovněž stáhnout na webu města, dokumenty jsou přístupné na adrese http://mestonovyknin.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=10763&id=5042&n=zaverecny-ucet-mikroregion

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Libčice, Reportáže, Rozpočty, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Libčice 16. června 2016: zasedání zastupitelstva v přívalu vody a krup

 1. Pingback: Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2016 | Nový Knín

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.