Zasedání zastupitelstva 23. února 2017 – rozpočet schválen, tibetská vlajka ne

Zastupitelstvo rokuje 23. února 2017

Zastupitelstvo rokuje 23. února 2017

První letošní zasedání městského zastupitelstva se odehrálo dne 23. února 2017 od 19.00 hodin u šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice. Během programu byl především schválen rozpočet města, věcné břemeno pro příjezdovou cestu k domu čp. 30 na Kozích Horách (přípojka k parcele, jejíž nový vlastník se chystá stavět), smlouva s firmou ENVIDAT s.r.o. o „administrování“ (některých) dotací (konkrétně dostavby vodovodu) a (oproti původnímu programu) zřízení stavební komise při radě města s tím, že pracovní náplň a obsazení budou předmětem dalšího jednání. To se tentokrát neslo převážně ve věcném duchu, zejména v případě poměrně obšírně projednávaného rozpočtu, procedurální problémy se tentokrát v zásadě nevyskytly.

Schváleno naopak nebylo vyvěšení tibetské vlajky 10. března (akce Vlajka pro Tibet; byť v posledních cca 10 letech se město zapojovalo víceméně pravidelně). a již na začátku jednání byl z programu stažen prodej stavební parcely v Ledrenské ulici s tím, že se čeká na aktualizaci městské vyhlášky o prodeji městských pozemků (jde zejména o stanovení cen).

Celý průběh jednání byl tedy následující:

 1. Zahájení
  • Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19.07 hodin
  • Zastupitelstvo se sešlo v počtu 10 zastupitelů a 3 zastupitelek, dva zastupitelé byli omluveni
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi Radek Hrubý a Michal Rambousek
  • Schváleno (pro / proti / zdrželi se hlasování) 11 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Bylo navrženo z programu vyřadit prodej pozemku v Ledrenské ulici z důvodu nedořešené vyhlášky o prodejích městského majetku
  • Naopak byly zařazeny dva body
   • Projednání zápisů kontrolního výboru
   • Ustavení stavební komise
  • Upravený program schváleno 13 / 0 / 0
 4. Informace o plnění rozpočtu za rok 2016 a investičních akcích
  • Bylo konstatováno, že se poměrně slušně zlepšily daňové příjmy, nejvíce ovšem rozpočtovými příjmy pochopitelně „zahýbaly“ dotace, které podle závazných pravidel do prvotních návrhů rozpočtů dávat nelze, takže se vždy do něj zahrnují v době čerpání formou rozpočtových změn; jde zejména na o dotace na popovodňové opravy (mosty, tři cesty) a vodovod v Sudovicích; v uplynulém roce město dostalo 13,5 miliónů Kč dotací od státu a 3 milióny od kraje.
  • Soubor s plněním rozpočtu za rok 2016 je zde: 4331_001-plneni-rozpoctu-2016-komplet – jde o pdf naskenované z papírové předlohy (byl dostupný už z programu zasedání)
  • Mosty
   • Část prací původně plánovaných na roky 2016 a 2017 bylo možno přesunout na letošek – zbývají tedy:
    • most u Frankovy stezky,
    • lávka u Brunclíků,
    • lávka u Šrámků a
    • lávka u hřiště
   • tyto práce je potřeba dokončit do konce června 2017
  • V červnu začne komplexní dostavba vodovodu, která bude rozložena do let 2017 a 2018, a to z toho důvodu, aby město dokázalo pokrýt povinnou spoluúčast z běžných příjmů a nemuselo si brát úvěr
  • Starosta informoval o setkání s novým vedením kraje a dověděl se, že
   • kraj možná bude ochoten přispět na vodovod a tím de facto snížit spolufinancování ze strany města
   • nejspíš zavede pravidlo, že část dotací, které se obcím přidělují podle počtu obyvatel, bude možno vyčerpat na cokoli, a snad i případně převést do dalšího roku
  • Radek Hrubý navrhl zveřejnění této informace na webu a v Novoknínském zpravodaji
  • Zastupitelstvo zprávu vzalo na vědomí a uložilo starostovi zveřejnit informaci o plnění rozpočtu v Novoknínském zpravodaji a na webu – schváleno: 13 / 0 / 0
 5. Schválení rozpočtu 2017
  • Pokud jde o rozpočtové příjmy,
   • jsou v nich zahrnuty i některé prodeje nemovitostí, do budoucna se počítá s privatizací městských bytů (měly by se z toho financovat některé investiční akce)
   • Padl dotaz na letos plánovaný příjem z loterií – zda se liší proti předchozím létům. Odpověď zní, že je zhruba na stejné úrovni.
   • Opět zazněla nespokojenost s tím, že výnosy z prodeje dřeva činí pouhých 15 000 Kč, zatímco náklady na lesní hospodářství jsou výrazně vyšší. Zaznělo, že město přebíralo své lesy do vlastní péče po několika letech pronájmu v nepříznivém stavu a bylo do nich nutno hodně investovat (navíc po řadu let byly do položky „lesů“ zahrnovány ze setrvačnosti i např. práce na cestách; to už bylo dáno do pořádku, avšak disproporce stále přetrvávají.
   • Daň z věcí nemovitých je plánována 1 200 000 Kč.
    • Zazněl lo konstatování R. Hrubého, že město může výši této daně ovlivňovat a názor, že by se měla zvážit možnost jejího zvýšení. Na oplátku by se mohly pak zrušit poplatky za popelnice, případně kanalizaci. A že mnohé obce v okolí se vydaly podobnou cestou.
    • Starosta konstatoval, že daň je možné zvýšit až pětinásobně. Výrazné zvýšení odsouhlasilo například sousední Chotilsko, kde byli tímto opatřením zatíženi hlavně rekreanti (Chotilsko má poměrně vysoký podíl rekreačních staveb) a místním bylo toto zvýšení kompenzováno. My jsme ale v tomto směru spíše opačný případ – rekreantů máme spíše minimum.
    • Pokud jde o popelnice, situace není nijak dramatická – celkový dluh občanů činil v této věci 6 900 Kč. Pokud jde o připojení na kanalizaci, „to už je jinde“, ale i zde se situace postupně napravuje.
  • Pokud jde o výdaje,
   • doprava + místní komunikace + popovodňové opravy: 4 000 000 Kč (zatím tam není zahrnuto čerpání případných dotací)
   • dostavba vodovodu 2 500 000 Kč – i zde je pouze plánovaná spoluúčast, dotace lze zahrnout až při jejich přijetí a čerpání
   • případná spoluúčast je zahrnuta v kapitole školství – kdyby přišla nějaká dotace na rozšíření kapacity školy
   • příliš se nezměnily kapitoly bytové hospodářství či svou TKO, své místo pochopitelně mají i splátky půjčky a počítá se i s investiční (180 000 Kč) a neinvestiční (177 000 Kč) rezervou
   • Poměrně obšírně byl rozebrán rozpočet knihovny
    • opravy 200 000
    • platy 260 000
    • odvody 62 000
    • knihy 60 000 (???)
    • elektřina 50 000
   • Hasiči 1 140 000 Kč – je tam zahrnuta i případná spoluúčast 500 000 Kč pro případ, že se podaří získat dotaci na nový cisternový vůz (pokud se dotaci získat nepodaří, budou tyto peníze převedeny jinam) – zazněl dotaz (Petra Moravcová), zda by tedy tyto peníze nepatřily spíše někam do rezerv – jenže pak by tam musely podobně patřit i rezervy na komunikace apod.
   • Podobně byl komentován i rozpočet provozu radnice, který činí kolem  8 000 000 Kč. I zde se pídilo po tom, kde možná do budoucna ušetřit
    • Platy rostou podle tabulek schválených vládou
    • Počet zaměstnanců se oproti roku 2005 zvýšil o dva lidi
    • Mluvilo se o pronájmu kopírek, zpracování a správě dat, nákladech na licence softwaru,
    • Pod kapitolou budovy – haly – stavby jsou hlavně projekty
    • plánováno penále 10 000 Kč – lepší plánovat nulu (R. Hrubý)
    • Materiál 470 000? To spotřebujeme tolik papíru apod.?
     • Ne, to je také materiál na opravy apod.
     • Ale na ten je speciální účet „opravy a udržování“ (511 – pozn. MH).
     • Ano, ale ten je na opravy a údržbu dělané dodavatelsky jako službu, zatímco zde jde o materiál na opravy, které město provede s využitím svých lidí.
     • Znovu jsme se vrátili k lesům 120 000 Kč na lesní hospodářství se zdá moc. Zazněly znovu, v jakém stavu město lesy přejímalo
     • Nyní těžitelná část lesa zaujímá zhruba jeden hektar (městu patří cca 100 ha lesů)
  • Opět zazněl návrh zveřejnit rozpočet v Novoknínském zpravodaji a na webu – včetně důvodové zprávy.
  • Rozpočet (skenované pdf) je zde: 4331_001-rozpocet2017
  • Rozpočet byl schválen 12 / 0 / 1 (???)  včetně požadavku na jeho zveřejnění .
 6. Schválení vyvěšení Vlajky pro Tibet
  • Radek Hrubý – Proč vyvěšovat na podnět nějakého spolku vlajku nějakého území?
  • NESCHVÁLENO – výsledek hlasování 4 / 4 / 5
 7. Schválení smlouvy s ENVIDAT s.r.o.
  • Jde o smlouvu o administraci byrokracie se stavbou vodovodu. Zejména u dotací ze SFŽP je podobné využití externí firmy v podstatě nutností
  • Cena není nadsazená, patří spíše k těm mírně nižším.
  • Zastupitelstvo smlouvu schvaluje 12 / 0 / 1(nepřítomen)
 8. Projednání zápisu Finančního výboru
  • Na pořadu byla zejména
   • cena dřeva
   • strategický plán + stanovaní priorit do konce volebního období – v tom zatím pokulháváme
    • Radek Hrubý – mám soupis schůzek a cest, je to běh na dlouhou trať
  • Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy (od zveřejnění programu jedn zápis přibyl) finančního výboru – 12/0/1
 9. Projednání zápisů kontrolního výboru (dodatečně vsunutý bod programu)
  • Šlo o zápisy ze 7.11 a 12.12.2016 – byla zkontrolována všechna usnesení, v zásadě je shledala v pořádku; jen doporučuje na příště některé formulace zpřesnit: např. pokud něco odsouvá, tak proč, na kdy a s kým
  • Dodávání podkladů se oproti začátku funkčního období výrazně zlepšilo
  • zastupitelstvo bere zprávu kontrolního výboru na vědomí 13 / 0 / 0
 10. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 691 v k.ú. Kozí Hory
  • Jde o cestu k parcele nad kapličkou, kde nový majitel přilehlého pozemku počítá se stavbou, a tudíž i s přípojkou elektřiny
  • Hodnota věcného břemena byla stanovena na  5 000 Kč.
  • Zastupitelstvo smlouvu schvaluje 13 / 0 /0
 11. Schválení prodeje pozemku p.č. 106/77 v k.ú. Sudovice
  • BYLO ODSUNUTO NA DOBU, AŽ BUDE AKTUALIZOVÁNA VYHLÁŠKA O PRODEJÍCH MĚSTSKÉHO MAJETKU
 12. Schválení stavební komise (dodatečně přidaný bod programu)
  • Je třeba dohodnout,
   • co by měla dělat a
   • kdo by v ní měl být
  • Starosta se zmínil o tom, co taková komise dělala, když byl starostou v Mokrovratech – projednávala žádosti občanů, například stavbu garáže, úpravy krovů apod.
  • Na Dobříši v Melšových dobách projednávala obdobnou agendu, v současném vedení města ustavena není
  • Zastupitelstvo schvaluje zřízení stavební komise s tím, že pracovní náplň a personální složení bude předmětem dalšího jednání: 11 / 2 / 0
 13. Diskuse
  • Zazněl dotaz, kde je na webu územní plán
   • Současný byl zpracován pouze v papírové podobě, lze jej případně naskenovat a zveřejnit aspoň ty výkresy
   • Nový územní plán je momentálně na Dobříši, která jako příslušná ORP podniká opatření k nápravě některých nedostatků, pak se to vrátí sem; tento nový územní plán bude již povinně zveřejněn
   • Co využít ve větší míře svobodný software? Například nač Microsoft Office, když OpenOffice zvládnou z 80 % totéž?
   • Odpověď: Většinu nákladů však tvoří specializovaný software, pro nějž není svobodná alternativa k dispozici.
   • Zazněly připomínky ke komunikacím, hlavně teď po zimě
   • V Ledrenské ulici má město závazek, že ji do června zmákne
   • Návrh zvýšit daň z nemovitostí a jako kompenzaci např. zrušit poplatky za popelnice či stočné má své nevýhody – nemotivuje například k šetření vodou, apod.
 14. Závěr
  • Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21.21  hodin

Rozpočet, jak jej  dostali zastupitelé a zastupitelky, přidávám sem: 4331_001-rozpocet2017

Smlouva je zde: 4331_001-smlouva-envidat-2017

Pozemek p.č. 691 se nachází kousek nad kozohorskou kaplí a jde o příjezdovou cestu ze silnice k usedlosti č.p. 29 a 30. Schéma níže je převzato z nahlizenidokn.cuzk.cz (Věcné břemeno bude zřizováno nejspíš ve prospěch firmy ČEZ Distribuce)

Umístění pozemku 691 na Kozích Horách

Umístění pozemku 691 na Kozích Horách

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí stran věcného břemene pro ČEZ je zde: 4331_029-vecnebremeno-cezenergon

A co nám ještě chybí? Řekl bych, že už jen zápis ze zasedání Finančního výboru. Zveřejněme si jej proto zde: 4331_029-zapisfinancnihovyboru. (Druhý nemám k dispozici. stejně jako zápisy kontrolního výboru.)

Přidejme ještě odpověď Povodí Vltavy na stížnost ohledně „vylepšení“ chodníků v Kozohorské ulici – podle něj tam chodníky nikdy nebyly – opravdu ne??? Dopis je zde: povodivltavy-2017-01.

A ještě vyjádření ke komunikaci v Sudovicích a stavebním pracím paní A. Š. (opět cenzurováno z důvodu ochrany osobních údajů):dobris-stavebniurad-2017-cenzurovano.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Rozpočty, Zastupitelstvo se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.