Zasedání zastupitelstva 2016-09-22 ve znamení diskusí a nepřijatých usnesení

Dne 22. září 2016 se po tříměsíční pauze uskutečnilo další zasedání novoknínského městského zastupitelstva. Po intermezzu v podobě červnového zasedání, které se uskutečnilo v libčické hospodě, se zastupitelstvo vrátilo ke svému oblíbenému  šišatému stolu v podkroví radnice.

(Následuje odstavec dodatečně přidaný do článku 2016-09-25)

Úklid otrávených vos v podkroví radnice před zahájením zasedání zastupitelstva

Úklid otrávených vos v podkroví radnice před zahájením zasedání zastupitelstva

Ještě než zasedání zastupitelstva vůbec začalo, řešil se v jedné ze sousedních místností „ekologický problém“, či jak to nazvat. Na půdě radnice se uhnízdily vosy a ty jevily až příliš velkou snahu navštěvovat přilehlé kanceláře. Což pochopitelně nebylo nic, co by nějak přispívalo k pohodě pracovnic a pracovníků městského úřadu, ba činnost onoho hmyzu lze považovat za zdroj nemalých zdravotních rizik. I byla proto objednána firma, která následně uskutečnila menší vosí genocidu. Část vos, totiž ta, která byla v době dezinsekčního zásahu mimo hnízdo, se ovšem do svého otráveného domova vracela ještě dlouho po vražedném zásahu a na následky otravy hynula dodatečně často právě v době, kdy navštívila blízkou kancelář. A tak jsme mohli být svědky úklidu spousty mrtvých vosích tělíček. Jen doufejme, že památková ochrana budovy radnice se na ono vosí hnízdo nevztahuje a městský úřad kvůli tomu nebude mít opletačky s památkáři. Stačí to trestní oznámení kvůli prodeji pozemku v Libčicích (více níže v textu článku).

Upozornění: Tento článek je zpravodajstvím ze zasedání, psaným podle nejlepšího svědomí a paměti autora, nicméně nelze vyloučit opomenutí a nepřesnosti. V žádném případě se tedy nejedná a nemůže jednat o oficiální zápis ze zasedání (ten prochází kontrolou zvolených ověřovatelů zápisu, což nějakou dobu trvá).

S ohledem na dlouhý průběh jednání bude tato reportáž (či jak to nazvat) zveřejněna v provizorní podobě a bude upravována a doplňována ještě v následujících dnech (zčásti se tak stalo 25. září 2016). A samozřejmě budou opravovány případné překlepy. Děkuji za pochopení.

Zasedání se tentokrát notně protáhlo – některé body provázela poměrně bouřlivá diskuse, některé nebyly v navrhované podobě schváleny.

Asi nejdůležitější bod se týkal žádosti o dotaci na terminál a zastávku v Novém Kníně – a byl to zároveň jeden z těch bodů, které po poměrně dlouhé a nepřehledné diskusi zastupitelů a zastupitelek byly odloženy. Jednou z příčin byly nedostatečné podklady; části zastupitelů chyběly podrobnější charakteristiky, například aspoň orientační cena. Části zastupitelstva vadí představa autobusového nádraží v blízkosti bytovek, části pak to, že by město mělo financovat něco, co vlastně slouží dopravcům – a tudíž by si to měli platit sami. Případně jezdit garážovat do svých prostor v Mníšku pod Brdy či Dobříši. Na druhé straně tento bod nelze úplně hodit za hlavu, protože stání autobusů by nějak řešeno být mělo a současný stav je provizóriem. Proto by se mělo zastupitelstvo mělo v rozumně krátké době sejít na mimořádném zasedání, jehož hlavním (a vedle „mandatorních položek“, jako je schválení programu apod.) a možná jediným bodem by mělo být právě rozhodnutí, jak s tím nádražím dál. Neboť lze očekávat, že bude v tomto směru bude vypsán nějaký dotační titul (věci se v tomto směru daly do pohybu) a pokud by se ukázalo, že by opravdu bylo účelné, aby stání autobusů řešilo město, bylo by hloupé ty dotace promeškat (mělo by to být podáno do ledna – doufám do konce ledna).

Další věcí, která nebyla schválena, byl dodatek smlouvy o pronájmu teplovodu. Firma Ivory Energy, která se o vytápění stará, musela investovat do teplovodu (některé jeho komponenty byly v dezolátním stavu) a navrhla, že za tyto vícepráce nebude od ostatních partnerů (města a bytového družstva – či nyní už spíše už společenství vlastníků bytových jednotek, pokud vím) nic požadovat, pokud právo opce v nájemní smlouvě prodlouží z pěti na osm let (smlouva byla dosud uzavřena na dobu 10 let napevno + právo opce na dalších 5 let, pokud uvedená firma projeví zájem). Zda firma bude kvůli neuzavření smlouvy požadovat od města nějakou náhradu za své vícepráce či to bude řešeno jinak, není v tuto chvíli jasné.

S výše uvedeným bodem souvisí i uvedený vklad nájmu části domu č.p. 403. Pokud někomu bylo divné, co má město společného se sídlem firmy Klitech, bylo mu to divné správně. Šlo o obyčejný překlep – jedná se o dům číslo 423 na sídlišti, v němž se nachází kotelna provozovaná firmou Ivory Energy. A uvedená firma potřebovala mít nájem vložen do katastru, aby to vytápění mohla vůbec provozovat. Což schváleno bylo, zatím na dosavadní dobu smlouvy.

A konečně s vytápěním bytovek souvisí i v programu zmíněné (barevně zvýrazněn výraz dodatečně vložený do textu 2016-09-25) věcné břemeno. Týká se pozemků, jimiž vede teplovod mezi jednotlivými domy na sídlišti. I to bylo schváleno na dobu stanovenou v dosavadním znění smlouvy. (Tedy na dobu bez navrhované prodloužené doby opce – přidáno 2016-09-25.)

Zastupitelstvo u šišatého stolu

Zastupitelstvo u šišatého stolu

Zadrhl se i prodej pozemků. Důvodem byla námitka, že současná městská vyhláška, která prodeje městských pozemků upravuje, už je zastaralá a nemusí být v souladu s Novým občanským zákoníkem, který byl mezitím přijat. Proto byl odložen prodej pozemku nad zlatnictvím – navrhovaná cena 75 Kč / m2 této skalnaté stráně připadala některým zastupitelům málo tržní, byť byla cenou odhadní, a tedy v souladu s městskou vyhláškou – a z toho se pak rozvinula právě obecnější diskuse o případné zastaralosti uvedené městské vyhlášky (podle Nového občanského zákoníku mají obce prodávat pozemky za cenu v místě obvyklou – jaká je ovšem obvyklá cena za neplodnou stráň…?).

Zazněla i zpráva o tom, že kdosi (neví se, kdo) podal na zastupitelstvo trestní oznámení kvůli cenám pozemků, jejichž prodej město (totiž zastupitelstvo) schválilo na libčickém zasedání v letošním červnu.

Průběh zasedání bod za bodem:

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.06 hodin
  • Zastupitelstvo se sešlo v počtu 11 zastupitelů a 3 zastupitelek (jeden zastupitel byl omluven)
 2. Volba ověřovatelů zápisů
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi
   • Martin provazník  a
   • Petra Moravcová
   • Schváleno 12 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Starosta / navrhl program rozšířit o informaci o podání trestního oznámení na městské zastupitelstvo
  • Petra Moravcová navrhla doplnit projednání zápisů kontrolního výboru
  • Program po rozšíření schválen (pro / proti / zdrželi se hlasování) 14 / 0 / 0
 4. Schválení rozpočtového opatření 8/2016
  • Úprava na straně příjmů
   • Dotace na vodovod
   • Dary, inzerce (na oslavy)
   • Zpětný odběr odpadů
   • DPH
  • Úprava na straně výdajů
   • silnice (snížení spoluúčasti v důsledku nižší vysoutěžené ceny)
   • pitná voda (sem se přesouvá výše zmíněná dotace na vodovod)
   • škola – odstranění havárie vody (nákup konvektomatu přesunout z investic do oprav – šlo o výměnu kusu za jiný – porouchaný – kus
   • navýšení spotřeby elektřiny v knihovně
   • navýšení nákladů na výrobu Novoknínského zpravodaje
   • navýšení výdajů na svoz TKO
   • navýšeny zálohy na teplo v bytech
   • místní správa – duševní vlastnictví – vystoupení při oslavách
   • ostatní služby
   • DPH – odpočet, přenesená daňová povinnost
  • Radek Hrubý požádal, aby napříště rozpočtové změny obsahovaly i textový popis, nejen tabulku přesunů v rámci jednotlivých kapitol
  • Účetní pravila, že to samozřejmě lze
  • Usnesení, v němž zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu a požaduje, aby příští rozpočtová opatření byla doprovázena textovým vysvětlením (důvodovou zprávou) schváleno 14 / 0 / 0
 5. Schválení podání žádosti o dotaci na terminál a zastávku v Novém Kníně
  • Má jít jednak o autobusové nádraží mezi sídlištěm a Oplocenkou, jednak o zastávku na otočce na Merendě (na začátku Paškovy ulice)
  • Zde se rozproudila poměrně nepřehledná (nicméně postoje diskutujících zhruba odpovídaly jejich volebním programům – projekt hájili převážně zastupitelé zvolení za Tradici a prosperitu, námitky podávali spíše lidé zvolení za Zlatohorce neboli sdružení nezávislých kandidátů Zlatohorní město Nový Knín – do článku vloženo dodatečně 2016-09-25)  diskuse jednak o (jak už bylo výše uvedeno)
   • dostatečnosti podkladů (není jasné, kolik to má vlastně stát – chtělo by to nějakou kalkulaci – přinejmenším v tom nutno dát kritikům urychleného předložení žádosti o dotaci na jednání zastupitelstva za pravdu)
   • vhodnosti umístění
   • otázky, zda to má financovat město, když to slouží dopravcům (zda by to tedy neměli financovat oni)
   • případně zda by si neměli pořídit vlastní prostory, jako je mají na Dobříši či v Mníšku,
   • případně místo parkování v Kníně jezdit parkovat tam (tj. na Dobříš nebo do Mníšku)
  • Nakonec schváleno usnesení, že zastupitelstvo věc odkládá, pověřuje starostu předložením podrobnější dokumentace a záležitost bude projednána na mimořádném zasedání – 10 / 0 / 4
 6. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu teplovodu
  • Mělo jít o navýšení nájmu na dobu určitou 10 let + 5 let opce na 10 let nájmu + 8 let opce
  • Důvodem je, že firma Ivory Energy, která vytápění provozuje, musela udělat na opravách nějaké vícepráce a prodloužení opce by umožnilo, aby se jí vynaložené prostředky vrátily
  • Rovněž zde byly podklady považovány za nedostatečné
  • Byla by potřeba potřeba nějaká důvodová zpráva, měla by být předložena písemně
  • Hlasování o přijetí dodatku: 6 / 4 / 4 – tj. smlouva nebyla přijata (k přijetí je nutná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva)
 7. Dodatečné zařazení nového bodu programu
  • Již při projednávání rozpočtové změny zazněl názor, že by zastupitelstvo mělo projednat příjem darů, které se sešly na pořádání oslav 830 let Knína; zákon to snad neukládá, ale lepší je projednat něco, co být projednáno nemusí, než zbytečně něco zanedbat
  • Zařazení bodu schváleno 14 / 0 / 0
 8. Schválení přijetí darů na oslavy
  • Zastupitelstvo si dalo předložit seznam všech dárců + darovaných částek na oslavy;
  • Šlo o dary v celkové výši 86 000 Kč
  • Dary podle rozpisu v seznamu byly schváleny: 14 / 0 / 0
 9. Majetkové záležitosti
  • Schválení prodeje pozemku p.č. 204/8 v k.ú. Nový Knín

   • Jde o stráň nad zlatnictvím v ulici Na Smíchově
   • Cena za m2: navrženo 75 Kč / m2
   • Rozproudila se diskuse o správnosti ceny, zastaralosti městské vyhlášky, na jejímž základě byla cena stanovena, atd., jak již bylo uvedeno v úvodu tohoto článku.
   • Předsedkyně kontrolního výboru upozornila na nepoměr, za jaké ceny město pozemky lkupovalo a za jaké je prodávalo, (tučím) starosta oponoval tím, že šlo o pozemky různých kvalit (tj. on tam pochybení nevidí)
   • Místostarosta – vyhláška by se měla dát právníkovi, ať ji posoudí
   • Z diskuse vyplynulo, že by se měl prodej odložit, než bude vyhláška novelizována
   • Usnesení o odložení prodeje schváleno: 14 / 0 / 0
  • Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 570/8  a 570/10 v k.ú. Nový Knín
   • Jde o pozemky v ulici Na Tržišti naproti novostavbám
   • S ohledem na diskusi k předchozímu bodu bylo rozhodnuto záměr odložit.
   • Odložení schváleno: 9 / 2 / 3 (ne zcela jisté, ale nějak takto se to odhlasovalo)
  • Schválení vložení nájmu části budovy č.p. 403 v Novém Kníně (sídlo firmy Klitech, s.r.o. za průjezdem domu č.p. 4 na námestí Jiřího z Poděbrad)
   • Jde o překlep v programu
   • Ve skutečnosti se jedná o dům č. 423 na sídlišti, v němž se nachází kotelna
   • Jde o nájem ve prospěch firmy Ivory Energy, která tam topí
   • Nájem schválen (s ohledem na nepřijetí dodatku) na dobu dosavadní smlouvy
   • Schváleno: 11 / 0 / 3
  • Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene 214/18, 241/25 a 242/4 v k.ú. Nový Knín 
   • Jde o pozemky, jimiž vede teplovod na sídlišti
   • věcné břemeno na dobu trvání smlouvy
   • Schváleno 11 / 0 / 3
 10. Zpráva předsedkyně kontrolního výboru
  • Z časových důvodů nebyl zápis ze zasedání KV ze dnů  29. (?) února a 19. září přečten celý.
  • Kontrolní výbor upozornil, že ke dni 29. února našel nedostatky (hlavně pokud jde o úplnost  podkladů) u 15 usnesení zastupitelstva a 12 usnesení rady města
  • Ke dni 19. září tyto nedostatky přetrvávaly u 8 usnesení zastupitelstva a 7 usnesení rady
  • Dne 19. září odstoupil z Kontrolního výboru Jiří Krása.
  • Zastupitelstvo bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a ukládá starostovi dodat chybějící podklady: 14 / 0 / 0
 11. Trestní oznámení
  • Starosta bal navštíven na radnici zástupci Policie ČR a ti mu sdělili, že vůči zastupitelstvu bylo podáno trestní oznámení z toho důvodu, že na svém zasedání dne 16. 6 . 2016 podle oznamovatele zastupitelstvo schválilo prodej pozemku za cenu, která podle něj byla v rozporu s městskou vyhláškou.
  • Starosta pak na vyžádání policie dovezl na policejní stanici potřebné podklady, tj. kopie odpovídajícího usnesení, text vyhlášky a usnesení, jímž byla tato vyhláška v roce 2004 schválena, dále listinu zastupitelů přítomných na onom zasedání.
  • Od té doby nepřišlo z policie žádné vyrozumění, kam se osud onoho trestního oznámení ubírá.
  • Zastupitelstvo zprávu o podaném trestním oznámení bere na vědomí 14 / 0 / 0
 12. Diskuse
  • M.N.: Návrh svěřit prodeje pozemků nějaké realitce; zdůvodněno to bylo tím, že jsou to – na rozdíl od lidí v zastupitelstvu – odborníci (a možná by snáze dokázali i „trefit“ tu cenu „v místě obvyklou“ – ale možná také ne. pokud by to byla jiná než místní realitka –  pozn. MH); jako protiargument zaznělo, že nakonec by i prodej přes realitku muselo „posvětit“ zastupitelstvo (barevně zvýrazněná část textu vložena dodatečně 2016-09-25).
  • M.H. Autobusové nádraží na plánovaném místě, podle okolností případně upravit projekt (nemusí to být autobusák s kdovíkolika nástupišti, třeba by stačila zastávka + odstavná plocha);
  • Zda a jak by na provoz přispívali dopravci (kteří by si ty peníze beztak vybrali od obcí na úhradu ztrátovosti veřejné dopravy), může být ještě předmětem diskuse (všechny varianty mohou mít svá pro a proti)
 13. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 21.49 hodin

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice autobusy, doprava, Komunální politika, Oznámení, Rozpočty, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.