Mimořádné zasedání zastupitelstva 8. února 2018 – záhada „Smlouvy číslo 3“

Dne 8. února se novoknínské městské zastupitelstvo sešlo na svém mimořádném zasedání, které mělo mít (vedle „byrokratických záležitostí“, jako je schválení programu či volba ověřovatelů zápisu) dva hlavní body: schválení členů komise pro forenzní audit dění kolem Ledrenské ulice a náplně její činnosti a pak otázky kolem neschválené servisní smlouvy číslo 2 (na přechodné období) s VHS Dobříš. Dodatečně přibyl ještě návrh rozšířit program o nákup dopravního auta (pro přepravu posádky při zásahu) místo dosluhujícího vozu Mitsubishi Pajero.

Na první pohled se mohlo zdát, že zatímco o obsazení komise k forenznímu auditu se zastupitelé a zastupitelky budou přetlačovat, servisní „Smlouva číslo 2“ bude „spláchnuta“ poměrně rychle. Na dotaz na její přijatelnost přišlo ze SFŽP zamítavé stanovisko, tak se jednoduše neschválí, a bude to.

Jenže situace se vyvinula poněkud jinak. Komise byla jmenována poměrně rychle, jednání se naopak zadrhlo na druhém bodě. Jednak se dostala na přetřes historie celého přechodu vodohospodářské infrastruktury na provozování ve vlastní režii (Kdy mělo město začít jednat, dalo se to urychlit? Proč si předkladatelé „Smlouvy číslo 2“ nevyžádali stanovisko SFŽP dříve a tvářili se, že bude přijatelná?), jednak, a to je zřejmě mnohem závažnější záležitost, řešila se (pan Foglar blahé paměti snad „tam nahoře“ promine) záhada nikoli hlavolamu, nýbrž jakési podivné, nikým neschválené a dokonce ani neprojednané, leč starostou (nedopatřením?) podepsané „smlouvy číslo 3“, která se objevila i na městském oficiálním webu (v době psaní tohoto článku by už – doufejme – měla být stažena). Tohle se dostat k SFŽP, je to malér spojený s vracením dotací atd. Jednání bylo přerušeno právě za účelem fyzické kontroly oněch smluv. Nakonec zastupitelstvu nezbylo než konstatovat, že smlouva, která byla umístěna na webu, je neplatná. A dále byl kontrolní výbor pověřen prověřením závažných smluv nynějšího volebního období, protože jak by řekl pan MUDr. Chocholoušek z proslulého filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, k podobnému nedopatření dochází tak maximálně jednou za deset let, ale co kdyby to byla dvě či tři nedopatření dvakrát či třikrát za deset let? Prostě stalo se a je potřeba s tím něco dělat, aby nenastal ještě větší malér.

Poměrně rychle byl vyřešen nákup vozu Ford Ranger pro hasiče, i když i zde se vyskytly hlasy, že nebyl dodržen ten správný úřední postup; hasiči měli informovat dřív? Spíš se mělo k zastupitelům a zastupitelkám dříve dostat to, že v rozpočtu je částka vyčleněna a počítá se v ní právě s nákupem takovéhoto auta. (Ještě před jednáním proběhlo na toto téma mezi zastupiteli Mezisítí několik mailů, kde se to řešilo, takže naštěstí to bylo aspoň takto částečně „předjednáno“). Nakonec byla tato záležitost schválena a hasiči si prakticky obratem pojedou pro potřebné auto (kvůli čemuž si obětavě vzali v práci dovolenou). Doufejme, že toto dobře dopadne, nenajdou se žádné závady a vůz bude možno řádně převzít a úspěšně užívat.

Není vyloučeno, že článek ještě dozná změn a doplnění, ale to podstatné snad již bylo napsáno.

Upozornění: Tento text samozřejmě není oficiálním zápisem, ten prosím hledejte na městském webu, ovšem až poté, co jej projdou ověřovatelé. Text se snaží být co nejvěrnější, ale jednak nikdo není zcela objektivní (Jak zpíval Bulat Okudžava, …каждый пишет. что он слышит, ка6дый слышит, как он дышет, как и дышет, так и пишет… – …každý píše to, co slyší, každý slyší, jak on dýchá, jak on dýchá, tak i píše…), jednak mohlo něco proklouznout kolem uší apod. Za případné nepřesnosti se předem omlouvám.

Celý průběh byl následující:

 1. Zahájení
  • Zasednání bylo zahájeno cca v 19.03 hodin. Zastupitelstvo se sešlo v počtu 11 zastupitelů a dvou zastupitelek – omluveni byli Miloš Petřík a Ludvík Koza.
 2. Volba ověřovatelů zápisů
  • Ověřovateli zápisu byli určeni Martin Provazník a Pavel Hnízdil – schváleno (pro / proti / zdrželi se hlasování) 11/0/2
 3. Schválení programu
  • Starosta navrhl schválit program o bod nákupu auta pro hasiče
  • Takto rozšířený program byl schválen 13/0/0
 4. Schválení členů komise pro forenzní audit a její náplně
  • Komise bude mít za úkol provést výběrové řízení auditorské firmy a upřesnit cíle auditu
   • Komise bude mít pět členů, z nichž
    • jeden bude jmenován za obyvatele Ledrenské ulice (Tomáš Červinka),
    • jeden za kontrolní výbor (Petr Skýpala),
    • jeden za stavební komisi (Jaroslav Záleský),
    • jeden za sdružení nezávislých kandidátů Zlatohorní město Nový Knín (Michal Rambousek)
    • a konečně jeden za sdružení nezávislých kandidátů Tradice a prosperita (Jaroslava Michálková)
  • Takto navržená komise byla schválena 9/0/4 (nebo 10/0/3???)
 5. Schválení smlouvy s VHS Dobříš (spíše opět neschválení – vizme aktualizaci níže)
  • Jak již bylo uvedeno v úvodní části článku, od počátku bylo jasné, že schválení smlouvy číslo 2 (kterou měla VHS Dobříš zajišťovat některé činnosti po přechodné období) schválena nebude. Ostatně iniciátoři svolání mimořádného zasedání to neměli ani v úmyslu, to jen tento bod byl takto „nešikovně“ formulován v programu.
  • Jak již bylo uvedeno, rada města pověřila Martina Provazníka, aby prověřil přijatelnost smlouvy a odpověď SFŽP byla zamítavá.
  • Starosta Tomáš Havlíček jednal na podobné téma s panem Hlavatým, který odborně zajišťuje budování vodovodu, ten jej (protože smlouva se měla týkat hlavně kanalizace, neb na vodovodu se ještě pracuje) poslal za panem Matějíčkem (či Matějčkem?), který odborně zajišťoval tu kanalizaci, ten ovšem prohlásil, že není úplně znalý (těch byrokratických věcí) a odkázal jej na SFŽP. A jak to dopadlo tam, už víme.
  • Čímž by příběh mohl končit, ale on ještě nekončí.
  • Samozřejmě přišlo na přetřes to, o čem se mluvilo už dříve.
   • Má existovat dopis ze SFŽP z 3. listopadu 2016, že město nesplnilo všechny náležitosti provozování, jež byly součástí smlouvy o dotaci
   • Již 18.04.2017 město dostalo pokyn, že nebude moci dále využívat služeb VHS Dobříš (předpokládala se možnost výběrového řízení nového provozovatele)
   • Na zasedání zastupitelstva 22. června 2017 byla schválena výpověď smlouvy s VHS Dobříš (zde přecházíme k verzi starosty města)
   • Po poradě s pány Hlavatým a Matějíčkem byla zvážena možnost, že město bude onu infrastrukturu provozovat samo
   • Mezitím probíhala jednání – původně se uvažovalo o mimořádném zasedání v srpnu 2017, jenže to ještě probíhala jednání. Teprve 5. září 2017 SFŽP schválil možnost, že by si město mohlo provozovat infrastrukturu samo. Ostatně na výběrové řízení nového (či staronového? – proč – pozn. MH – by to výběrové řízení nemohla opět vyhrát VHS Dobříš???) už nebylo dost času, čímž bylo město k tomu samostatnému provozování dotlačeno – či se samo svou nedostatečnou akceschopností dotlačilo? Těžko říci, názory mohou být různé.
   • Na dalších zasedáních už se tedy řešil přechod na provozování ve vlastní režii. Bylo jasné, že některé činnosti jsou natolik odborné, že i v tomto režimu je možno je ošetřit „externí“ smlouvou – čímž vznikl důvod ke vzniku „servisní smlouvy 1“. Byla podána žádost o živnostenský list, koncese byla schválena 15. prosince 2017.
   • Zde lze spekulovat, zda i přesto (že byla ta koncese až v prosinci 2017) nešly některé věci urychlit.
   • Vznikla i servisní smlouva číslo 2 – předkladatelé měli za to, že by měla být na přechodné období průchodná. A že je složité si tu průchodnost na SFŽP ověřovat. Byly zde dva pokusy o její schválení: při prvním byli předkladatelé požádáni, aby upravili některé body, při druhém pokusu vadila ta chybějící konzultace se SFŽP. Jednání o této smlouvě a její nepřijetí 11. prosince 2017 se sice dostalo do zápisu, ale – a to je samozřejmě chyba – se nedostalo do usnesení. (Obavy, že uvedená smlouva by se nemusela SFŽP líbit, se později potvrdily. Ale oddychněme si, mohli bychom si říci, tento problém se podařilo odvrátit.)
   • A nyní následuje asi největší malér, na nějž se přišlo:
    • Zastupitelstvo sice schválilo „smlouvu číslo 1“, tuto smlouvu starosta města i podepsal a její stejnopis se dostal i na SFŽP, který proti znění této smlouvy neměl námitky. To by bylo v naprostém pořádku.
    • JENŽE na městském webu se objevila smlouva, rovněž podepsaná, rovněž orazítkovaná, která se jevila jako kompilát smlouvy číslo 1 a číslo 2! Nikdy neschválená, dokonce zastupitelstvem ani neprojednaná. Ano, zjevila se nám tu jakási „smlouva číslo 3″…
    • Nebo to možná byla „smlouva číslo 0“, jakýsi první koncept. Pak by bylo i – byť kostrbatě – vysvětlitelné, jak se události mohly semlít:
     • Možná takto (následuje moje – MH – spekulace): VHS spáchala první koncept smlouvy a rovnou na něj dala své razítko a podpis statutárního zástupce.
     • Mezitím bylo rozhodnuto smlouvu rozdělit na dvě – jednu dlouhodobou, druhou přechodnou. Jenže koncept podepsaný a orazítkovaný zástupci VHS byl někam založen a čekal na svou příležitost.
     • Pak byla schválena ona „dlouhodobá“ servisní smlouva. A starosta byl pověřen podpisem. A co udělal:
     • Podepsal stejnopisy smlouvy, z nichž jeden byl poslán na SFŽP. A pod rukou se mu ocitla i ona „smlouva číslo 3“ nebo „číslo 0“ – viděl podpis a razítko VHS a nevšiml si, že podepisuje papír s jiným textem, než který má být ve „smlouvě číslo 1“. A jako na potvoru zrovna tento jiný papír nechal umístit na web.
    • Takto je vysvětlitelné, jak mohlo k problému dojít, ale to samozřejmě nic nemění na tom, že zrovna tohle se nemělo stát. Ale pořád lépe, že na to přišel kontrolní výbor, než kdyby na ten web dříve zavítal SFŽP. Nebo kdyby zrovna ta nikdy neprojednaná a nechválená „smlouva číslo 3“ byla poslána právě na SFŽP.
    • Dodatečně vsunutá poznámka (2018-02-09 – na základě mailu paní Moravcové): „smlouva číslo 3“ nebyla výchozí „smlouvou číslo 0“ – šlo o nějakou další úpravu (možná 0.5? jak ta smlouva vznikla, asi těžko říci)  
    • Naštěstí na věc dříve přišel kontrolní výbor. (Upřesnění z 2018-02-09: Podle mailu paní Moravcové dokonce ani ten ne, protože kontroloval náležitosti smluv, ne jejich obsah; k obsahu smlouvy píše: „Na smlouvu, kterou starosta neoprávněně podepsal, jsme totiž přišli zcela náhodou až včera při přípravě na mimořádné zastupitelstvo.“ – protože o něco výše píše, že na to kontrolní výbor nepřišel, má v tomto případě zřejmě na mysli zastupitele zvolené za Zlatohorce.)
    • Pak bylo jednání přerušeno – nejspíš za účelem vyhledání oné smlouvy v šanonu. Tam se zřejmě našla ta smlouva, která podepsána být měla (pozn. MH: zda se našla i papírová podoba „smlouvy číslo 3“, si nevzpomínám). Přerušení jednání trvalo nějakých 20 minut, ale neměřil jsem to.
  • Zastupitelstvu tak nezbylo než v usnesení konstatovat, že na webu se nedopatřením objevila podepsaná smlouva, která obsahově neodpovídá smlouvě, jež byla projednána a schválena zastupitelstvem; tato smlouva je neplatná.
  • Toto konstatování bylo schváleno 12 / 0 / 1
  • Dále byl kontrolní výbor pověřen, aby zkontroloval obsah závažných smluv (těch, které se vztahují k nějakým dotacím, případně v nich jde o větší částky, přesnější specifikaci nechává zastupitelstvo na samotném kontrolním výboru) – schváleno 10 / 0 / 3
  • Dále byl do usnesení vsunut bod, že „servisní smlouva číslo 2“ nikdy nebyla schválena (jde hlavně o to neschválení 11 prosince 2017, kdy se to nedopatřením do usnesení nedostalo – jelikož v zápisu to bylo, pravděpodobně jde opravdu o nedopatření).
  • Toto bylo schváleno 13 / 0 / 0
 6. Hasičské auto (dodatečně zařazený bod)
  • Nejde o cisternu, byť by ji hasiči také potřebovali, jde o vůz k dopravě posádky (protože cisternový vůz má příliš malou kabinu)
  • Zde také zazněla výtka, ze podklady nebyly dodány včas, na druhé straně hasiči auto shánějí již delší dobu (jednalo se o tom na radě už na podzim) – a teď natrefili na možnost koupě vhodného vozu v bazaru. A tam jim ho jsou ochotni rezervovat týden. Což uplyne v pátek 09. února 2018
  • Některé věci týkající se tohoto vozu zde doufám budou ještě doplněny (proběhlo k tomu mezi zastupiteli několik mailů)
   • Doplněno 2018-02-09:
   • Nejprve k „procedurální stránce věci“ – padla výčitka, že podklady byly dodány pozdě. Na druhé straně příležitost, kterou k nákupu auta hasiči měli, byla časově velmi omezená – ten bazar byl ochoten to auto rezervovat týden, tato rezervace končila právě v pátek 09. února 2018 – pak by to auto už mohl koupit někdo jiný. Vlastně bylo štěstím, že zrovna bylo toto mimořádné zasedání svoláno. Pokud by na období v dané lhůtě žádné zasedání svoláno, hasiči by asi byli bez šancí – pro svolání zasedání jsou stanoveny nějaké termíny, které by nebylo možno dodržet. Pozn. MH: Lze se ptát, zda existuje nějaká možnost, zda, a pokud ano, jak by se daly podobné případy ošetřit do budoucna.
   • Padla otázka, zda není nutné výběrové řízení. Není, to se vztahuje na částky nad 2 000 000 Kč. 
   • Mluvilo (a předtím mailovalo) se i o cisterně; tu by hasiči také potřebovali, údržba současného vozidla v provozuschopném stavu vyžaduje neúměrně velké úsilí. V případě tohoto vozidla hasiči usilují o získání dotace; bez ní je to dost za hranou – od hasičů zaznělo, že příští rok by možná mohlo jít získat vůz CAS 815, ale jeho cena je kolem 3 000 000 Kč – neboli bez získání dotace nereálné.
   • Hasiči o dotaci na cisternový vůz usilují, možnost podání žádosti o dotaci od Středočeského kraje byla do 30. ledna. Tato dotace však byla vázána na přiznání dotace z GŘ Hasičského záchranného sboru; tuto dotaci letos knínští hasiči nedostali, takže žádost u Středočeského kraje by byla bezpředmětnou.
   • Další otázkou bylo, zda vůz bude možno použít  jako hasičský. Zde ocituji z mailu pana Fouknera, velitele JSDH: 
    Auto nebude problém uvést do stavu, aby mohlo být zařazeno do výjezdu v IZS.
    Informoval jsem se v TUPO o nutnosti certifikace vozidla. Vozidlo musí i nemusí být certifikováno, vysvětlím proč.
    Vozidla převyšující celkovou váhu 3t musí být certifikována. Ford váží 3,1t včetně nákladu, musí mít tedy certifikaci. Jestliže necháme snížit nosnost o 100kg, což legálně jde, nemusíme certifikovat. Jelikož vozidlo bylo provozováno v zemi EU, musí být certifikováno. Certifikace se vztahuje i na ČR – to znamená, že bez problémů lze provozovat. Jediná změna se samozřejmě týká barevného označení vozidla. Musí se odstranit německé nápisy a doplnit bílý pruh o tloušťce 200 až 350 mm na boku vozidla. Asi banální záležitost.
     
    Samozřejmostí je platná TK a evidenční kontrola.
    – Potud citace. 
   • Na své obavy z možných potíží se zařazováním do výjezdu jsem se ptal i já (tj. MH, pachatel tohoto blogu) – vzpomínám si, že na jednom ze zasedání (možná by se to někde v tomto blogu našlo) zaznělo, že pokud by nám chtěli darovat vyřazený cisternový vůz například hasiči z Ledra, asi bychom jej beztak nemohli zařadit, že předpisy v tomto směru „přitvrdily“. Na to jsem od pana Petra Chmelíka dostal odpověď (cituji): problém s italským autem byl v tom, že se jednalo o náklaďák a dalším problémem bylo jeho stáří a emisní norma. Pokud si vzpomínám, ale musel bych to zjistit přesně. Toto auto by mělo být bez problému. Standa k tomu obvolal snad všechny možné hasiče a TUPO. (Konec citace)
   • Pozn. MH: TUPO = Technický ústav požární ochrany.
   • Místo, kam se pro vůz jelo, mábýt někde u Hannoveru.
   • Potud vsuvka z 2018-02-09 (dokončena v 19.46 hodin)
  • Jak již bylo zmíněno, hasiči ke shánění vozu přistupují obětavě, mimo jiné si berou na odvoz vozu dovolenou.
  • Nakonec byl nákup vozu – navzdory některým „procedurálním“ výtkám – schválen 13 / 0/ 0
 7. Diskuse
  • V diskusi zazněl dotaz na stav ulice Pod Zámkem – obyvatelé její severní strany platili v ceně příplatek, který byl určen na ulici Ledrenskou; problémem je i to, že té ulici se měli podílet i soukromí investoři (či spíš investorka) její jižní strany – a z té se to dostat asi nepovede.
  • Stav „opevnění Kocáby“, tedy laicky řečeno nábřežní stěny, v Tyršově ulici (je vychýlená směrem do koryta Kocáby, nespadne pod autobusem?) – doporučeno obrátit se na Povodí Vltavy. Chystá II. etapu prací
  • Dotaz, jak to bez té smlouvy č. 2  zvládneme: zdá se, že ano, něco se předalo už před doběhnutím výpovědi, ta havárie, co se bude řešit překopáním Žižkovy ulice v noci ze soboty na neděli, je podle smlouvy č.1, takže zdá se, že se bez té smlouvy obejdeme.
 8. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno asi ve 21.11 hodin.

 

Aktualizace (2018-02-24):

Mezitím byla na městský web umístěná (doufejme) správná servisní „smlouva číslo 1“. Na městském webu se nachází zde: http://www.mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=5985

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.