Mimořádné zasedání zastupitelstva 11. prosince 2017 – smlouva s VHS neschválena

Dne 11. prosince 2017 (tj. mimořádně v pondělí) od 19.06 hodin se u šišatého stolu v podkroví radnice sešlo městské zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání. Vedle povinných „administrativních“ bodů bylo na jeho programu schválení rozpočtu na rok 2018, projednání – tentokrát obsáhlého – zápisu kontrolního výboru (na jehož jednání byli přizváni i členové stavební komise) a schválení smlouvy s VHS Dobříš o výkonu služeb během přechodného období, než město zvládne provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastní režii. Dodatečně byl zařazen bod mimořádného příspěvku pro TJ Sokol Nový Knín na opravu střechy sokolovny.

Omlouvám se, že v tento večer zůstane tato zpráva (KTERÁ NENÍ OFICIÁLNÍM ZÁPISEM) nedokončena, jednotlivé body budou doplněny postupně později dle mých časových možností (něco bylo dodatečně přidáno 12. prosince, něco o dva dny později, něco možná bude ještě dopněno)

Krátce o tom, co se projednat podařilo a co ne: 

 • Těsně schválen byl rozpočet.
 • Schválen byl závazek dokončit Ledrenskou ulici včetně chodníků do konce roku 2018
 • Rovněž byl schválen forenzní audit stavebních činností města v Ledrenské ulici
 • Naopak nebyla schválena „přechodná“ servisní smlouva s VHS Dobříš
 • Příspěvek pro Sokol byl schválen s tím, že město by mělo „dotáhnout do konce“ záměr získat sokolovnu do svého majetku

Asi nejvíce „třaskavý“ tentokrát měl být onen již zmíněný zápis kontrolního výboru, který se sešel z důvodů stížností obyvatel Ledrenské ulice na stav prací na dopravní infrastruktuře v předmětné ulici po vybudování kanalizace. Připomeňme, že součástí prodeje stavebních pozemků byl i příslib, že z části ceny bude financován mj. právě povrch vozovky a veřejné osvětlení. Což bylo nakonec – s téměř desetiletým zpožděním – provedeno (nakolik se na těch zpožděních podepsala případná zdržení při shánění dotací na onu kanalizaci a pak při jejím budování, si nepamatuji), tedy až na chodníky (na které kupující pozemků také přispívali – dnes bylo schváleno usnesení, podle něhož tot má být dokončeno do konce roku 2018) ale např. některé smlouvy nejsou po právní stránce v pořádku, některé jejich body nebyly zcela naplněny (a město by mohlo  – a mělo – žádat sjednání nápravy; jeden z dodavatelů, konkrétně DOKAS, přitom některé doklady již údajně skartoval, přestože je měl uchovávat aspoň 10 let). Některé podklady (smlouvy k některým fakturám) dostal kontrolní výbor se zpožděním (našly se dodatečně). Jako další postup je navržen forenzní audit, který by do této záležitosti vnesl více světla (a umožnil případné zjednání nápravy u dodavatelů, pokud se to ukáže být možným). Zmíněný zápis kontrolního výboru je zde: NovyKnin-KontrolniVybor-2017-10-09+2017-11-15.

Poznámka MH: Z druhé ruky, tedy spíš z druhých úst jsem se dověděl, že paní předsedkyně kontrolního výboru byla nespokojena s tím, že jsem zde (výše) zápis zveřejnil. Mám za to, že zlepšení informovanosti občanů měly ve svém programu obě volební strany, které sedí v zastupitelstvu, v zápisu, pokud jsem si všiml, žádné citlivé osobní údaje nebyly (ty bych jinak začernil či jinak znečitelnil), takže jsem pouze plnil volební programy obou v zastupitelstvu zastoupených stran. (Navíc celý zápis byl beztak následně přečten na zasedání, jež je ze zákona veřejné.) A jsem toho názoru, že podklady k zasedání by měly být veřejně dostupné spolu s programem na městském webu (když na „fyzickou“ úřední desku na náměstí by se nevešly) – po případném zamazání citlivých osobních údajů. Když informovanost, tak informovanost. (Гласность se tomu říkalo za Michaila Gorbačova.) Dodatečná poznámka (2017-12-12): reakci paní Moravcové, která se ohradila proti nepřesnosti tohoto tvrzení, zveřejňuji níže.

Rozpočet je sestaven jako schodkový s tím, že schodek bude dorovnán přebytkem z předchozích let (s tím, že zpravidla to dopadne lépe a je z čeho krýt případný schodek rozpočtu dalšího roku). Návrh rozpočtu je zde: NovyKnin-NavrhRozpoctu2018. Ten byl nakonec schválen jen těsně, a to i přes to, že v rozpravě k němu žádné připomínky nezazněly (Pozn. MH: možná zazněly na radě, ale její zasedání ze zákona veřejná nejsou, takže nemohu posoudit).

Servisní smlouva na přechodné období byla předjednána (a změny navrženy) již na minulém zasedání (ač se to do usnesení nedostalo) nebyla, jak již bylo zmíněno, schválena ani tentokrát, a tak doufejme, že než někdo vymyslí a schválí, co tedy s tím, nás neposkytne nenadálá havárie vodovadu, kterou nebude mít kdo odstranit. Návrh – momentálně stále neschválené – smlouvy je zde: NovyKnin-Servisni_Smlouva_VHS_Dobris-2017-12.

Usnesení o mimořádném příspěvku na spoluúčast na opravu střechy sokolovny (kdo byl 23. září na Noci sokoloven a v rámci prohlídky budovy zavítal na půdu, mohl se na vlastní oči přesvědčit, že tu opravu opravdu potřebuje) schválena byla, a to jednomyslně.

Celý program byl tento:

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.06 hodin. Bylo přítomno 12 zastupitelů a dvě zastupitelky.
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli zvoleni Miloš Nevařil a Martin Proovazník
  • Pro / proti / zdrželi se hlasování 12 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Starosta navrhl doplnit program o příspěvek pro TJ Sokol Nový Knín.
  • Doplněný program schválen (asi) 14 / 0 / 0
   (pokud jsem se nekoukal špatně a nebylo to 13 / 0 /1 )
 4. Schválení rozpočtu na rok 2018
  • Starosta představil návrh rozpočtu (NovyKnin-NavrhRozpoctu2018).
  • Možná doplním některá vysvětlení – z časových důvodů nechávám na později a omlouvám se.
  • V rozpravě žádné připomínky nezazněly
  • Přesto byl rozpočet schválen jen těsně: 8 / 1 / 5
 5. Projednání zápisu kontrolního výboru
  • Předsedkyně kontrolního výboru přečetla celý zápis (NovyKnin-KontrolniVybor-2017-10-09+2017-11-15.)
  • Starosta některé body vysvětlil, u některých přiznal pochybení; částečně lze některá pochybení omluvit hektickou situací kolem budování kanalizace v té době – doufám, že časem ještě doplním, omlouvám se, že tomu tak není hned a děkuji za pochopení.
   • Následující starostovo vysvětlení doplněno 2017-12-12 odpoledne:
   • Především přiznal, že k nějakým pochybením došlo.
   • Okolnosti smlouvy s DOKASem:
    • Firma byla založena svazkem obcí, později (z legislativních důvodů – pozn. MH: jakých?) odkoupilo město Dobříš podíly ostatních obcí, nicméně vedení města nahlíželo na DOKAS jako na firmu, kterou spoluzakládalo, a jíž v mnohém důvěřovalo
    • V roce 2009 město dostalo přidělenou dotaci na kanalizaci, takže se honilo obstarávání dokumentace, aby se dalo začít v roce 2010.
    • V roce 2010 se skutečně započalo se stavbou a spěchalo se hlavně pod silnicí od Merendy do Starého Knína, protože Správa a údržba silnic (SÚS) Středočeského kraje měla přidělené prostředky na její opravu, ale ty byly časově vázány a pokud by město nestihlo položit kanalizaci ještě před opravou oné silnice, nemělo by (tuším) následujících pět let šanci do té vozovky rýpnout
    • Následně (po volbách ještě v roce 2010) byl navíc odvolán šéf SFŽP a financování kanalizace se zastavilo
    • K některým změnám ve smlouvě došlo poté, co odborníci upozornili, že pokud by se finální vrstva položila před výstavbou, mohla by být poškozena těžkou technikou vozící materiál na stavby (na námitku, že na Včelníku byla položena zámková dlažba ještě pře zahájením stavby a technika tam jezdí, zazněla odpověď – teď nevím, zda zrovna starosty – že hmotnost vozidel, jež tam vozí materiál, je ohraničena). Proto došlo ke změně: nejprve se položily dešťová a splašková kanalizace a vodovod a na ni „kufr“.
    • Zbytek se měl dobudovat po ukončení hlavní vlny výstavby, žel jen ústně, načež tento úkol „zapadl“ (pozn. MH: město navíc – hlavně kvůli zdržením ze strany SFŽP – bylo nějakou dobu na pokraji druhotné platební neschopnosti, takže si na nějakou dobu půjčilo peníze od sousedních Nových Dvorů)
    • Když přišla na řadu finalizace, ukázalo se, že DOKAS už pokládání asfaltového povrchu nemá jako předmět podnikání, tudíž by musel najmout externí firmu a město by to stálo více, než kolik zaplatí, pokud si tu firmu najme samo. Proto byla místo DOKSu najata firma KOSTA, která asfaltový koberec položila místo DOKASu.
    • Všechny uvedené změny byly – i pod tlakem hektického vývoje – projednány ústně, přestože podle původní smlouvy měly být sjednávány písemně.
    • Starosta se poradil s právníkem – ten sdělil, že pokud mezi smluvními stranami panuje shoda, mohou jakési „memorandum“, kterým písemně stvrdí dříve ústně projednané změny.
    • Na toto zazněla otázka, zda byl starosta oprávněn toto podepsat bez usnesení zastupitelstva (na druhé straně jde o stvrzení smluv, o nichž se jednalo v předchozím volebním období – každopádně je zde názor proti názoru)
    • Prováděcí projekty, o jejichž neexistenci se zmiňoval zápis kontrolního výboru) skutečně neexistovaly, u prací takovéhoto rozsahu nejsou nutné.
   • Smlouvy s VHS:
    • V době budování Ledrenské ulice se zvedl odpor okolních obyvatel, kteří se obávali, že pokud by stavebníci kvůli chybějícímu vodovodu vybudovali vlastní studny, okolí by přišlo o své vodní zdroje. 
    • Proto byl urychleně vybudován přivaděč do Ledrenské ulice – navíc část trasy bylo nutno rovněž urychleně změnit, protože soukromí vlastníci části pozemků nesouhlasili s tím, aby byl veden tamtudy.
   • Obecně k chybějícím usnesením, jež by starostu pověřovaly jejich podpisem:
    • Často šlo o dílčí smlouvy, jejichž uzavření přímo vyplývalo z rozhodnutí o parcelaci (například pořízení geometrických plánů atd.)
   • Pokud jde o dodatečně objevený dodatek bez podpisu jedné ze stran, šlo o lejstro, které vyštrachala účetní v DOKASu, zřejmě šlo o polotovar, který byl nakonec přijat pouze ústně.
  • Pak ještě následovala diskuse k některým bodům
   • PM upozornila na to, že ústní změny jsou nepřípustné, pokud v původní smlouvě bylo, že změny mají být sjednávány písemně.
   • Kdo starostu pověřil, aby podepsal výše zmíněné memorandum (zbavujeme se tak možnosti vymáhat případné úroky z prodlení.
  • Řeč přišla na navrhovaný forenzní audit a jeho cenu – mělo by se to vejít do 50 000 Kč.
  • K bodu byla přijata dvě usnesení:
   • Zastupitelstvo schválilo zadání forenzního auditu 8 / 1 / 5
   • Zastupitelstvo schválilo dokončení povrchu Ledrenské ulice včetně chodníků a kolaudace celého díla do konce roku 2018 14 / 0/ 0
 6. Schválení smlouvy s VHS Dobříš
  • P.H. vyjádřil obavu z toho, zda navrhované znění smlouvy nebude napadnutelné ze strany SFŽP, a to tak, že by město muselo vracet dotace.
  • Schvalování smlouvy dopadlo 7 / 0 / 7 – neboli návrh nebyl schválen (k tomu je podle zákona potřeba nadpoloviční většina všech zastupitelů, tj. jeden hlas chyběl).
 7. Příspěvek na opravu střechy sokolovny (dodatečně vsunutý bod)
  • Starosta seznámil zastupitelstvo se situací. Sokol dostal dotaci na opravu střechy, kterou je ale potřeba vyčerpat do konce tohoto (!!!) roku (tj. 2017). K dotaci se váže povinná spoluúčast, kterou se Sokol pokusil zajistit vlastními silami, avšak i poté mu chybí 60 000 Kč, a proto žádá zastupitelstvo o mimořádný příspěvek v této výši.
  • Vsunuto 2017-12-14: Jako součást usnesení byla přidána věta, že město má dokončit převod sokolovny do vlastnictví města (záměr byl již dříve schválen). Pozn. MH: samozřejmě to závisí nejen na městě, navíc nevím, zda podmínkou přiznání dotace není např. to, že TJ Sokol nějakou dobu ponechá sokolovnu ve svém vlastnictví apod. Ale pokusit se o to samozřejmě lze (konec vsunutého textu).
  • Schváleno 14 / 0 / 0
 8. Diskuse
  • Točila se hlavně kolem Ledrenské ulice (stížnost tamních obyvatel), na přetřes přišla komunikace v Sudovicích, mluvilo se o údajné možnosti vybudovat za 200 000 Kč chodník v Sudovické ulici (článek Zlatohorců v NK zpravodaji) – jeden z hostů oponoval, že opravdový chodník by stál mnohem víc (navíc by bylo nutné stavební povolení, chodník má mít podle normy aspoň 1.5 m šířky Doplněno 2017-12-14: tady je asi podstata rozporu mezi článkem Zlatohorců v Novoknínském zpravodaji 11/2017 (že složité majetkové poměry v místě nejsou, vše patří buď kraji nebo městu) a těch, kdo tvrdí, že vlastnické poměry jsou tam složitější – jde o to, že ten pangejt u silnice, který městu asi skutečně patří (asi – neověřoval jsem to, ale nemám vážnější důvod tomu nevěřit) je zřejmě užší než toho potřebného 1,5 metru. Takže by nám to (aspoň ne pod označením „chodník“) asi buď nepovolili, nebo by město muselo vykoupit proužky sousedních parcel, aby to spolu s tím pangejtem toho 1,5 metru dalo – a v takovém případě ty vlastnické poměry zas tak jednoduché nejsou. Nakolik by pomohlo to „řešení za 200 000“, nejsem s to posoudit, protože se o něm údajně mluvilo na radě (která veřejná není) a podrobnosti mi tudíž nejsou známy.
  • V té souvislosti (v souvislosti s dopravními řešeními města) zaznělo, že paní dopravní inženýrka by nejraději zrušila přechod ve Starém Kníně u školky – neb lidé prý se na tom přechodu chovají méně odpovědně, neb si myslí, že jím jsou „lépe chráněni“. (Pozn. MH: jenže na straně druhé, ti lidé tam někde přecházet musí, ať tam přechod je či nikoliv. Sice by se v případě neexistence přechodu rozhlíželi pečlivěji, ale na druhé straně by mohli být méně pečliví řidiči, protože se zrušením přechodu by zmizela i značka, která by na něj upozorňovala, takže ti, kdo to tam neznají, by se zvýšeným výskytem chodců nepočítali. Takže z tohoto hlediska by to bylo drobet dvojsečné.)
  • (konec textu doplněného 14. prosince)
  • Také zazněl dotaz na vyhodnocení dotazníků u MAS Brdy-Vltava.
 9. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 21.43 hodin.

Aktualizace 2017-12-12

Protože se mi ozvala paní Moravcová s tím, že se „tichou poštou“ poněkud překroutilo její nespokojenost s tím, že jsem údajně předčasně zveřejnil zápis z kontrolního výboru, o němž včera zastupitelstvo jednalo, zveřejňuji zde její stanovisko, abych její postoj případně zase nevědomky nezkreslil a každý si mohl vytvořit svůj názor. Vynechal – přesněji kvůli ochraně soukreomí „znečitelnil“ – jen e-mailové adresy

Vážený pane Hlávko.
Již jednou jsem Vás žádala, abyste pokud uveřejňujete jakékoliv informace o mé osobě, jste si tyto informace u mne ověřil. Znovu ve svém článku píšete nepravdu, proto prosím o odstranění této nepravdy. Rozumím tomu, že „druhá ruka“ ráda dezinformuje….takže dole připojuji komunikaci se zastupiteli ohledně této záležitosti. Nevadilo by mi, že jste na svém webu zápis uveřejnil ještě před projednáním na zastupitelstvu, kdyby nebyla dohoda zastupitelstva (a zejména na to tlačil pan starosta) taková, že vše se uveřejní až po vyjádření zastupitelstva . Obyvatelé Ledrenské mne o tento zápis žádali již v listopadu a já je musela odmítnout. To je pravý důvod, co mi vadí. K celé záležitosti Vám zasílám emailovou komunikaci, kterou Vám ta druhá ruka tak zkreslila. Prosím tedy, abyste ve svém článku o mne nepsal takové lži. Jelikož zrovna já jsem  z těch, která neustále apeluje na informovanost občanů, a to vždy!!!!
S pozdravem Moravcová Petra

——– Původní zpráva ——–
Předmět: Re: Zápis KV
Odesílatel: ******@********
Komu: Tomáš Havlíček
Kopie: ***@*** … ***@***

Porušeno bylo to, že jsme se dohodli, a to jsi na mně požadoval zejména ty Tomáši, že se zapis nikomu neposkytne do te doby, nez k němu zastupitelstvo vydá nějaké stanovisko. Proto jsem ho těm lidem neposkytla. Takže máš pravdu, porušena byla pouze dohoda…
PetraOdesláno z mobil. zařízení Huawei

——– Původní zpráva ——–
Předmět: RE: Zápis KV
Odesílatel: Tomáš Havlíček
Komu: ‚Petra Moravcová‘
Kopie: ***@*** … ***@***

Zveřejňování podkladů pro zastupitelstvo bylo prodiskutováno na zastupitelstvu 22. 9. 2016 a následně zveřejněna výzva na kterou se přihlásil pouze pan Hlávka. Takže nebylo nic porušeno.

Tomáš

From: Petra Moravcová [mailto ***@***]
Sent: Monday, December 11, 2017 2:36 PM
To: Tomáš Havlíček ***@***
Cc: ***@*** … ***@***
Subject: Zápis KV

Vážení zastupitelé,

velmi mi vadí, že byl zápis KV předčasně poskytnut panu Hlávkovi, který jej uveřejnil na svých stránkách. Obyvatelé, kteří podávali podnět na prošetření okolností kolem Ledrenské ulice, po mně samozřejmě chtěli závěry KV již dříve a já je odmítla s tím, že jim je nemohu sdělit, dokud celou věc nepřednesu na zastupitelstvu. A to dle toho, jak to požadovalo zastupitelstvo.. A nyní je vše veřejně dostupné ještě před zastupitelstvem. To, že se to zveřejnilo je mi v podstatě jedno. Jen mi vadí, že je to další nekorektní jednání vůči lidem z Ledrenské.
Petra

K tomu jen tři věci:

Kdyby v průvodním textu bylo uvedena prosba (uvedena nebyla), abych se zveřejněním onoho zápisu posečkal, asi by bylo slušností to dodržet a sdělit to (nicméně bych jej asi zveřejnil aspoň po projednání). Jakkoliv si myslím, že občané by měli mít k dispozici podklady k jednání, aby – pokud se odhodlají na veřejné zasedání zastupitelstva přijít – měli nějakou představu, která bije (snad právě s výjimkou citlivých osobních údajů), tedy o čem se vlastně jedná.

Tím, že jsem ten zápis zveřejnil, se o jeho obsahu občané Ledrenské ulice nedočkali sice ani dříve, ale ani později než ostatní občané města. Takže zda jde o jednání nekorektní vůči lidem z Ledrenské ulice, nechť každý posoudí sám.

Ohrazuji se proti výrazu „lži“. Lež je úmyslně vyřčená nepravda – což je něco poněkud jiného než omyl. Na neomylného člověka se nepasuji. Dodatečně vsunutá věta (2017-12-14): to jsme si následně navzájem ujasnili v komentářích níže.

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Rozpočty, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

7 reakcí na Mimořádné zasedání zastupitelstva 11. prosince 2017 – smlouva s VHS neschválena

 1. Petra Moravcová napsal:

  Dobrý den. Máte pravdu. Vyjádření lež bylo asi opravdu nepřiměřené, neb jste byl někým uveden v omyl…pokud byste mi odepsal na moji soukromou konverzaci, kterou jsem s Vámi vedla, jistě bych se Vám v ní omluvila a toto slovo nepoužila, zvolila jiné. Nicméně Vy jste místo toho můj email určený Vám ihned zvěřejnil …..V pořádku, akceptuji…. chtěla bych všem vysvětlit, že patřím mezi ty, kteří se naopak snaží přesvědčit ostatní zastupitele, aby se vše uveřejňovalo předem na webových stránkách města. A to včetně podkladů pro zastupitelstvo. Tady byl problém, že na základě domluvy se zastupitelstvem a zejména se starostou města, jsem zmíněné podklady odmítla předat obyvatelům, kteří o tuto kontrolu žádali s tím, že musí počkat na to, jaké stanovisko k této kontrole zaujme zastupitelstvo. Proto si stojím za tím, že zápis měl být zveřejněn až po zasedání zastupitelstva. Krásný den Petra

  • Miloš Hlávka napsal:

   Dobrý den, vážená paní Moravcová,
   k tomu, že jsem převzal Váš mail, mě vedla snaha už nic nezkreslit spolu se snahou napravit nepřesnost co nejdříve. Možná bych s tím tolik nespěchal a postupoval bych uvážlivěji, kdybych neměl pocit, že v zastupitelstvu probíhá něco jako „studená občanská válka“ a že se to žel přenáší i do celkové atmosféry ve městě.

   Pokud bych býval byl věděl, že došlo k nějaké dohodě v zastupitelstvu, že by se ten zápis neměl pustit do světa, než jej projedná zastupitelstvo, zřejmě bych to respektoval a přidal bych jej – řekněme – až ke zprávě ze zasedání (i kdyby jej zastupitelstvo „smetlo ze stolu“ – občané by o něm měli vědět i v takovém případě). Byť se skřípěním zubů. Jsem toho názoru, že v okamžiku, kdy jsou nějaké podklady předloženy zastupitelstvu, by měly být přístupné i občanům. Ideální by podle mě bylo, kdyby uvedené podklady byly (s případným začerněním citlivých osobních údajů) k dispozici spolu s programy zasedání na oficiálním městském webu. Koneckonců i mně by to ušetřilo (nikým neplacenou) práci.

   Hezký den nejen Vám, ale všem lidem dobré vůle.

 2. Oldřich Kupa napsal:

  Myslím, že tvoje příspěvky jsou zápisem zástupce veřejnosti na zastupitelstvu a tudíž nepodléhají ničemu o čem se zde píše. Myslím, že paní Moravcová ( není to paní Petra Moravcová, kterou všichni v Kníně znají – tedy vedoucí školní jídelny ale jedná se o paní Petru Moravcovou, kterou téměř nikdo nezná ) by se měla v případě že , „neustále apeluje na informovanost občanů“ zabývat některými příspěvky, které zveřejňuje sdružení Zlatohorců na jejich WEBu.

  • Petra Moravcová napsal:

   Vážený pane, Vaše komentáře (ať jsou jakékoliv) akceptuji a rozhodně Vám neupíram možnost se vyjádřit. Prosím Vás o to samé. Pokud o mně kdokoliv napíše cokoliv (zejména pokud to neni pravda), mám snad také právo se k tomu vyjádřit. A vyjádřila jsem se pouze k tomu, co se týkalo přímo mé osoby. Ostatní nemíním nijak komentovat.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Ahoj, Oldo,
   pokud jsem se na základě letmo vyřčené věty, již jsem zaslechl během odchodu z radnice, vyjádřil nepřesně, je záhodno se omluvit a pokud možno věc uvést na pravou míru.

   Jinak tento případ je – řekl bych – názornou ukázkou toho, že ke spáchání zavádějícího sdělení není vždy nutno použít věcně nepravdivá tvrzení, stačí „jen“ neříci celou pravdu (lhostejno z jakého důvodu). Protože paní Moravcová byla s tím tím, že jsem ten zápis uveřejnil, skutečně nespokojena. JENŽE ne proto, že by si přála výsledky práce kontrolního výboru nějak zamlčovat (jak si leckdo na základě takto samostatně uvedené skutečnosti může myslet), ale proto, že se cítila trapně vůči obyvatelům Ledrenské ulice, kterým předtím sdělila, že na základě dohody v zastupitelstvu nebude zápis zveřejněn až do projednání. (A najednou bác – byl v tomto blogu.) Což samozřejmě staví celé tvrzení do „trochu“ jiného světla.

   (V této věci ovšem nejde příliš vinit ani pana starostu, prostě „automaticky“ rozeslal podklady, neuvědomil si, že jedna z kopií je určena i pachateli tohoto blogu, a zapomněl požádat, že jeden z těch podkladů by kvůli dohodě v zastupitelstvu měl být uveřejněn až po projednání.)

 3. Oldřich Kupa napsal:

  Jen k tomu co jsem na zastupitelstvu slyšel : město se v Lederské ulici opravdu nepředvedlo a lidem z této ulice se mělo asi už dávno omluvit a určitě s nimi lépe komunikovat a v neposlední řadě vše kvalitně dokončit , o tom není sporu. Na druhou stranu pokud by se tenkrát silnice a vše ostatní udělalo s vědomím toho že se to za rok až dva rozkope kvůli kanalizaci tak by se jistě chvály také nedočkali., forenzní audit budiž ale je to nástroj, který se používá při :

  Přijetí či poskytnutí úplatku
  Zneužití pravomoci prokuristy či vedoucího pracovníka
  Zaměstnanecké přestupky
  Majetková zpronevěra
  Zneužití obchodního tajemství
  Zaměstnanecké přestupky
  Porušení etických pravidel a kodexů
  Manipulace výběrových řízení
  Nestandardní či účelové účetní operace

  Možná jsem naivní ale myslím, že zde nikdo nic neukradl. To se ale s jistotou dozvíme za pár měsíců. A nebude to drahé ( prý max. 30 – 50 tis.CZK) jelikož si auditorskou firmu transparentně vysoutěžíme 🙂

  • Petra Moravcová napsal:

   Vážený pane, Vaše komentáře (ať jsou jakékoliv) akceptuji a rozhodně Vám neupíram možnost se vyjádřit. Prosím Vás o to samé. Pokud o mně kdokoliv napíše cokoliv (zejména pokud to neni pravda), mám snad také právo se k tomu vyjádřit. A vyjádřila jsem se pouze k tomu, co se týkalo přímo mé osoby. Ostatní nemíním nijak komentovat.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.