Zasedání městského zastupitelstva 22. února 2018 – hrozby islandských sopek řešit v Bruselu

Zastupitelstvo rokuje - 22. února se sešlo v plném počtu

Zastupitelstvo rokuje – 22. února 2018 se sešlo v plném počtu

Další – tentokrát řádné – zasedání městského zastupitelstva se uskutečnilo dne 22. února 2018 u šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice. 

Jako obvykle následuje upozornění, že tento článek je psán se snahou co nejvěrněji zachytit, co se na zasedání dělo, v žádném případě nemůže nahradit oficiální zápis a omyly nejsou vyloučeny (případně určitá zaujatost autora, protože úplná objektivita neexistuje). Za což se předem omlouvám.

Čeho jsme se dočkali:

 • Projednány a schváleny byly dodatky dvou smluv.
  • První smlouvou je smlouva o úvěru mezi městem a Českou spořitelnou. Tímto dodatkem se ruší bod, podle nějž se město bez souhlasu České spořitelny nesmělo pustit do akce jejíž hodnota nebo v případě čerpání dotace výše finanční spoluúčasti je vyšší než 3 000 000 Kč. Tento bod bylo možno odstranit z toho důvodu, že město ze tří úvěrů, které splácelo, má dva již splaceny a tento je momentálně jediný.
  • Druhý dodatek se vztahuje ke smlouvě o dotaci na kanalizaci – město se v něm zavazuje k tomu, k čemu bylo víceméně dotlačeno, totiž že po dobu nejméně deseti let bude vodohospodářskou infrastrukturu provozovat ve své vlastní režii a i ceny se budou řídit principem udržitelnosti, totiž – laicky řečeno – že budou pokrývat náklady na dodávky vody a odvádění splašků včetně případných oprav. Tj. aby město nemuselo žádat o dotace na opravy, nýbrž dokázalo si je financovat samo. I v tomto bodu je doba požadované udržitelnosti stanovena na deset let (rozumné samozřejmě je držet se této zásady i po uplynutí stanovené doby).
 • Jednalo se o způsob fakturace vodného. Protože zákon ruší poplatky za provoz vodoměrů, bylo navrženo tento paušál rozpočítat do ceny vodného, což by činilo 1,82 Kč za krychlový metr. Zastupitelstvo se usneslo, že pokud to nebude odporovat metodice určené Státním fondem životního prostředí (v podstatě pokud se to „nepropadne“ pod tu stanovenou udržitelnost), tuto částku do vodného nezapočte, čímž by se ceny vody de facto snížily. Musí se to však projednat se SFŽP.
 • Pokud jde o hřbitovní kapli, k definitivnímu rozhodnutí zatím nedošlo; předchozí dotační výzva ze SZIF  už proběhla, ta další „nehoří“, takže bude čas aktualizovat rozpočet. Doufejme, že tentokrát to konečně „klapne“.
 • Dále se mluvilo o paušální dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje – vzhledem k pohybům v krajské i celostátní politice bylo doporučeno vyčerpat ji spíše dříve než později a věnovat ji pokud možno na komunikace, protože ty jsou většinou v mizerném stavu (tož mosty bychom měli, teď by to chtělo ještě nějaké ty cesty, které k nim povedou 🙂 ).
 • A konečně jsme měli jeden prodej a jednu koupi pozemku. Prodej se týká pozemku ve Starém Kníně, který zájemkyně již delší dobu užívá a má jej připlocen (a hrozil by zde případný soudní spor o vydržení) – a teprve nedávno se zjistilo, že patří městu. A odkup se naopak týká pozemku pod vodárnou a jejím 1. ochranným pásmem v k.ú, Chramiště. V obou případech byla cena stanovena na 100 Kč za čtverečný metr a prodej a koupě byly schváleny. (Poděkujme dosavadním majitelům oněch pozemků za vstřícnost, jak pokud jde o ochotu, tak pokud jde o cenu.)
 • Do programu byly dodatečně zařazeny dva body: vyvěšení tibetské vlajky 10. března a změna forenzního auditu města na audit úplný. Zatímco tibetská vlajka byla schválena jen nejtěsnější většinou (8 hlasů pro, 7 se zdrželo hlasování), změnu typu auditu (následující zbytek věty doplněn dodatečně) odsouhlasilo dvanáct zastupitelů a zastupitelek (tři se zdrželi).

Kompletní průběh (včetně „mandatorních“ = „byrokratických“ položek) byl následující:

 1. Zahájení
  • Zasedání začalo v 19.08 hodin
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli navrženy paní Petra Moravcová a Jaroslava Michálková
  • schváleno (pro / proti / zdrželi se) 13 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Milan Brejcha navrhl doplnění programu o schválení vyvěšení tibetské vlajky
  • Petra Moravcová změnu forenzního auditu na audit úplný
  • Takto rozšířený program byl schválen 15 / 0 / 0
 4. Informace o investičních akcích
  • Probíhá dostavba vodovodu, kolaudace je plánována na 17. dubna 2018, při té příležitosti by mělo dojít ke generální rekonstrukci některých – výstavbou vodovodu zasažených – komunikací. Zatím se mluví o následujících ulicích: Dvorská, pod Sady, Na Vyšehradě, kousek komunikace u pana Makovce, začátek lokality Na Skřivanech; toto by mělo být upřesněno ve spolupráci se stavební komisí
  • Dodělávky na mostech a lávkách čekají na lepší počasí, pak budou dokončeny.
  • (Dodatečná vsuvka 23. února 2018) Možná to zaznělo už během této informace, možná později v diskusi, ale s lávkami souvisí i to, že během prací napadaly nějaké kameny do řečiště – řeší se to s Povodím Vltavy (pár lidí mě na to upozorňovalo, asi nejen mě, doufejme, že se to vyřeší do nejbližší povodně). (Konec dodatečné vsuvky.)
  • Vzato na vědomí 15 / 0 / 0
 5. Schválení dodatku smlouvy s ČS
  • Popis dodatku je výše (v úvodním „pokecu“), přesné znění smlouvy i dodatku v podkladech
  • Schváleno 15 / 0 / 0
 6. Schválení dodatku smlouvy se SFŽP
  • Zde se projednával jednak samotný dodatek smlouvy, jednak problém se „záhadnou smlouvou číslo 3“, která byla podepsána, ač nikdy nebyla schválena.
  • Nejdříve však zazněl dotaz (Petra Moravcová), jak budeme provozovat ty věci, co byly v té neakceptovatelné  smlouvě.
  • Odpověď starosty: Většina věcí již je v souladu se schválenou smlouvou (smlouva č. 1, která řeší ty záležitosti, na něž město nemá odborné kapacity a jejíž přijetí SFŽP akceptoval), řeší se převod databáze pro účtování ze softwaru, který má k dispozici VHS Dobříš, do softwaru, který má k dispozici město, tak, aby nejbližší účtování už mohlo plně proběhnout v režii města; postupné předávání (jde hlavně o ty špatně zdokumentované úseky, které se stavěly už před nějakými 60 lety)
  • K té neplatné „smlouvě č. 3“: Pavel Hnízdil: chtělo by to nějaké skartační protokoly – že žádný originál té neplatné smlouvy už neexistuje
  • Starosta vznik této smlouvy vysvětlil nedopatřením:
  • při probírání mezi verzemi smlouvy, které měl v počítači, vybral tu nesprávnou (jeden z mezivýsledků z doby, kdy se na smlouvě pracovalo) a tu podepsali s VHS.
  • Pak si všiml, že podepsal něco, co podepsat neměl, a urychleně to šel vyřešit na VHS (a tuším na SFŽP, pokud ovšem na SFŽP neposílal až tu správnou smlouvu, tam jsem nerozuměl úplně přesně, jak to proběhlo) – každopádně na VHS Dobříš, na radnici a na SFŽP se ocitly správné smlouvy, chybná „smlouva číslo 3“ zůstala „jen“ na městském webu
  • a tam si jí v den konání mimořádného zasedání zastupitelstva všimli zástupci Zlatohorců
  • (Podle sdělení – tuším Petry Moravcové – se Zlatohorci z tohoto důvodu pokusili zorganizovat neformální schůzku zastupitelstva ještě půl hodiny před začátkem, ale tam přišli z Tradice a prosperity pouze Pavel Hnízdil a Ondřej Moravec. Pozn. MH: Ostatním bych to nevyčítal, nemuseli být zrovna na mailu apod.)
  • Ještě jedna pozn. MH: Toto je můj subjektivní názor (jak jsem psal, úplná objektivita neexistuje), ale i já bych tu šarádu se „smlouvou číslo 3“ považoval za nedopatření, byť dost trestuhodné. Proč? No právě – proč úmyslně podepisovat takovou smlouvu – znám nynějšího starostu nějakých 45 let, takže by mi to k jeho povaze moc nepasovalo. Ale i kdyby: co by z toho měl? A i kdyby i měl (fakt nevím co): když už bych něco takového dělal, asi bych to „nevytruboval“ umístěním na městský web.
  • Každopádně Pavel Hnízdil trvá na zaprotokolování skartace.
  • Dodatek smlouvy se SFŽP byl schválen 12 / 0 / 3
  • Pověření starosty, aby byla řádně zaprotokolována skartace neplatné „smlouvy číslo 3“, byl schválen 15 / 0 / 0
 7. Schválení úpravy fakturace vodného a stočného
  • Zastupitelstvo se po kratší diskusi rozhodlo pokusit zákonem (či vyhláškou či čím) zrušený paušál na vodoměr pokud možno nezahrnovat do zvýšení vodného a pověřuje starostu, aby to ověřil na SFŽP. Usnesení bylo formulováno trochu nešikovně – pouze ve smyslu, že se nebude účtovat paušál (což se nebude podle zákona tak jako tak), takže se to bude znovu projednávat na nejbližším mimořádném zasedání – výhodou bude, že v tu dobu už by mohlo být známo stanovisko SFŽP.
  • Nicméně ono ne zcela šikovně formulované usnesení bylo schváleno 14 / 0 / 1
  • (Do článku doplněno dodatečně, v průběhu 23. února 2018 – při psaní původního textu mi to jaksi vypadlo):
   • V té souvislosti se mluvilo i o dopisech, které v souvislosti se změnou provozování vodohospodářské infrastruktury rozeslala občanům radnice. V poněkud bizarní diskusi zazněl mj. názor, že občané, kteří na dopis reagovali, teď mají o tomtéž podepsané smlouvy dvě, jednu s VHS Dobříš, neboť ta nebyla vypovězena a má nějakou výpovědní lhůtu, a druhou s městem. A ten, kdo onen názor vyslovil, pravil, že z tohoto důvodu on to nepodepsal.
   • Pak se ovšem vyjasnilo, že v onom dopise žádná smlouva k podpisu nebyla, v zásadě „pouze“ dotazník, jehož hlavním cílem bylo aktualizovat některé údaje o připojených účastnících (občas se stane, že dům změní majitele, například dědictvím, přičemž smlouva s provozovatelem vodovodu či kanalizace třeba není aktualizována a zní na staré jméno). Smlouva měla následovat později.
   • Nicméně i z této ne zcela zasvěcené diskuse vyplynul aspoň jeden rozumný podnět: zjistit, zda by nestačilo nějak dohodnout, že práva a povinnosti VHS Dobříš z dosavadních smluv přecházejí automaticky na nového provozovatele. Z toho vyplynulo následující usnesení: stávající smlouvy prověřit, zejména zjistit u právního zástupce města možnost přechodu práv a povinností z dosavadních smluv s VHS na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury.
   • Schváleno 15 / 0 / 0
  • (Konec dodatečně vsunuté pasáže)
 8. Projednání zápisů kontrolního výboru
  • Byly přečteny zápisy kontrolního výboru (vizme podklady níže, ať to tady není nurno opakovat). Tyto zápisy vedle špatného data pod jednou ze smluv konstatovaly to, že místo již podepsaných smluv dostával KV nepodepsané podklady.
  • Pozn. MH – ono to platí obecně, ale zejména po zkušenosti se „smlouvou č. 3“ se nelze divit, že na tom KV trvá
  • Příslušné materiály ke kontrole by měl KV dostat do svého nejbližšího zasedání – sejít se má v březnu.
  • Usnesení konstatující projednání zápisů kontrolního výboru bylo schváleno 15 / 0 / 0
 9. Projednání stavu přípojek vodohospodářské infrastruktury
  • Občané s možností připojit se se podle starosty dělí zhruba do následujících kategorií:
   • Ti, co byli připojeni už v dřívějších etapách
   • Ti, co poctivě nechávali vyvážet své splašky fekálními vozy – ti možnost připojení uvítali, neb ti oproti dosavadním nákladům ušetří (byla zde nějaká vstupní investice, ale ta se vrátí)
   • Ti, kdo nevyváželi (pouštěli ty splašky leckams), ale když přišla ta možnost, poctivě se připojili
   • A konečně ti, kdo také vypouštěli splašky leckams (například do dešťové kanalizace), ale do připojování se jim jaksi nechce (protože proti tomu vypouštění do dešťové kanalizace je to pochopitelně dražší).
  • Někteří občané si stěžovali, že když byli někdy před 20 let připojováni na vodovod, museli si opatřit jímku, která jim teď má být k ničemu (ale proti vyvážení fekálem by po připojení také měli ušetřit, pravda, poté, co se jim vrátí vstupní investice do přípojky
  • Seznam dlužníků nelze zveřejnit kvůli ochraně osobních údajů (takže pochopitelně nebude ani zde)
  • Mezi nepřipojenými domy jsou i ty, které nejsou vůbec obydleny, někdy i ruiny, tam se na připojení tolik tlačit nebude
  • Povinnost připojit se na existující kanalizaci nemají ti, kterým byly v minulosti povoleny domovní čistírny odpadních vod – to jsou ale oblasti, pro kterou se teď stalo připojení ke kanalizaci dostupným, pouhé dva případy
  • Město má možnost naléhat na nepřipojené občany pomocí dopisů, případně na ně poslat kontrolu z referátu životního prostředí v příslušné obci s rozšířenou působností, což je v našem případě Dobříš – ti pak mohou provádět kontroly a žádat po majitelích těchto nemovitostí doklady o tom, že splašky oficiálně likvidovali
  • Pokuty byly zatím uloženy ve třech případech
  • Usnesení o projednání bylo schváleno 15 / 0 / 0
 10. Projednání možnosti podání žádosti o dotaci – hřbitovní kaple
  • Je vypsán dotační titul u SZIF, speciálně na drobné sakrální památky; dotace pokrývá 70 % nákladů a rozpočet by měl být do miliónu
  • První kolo sice již proběhlo, ale během půl roku budou vypsáno další
  • Zatím není nebezpečí z prodlení
  • Nicméně ať to s dotací dopadne, jak chce, nějaké zajišťovací práce se provádět musí, když ne kvůli něčemu jinému, tak kvůli požadavku stavebního úřadu
  • Zastupitelstvo konstatuje projednání tohoto bodu programu a pověřuje starostu aktualizací rozpočtu
  • Schváleno 15 / 0 / 0
 11. Projednání možného využití paušální dotace z KrÚ
  • Z Krajského úřadu byla na toto období schválena paušální dotace, a to 1000 Kč na obyvatele, což činí 1 950 000 Kč (odvozeno asi z počtu obyvatel na začátku volebního období, nyní už jsme překročili 2 000 obyvatel)
  • S ohledem na změny na kraji a ve vládě by bylo vhodné tuto dotaci začít zavčasu čerpat
  • Vzhledem k aktuálním potřebám města by bylo vhodné dát ji na komunikace (třeba na ty, co se mají dělat v souvislosti se stavbou vodovodu a na ty navazující),
  • Tuto dotaci by šlo využít i na některé spoluúčasti
  • Zastupitelstvo bod projednalo a ukládá radě sestavit soupis (asi se stavební komisí, protože ta už nějaký seznam má)
 12. Schválení prodeje pozemku p.č.st 236 v k.ú Starý Knín
  • Jde o připlocený pozemek, který nejde využít jinak, případně zde hrozí možnost soudu o vydržení; proto cena stanovena na 100 Kč/m2
  • Schváleno 15 / 0/ 0
 13. Schválení koupě pozemků p.č.st 72 a 1010/7 v k.ú Chramiště
  • I zde byla díky vstřícnosti dosavadních majitelů domluvena cena 100 Kč/m2
  • Schváleno 15 / 0 /
 14. Schválení vyvěšení tibetské vlajky (dodatečně zařazený bod)
  • Milan Brejcha vysvětlil vhodnost vyvěšení vlajky (ochran lidských práv ve světě)
  • Schváleno 8 / 0  / 7
 15. Změna typu auditu
  • Nebude forenzní, ale celkový.
  • Schváleno 12 / 0 / 3
 16. Diskuse
  • Paní Michálková: mluvila se zástupcem obyvatel Ledrenské ulice o možné změně projektu – například by netrvali na chodnících
  • Zastupitelstvo pověřuje starostu zahájit jednání s obyvateli Ledrenské ulice o způsobu dostavby
  • Mimořádné zastupitelstvo bude 15. března 2018
  • Červnové zastupitelstvo se přesouvá z 21. června na 14. června 2018
  • Stav komunikace Sudovice – bylo by žádoucí protáhnout asfalt dál (bylo to původně „šito“ na tehdejší výzvu, která počítala s obnovou jen tam, kde už asfalt byl; šlo by asi spojit s paušální dotací a projekt o to rozšířit, pak by cena za m2 mohl abýt nižší. Nyní se chastá opakované výběrové řízení
  • Hasičské auto: ještě tady není, v Německu se doplňují veškeré papíry, aby česká registrace byla co nejsnazší
  • E.S.: Chtělo by to nějaké skleníky u tělocvičny, ty islandské sopky hrozí (po erupci v roce 1625 občas mrzlo i v létě). Odpověď: sopky by bylo lepší řešit na vyšší úrovni, buď v Praze nebo ještě lépe v Bruselu
 17. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 22.04 hodin

Zde zopakuji odkazy na podklady, které se postupně objevily již pod programem zasedání:

Nový Knín - kaple dne 6. listopadu 2010

Nový Knín – hřbitovní kaple dne 6. listopadu 2010

Zatím zveřejňuji materiály týkající se kaple na novoknínském hřbitově. Pocházejí vesměs z let 2011 a 2012, takže lze očekávat, že například rozpočet (který v době vzniku materiálu tvořil necelých 950 000 Kč) bude vlivem inflace o něco vyšší. Doufejme, že výše případné dotace (pokud bude žádost na zastupitelstvu schválena a dotace následně poskytnuta) bude této skutečnosti přizpůsobena.

 • Průvodní a technická zpráva je zde:Hřbitovní kaple pruvodni a technicka zprava (Pozn. MH: Je Paní architektce bych asi vytkl jednu nepřesnost. V odstavci 2.2 píše toto: „Zejména na náměstí a v jeho blízkém okolí se vyskytuje několik významných historických objektů. Je to
  například kostel sv. Mikuláše, budova radnice, či mincovny, které jsou národními kulturními památkami, ale i většina ostatních domů na náměstí má značnou historickou i estetickou hodnotu.“ Uvedené budovy jsou „pouze“ kulturními památkami. Národní kulturní památka (což je vyšší stupeň památkové ochrany) se na území našeho města nenachází žádná.
 • Vyjádření orgánu památkové péče je zde: VyjPam (Pozn. MH: osobně mám pocit, že zde uvedené požadavky památkové péče jsou zbytečně striktní, vzhledem k tomu, že kaple není na seznamu kulturních památek a její umělecká hodnota podle mě představuje spíše slabší průměr, dovedl bych si představit i výraznější zásahy do budovy, než jaké jsou v materiálu doporučovány – samozřejmě takové, které by ten slabší průměr pozvedly – a nikoli srazily do hlubokého podprůměru.)
 • Půdorys (který jsem otočil o 90°, aby to bylo čitelnější) je zde: PudorysKaple – na půdorysu si všimněme nápadně rozdílné tloušťky zdiva vlastní kaple a přilehlé márnice. Jde o jeden z dokladů toho, že márnice byla přistavěna dodatečně; ten, kdo uvedenou ruinu zná, si mohl všimnout i toho, že stěna, jež odděluje prostor kaple od márnice, má směrem do márnice sokl, což je dokladem ještě o něco přesvědčivějším. Tím lze vysvětlit i tu skutečnost, že ve Valentových Pamětech jsou v souvislosti se stavbou kaple na různých místech knihy dva různé letopočty.
 • Fotodokumentace je asi zbytečná, protože ti, kdo se o kapli zajímají, vědí asi nejlépe, jak vypadá. Nicméně je zde: foto dokumentace 1 Pozn. MH: Díky mizernému technickému stavu si můžeme všimnout různého způsobu zaklenutí oken v samotné kapli a v márnici. Přesněji řečeno v případě té márnice můžeme to „zaklenutí“ oken směle dát do uvozovek.
 • A nakonec propočet nákladů, tedy de facto rozpočet. Ten je zde: propocet nakladu zam – jen znovu upozorňuji na dobu jeho vzniku a na to, že inflace od té doby sice nebyla rekordně vysoká, avšak nulová také ne (a navíc se o jeden procentní bod zvýšila DPH).

Zde jsou zápisy KV (v chronologickém pořadí)

Následuje smlouva o úvěru s ČS (o té se nejednalo, ta už byla uzavřena) a dodatek k ní (ten se schvaloval):

Smlouva se SFŽP – dotace na kanalizaci

 • Vlastní (již schválená) smlouva: Smlouva_SFZP
 • …a dodatek, v němž se (na základě předchozích pořadavků SFŽP) město zavazuje provozovat vodohospodářskou infrastrukturu ve vlastní režii: Smlouva_SFZP-Dodatek – ten byl schválen nyní

Pak zde máme v úvodu zmíněnou upravenou kalkulaci vodného (včetně zdůvodnění): Kalkulace_vodneho

A zde jsou počty nezaplacených přípojek v jednotlivých ulicích: Nezaplacene_pripojky

A konečně zde máme ty pozemky:

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

5 reakcí na Zasedání městského zastupitelstva 22. února 2018 – hrozby islandských sopek řešit v Bruselu

 1. Oldřich Kupa napsal:

  Ahoj Miloši, jen věcná poznámka. Zisk z výběru vodného a stočného nemá jen pokrýt náklady na výrobu pitné vody, čištění splašků a opravy ale hlavně by se měl tvořit fond z něhož by se každých ccc 50 let dala kompletně obnovit celá infrastruktura a tam je ten největší vliv na cenu vodného a stočného. Velmi laicky – pokud tu máme vodárenskou infrastrukturu za cca 200Mil CZK, mělo by se dávat každý rok bokem cca 2% z ceny tedy asi 4Mil.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Ahoj, Oldo,
   díky za upřesnění, přesně tak jsem to myslel, jen jsem se asi nepřesně vyjádřil. Náklady na výrobu pitné vody a odvod splašků včetně odpisů, tj. nákladů i na budoucí provozuschopnost té infrastruktury.

 2. Oldřich Kupa napsal:

  jo jo a cena vody je bohužel politikum , takže kdo nezdražuje, toho budou mít lidé rádi ale bohužel to často končí tím, že nejsou peníze na investice do infrastruktury, takový začarovaný kruh 😦

  • Miloš Hlávka napsal:

   No, ona se v případě, že SFŽP nebude „brblat“, de facto sníží – o ten zákonem zrušený paušál za vodoměr. Osobně si myslím, že by se ten paušál klidně rozpočítat do vodného mohl. V sumě by nula od nuly pošla, ti, kdo vodou šetří, by nejspíš maličko vydělali, ti, kdo plýtvají, naopak. Jenže je nějakých sedm měsíců před volbami, že..

   Otázkou je, zda ten předpis, podle nějž se ten paušál ruší, je zcela v pořádku – myslím, že ono to opotřebení vodoměru závisí na odběru vody jen částečně, čili nějaké fixní náklady tam asi budou. Ale zrovna tohle příliš neovlivníme.

 3. Anonymní napsal:

  Miloš Hlávka,thank you for this post. Its very inspiring.

  (Pozn. MH: Adresa na nějaký pochybný kšeft??? Tůůůůůdle, milý bratře spammere. 🙂 )

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.