Zasedání zastupitelstva 19. dubna 2018 – hasičské auto snad konečně „na cestě“, audit schválen

Dne 19. dubna 2018 se u šišatého stolu v podkroví radnice ke svému řádnému zasedání sešlo městské zastupitelstvo. Na programu byla převážně většina těch bodů, jež se měly objevit na předchozích mimořádných zasedáních. Navíc je tam oproti nim jen schválení výběrového řízení na komunikaci Sudovická. Nicméně dodatečně přibyly do programu další body – 

A pokud jde o Ledrenskou, bod z neuskutečněného mimořádného zasedání byl mírně upraven – nejde o schválení výsledků výběrového řízení na samotné dokončení komunikace, ale na audit. K čemuž se přidal další bod, totiž schválení způsobu provedení celkového auditu města. Výsledky výběrového řízení byly schváleny většinou opticky velkou, avšak z hlediska zákona o obcích minimální možnou (k přijetí usnesení je nutná většina nikoliv přítomných, nýbrž všech zastupitelů a zastupitelek). Podobně tomu bylo s návazným bodem: firma, která výběrové řízení o forenzní audit vyhrála, má být pověřena, aby předložila cenovou nabídku na celkový audit města.

Pokud jde o hasičské auto, jak již bylo naznačeno, nešlo o Ford Ranger, o němž se jednalo v lednu a jehož koupě žel „nevyšla“ kvůli slibovanému, leč nedodanému certifikátu, nýbrž o vůz Nissan Navarra – tento vůz není upraven pro hasičské účely, ale pro potřeby hasičů bude – aspoň pro tento rok – potřeba jej přestříkat a opatřit majáčky; případné další úpravy (vestavby) by mohly být záležitostí dalších let. Tento bod byl po poměrně bouřlivé diskusi nakonec schválen jednomyslně.

Stejně jednomyslně byl schválen výsledek výběrového řízení na povrch komunikace označované jako C16 v Sudovicích. I zde vzešel z jednání návrh pověřit vítěznou firmu předložením cenového návrhu na práce případném prodloužení oné komunikace.

Bez jakýchkoli problémů byly schváleny i smlouvy o věcném břemeni pro firmu ČEZ Distribuce, jak ve Starém Kníně tak na Kozích Horách.

Předsedou sportovní komise se stal Ondřej Moravec.

Schváleno bylo i zakoupení dopravních radarů – jeden má být u vjezdu do města od Štěchovic, druhý u dětského hřiště.

Jako obvykle následuje upozornění, že tento článek je psán se snahou co nejvěrněji zachytit, co se na zasedání dělo, v žádném případě nemůže nahradit oficiální zápis a omyly nejsou vyloučeny (případně určitá zaujatost autora, protože úplná objektivita jaksi z principu neexistuje). Navíc je možné, že ne vše jsem stihl zachytit (zvlášť při bouřlivějším průběhu, kdy jeden mluví přes druhého), apod. Za což se předem omlouvám.

Rovněž se omlouvám s ohledem na nabitý program za stručnost (což může vést k další neobjektivitě, člověk si věci pamatuje jaksi výběrově). Takže prosím berte toto s určitou rezervou. (Druhou věcí je, nakolik objektivní jsou ti, kdo mi neobjektivitu vyčítají, mohou být také zaujatí, jen třeba opačným směrem než já – ale člověk by měl při posuzování takovýchto věcí začínat vždy u sebe. Každopádně se ale dodatečně omlouvám, že jsem ve zprávě z neuskutečněného zasedání necitlivě formuloval příčinu omluvy jednoho zastupitele. Onu nešťastnou formulaci se pokusil dodatečně nahradit jinou – řekněme – „politicky korektnější“.)

A jakmile bude na městském webu k dispozici oficiální zápis, porovnejte si prosím tuto „rychlovku“ s ním.

Záznam je šit horkou jehlou, nelze vyloučit ještě dodatečné zásahy.

Celý program byl nakonec tento:

 1. Zahájení
  • Jednání bylo zahájeno cca v 19.05 hodin
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli zvoleni Jaroslava Michálková a Radek Hrubý (pro / proti / zdrželi se) 11 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Starosta navrhl program doplnit o projednání zápisů stavební komise a o rozpočtové opatření
  • Radek Hrubý navrhl doplnit bod projednání způsobu celkového auditu města a spolu s výsledkem výběrového řízení auditu Ledrenské ulice jej předřadit před nákup hasičského auta
  • Schváleno 10 / 0 / 3
 4. Schválení výsledků výběrového řízení – forenzní audit Ledrenská
  • Přestože v době, kdy se forenzní audit schvaloval, se mluvilo o částkách zhruba 50 000 Kč, z výběrového řízení vyšla cena cca 130 000 Kč + DPH – firma BDO audit s.r.o.
  • Padlo tvrzení, že na Internetu bylo možno najít tvrzení, že podobné audity se pohybují v ceně tak 50 000 – 70 000 Kč (PM)
  • Ozvalo se i upozornění, že minulý rok jsme jedno výběrové řízení neschválili kvůli vysoké ceně.
  • Petra Moravcová formulovala usnesení, v němž je stanoveno, že forenzní audit má být zahájen 23. dubna a město má poskytnout součinnost
  • Starosta přednesl protinávrh, aby výběrové řízení bylo zrušeno a vyhlášeno nové za účelem snížení ceny
  • Tento protinávrh nebyl schválen: 5 / 8 / 0
  • Původní návrh byl schválen 8 / 4 / 1
 5. Projednání způsobu provedení celkového auditu města
  •  Došlo k nejasnosti, jak byl myšlen návrh Radka Hrubého – který bod měl a který neměl být předřazen koupi hasičského auta (protože dodatečně zařazené body se obvykle dávají až na konec)
  • Nakonec bylo schváleno, že nyní bude opravdu následovat způsob provedení celkového auditu.
  • Radek Hrubý dává návrh, aby firma BDO podala cenovou nabídku na celkový audit
  • Petr Chmelík se domnívá, že by bylo vhodné oslovit více firem
  • Pavel Hnízdil: měla by být oslovena, abychom zjistili, jakou cenu má do toho jít (omlouvám se, pokud jsem tento – nebo kterýkoli jiný – výrok neparafrázoval dostatečně přesně)
 6. Schválení koupě vozidla pro JSDH Nový Knín
  • Petra Moravcová upozornila, že bude nutno nejprve revokovat usnesení o koupi vozu Ford Ranger, jehož nákup byl schválen, ale nakonec nevyšel.
  • Část zastupitelstva byla překvapena, že půjde o majetek města, nikoliv hasičského sboru (přitom na jednom z minulých zasedání pan Foukner sáhodlouze vysvětloval, jaké jsou úkoly města v oblasti požární ochrany, co znamenají zkratky SDH = pobočný spolek a JSDH = jednotka zřízená ze zákona,  tj. že jde de iure o různá seskupení, byť se zpravidla personálně překrývají, jaké jsou kategorie JPO – jednotek požární ochrany, atd.)
  • Mluvilo se též o osudu vozu Mitsubishi Pajero – k čemu sudovickým hasičům bude, když je v takovém stavu, v jakém je
  • Auto je pojízdné, jen se je nepodaří vždy včas nastartovat, což je u jednotky JPO 3 vážný problém, zatímco sudovičtí hasiči jakožto JPO 5 jsou určeni jen pro místní zásahy a auto by používali spíše pro cesty na soutěže, kde na nějaké té minutě, o niž se zpozdí nastartování vozu, zas tak moc nesejde.
  • Revokace původního usnesení z ledna (Ford Ranger): 13 / 0 / 0
  • Nákup vozu Nissan Navara za cenu 285 000 Kč schválen 13 / 0 / 0
  • Tak doufejme, že tentokrát bude vše dovedeno do zdárného konce
 7. Schválení výběrového řízení na komunikaci Sudovická
  • Výběrové řízení vyhrála firma M-Silnice
  • Schváleno 13 / 0 / 0
  • Dále se rozproudila diskuse s vítěznou firmou o možnosti cenové nabídky na prodloužení oné komunikace (až na konec zastavěného území; nyní se řešila ta část, u níž je zažádáno o dotaci)
  • Město by pochopitelně mělo vyvíjet příslušnou součinnost.
  • Mluvilo se i o tom, jaké podklady (zaměření apod.) jsou potřeba, aby bylo možno realistickou nabídku podat.
  • Nakonec bylo pověření firmy M-SILNICE podáním příslušné nabídky schváleno 10 / 0 / 2 (přičemž jeden byl nepřítomen)
 8. Schválení předsedy sportovní komise
  • Za předsedu sportovní komise byl navržen Ondřej Moravec, s kandidaturou souhlasí.
  • Schváleno 12 / 0 / 0
 9. Schválení koupě dopravních radarů
  • Přihlásily se dvě firmy Bártek a NVK Tech, Bártek byl o něco dražší, ale měl delší záruční dobu a je v branži známější, proto dala komise přednost této firmě
  • Zastupitelstvo schvaluje nákup dopravních radarů v celkové ceně 167 000 Kč (87 000 radar s nápisem „ZPOMAL“, 80 000 radar bez tohoto nápisu)
  • Schváleno 11 / 0 / 2
 10. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu IP-12-6013768/VB/1
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 11. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-6011595/1
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 12. Rozpočtové opatření
  • Jednak výdaje a příjmy spojené s prezidentskými volbami
  • Dofinancování vodovodu z krajských peněz (166 252.50 Kč)
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 13. Zápisy stavební komise
  • Mělo jít jednak o harmonogram oprav komunikací, jednak dokončení povrchů v Ledrenské ulici
  • Pokud jde o harmonogram (zápis stavební komise ze 17.04.), na jedné z rad byl stanoven klíč v tom směru, že při pořadí by mělo být bráno v úvahu, zda jde
   • o cestu bez pevného povrchu,
   • k objektům, kde žijí občané s trvalým pobytem
   • kde jsou ulice se sklonem nad 10 %
   • dle intenzity dopravy (opět s ohledem na lidi s trvalým pobytem)
  • Stavební komise vypracovala seznam ulic první etapy, ten zde ale nebyl jako celek přednesen; předpokládá se, že mezi prvními by měl být např. Vyšehrad, který je jednak rozkopán kvůli vodovodu, jednak je zde onen sklon nad 10 %.
  • Zastupitelstvo nakonec pověřilo stavební komisi dokončením harmonogramu dle schváleného klíče – 13 / 0 / 0
 14. V případě Ledrenské ulice se řešilo (delší dobu),
  • jak je možné, že nejprve byla vybudována dešťová kanalizace, avšak bez vpustí pro vodu (k čemu taková kanalizace je, si lze domyslet), načež byla ulice vyasfaltována, takže má-li být ona dešťová kanalizace zprovozněna, bude nutno část asfaltového povrchu vyříznout, což se negativně projeví na životnosti onoho povrchu.
  • Zda pan Jiří Krása stavbu (té dešťové kanalizace) dozoroval za město jakožto investora nebo za DOKAS jakožto zhotovitele – a vůbec šlo o odpovědnost stavebního dozoru
  • Dešťová kanalizace nebyla v původním projektu povrchu Ledrenské ulice, což není příliš inteligentní, protože pokud se od počátku počítalo s vyvýšenými chodníky, musel být řešen i odtok dešťové vody.
  • mluvilo se i o veřejném osvětlení
  • Nakonec byla schválena dvě usnesení:
  • Zastupitelstvo schvaluje navržený postup (který vyplynul ze setkání stavební komise s obyvateli Ledrenské ulice)  – 12 / 0 / 1
  • Zastupitelstvo se usnáší, aby prošetření zaasfaltování již položené dešťové kanalizace bylo součástí schváleného forenzního auditu 8 / 0 / 5
 15. Diskuse
  • Dotaz na skartační protokoly neplatné smlouvy s VHS Dobříš (usnesení mimořádného zasedání z ledna 2018) – ano, jsou pořízeny, starosta rozešle zastupitelům skeny mailem
  • Návrh, aby zpráva o plnění předchozích usnesení bylo pravidelnou součástí programů zastupitelstva
  • Na mníšeckém zastupitelstvu se projednávala možnost nasazování mníšecké městské policie na území Nové Vsi pod Pleší Nového Knína – návrh města Mníšku by měl být k dispozici na příštím zasedání
  • Hřbitovní kaple – shromažďují se materiály, výzva pro podání žádosti o dotaci by měla být v průběhu léta.
  • Některé příspěvky se věnovaly opět komunikacím a hasičům, zazněl i dotaz na nesejití se minulého mimořádného zasedání; nepřijití větší části zastupitelstva bylo způsobeno obavami, že při daném poměru sil by byl audit smeten ze stolu. (Měla by k tomu ale kterákoli strana dost hlasů, když obě by daly dohromady jen tak tak usnášeníschopný počet? Na první pohled mám za to, že za daného počtu zastupitelů a zastupitelek by žádná strana svou, tedy v tomto případě zrušení auditu, prosadit nemohla, nemajíc 8 hlasů. Nemohu zcela vyloučit, že by to šlo „smést ze stolu“ nějakým „procedurálním trikem“, ale jednak se mi to nezdá moc pravděpodobné, jednak by podobně „podstrčené“ usnesení bylo možno vcelku jednoduše revokovat hned na následujícím zasedání, kde už by stoupenci auditu většinu měli.)
  • Omlouvám se, pokud jsem na něco důležitého zapomněl.
 16. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno kolem 22.10 hodin.
Parcela 699 a její okolí

Parcela 699 a její okolí

 • Návrh smlouvy o smlouvě budoucí ve Starém Kníně je zde: Smlouva_Stary_Knin
 • Návrh smlovy o zřízení věcného břemene na Kozích Horách je zde: Smlouva_Kozi_Hory
 • Nabídka radarů od firmy BÁRTEK ROZHLASY je zde: Nabidka-Radaru – asi jsem se ve spěchu špatně díval, byly tam nabídky obou firem, za nepřesnost se omlouvám.
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Kozí Hory, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.