Mimořádné zasedání zastupitelstva 02. listopadu 2017: vodohospodářská infrastruktura – a v diskusi i domobrana

Šišatý stůl před příchodem zastupitelů

Šišatý stůl před příchodem zastupitelů

 

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017  se konalo další, letos v pořadí již třetí mimořádné zasedání novoknínského městského zastupitelstva. Místo konání, jakož i hodina začátku, byly obvyklé: u šišatého  stolu v zasedačce v podkroví radnice od 19 hodin.

Hlavním bodem byl další krok při zajišťování samostatného provozování vodohospodářské infrastruktury, totiž schválení příslušné živnosti. O tom, zda je toto nutné, se diskutovalo na minulém řádném zasedání, a to bez jasného závěru. I proto starosta města absolvoval dvě jednání – jedno se živnostenským úřadem na Dobříši, jedno na kraji. V obou případech zaznělo, že bychom toto oprávnění měli mít. Mezitím se ozvala i paní Bendlová ze SFŽP, proto město – aby se věc pohnula – odeslalo materiály zatím bez příloh, jež budou doplněny dodatečně.

Jednací sál před příchodem zastupitelstva

Jednací sál před příchodem zastupitelstva

Rozdělení prostředků na sport a kulturu byl rovněž projednáno, původní návrh sportovní komise byl ovšem radou upraven a schválen v pozměněné podobě (proti návrhu sportovní komise byl upraven ve prospěch Sokola).

Dalším bodem, který byl víceméně dotažen k rozumnému závěru, byl bod, který v původním programu nebyl a byl zařazen na žádost paní Moravcové: totiž některé podklady k dokončení ulice Ledrenské. Většinu dotazů starosta zodpověděl na místě, zbytek dohledá a odpovědi předá kontrolnímu výboru do nejbližšího pondělí.

První příchozí

První příchozí

Co se naopak nedořešilo, byly majetkové záležitosti. Město by dostalo rádo do svého majetku část pozemků v oplocence, konkrétně tamní vodní zdroj a příjezdovou cestu k němu, majitelé ovšem dávají přednost výměně, a tak bude zapotřebí počítat s touto variantou. Například za pozemky, na nichž leží bývalý náhon ke mlýnu, z nichž část se dostala do vlastnictví města. Poměry jsou v těch místech ovšem poněkud spletité, a tak další část projednávání byla odložena na příští zasedání.

Poté proběhla krátká diskuse, v níž došlo jednak na pozemek, který se nedopatřením dostal do vlastnictví města (přestože měl připadnout jednomu místnímu občanovi), dále na stav hráze rybníčku patřícího místní organizaci ČSOP a dále padl – i s ohledem na erupci islandské sopky Eyjafjallajökull před deseti lety (ve skutečnosti v roce 2010, tj. před 7 lety – více je zde:) – návrh na zřízení domobrany. Autor návrhu hodlá na toto téma napsat článek do Novoknínského zpravodaje.

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku

Pozemky, o záměru jejichž koupě se bude jednat (podbarveny modře)

Pozemky, o záměru jejichž koupě se bude jednat (podbarveny modře)

Zasedání tedy proběhlo následovně:

 1. Zahájení
  • Starosta zahájil zasedání cca v 19.02 hodin.
  • Zastupitelstvo se sešlo v počtu 12 zastupitelů a 1 zastupitelky
  • Starosta vysvětlil důvod, proč bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo, když za tři neděle je plánováno řádné zasedání – šlo hlavně o včasné zařízení živnosti (více je už v úvodu článku), neb konec roku se blíží.
 2. Přišli i hosté

  Přišli i hosté

  Volba ověřovatelů zápisu

  • Ověřovateli zápisu byli navrženi Miloš Nevařil a Michal Rambousek.
  • Schváleno (Pro / proti / zdrželi se hlasování) 11/0/2
 3. Schválení programu
  • Na návrh omluvené předsedkyně kontrolního výboru Petry Moravcové byl program doplněn o bod týkající se prací na Ledrenské ulici
  • Takto upravený program byl schválen 13/0/0
 4. Schválení živnosti k provozování vodohospodářské infrastruktury
  • Zastupitelstvo schvaluje jako vedlejší činnosti zřízení živnosti volné – obchod a služby jinde neuvedené
  • Schváleno 13/0/0
 5. Projednání rozdělení financí na sport a kulturu
  • Na radu se dostal návrh sportovní komise, který tam ovšem byl upraven. Zastupitelstvu tak bylo předloženo následující dorozdělení 156 000 Kč, jež byly na sport a kulturu určeny:
   • 100 000 Kč TJ Sokol, z toho
    • 20 000 Kč na badminton
    • 80 000 Kč na provoz
   • SK Nový Knín zbylých 56 000 Kč
  • Paní Jaroslav Michálková se zajímala o to, nač jsou určeny ty „provozní“ peníze pro Sokol
  • Radek Hrubý se zmiňoval o hřišti (že by bylo potřeba něco udělat, nevím přesně co, ne zcela mi bylo jasné, o co jde) – ale i tak vyjádřil uspokojení aspoň nad těmi penězi, které byly SK přiděleny
  • Schváleno 11/1/1
 6. Schválení záměru prodeje pozemku část p.č. 982/1 v k.ú. Starý Knín
 7. Schválení záměru koupě pozemků p.č. 582/6, část p.č. 585/5 a část p.č. 582/1 v k.ú. Nový Knín
  • Zastupitelstvo jedná

   Zastupitelstvo jedná

   Uvedené dva body byly spojeny do jednoho, protože spolu úzce souvisí. Městu nepatří vodní zdroj v oplocence ani přistupová cesta k němu, což by bylo potřeba změnit – i v souvislosti s možnou stavbou autobusového terminálu. Uvedené pozemky patří dvěma vlastníkům: M.N. a A.O., přičemž oba silně upřednostňují směnu. M.N. usiluje o pozemek s bývalým náhonem ke mlýnu, jenž zčásti městu patří, A.O. by ráda získala část pozemků u sběrného dvora – a oba možná ještě nějakých dalších. Jak vyplynulo z dosavadního zjišťování, situace v uvedených místech (zejména kolem toho náhonu je majetkově poměrně spletitá, navíc někteří lidé občas užívají i pozemky, které jim nepatří (ploty o kousek dál, než by měly být, apod.)

  • Bylo by potřeba všechny tyto vlastnické a uživatelské vztahy nejprve zmapovat (do pozemku bývalého náhonu zasahuje např. i přístupová cesta ze Staroknínské do Reinišovy ulice) – a pak situaci řešit.
  • Bylo proto rozhodnuto uvedené body přesunout na další zasedání
  • Schváleno 12/0/1 (zaspal hlasování)
 8. Ledrenská ulice – dodatečně zařazený bod
  • Dotazy a žádosti Petry Moravcové:
   • Žádost o předložení prováděcího projektu
    • Odpověď starosty: nebyl nikdy vytvořen, stavělo se podle projektu ke stavebnímu povolení
   • Byla nějaká změna projektu
    • Ne, pouze se nedělalo vše, co se původně plánovalo
   • Stavební deníky firem DOKAS a COSTA (?)
    • DOKAS materiály archivuje pět let, pak je skartuje – a svůj díl prací odvedl před více než 5 lety
    • COSTA – u jednodušších stavebních prací stavební deník není
   • Další podklady budou doplněny
   • Usnesení: podklady po doplnění předložit do 6. listopadu 2017
   • Schváleno 13/0/0
 9. Diskuse
  • Jaroslava Michálková zmínila plán akcí na rok 2018, objeví se na městském webu
  • Podává rezignaci na předsednictví sportovní komise (zda i na členství ve sportovní komisi, nebylo z formulace jasné)
  • P.H. – stavba domu u benzínky – všichni k němu měli nějaké námitky, jak to, že to prošlo?
   • Starosta se informoval na stavebním úřadu – ten povolení obhájil
   • Ani na nadřízeném úřadu (Dobříš) nepřišli na nic, co by stavbě zabránilo
   • Památkáři nebyli účastníky stavebního řízení, neb je to mimo památkovou zónu
    • Pozn. MH: fakt by to nechtělo mít vedle územního i regulační plán, který by některá území řešil podrobněji? Územní plán sice určuje, co se kde smí stavět, regulační plán tato pravidla zpřesňuje (například výšky budov, jejich umístění, např. vzdálenost od uliční čáry, sklony střech, apod.) Je možné, že v takovém případě by stavebník „narazil“, pokud by budova měla být např. vyšší, než jak by podle regulačního plánu měla být – ale v tomto konkrétním případě je pochopitelně pozdě honit bycha, neb územní plán stavbu podobného určení na daném místě nevylučuje.
  • Místní občan žádá o vrácení pozemku, který se do vlastnictví města dostal omylem
   • Problémem je, že zastupitelé nejsou vlastníky těch pozemků, pouze zástupci vlastníka, jímž se stalo město
   • Starosta předá problém právnímu zástupci, aby se našly cesty, jak tuto omylem vzniklou křivdu právně čistým způsobem napravit
  • Zástupce ČSOP přišel s požadavkem na řešení problémů s průjezdem zemědělské techniky po cestě, která je zároveň hrází rybníčku vlastněného místní organizací ČSOP (již dříve na to upozorňoval dopisem, který se objevil v podkladech už k předchozímu zasedání zastupitelstva). Starosta informoval, že rada ten dopis plánuje schůzku s panem Neudorflem ze Zemědělské společnosti. Telefonicky předem sdělil, oč se jedná.
  • Uvedený spoluobčan zároveň upozornil na to, že před deseti lety (ve skutečnosti to bylo v roce 2010) došlo k erupci sopky Eyjafjallajökull na Islandu.
   • V souvislosti s tím se asi aktivovala i nedaleká sopka Katla, jejíž erupce obvykle následují po erupcích sopky Eyjafjallajökull (pozn. MH: některé ovšem nemusí být zjevné – sopka je pod ledovcem a ne všechny erupce dokážou prorazit její ledovcový příkrov).
   • Po erupci uvedené sopky v roce 1625 (kvůli znečištění atmosféry sopečným prachem )na našem území mrzlo i v létě.
   • Kdyby to nastalo teď – pravil onen spoluobčan – lidé by měli nedostatek potravin, a tak by rabovali, přitom armádu skoro nemáme, policajtů taky moc ne, země NATA by nám nepomohly, protože by měly svoje starosti.
   • Na různých místech se zakládá domobrana. Cvičíme beze zbraní (tedy zatím musíme cvičit beze zbraní), tedy jen s airsoftovými zbraněmi, měl jsem výcvik v Pardubicích.
   • Pan Götz (pozn. MH: nemohu vyloučit zkomolení příjmení) z Příbrami se zajímá, kdy něco vznikne u nás.
   • Mohl bych něco napsat do Zpravodaje?
  • Starosta: kromě vulgarit apod. nic necenzurujeme.
  • Miloš Petřík (asi): A kromě pravopisných chyb.
   • Pozn. MH: na článek v Novoknínském zpravodaji se těšit můžeme. Zda i na domobranu, je jiná otázka. Protože onen zatím nejmenovaný spoluobčan (jeho identita vyjde najevo po případném zveřejnění článku) loni (2016) kandidoval do krajského zastupitelstva. „Jeho“ volební strana získala v našem městě přesně 1 (slovy jeden) hlas.
 10. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno zhruba ve 20.10 hodin
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.