Městské zastupitelstvo 20. dubna 2017: autobusové nádraží ani kompostéry neschváleny, dotace na úpravy školy ano

Ve čtvrtek dne 20. dubna 2017 se kolem šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice letos již podruhé sesedlo městské zastupitelstvo – a světe div se! – v plném počtu. I jeho původní program byl dost nabitý, ale to nestačilo; byl dodatečně rozšířen o dva body (z nichž jeden byl posléze, když na něj došlo, stažen).

Co je asi nejdůležitější: ani tentokrát nebyla schválena žádost o dotaci na autobusový terminál a zdá se, že zastupitelstvo v současném složení v tomto směru už nepokročí (volby jsou napřesrok na podzim). Nicméně momentálně máme aspoň tu provizorní odstavnou plochu, takže ještě že tak. Neprošly ani kompostéry – jejich pořízení bylo odmítnuto v podstatě stejně výraznou většinou jako ten autobusák (a zastupitelstvo bylo s tímto bodem hotovo o dost rychleji).

Pokud jde o stavební komisi: její zřízení a pracovní náplň byly schváleny, jejím personálním obsazením byla pověřena rada města. Zatím nebyla novelizována ani vyhláška o cenách prodávaných nemovitostí a prozatím byly odsunuty i záměry prodeje pozemků.

Naopak úspěšně prošla zastupitelstvem schválení žádosti o dotaci na rozšíření kapacity školy půdními vestavbami do někdejší měšťanky a někdejší spořitelny, tedy těch dvou školních budov, jejichž půdy dosud využity nebyly. (Podobný záměr – totiž půdní vestavba – před pár lety existoval i v případě mateřské školy, tam však narazil na požární předpisy – budova byla příliš vysoká, muselo by se budovat zvláštní únikové schodiště, což by stavbu značně prodražilo a asi by to ani po estetické stránce nebylo nic moc – mírně řečeno; v případě základní školy ty předpisy tak přísné nejsou a půdní vestavby lze uskutečnit.)

A konečně byla schválena ještě jedna „lahůdka“ – občané a občanky města se mohou těšit na poměrně rozsáhlý dotazník, jehož vyplněním by mělo být možné ovlivnit další směřování města.

A přidávám obvyklé upozornění: tento materiál má pouze informativní charakter; ač je psán s nejlepším svědomím, může obsahovat nepřesnosti a přehlédnutí (a možná i podvědomou manipulaci ze strany autora – úplná objektivita je – téměř? – nemožná) a v žádném případě není oficiálním zápisem (ten může být zveřejněn až poté, co jej projednají ověřovatelé).

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.08 hodin; zastupitelstvo se sešlo v plném počtu, tj. zasedání se zúčastnilo 12 zastupitelů a 3 zastupitelky
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisů byli navrženi Ondřej Moravec a Miloš Petřík
  • Schváleno (pro / proti / zdrželi se): 12 / 0 / 3
 3. Schválení programu
  • Byla navržena dvě doplnění:
   • Radek Hrubý navrhl jednak zveřejnit dotazníkové šetření stran současné kvality a rozvoje města, jednak přinesl některé konkrétní návrhy, pokud jde o stavební komisi (to druhé ale není samostatný bod, nýbrž podklad k bodu, který v programu už byl)
   • Jaroslava Michálková navrhla schválit rozdělení záloh na dotace na sport, a to fotbalistům a Sokolu
  • Takto upravený program byl schválen 15 / 0 / 0
 4. Informace o investičních akcích
  • MMR konečně uvolnilo peníze na akce dokončené v prosinci (i proto ostatně je jako následující bod programu rozpočtové opatření), konkrétně jsou tímto zaplaceny čtyři z pěti akcí popovodňové obnovy
  • Z těchto popovodňových obnov zbývají čtyři akce, totiž most na Frankovu stezku a lávky u Brunclíků, u Šrámků a na Koupelnu; město mělo s MMR předjednáno prodloužení realizační doby, ale papírově to dosud nepřišlo, proto se na těchto akcích nemohlo začít.
  • Začít by měla dostavba vodovodu, a to od 01.07.2017, tak, aby to bylo rozloženo do dvou let a město dokázalo nutnou spoluúčast „utáhnout“ z rozpočtu bez nutnosti brát si na to úvěr.
  • Povrch Ledrenské ulice – je před územním rozhodnutím
  • Zastupitelstvo bere na vědomí: 15 / 0 / 0
 5. Schválení rozpočtové změny 1/2017
  • Rozpočtová změna byla tentokrát jednoduchá – bylo nutno zapracovat do ní přijaté dotace na popovodňové obnovy, jednak navýšení nákladů na rekonstrukci knihovny.
  • Během projednávání zazněl dotaz na to, čím se zvýšila sena té rekonstrukce – přišlo se na nutnost oprav, se kterými se původně nepočítalo; kromě toho se na dvoře propadl nějaký starý sklep, což ještě bude nějaké náklady znamenat
  • Schváleno 13 / 0 / 2
 6. Projednání ustavení a náplně stavební komise a úpravy vyhlášky o cenách nemovitostí

  • Podklad přišel od Radka Hrubého několik hodin před projednáváním – návrh (či přesněji odkaz na něj) lze najít v aktualizaci článku s návrhem ozpočtové změny.
  • Součástí návrhu bylo i přejmenování Stavební komise na Stavební výbor – důvodem mělo být to, že orgán zřizovaný a řízený zastupitelstvem je podle zákona nazýván výborem, orgánem (z)řízeným radou a jí odpovědným je komise.
  • Chvíli se diskutovalo o významu některých formulací; konkrétně šlo hlavně o formulaci „projednání stanovisek ve stavebních záležitostech“
  • V průběhu diskuse se ale dospělo k otázce, zda řízení a úkolování toho výboru zastupitelstvem, které se schází jednou za dva až tři měsíce, by nebylo poněkud těžkopádné
  • Proto bylo přejmenování Stavební komise na Stavební výbor odvoláno s tím, že nyní lze o jeho zřízení a náplni práce rozhodnout v zastupitelstvu, zatímco o jeho personálním obsazení (má být pětičlenná) operativněji rozhodne rada (což by v případě, že by se jednalo o výbor, nemohla) – a ta ji také operativněji může úkolovat
  • Lze očekávat, že Stavební výbor – tedy vlastně opět Stavební komise –  se bude podílet i na aktualizaci vyhlášky o cenách nemovitostí
  • Takto projednané zřízení Stavební komise bylo schváleno 12 / 2 / 1 (ten jeden, zde vyčíslený jako zdrževší se hlasování byl dočasně vzdálen z místnosti)
 7. Schválení podání žádosti o dotaci na stavební úpravy ZŠ Nový Knín

  • Baby-boom (pro angličtiny neznalé: populační exploze – i když ani toto není právě dvakrát české…) se přelévá z mateřské školy do školy základní a její kapacita už pomalu přestává stačit;
  • Byl vypsán dotační titul na stavební úpravy; projekt byl posléze upraven tak, aby odpovídal podmínkám zadání; dotace je na 90 % nákladů, 10 % je spoluúčast města.
  • Celkové náklady mají být zhruba 17 000 000 Kč, tj. účast města by měla být 1 700 000 Kč
  • Předchozí dotační výzva obsahovala víc peněz, ale byla pro celou republiku, ta nynější sice obsahuje méně peněz, ale je určena pro Středočeský kraj a zejména okolí Prahy, kam my se „vejdeme“
  • Na půdu jak měšťanky, tak spořitelny (my Kníňáci víme, o které části školního areálu se jedná) se vestaví po dvou učebnách, včetně nyní již nutného bezbariérového přístupu (schodolez), zateplení, opravy střechy (na spořitelně je krov pryč, navíc jsou tam eternitové šablony obsahující azbest; podobně by opravy i tak vyžadovala střecha na měšťance; tyto opravy by se musely udělat i bez dotací a vyšly by nakonec nejspíš dráž než spoluúčast na vestavbě včetně těch oprav.
  • Kapacity škol v okolí jsou naplněny, šancí jsme jedině my (v případě té vestavby) a pak Nečín, kde nějaké prostory mají a jsou ochotni svážet žáky z poměrně širokého okolí autobusy; v sousedství má problémy např. Hraštice (její zástavba se rozrůstá, o kapacitě tamní školy to příliš říci nelze).
  • Ale školka už není naplněná – zaznělo.
  • Jenže do roku 2020 (pokud si dobře pamatuji – pozn. MH) bude povinností obce v případě žádosti rodičů zabezpečit předškolní péči dětem od 2 (slovy dvou) let.
  • Do toho přijde ještě inkluze – aby nebyly izolovány od „normálního“ žactva např. děti s Downovým syndromem, což si rovněž vyžádá tlak na kapacity školy
  • V květnu bude zápis do školky, uvidíme, jaký bude zájem
  • Pozor! Příkazní smlouva s firmou, jež zprostředkuje administrativně náročné podání žádosti (složitost administrativy těch žádostí je taková proto, aby se podobné zprostředkovatelské firmy uživily?) je zformulována tak, že platba za vyřízení dotace by nebyla součástí uznatelných nákladů – asi by bylo potřeba ji přeformulovat; má to jít udělat.
  • Jelikož školu budou navštěvovat i děti z okolních obcí (těch knínských je tam tak  60 %), mělo by se jednat i s okolními obcemi na jejich spoluúčasti.
  • Usnesení: zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci, pověřuje starostu.
   • Součástí usnesení je též ono vyjednávání se sousedními obcemi a úpravy formulací ve smlouvě se zprostředkující firmou.
   • Schváleno 15 / 0 / 0
 8. Schválení podání žádosti o dotaci na kompostéry
  • Takže přejdeme k humusu, pravil starosta města.
  • Aby bylo možno žádost podat, musela by hodnota zakázky činit aspoň půl miliónu korun. Této částky zájem zatím nedosahuje.
  • Byla by možnost spojit síly se sousedními obcemi; je ovšem otázkou, nakolik to má cenu
  • Hlasování (tuším) 3 / 11 / 1 – každopádně neschváleno
 9. Projednání upraveného projektu na autobusový terminál
  • Ani upravený projekt příliš nevyhovuje; jsou tam i některé majetkové problémy (cesta, která vede na dětské hřiště, je na soukromém pozemku)
  • Potřebujeme především vymístit autobusy z náměstí a aspoň odstavnou plochu, případně by bylo dobré omezit dobu parkování aut na náměstí a někde mít odstavné parkoviště. Stávající projekt neřeší dostatečně parkování aut.
  • A potřebujeme to nádraží vůbec.
  • Jenže když my o ně tolik let usilovali (už od dob minulého režimu, pak v 90. letech,…)…
  • No jo, jenže to tady byli jiní lidé. Nebo stejní, ale změnili názory.
  • A neměli bychom nechat rozhodnout lidi?
  • Tohle bychom měli rozhodnout sami.
  • Pokusné hlasování, kolik zastupitelů to autobusové nádraží chce: 5 pro
  • Proto usnesení formulováno takto:
  • Zastupitelstvo projednalo upravený projekt a rozpočet autobusového terminálu a NESCHVALUJE záměr jeho vybudování
  • Toto NESCHVALUJÍCÍ usnesení schváleno (tuším) 11 / 4 / 0
 10. Projednání zápisu Kontrolního výboru
  • Odkaz na zápis je níže. Jediné, oč KV žádá, je nalezení usnesení, kdy a kým byla jmenována výběrová komise v minulých výběrových řízeních.
  • Zastupitelstvo bere zápis na vědomí a vznáší dotaz v něm obsažený: 15 / 0 / 0
 11. Schválení smluv o zřízení věcného břemene (vesměs pro fu. ČEZ Distribuce)
  • k pozemku p.č. 671/1 v k.ú. Nový Knín,
   • schváleno 15 / 0 / 0
  • 79/14 v k.ú. Libčice
   • schváleno 15 / 0 / 0
  • a p.č. 206/2 v k.ú. Sudovice
   • schváleno 15 / 0 / 0
 12. Schválení záměru prodeje pozemků p.č. 242/9, 242/6 a 242/24 v k.ú. a obci Nový Knín (podle návrhu usnesení realitní kanceláři RE/MAX – nakonec to bylo pod jinou hlavičkou, ale byli to titíž lidé)

  • po krátké debatě formulováno toto:
  • zastupitelstvo neschvaluje prodej na dobu následující po tom, co se vyjádří Stavební komise (když už jsme si ji schválili)
  • Takto formulované usnesení schváleni 11 / 0 / 4
 13. Dotazník – dodatečně vsunutý bod programu
  • Zastupitelstvo se na jeho užitečnosti v zásadě shodlo
  • Jen je potřeba dohodnout termín, do kdy má být vyplněn a odevzdán.
   Po krátké debatě byla uzávěrka stanovena na 31. května 2017.
  • Měl by být distribuován v Novoknínském zpravodaji (jako volně vložená příloha), jalo volně stáhnutelný pdf soubor na městském webu, měl by jít vyplnit online na formuláři Googlu, o zpracování se postará MAS Brdy – Vltava
  • Zastupitelstvo usnesení s tímto obsahem schvaluje 15 / 0 / 0
 14. Zálohy na dotace pro sport
  • Jaroslava Michálková navrhla rozdělit po 100 000 Kč SK fotbalu a Sokolu
  • Jenže rada již schválila 50 000 Kč pro fotbal
  • Tak schvalme dalších  50 000 Kč pro fotbal a těch 100 000 Kč pro Sokol
  • To by ale vypadalo hloupě
  • Tak tento bod stáhněme – a rada města ať přidělí zálohu 50 000 Kč i Sokolu, ať je to symetrické
 15. Diskuse
  • Jak je to s těmi bezpečnostními předpisy – že do školky dát půdní vestavba nešla, do školy ano – pro předškolní děti jsou nároky na protipožární bezpečnost vyšší.
 16. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 21.34 hodin

Půdorys zamýšleného, ale ani nyní neschváleného autobusového nádraží je ve formátu pdf zde: F.1.1.2_pudorys_nadrazi-Naklopeno.

...a zde je převeden do formátu jpg

…a zde je převeden do formátu jpg

…a zde –  nový knín_autobusové nádraží_2017_REVnový knín_autobusové nádraží_2017_REV -najdete aktualizovaný rozpočet ve formátu xls (jedním z důvodů odmítnutí při minulém projednávání byla právě i zastaralost rozpočtu, protože se od doby vzniku původního projektu poněkud změnily ceny).

Zde – Návrh ZŠ – je návrh úprav ZŠ – jde – zdá se – o úpravy podkroví školních budov pro účely výuky.

Návrh příkazní smlouvy o zařízení dotace na výše uvedenou stavbu je zde: PrikazniSmlouva  – poznámka MH dodatečně doplněná 2017-04-23: jde o tu smlouvu (vizte výše), která by měla být upravena tak, aby náklady vzniklé se zpracováním žádosti o dotaci byly součástí uznatelných nákladů (tj. takových, které lze hradit z dotace) – zde je její podoba před úpravami

Kompostérů se týkají podmínky 68. výzvy (doufejme, že výzva s tímto dvojčíslím nevyvrcholí zase nějakou tou bratrskou internacionální pomocé, jedno od koho), které – rovněž ve formátu pdf – nalezneme zde: 651-1-68_výzva PO3

Korespondence ohledně kompostérů je zde: Korespondence-kompostery

Zápis z jednání kontrolního výboru nalezneme zde: KontrolniVybor

A ještě ta věcná břemena:

 

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice autobusy, Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Rozpočty, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

14 reakcí na Městské zastupitelstvo 20. dubna 2017: autobusové nádraží ani kompostéry neschváleny, dotace na úpravy školy ano

 1. Petr Chmelík napsal:

  Jsem zvědav, jak to bude s autobusy dál. Třeba to vyřeší slavná stavební komise 🙂

  • Miloš Hlávka napsal:

   Zatím doufám zůstane v provozu to provizorní parkoviště, které je tam, kde je. Volby mají být zhruba za rok a půl a myslím, že otázka dalšího osudu stání autobusů by mohla být jedním z předmětů volební kampaně. (A pokud by kandidovalo víc volebních stran, nebylo by to od věci.) Případně by se to mohlo řešit na setkáních s občany.

   Komise o tom samozřejmě také rokovat může – je to koneckonců součástí její pracovní náplně. Nicméně důležitější by podle mě bylo, pokud by se účastnila takových stavebních řízení, jako bylo to, na jehož základě nám Povodí Vltavy – s prominutím – sprasilo (omlouvám se za politicky nekorektní výraz, ale chválu na tu „úpravu“ mohu pět opravdu jen těžko) nábřeží v Kozohorské ulici (a ať soudruzi z Povodí Vltavy netvrdí, že tam žádné chodníky nebyly – byly, i když úzké a blátivé, zkrátka nic moc). Takže tam, kde by mohlo hrozit něco podobného, by měla rada komisi pověřit studiem podkladů a případně někoho ze stavební komise vyslat, aby případně včas varoval (případně vznesl námitky už během řízení) a vedení města mohlo zachránit, co se zachránit dá.

 2. aa napsal:

  Spíše by měl rozhodnout podvýbor pro dopravu nové stavební komise, snad to budou kompetentní odborníci 🙂

 3. I napsal:

  Co se kdysi projednalo a schválilo nyní neplatí a dříve schválené se dnes neschválí…. proč zastupitelé nedotáhnou již odsouhlasené věci do konce? Místo toho se vymýšlí „speciality“ jako, že objekt bývalé knihovny se pronajme soukromé osobě, za draho se zrekonstruuje, knihovna se kvůli tomu musí stěhovat a nové prostory pro ni se opět rekonstruují a ve škole se z kapacitních důvodů zřizují nové prostory ….to je hospodaření!!!!!!, ne Nový Knín, ale Kocourkov

  • Miloš Hlávka napsal:

   Pokud je tím „co se kdysi projednalo a schválilo nyní neplatí a dříve schválené se dnes neschválí“ míněno to autobusové nádraží, v zásadě souhlasím – myslím, že by bylo potřeba a představu, že si tu dopravce sám na své náklady vybuduje nějaké stání, jeví se mi jako poměrně utopické.
   Dovedu si představit, že by autobusy mohly parkovat jinde – o něco výše, nad bývalým kravínem. Na místě, kde bylo autobusové nádraží dosud zamýšleno, by se zřídily dvě zastávky, každá pro jeden směr, a zbytek by se využil jako záchytné parkoviště pro lidi, kteří přijíždějí do Knína auty a dále do práce pokračují autobusem (tímto parkováním je nyní k naší škodě zahlceno náměstí). „Drobný“ problém je, že pozemek nad kravínem městu nepatří, takže by se musel koupit, pokud by jej majitel byl ochoten prodat, musel by se také zajistit bezpečný vjezd, atd.
   A proč jsou s tím takové problémy, když už to bylo připraveno? Hlavní důvod je asi ten, že se před třemi roky pozměnilo zastupitelstvo a část z něj má na autobusové nádraží trochu jiný názor než to předchozí.

   S těmi „šachy“ kolem knihovny, školy, Čápa, atd. je to naopak trochu složitější.

   • Čáp, který se nastěhoval do bývalé knihovny, není soukromá osoba, nýbrž obecně prospěšná společnost, tj. nestátní neziskovka. Ale to je vcelku zanedbatelný detail – důležitější je, čím se Čáp zabývá, ať už je jeho právní forma jakákoliv.
   • Do rekonstrukce prostorů pro Čápa město peníze nevrazilo – šlo to z grantu €U, o který si požádal právě Čáp.

   • Byla zde též možnost, že Čáp se mohl nastěhovat do baráku, kam se nakonec nastěhovala knihovna – to bylo odmítnuto, pokud vím, z toho důvodu, že dotyčné stavení stojí na rušné hlavní ulici, zatímco školní budovy jsou přece jen od toho provozu trochu „odstíněny“, tj. nebezpečí, že nějaké děcko vyběhne pod auto, je tam nižší.

   • Tím, že Čáp rozšířil svůj provoz, pomohl městu řešit problém s nedostatkem míst ve školce (výstavba těch kontejnerů v sadu za školkou by byla dražší; ono k ní možná časem i tak dojde – město bude povinno v případě zájmu rodičů zajistit předškolní zařízení pro děti od dvou let – ale nebýt Čápa, asi by se na tom muselo dělat teď).

   • Čáp není veden jako školka, nýbrž jako tzv. „dětská skupina“, takže normy pro jeho provoz jsou o něco měkčí – tudíž v tomto směru asi bude úspornější. Zaneprázdněným rodičům se ovšem o děcka postará v podstatě stejně dobře jako ta školka.

   • No a nakonec ta půdní vestavba ve škole (čtyři učebny celkem by to měly být + odpovídající zázemí – WC apod.). Součástí prací na vestavbě bude i oprava střech, k nimž by město muselo v dohledné době tak jako tak přistoupit (to na čtvrtečním zasedání rovněž zaznělo). Pokud se dotaci podaří získat, město na tom neprodělá – aspoň pokud je pravdou to, co zaznělo na zasedání zastupitelstva. Finanční spoluúčast města by neměla být vyšší, než kolik by stála samotná oprava střech, pokud by ji město mělo zařídit bez dotací. (Uvidíme, zda se podaří nějaké peníze na tuto akci „vytáhnout“ ze sousedních obcí, z nichž děti do knínské školy dojíždějí.)

   Součástí projektu má být i zajištění bezbariérového přístupu – „schodolez“ – jak zaznělo na zasedání. Což bude i ve prospěch tříd v nižších patrech.

   Takže zrovna toto bych za vyložený Kocourkov nepovažoval.

   • Anonymní napsal:

    Takto by to bylo dobré vysvětlení. Ale …… Souhlas s tím, že o děti je třeba se starat – školy, školky, dětské skupiny …. super!!! Ale kdo o d b o r n ě posoudil že tam kde je teď knihovna, je to rušné a nehodí se tam Čáp a že se Čáp zrovna hodí tam kde je???? A proč zrovna Město si v bývalé knihovně neudělalo školku – proč kontejnery v sadu? Nový Knín a okolí má nedostatek míst pro děti …. tak já si teda vzpomenu, že bych mohl nějakou školku či dětskou skupinu vytvořit, ale nemám místo – kde … a ejhle na radnici by to mohlo jít, protože tam je to klidnější, haha Zástupce starosty a správa majetku co sedí v přízemí se můžou přestěhovat do sklepa zdravotního střediska a mě se zařídí část radnice pro dětskou skupinu??? Z dotací nebo bez, to je přece jedno. Hlavně když to udělají pracovníci z Města. a bylo na pronájem prostor nějaké výběrové řízení????

    • Miloš Hlávka napsal:

     Otázka, proč město nezřídilo školku třeba tam, kam byla přesunuta knihovna: možná proto, že tato budova je od stávající školky poměrně vzdálená – kdežto ty kontejnery by byly hned za rohem. Druhou otázkou, o kolik by šlo využitím té budovy kapacitu školky zvýšit.

     Zda bylo na pronájem prostor výběrové řízení, nevím. O pronájmu prostor Čápovi jednala rada města 1. února 2016 (http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=4888), 15. února 2016 (http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=4890) a konečně záměr pronájmu byl schválen na zasedání rady 29. března 2016 (http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=5018) – poté byl záměr zveřejněn na úřední desce a kdokoliv se k němu mohl vyjádřit (myslím, že jsem to na vývěsce u kašny i četl),

     Pokud chcete založit dětskou skupinu, nic proti konkurenci – jen byste s pronájmem asi městského majetku neuspěl, aspoň ne hned. On totiž Čáp před svou „expanzí“ už nějakou dobu fungoval – a dodnes funguje – v Sudovicích (v prostorách pronajatých od soukromého majitele), takže město už mohlo rozhodovat na základě něčích zkušeností s jeho dosavadní činností. Což by v případě čerstvě založené dětské skupiny asi neplatilo.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Ještě bych přidal to, co měly – pokud jde o autobusové nádraží – ve svých volebních programech volební strany, jež v roce 2014 kandidovaly do městského zastupitelstva (tj. do toho, jehož volební období právě probíhá):

   Tradice a prosperita:

   • celkové dopravní a architektonické řešení lokality u dětského hřiště a budoucího autobusového nádraží (rozšíření dětského hřiště, řešení parkování, osazení zeleně)

   Zlatohorní město Nový Knín (zkráceně Zlatohorci):

   • přesunutí autobusů mimo obytnou zónu /a ne jen z náměstí/

   Celé volební programy byly uveřejněny zde:
   https://novyknin.wordpress.com/2014/10/06/volebni-programy-novokninskych-volebnich-stran/

  • Petra Moravcová napsal:

   Mnohé již bylo vysvětleno: nynější zastupitelstvo již dříve schválený záměr neschválilo zejména proto, že nebyly zodpovězeny zásadní otázky: kolik by město ročně stál provoz tohoto terminálu (žádný propočet nebyl vyhotoven), jak se může začít stavět na pozemcích, které nepatří městu a další zásadní otázky……
   Zároveň bych chtěla upozornit na to, že zastupitelstvo je tu od toho, aby právě takovýmto věcem zabránilo…Myslím, že je dobře, že se tím alespoň někteří zastupitelé zaobírají, protože řekněme si, že ve výsledku by to pro město mohl být velký problém….zejména pokud by třeba tu dotaci muselo vrátit….a nechci tu už vůbec rozebírat to současné parkoviště pro autobusy….to je kapitola sama prosebe….

   • Miloš Hlávka napsal:

    Kolik by provoz terminálu stál, by samozřejmě bylo dobré vědět, v tom máte naprostou pravdu. Na straně druhé NĚCO STÁT bude „provoz“ jakéhokoliv řešení, pokud nechceme stání autobusů na několik dalších desetiletí vrátit zpět na náměstí. (Aspoň by ale bylo možno náklady porovnávat.)
    Pokud jde o stavbu na cizích pozemcích: je možné, že část (byť nepatrná) zamítnutého projektu do cizího pozemku opravdu zasahovala. To by ovšem mohli potvrdit či vyvrátit pouze geodeti (je to záležitost myslím řádově v tisících, max. kolem deseti tisíc, pokud se nepletu, při hodnotě stavby jde tedy podle mě o zcela ospravedlnitelný náklad) – a pak buď námitku odmítnout nebo projekt příslušně upravit. On by asi nějaké úpravy potřeboval i v případě, že se celý nachází na městském pozemku. Bylo by potřeba řešit např. přístup k tenisovým kurtům, který je také takový „poněkud provizorní“, možná by šlo „zahýbat“ s výškovou úrovní oné plochy a zamýšleného odstavného parkoviště (jež by přes pracovní den mohlo sloužit těm, kdo do Knína přijíždějí auty, veřejné dopravy doma k dispozici nemajíce a v NK přestupují na autobus – v současné době tato vozidla zbytečně celodenně blokují část náměstí), atd.

 4. Olřich Kupa napsal:

  Kéž by byl někdo z radních a zastupitelů schopen vysvětlit věci jako ty Miloši. Kéž by obec dokázala informovat a odpovídat na dotazy jako ty. Díky moc za tvůj blog, je to jednoznačně nejlepší zdroj informací o činnosti zastupitelstva a dění v Novém Kníně a okolí.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Tedy lichotíš mi nezřízeně, Oldo. 🙂
   Někdo se snaží psát něco jako zpravodajství (snažím se, ale nestíhám vše, co bych chtěl), někdo buduje tenisové kurty, na což zase nemám „buňky“ já.
   Obojí si vyžaduje energii a čas – a Ty navíc máš rodinu, musíš se tedy věnovat i jí.

 5. Petra Moravcová napsal:

  Pokud někoho zajímá proč a jak rozhodlo zastupitelstvo o čemkoliv, je nejjednodušší se zastupitelstva zúčastnit. Zasedání je veřejné. Problém je, že se většinou nikdo z obyvatel neúčastní. Možná byste na mnoho věcí změnili názor, nebo alespoň přehodnotili některé závěry. Přinejmenším byste mnohé pochopili….

  • Miloš Hlávka napsal:

   Když jsem odjížděl na Ledro, ptal jsem se jednoho spoluobčana, zda by nešel na zastupitelstvo následující, na něž jsem z důvodu nepřítomnosti dorazit nemohl, aby mi podal aspoň stručnou zprávu, co se tam dělo. Nakonec nevydržel a znechuceně to vzdal před koncem – měl pocit, že se argumentace víceméně točí v kruhu, ba že se mluví „o ničem“, zkrátka že se to vleče výrazně déle, než by mohlo. A tak nevím, zda se mi jej někdy podaří na některé ze zasedání opět dostat. Je možné, že část občanů (a občanek, ať jsem genderově korektní) učinila tutéž zkušenost a nechodí právě proto.

   Ono by šlo zařídit i jiné řešení: zasedání v přímém přenosu vysílat po Internetu – a záznam pak ještě uložit na nějaký videohosting. Myslím, že v Mariánských Lázních k tomuto řešení přikročili a jednotlivá zasedání může kdokoli zhlédnout na YouTube.com

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s