Úmorné zasedání zastupitelstva na konci Ramadánu (14. června 2018) – největší jobovka: krize v zásobování Libčic vodou

V letošní poslední večer Ramadánu, tj. ve čtvrtek dne 14 června 2018 se v Hospůdce Na Návsi v Libčicích uskutečnilo další řádné (a jak je v červnu obvyklé, „výjezdní“) zasedání novoknínského městského zastupitelstva. A rovnou dodejme, že zatímco předloni připadlo jedno ze zasedání (konkrétně to 19. února 2015) na vietnamský a čínský Nový rok (Tết Nguyên Đán农历新年農曆新年), toto se pro změnu krylo s koncem Ramadánu 1439 (podle muslimského letopočtu), kdy se západem slunce začíná třídenní Svátek přerušení půstu ( عيد الفطر‎, Íd al-fitr).

Protože se zasedání „poněkud“ protáhlo, bude zpráva stručnější než obvykle.

„Druhé kolo“ projednávání forenzního auditu Ledrenské ulice (jeho definitivní podoba má být zveřejněna po projednání na městském webu) v podstatě nic nového nepřineslo, v podstatě byly zopakovány argumenty auditorů (kteří tentokrát byli přítomni) a případné protiargumenty  starosty města; z časových důvodů zde nechávám kopii příslušného bodu, jak byl projednán na minulém zasedání (liší se snad jen o jeden bod, možná to ještě upřesním).

Celá závěrečná zpráva z forenzního provedení auditu již (15. června 2018) je na městském webu zde: http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=6226

Aktualizace 2018-09-03: na městském webu už zpráva není, tudíž je aspoň zde: Zpráva_Nový Knín_po připomínkách_final .
Pozn MH (2018-09-15): myslím, že odstranění zprávy auditu z městského webu byla chyba; ne že by musela být přístupná z titulní stránky webu „až na věky věků amen“, ale někde v archívu zpráv by měla zůstat dostupná. Tak i v tomto blogu zůstávají starší příspěvky, jen je nalistovat…

Počet zastupitelů (a zastupitelek) do dalšího volebního období byl podle očekávání opět stanoven na patnáct.

Schvalování rozpočtového opatření, závěrečného účtu a účetní závěrky města (včetně výsledků přezkoumání hospodaření a přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb) proběhlo poměrně svižně.

Věcná břemena pro firmu ČEZ Distribuce (jedna smlouva o smlouvě budoucí a jedna smlouva definitivní) a schválení záměru prodeje části pozemku ve Starém Kníně byla rovněž schválena bez větších diskusí.

Proti původnímu programu bylo zařazeno schválení rozdělení prostředků sportovní komisí a projednání postupu budování komunikace v Sudovicích.

Až v diskusi vyplula na povrch krize v zásobování Libčic vodou – Část Libčic je totiž zásobována ze zdroje, který se po roce 1989 dostal do vlastnictví Zemědělské společnosti Dobříš a ta jím zásobuje mj. kravín v Dražeticích. Před vypuknutím sucha byl dostatečný jak pro ony Dražetice, tak pro Libčice; nyní se však zásoby vody silně tenčí a Zemědělská společnost pochopitelně chce zásobovat především svoje objekty, neboli zhruba čtvrtina Libčic by se mohla ocitnout bez vody. Takže by mělo dojít k urychlenému jednání o možnosti vybudování přivaděče z Chotilska (či přesněji odbočky ze stávajícího přivaděče Chotilsko – Záborná Lhota – Nový Knín)

Celý průběh tedy vypadal takto:

 1. Zahájení
  1. Zasedání bylo zahájeno zhruba v 19.10 hodin, zastupitelstvo se sešlo v počtu 11 zastupitelů a 2 zastupitelek
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  1. Navrženi Josef Mácha a Ludvík Koza Schváleno (pro / proti / zdrželi se) 11/0/2
 3. Schválení programu
  • Navrženy změny
   • Předřazení forenzního auditu před ostatní body
   • zařadit zápis sprtovní komise
   • zařadit projednání postupu při budování komunikace v Sudovicích
  • Schváleno 12/0/1
 4. Projednání závěrů forenzního auditu
  • Závěrečnou zprávu (kterou minule ve stručnosti představil a rovnou i okomentoval starosta), tentokrát přednesli zástupci firmy BDO. A dodejme, že na základě usnesení zastupitelstva (vizme níže) byla celá zpráva forenzního auditu uveřejněna na oficiálním městském webu na adresehttp://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=6226, kde si ji lze přečíst ve vší podrobnosti. (Níže uvedené body se tedy jeví jako nadbytečné, protože už je k dispozici verze přímo od zdroje a výcuc níže nebude zcela přesný. Nicméně je zde ponechávám pro možné porovnání.)
  • Vraťme se proto k jednotlivým bodům forenzního auditu výstavby vozovky v Ledrenské ulici: Zatím je zde – z časových důvodů – „obšlehnut“ víceméně stav z minulého zasedání s pár drobnými úpravami, možná to ještě upravím a opravím (bude-li čas)
   • Smlouvy o smlouvě budoucí (jednalo se o smlouvy o smlouvách budoucích o prodeji stavebních pozemků v předmětné ulici – některé z pozemků ovšem sousedí spíše s ulicí Pod Zámkem) nebyly stoprocentně dodány
   • Ve smlouvách o smlouvě budoucí nebyly jednoznačně stanoveny platební podmínky
    • Starosta cituje z jedné z těchto smluv, kde byla stanovena doba splatnosti a v hlavičce uvedeno číslo bankovního účtu
   • V kupních smlouvách  nebyly jednoznačně stanoveny platební podmínky
    • Starosta cituje z jedné z těchto smluv, kde byla stanovena doba splatnosti a v hlavičce uvedeno číslo bankovního účtu (ale podle auditorů to takto není jednoznačné, nehledě na to, že někteří přišli zaplatit v hotovosti, což ve smlouvě ošetřeno nebylo)
    • Auditoři si nicméně myslí, že to mělo být napsáno explicitněji (pokud jsem dobře rozuměl).
   • Z kupní smlouvy byl vypuštěn odst. 2 z předchozí smlouvy o smlouvě budoucí
    • Starosta: nebylo to nikým rozporováno (ale podle auditorů to nemění nic na tom, že to nebylo úplně O.k.)
   • Přerušení stavby a následné ukončení stavby (v tomto případě už jde o práci na povrchu Ledrenské ulice) udělány pouze verbálně mezi starostou a DOKASem, ač podle původní smlouvy měly být všechny dodatky sjednány písemně
    • Starosta připomíná tu okolnost, že firma DOKAS vznikla jako podnik založený Sdružením obcí Dobříšska a Novoknínska a teprve dodatečně Dobříš odkoupila podíly ostatních obcí; tudíž starosta nepřistupoval k DOKASu jako k běžné komerční firmě. Navíc ukončení smlouvy doporučili odborníci
     • Pozn. MH: Jenže v té době už to de iure byla „běžná komerční firma“; na druhou stranu bychom se měli ptát, zda tímto formálním pochybením vznikla městu nějaká škoda.
    • Navíc zastupitelstvo bylo po celou dobu o průběhu prací informováno (tradiční informace starosty o průběhu investičních akcí).
    • Pozn. MH (asi nejen MH, myslím, že to uznal i starosta) Chybou pochopitelně bylo, že to nebylo „posvěceno“ nějakým usnesením. Ale když on to tehdy nikdo ze zastupitelstva nepožadoval…
   • Dodatek ke smlouvě je neplatný – jednalo se o dodatek, kterým se snížil rozsah prací ze strany DOKASu
   • Prohlášení starosty s DOKASem (kterým bylo ústní ukončení smlouvy o výstavbě komunikace s DOKASem dodatečně potvrzeno písemně – pozn. MH), neprošlo zastupitelstvem
    • Starosta namítá, že se tím uvedlo na pravou míru, jak vše probíhalo, mělo to nahradit to neexistující usnesení (navíc to pochází z předchozího volebního období – je samozřejmě možno namítat, že tento problém mělo řešit už tehdejší zastupitelstvo).
   • K fakturám DOKASu chyběly zakázkové listy
    • Starosta namítá, že všechny faktury byly v souladu s podepsanou smlouvou
    • Což ovšem – a to auditoři konstatují – kvůli těm chybějícím zakázkovým listům nelze potvrdit ani vyvrátit.
   • Neexistuje stavební deník
    • Starosta: měla to být záležitost DOKASu, ten ho asi skartoval (Pozn. MH: samozřejmě je otázkou, zda ten stavební deník byl k dispozici v době kolaudace – to už ale asi nezjistíme)
   • Nebylo výběrové řízení na první etapu výstavby vodohospodářské infrastruktury
    1. Starosta oponuje, že bylo, a dokládá to citací ze zasedání rady města z 8. června 2009. (Dokumentace žel opravdu nebyla dohledána, radnice se tehdy dvakrát stěhovala z důvodu generální rekonstrukce radniční budovy, je možné, že se to někam zašantročilo v důsledku tohoto stěhování.)
   • Nebyly doloženy účetní doklady za vodovodní a kanalizační přípojky a geodetické zaměření; v nabídce nejsou ceny za přípojky a geodetické zaměření
    1. Bylo to ve dvou položkách (účtovalo se to zvlášť – VHS fakturovala přípojky 02.11.2010 a to zaměření také zvlášť (Pozn. MH: asi zhruba v tutéž dobu)
   • Sporné datum smlouvy s VHS Dobříš
    1. Ano, došlo k chybě: když zastupitelstvo schválilo smlouvu, použil se originál z nabídky firmy, přičemž si nikdo nevšiml, že tam je nesprávné datum 23.03.2010 – z doby před schválením smlouvy.
    2. Auditoři: pak ale mělo být datum u starostova podpisu
   • Nesprávné číslo usnesení v podmínkách pro připojení.
    1. Ano, došlo k tomu, že pro vodovod bylo omylem použito číslo usnesení z první etapy; jiné nesprávné číslo bylo i u kanalizace (správně mělo být asi usnesení rady města 10 ze 4. dubna 2011, kde byly schváleny podmínky pro připojení)
   • Dílčí subdodávky nebyly schváleny zastupitelstvem či radou města – vč. zaměření
    • Starosta namítá něco v tom smyslu, že šlo o nedílnou součást díla; podobně jako když město prodává část pozemku, je k tomu potřeba zhotovit geometrický plán – a také se k tomu nepřijímá zvláštní usnesení.
   • Město nemá stanoveny vnitřní předpisy (Pozn. MH: což je asi shrnutí příčiny většiny závad v předchozích bodech zprávy.)
  • Závěr auditu: ke každému bodu jsou (ve zprávě) navržena opatření k nápravě
  • Auditorská firma neshledala, že by určitě došlo k nějaké škodě. Snad jediná (nepočítáme-li škodu, která vznikla zdržením stavby komunikace v Ledrenské ulici – dodnes není zcela hotová) by vznikla v důsledku neplatného ukončení – že pokud by se bralo jako fakt, že smlouva trvá (neb byla ukončena neplatně), šlo by za její neplnění účtovat penále, které by se ke 13. červnu 2018 vyšplhalo na nějakých 5 miliónů. (Pozn. MH – 2018-06-15 06.15 hod.: jenže pokud se obě strany začaly chovat tak, jako by smlouva opravdu přestala platit, lze předpokládat, že i město přestalo plnit ty podmínky, k nimž se zavázalo ono, a tudíž by DOKAS třeba mohl uplatňovat sankce, které vznikly v důsledku toho, že i město přestalo plnit ty body, ke kterým se ve smlouvě zavázalo ono.)
  • Možná došlo k porušení:
   • zákona o obcích
   • zákona o finanční kontrole
   • zákona o veřejných zakázkách
   • zákona o územním plánování
  • Došlo k diskusi o cenách prací, zda tam nebylo něco předraženo
  • (Zde možná ještě něco doplním)
  • Nakonec byla přijata usnesení:
  • Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu forenzního auditu a ukládá starostovi zpracovat analýzu řešení všech bodů auditu, které konstatují možná porušení zákona a předložil ji na radě 25. června 2018
   • – schváleno 13 / 0 / 0
  • Závěrečná zpráva auditu bude neprodleně zveřejněna na titulní straně městského webu (jakmile její elektronická podoba dorazí na radnici).
   • – schváleno 13 / 0/  0
  • Zastupitelstvo pověřuje jednáním s DOKASem (kvůli těm pěti miliónům teoreticky spočítaného penále)
   • (starostův protinávrh) starostu města: asi 6 / 5 / 2 ??? Každopádně neschváleno
   • původní návrh od kontrolního výborz: kontrolní výbor asi 7 / 4 / 2 – rovněž neschváleno
   • Tudíž v tomto případě neprošla žádná z verzí tohoto (třetího, co se forenzního auditu týče) usnesení, neboli jednáním s DOKASem nebyl pověřen zatím nikdo.
 5. Rozpočtové opatření 2/2018 
  • Příjmy – např dotace vodovod,
  • Výdaje – financování vodovodu, knihovna, elektřina, místní správa
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 6. Schválení počtu zastupitelů
  • Navržen počet 15 zastupitelů(-lek)
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Města Nový Knín
  • Schválena usnesení
   • Zastupitelstvo bere na vědomí přezkoumání hospodaření 11 / 0 / 1 (a jeden nepřítomen)
   • Schvaluje hospodaření města s výhradami plynoucími z přezkoumání (včetně kroků k nápravě zjištěných nedostatků – zveřejnění dosud nezveřejněných smluv apod.)
    • schváleno – 11 / 0 / 2
   • Schvaluje účetní závěrku 13 / 0 / 0
 8. Majetkové záležitosti
  • Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.
   • Jde o náhradní vedení k Brunclíkovým – změna je nutná z důvodu majetkových poměrů, kvůli které je nutné jinak řešit přívod – schváleno 23 / 0 /
  • Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – pro ČEZ Distribuce, a.s.
   • Pozemek v Sudovicích – vedení IV 602 – 0873/1 pro parcelu 49 / 1 k.ú. Sudovice
   • Schváleno 13 / 0 / 0
  • Schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 719/5 v k.ú. Starý Knín
   • Jde o pozemek přiléhající k sádce, kterou koupil jeden ze zastupitelů
   • Bude nutno upřesnit, přes část pozemku vede dešťová kanalizace; nyní se však schvaluje pouze záměr, upřesní se během pořizování geometrického plánu
   • Schváleno 12 / 0 / 1 (zdržel se zainteresovaný zastupitel)
 9. Sportovní komise
  • Z návrhu sportovní komise zastupitelstvo vyřadilo příspěvek Čápovi na Dětský den – ne že by jej nepřidělilo, ale místo ze sportu je hrazen z fondu dětí a mládeže
  • Rozdělené prostředky:
   • SK Nový Knín 200 000 Kč
   • TJ Sokol 200 000 Kč
   • Kentauři 15 000 Kč
   • Hokej 15 000 Kč
   • Rehabilitace seniorů 6 000 Kč
   • ČHJ Libčice 15 000 Kč
  • Schváleno 11 / 0 2
 10. Ještě možná doplním – z poměrně bouřlivé diskuse vyplynulo, že oproti usnesení z 19. dubna, kde bylo schváleno výběrové řízení, rada schválila odložení projednání do doby, než bude rozhodnuto o dotacích
  • Zazněla historie celé causy, kdy byla loni celá záležitost smetena s tím, že návrhy vítězné firmy byly předražené
  • Přitom firma, která při nezávazném dotazu nabídla podstatně nižší cenu, než jaký byla vysoutěžena loni, byla sice oslovena, ale do soutěže nabídku tentokrát neposlala
  • Loňská vysoká cena byla dána i tím, že ty dva milióny, za něž to ta firma nabídla, byly dány i podmínkami dotace, v nichž figurovala minimální výše nákladů
  • Každopádně zastupitelstvo by mělo v práci na této komunikaci pokračovat a na přidělení dotace nečekat – buď ji dostaneme nebo to budeme hradit z vlastních zdrojů
  • Speciální usnesení přijato nebylo, zastupitelstvo mělo za to, že prostě platí usnesení z dubna 2018 (doufejme, že to nebude napadeno nějakým dalším forenzním či jiným auditem)
  • Dodatečná vsuvka: den po zasedání jeden ze zastupitelů zjistil, že nejen na radě, ale i podle usnesení ze zasedání 19. dubna 2018 byla oprava cesty v Sudovicích vázána na poskytnutí dotace, tj. informace, která na zasedání 14. června zazněla (tj. ta v předchozí odrážce), nebyla přesná (ostatně ani já jsem tuto nuanci tehdy nepostřehl a ve své zprávě z onoho zasedání jsem ji nezaznamenal, za což se omlouvám). Neboli pokud nebude toto rozhodnutí revokováno, té cesty v Sudovicích se jen tak nedočkáme. Zřejmě by si to žádalo mimořádné zasedání, které by toto rozhodnutí změnilo, zvlášť když tu cestu je zapotřebí opravit a v rozpočtu ty peníze jsou. (Nejbližší možný termín je přespříští týden, konkrétně asi 25. červen 2018 na dřívější datum už nelze zveřejnit program s dostatečným zákonným předstihem.)

 11. Diskuse
  • Omlouvám se, není v mých silách všechno zachytit
  • Dohadování o zveřejnění zápisu z minulého zasedání
   • P. Sk.: mělo být zveřejněno do 10 dnů od zasedání, není-li tomu tak, je to porušení zákona
   • Starosta: jenže jeden z ověřovatelů zápisu měl výhrady, kvůli kterým se pod zápis odmítl podepsat
   • P. Sk.: I tak to mělo být zveřejněno
   • Starosta: Takže ověřovatele zápisu volíme zbytečně?
   • Ke shodě názorů nedošlo, zápis ale asi bude zveřejněn i s těmi výhradami
    • Dodatečná poznámka MH (2018-09-14): rozumné by bylo, kdyby si město stanovilo nějaký postup, jak se chovat v případě, že některý z ověřovatelů (některá z ověřovatelek) bude mít k zápisu výhrady. A za rozu
  • Dohadování o komunikacích
   • V rozpočtu jsou na ně nějaké 3 milióny, většina těch komunikací je v tristním stavu – a my bychom ty peníze nakonec neměli kam dát?
  • Zjištění krize s vodou – popis je již v úvodu tohoto článku
   • Mluvilo se o tom, že Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska už před nějakou dobou uvažoval např. o propojení vodovodů
   • Výhledově by šlo uvažovat i o vodě ze Slapské přehrady
   • Počítali jsme s tím, že problémy nastanou, ale ne, že tak rychle
   • Současné deštíky se na spodních vodách projeví tak po půl roce, a to nepatrně – a kdo ví, jestli vůbec
   • Po kratší diskusi bylo přijato usnesení, že dojde ke zpracování nabídky na přivaděč vody do Libčic a zjištění podmínek pro dotace (MMR, MŽP) 13 / 0 / 0
  • Hasičské auto (Nissan): – prošlo přelakováním na hasičské barvy, teď se montují nosiče, majáčky apod.
  • A asi jsem ještě na něco zapomněl
  • Ale lepší neúplná zpráva než vůbec žádná
 12. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno kolem 23.00 hodin.

Zatím zveřejňuji následující část podkladů:

Zpráva forenzního auditu by měla být (jak plyne z usnesení) zveřejněna na městském webu (a možná i zde).

 • Návrh smlouvy o smlouvě budoucí je zde: SmlouvaBudouci-CEZ-2018-06
 • Návrh smlouvy o věcném břemeni je zde: Smlouva-CEZ-2018-06
 • A konečně pozemek 719/5, o prodej jehož části je zájem, je na následujícím obrázku podbarven fialově (ochrana osobních údajů byla zajištěna tím, že byl vynechán průvodní dopis, obsahující v zásadě jen hlavičku, větu s žádostí o odprodej a podpis):

  Pozemek 719/5, o prodej jehož části je žádáno, je zde vyznačen fialově.

  Pozemek 719/5, o prodej jehož části je žádáno, je zde vyznačen fialově; graficky zvýraznil MH, v původním obrázku to nebylo moc vidět..

Přinejmenším část výše zveřejněných materiálů se již nějakou dobu nachází na „fyzické“ úřední desce u kašny na náměstí Jiřího z Poděbrad v Novém Kníně.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Libčice, Rozpočty, Zastupitelstvo se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.