Poznámky k forenznímu auditu

Jak již bylo zmíněno, na zasedání zastupitelstva dne 14. června se uskutečnilo druhé kolo projednávání forenzního auditu Ledrenské ulice. V době psaní zprávy z tohoto jednání jsem z časových důvodů použil zápis z kola prvního doplněný starostovými poznámkami.

Možná to mohlo působit – jak zpráva z mimořádného zasedání ze 4. června, tak z toho řádného ze 14. června 2018 – že nedostatky zjištěné auditem za nedostatky nepovažuji. To ne, „pouze“ jsem se snažil zachytit starostovy komentáře. Uznávám, že ty sice mohou objasnit, proč k té či oné závadě došlo, ale kvůli tomu ještě závada závadou být nepřestává; o čemž svědčí i to, že snad s jedinou výjimkou, kdy byly jakési doklady předloženy dodatečně (protože si auditor tuším nerozuměl se starostou, o které doklady má jít), zůstaly všechny závady ze zprávy forenzního auditu v podobě projednávané „v prvním kole“ i v jejím konečném znění.

Krátce po zveřejnění mi přišla reakce s upřesněními či možná částečně s polemikou, přičemž přinejmenším některé body by bylo dobré zmínit. Původně jsem uvažoval o možnosti uvedené body zahrnout do původní zprávy, ale to mi připadlo nevhodné mj. z toho důvodu, že u článků i v případě aktualizací ponechávám datum a čas zveřejnění první verze, takže zejména těm, kdo k tomuto blogu přistupují přes čtečku RSS kanálů, by ona aktualizace mohla uniknout. Tudíž vznikl důvod pro nový článek (ve kterém žel některé věci opakuji, aby se neztratily souvislosti).

Vše je komplikováno tím, že v objektivitě mi brání to, že některé zainteresované lidi znám dlouhá léta – například Radka Hrubého téměř 40 let, Tomáše Havlíčka, tj. nynějšího starostu, přes 45 let (myslím 46 a nějaké drobné). Což samozřejmě můj pohled ovlivňuje. Například si myslím, že starosta, jakkoli má – jako každý člověk, včetně mě – řadu chyb, je tady asi tak ten poslední, kdo by měl tendence vysávat městský rozpočet ve svůj osobní prospěch. Z tohoto zorného úhlu mohu některá zjištění podvědomě bagatelizovat. Nicméně – opakuji – musím uznat a uznávám, že ty nalezené závady závadami jsou a za jiných podmínek by opravdu mohly být snadno zneužitelné – a tudíž je nutno přijmout opatření, která by nebezpečí podobných nonsensů výrazně snížila (ideálně úplně vyloučila – ale to asi už z principu nelze zcela vyloučit nikdy). S tímto vědomím prosím následující text čtěte – prostě úplná objektivita už z principu neexistuje.

Fialově jsem vyznačil informace, které mají svůj původ v reakci, jež mi došla (někde jsem upravil formulace – nejde tedy o doslovné citace), tyrkysově pak své případné dodatečné poznámky.

 • První bod se týkal přerušení stavby a následné ukončení stavby povrchu Ledrenské ulice, kdy k ukončení smlouvy došlo pouze verbálně mezi starostou a DOKASem, ač podle původní smlouvy měly být všechny dodatky sjednány písemně.
  • Starosta se hájil tou okolností, že firma DOKAS vznikla jako podnik založený Sdružením obcí Dobříšska a Novoknínska a teprve dodatečně Dobříš odkoupila podíly ostatních obcí; tudíž starosta nepřistupoval k DOKASu jako k běžné komerční firmě. Navíc ukončení smlouvy doporučili odborníci.
   • Pozn. MH: Jenže v té době už to de iure byla „běžná komerční firma“; na druhou stranu bychom se měli ptát, zda tímto formálním pochybením vznikla městu nějaká škoda.
   • Dodatečná poznámka MH: mám pocit, že ukončení smlouvy odborníci doporučili ze dvou důvodů:
    • Prvním bylo to, že položený povrch by se při budování splaškové kanalizace do značné míry znehodnotil, takže by šlo o nehospodárně vynaložené prostředky.
    • Druhým pak bylo to, že firma DOKAS v době ukončení smlouvy už neměla „v popisu práce“ pokládání vozovek (tuším na rozdíl od doby vzniku této firmy), takže by to musela řešit přes někoho třetího, což by stavbu asi jen těžko zlevnilo, spíš naopak.
    • Takže záměr mohl být dobrý, ale forenzní audit zjišťoval administrativní správnost celé záležitosti a ta se opravdu jaksi nekonala. (Nehledě na to, že při jiném složení zastupitelstva a jiném starostovi by zde právě kvůli těmto formálním chybám a chybějícím vnitřním předpisům asi byl poměrně velký prostor k různému „odklánění“ městského majetku či financí. Ostatně právě kvůli takovéto hrozbě je toto – a nejen toto – v onom auditu považováno za vážnou chybu.)
  • Navíc zastupitelstvo bylo po celou dobu o průběhu prací informováno (tradiční informace starosty o průběhu investičních akcí).
  • Pozn. MH (asi nejen MH, myslím, že to uznal i starosta) Chybou pochopitelně bylo, že to nebylo „posvěceno“ nějakým usnesením.
  • Zde by bylo možné hájit se, že tehdy to nikdo ze zastupitelstva nepožadoval.
  • Jenže – a tady lze (i v souladu s reakcí, která mi přišla) konstatovat to, že zápisy nebyly v tomto bodě (informování starosty o průběhu investičních akcí) sepisovány v takové podrobnosti, aby bylo možno potvrdit, že zastupitelstvo bylo tehdy se vším seznámeno. A že to ukončení smlouvy mělo být sjednáno písemně, samozřejmě není třeba opakovat donekonečna – prostě mělo být a nebylo – a to je prostě neoddiskutovatelná chyba.
  • Prohlášení starosty s DOKASem (kterým bylo ústní ukončení smlouvy o výstavbě komunikace s DOKASem dodatečně potvrzeno písemně – pozn. MH), neprošlo zastupitelstvem
   • Starosta namítá, že se tím uvedlo na pravou míru, jak vše probíhalo, mělo to nahradit to neexistující usnesení (navíc to pochází z předchozího volebního období – je samozřejmě možno namítat, že tento problém mělo řešit už tehdejší zastupitelstvo).
   • Jenže pokud to prohlášení samozřejmě vzniklo až na základě zjištění kontrolního výboru nynějšího zastupitelstva (což vzniklo), mělo být samozřejmě rovněž posvěceno zastupitelstvem, byť už tím nynějším. 
   • Pozn. MH: Otázkou je, co teď s tím. Faktem totiž je, že nadále se obě smluvní strany chovaly, jako by smlouva byla ukončena platně – tj. DOKAS dále nic nestavěl a město mu nic neplatilo. Z tohoto důvodu si myslím, že možnost vymáhat z DOKASu nějaké penále za neplnění smlouvy čistě hypotetické – a myslím, že i v rozporu s dobrými mravy. (Dodatečná poznámka MH – 2018-09-14: A jistě by si nějaké škody vzniklé v důsledku nesprávného ukončení smlouvy mohl vyčíslit i DOKAS, takže by nakonec nula od nuly pošla, přičemž obě strany by vyházely horentní sumy za právní zastoupení. Pokud by nakonec veškeré právní náklady nešly k tíži města.) Ale mohu se mýlit, možná by nebyla od věci konzultace s nějakým nezávislým právníkem (i když to samozřejmě zase bude něco stát).
  • K fakturám DOKASu chyběly zakázkové listy
   • Starosta namítá, že všechny faktury byly v souladu s podepsanou smlouvou
   • Což ovšem – a to auditoři konstatují – kvůli těm chybějícím zakázkovým listům nelze potvrdit ani vyvrátit. Že to je chyba, samozřejmě nelze popírat.
  • Neexistuje stavební deník
   • Starosta: měla to být záležitost DOKASu, ten ho asi skartoval (Pozn. MH: samozřejmě je otázkou, zda ten stavební deník byl k dispozici v době kolaudace – to už ale asi nezjistíme)
   • Zde jsem se asi upsal a souhlasím s námitkou, která mi přišla, totiž že kolaudace neproběhla. Ona totiž ani nemohla proběhnout, neb práce ze strany DOKASu byly přerušeny na základě (byť právně nesprávného) ukončení smlouvy před dokončením díla.
   • Pozn. MH: v tom případě samozřejmě je (vedle toho, že smlouva nebyla ukončena písemně a toto ukončení „posvěceno“ usnesením zastupitelstva) chybou, že stavební deník nebyl předán městu (a že jeho předání město nepožadovalo), aby v jeho vedení případně pokračovala firma, která by pak pokračovala v pracích, jež DOKAS započal. To pochopitelně nepopírám.
  • Nebylo výběrové řízení na první etapu výstavby vodohospodářské infrastruktury
   • Starosta oponuje, že bylo, a dokládá to citací ze zasedání rady města z 8. června 2009. (Dokumentace žel opravdu nebyla dohledána, radnice se tehdy dvakrát stěhovala z důvodu generální rekonstrukce radniční budovy, je možné, že se to někam zašantročilo v důsledku tohoto stěhování.)
   • Přišla mi námitka, že ani stěhování by nemělo být důvodem, aby se ztratil zápis z výběrového řízení. Přinejmenším ten zápis měl existovat v elektronické podobě (i když i pak by jeho „hmotná“ neexistence byla chybou, ne že ne). 
   • Pozn. MH – to samozřejmě nepopírám a ani jsem nepopíral, jen jsem to asi dostatečně nezmínil.
  • Nebyly doloženy účetní doklady za vodovodní a kanalizační přípojky a geodetické zaměření; v nabídce nejsou ceny za přípojky a geodetické zaměření
   • Bylo to ve dvou položkách (účtovalo se to zvlášť – VHS fakturovala přípojky 02.11.2010 a to zaměření také zvlášť (Pozn. MH: asi zhruba v tutéž dobu)
   • Námitka, která mi přišla, sděluje něco v tom smyslu, že formulace v dokladech byly vágní, není bezpečně jasné, že se jedná o předmětné přípojky.
   • Pozn. MH: Ty doklady jsem neviděl, ale možné to je. A že to je chyba, to samozřejmě nepopírám.

Nakolik jde o chyby vážné, ať si udělá každý závěry sám. A nejen z tohoto článku. Jak jsem již napsal, celá zpráva z forenzního auditu je dohledatelná na oficiálním webu města. A protože adresa výsledků forenzního auditu byla do zprávy ze zasedání zastupitelstva vsunuta dodatečně (a tudíž někomu mohla uniknout), uvádím zde tento odkaz znova: http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=6226.

Aktualizace 2018-09-03: zpráva již na městském webu není, je však zde: Zpráva_Nový Knín_po připomínkách_final. Od 3. do 14. září 2018 zde byla zpráva z webu Zlatohorců, nyní jsem ji nahradil tou definitivní pocházející z městského webu (poté, co jsem ji konečně našel ve svém počítači, kam jsem si ji tehdy zavčasu stáhl) podle rozdílné velikosti souborů totiž usuzuji, že na zlatohoreckém webu může být zpráva ještě před zapracováním připomínek. Konec aktualizace – dále pokračuje původní text

Jen dodávám, že na chaosu se podílela i dost hektická situace ve financích – souběh několika nepříznivých okolností (výpadek daňových příjmů, opoždění dotací na úpravách zdravotního střediska, vícepráce na splaškové kanalizaci aj.) způsobil, že město bylo nuceno v listopadu 2013 požádat o návratnou finanční výpomoc ve výši 3 500 000 Kč sousední Nové Dvory, přičemž návratnost byla do konce června 2014. Úrok byl naštěstí minimální – Nové Dvory tehdy požadovaly jen takový úrok, jaký by dostaly od banky, kdyby peníze nechaly ležet tam – a ty úroky z vkladů už tehdy naštěstí nebyly nijak horentní. (Projednávalo se to 21. listopadu 2013 – /2013/11/21/zasedani-zastupitelstva-mesta-novy-knin-21-listopadu-2013/)

 • Pro ilustraci: o tom, že „přípojky zahýbaly rozpočtem“ se jednalo na zastupitelstvu už 21. února 2012 – aspoň nějakou informaci tehdy zastupitelé dostali, byť nyní těžko soudit, zda dostatečně podrobnou.
 • Tehdejší zastupitelstvo se může vymlouvat i na některé dodatečné požadavky a námitky SFŽP, které si údajně dodatečně vyžádalo některé dosud nepožadované podklady – samozřejmě ani kvůli tomu závada nepřestává být závadou.
 • O tom, jak se zdržovaly platby v roce 2011, vypovídá i jednání zastupitelstva z 24. listopadu 2011, kde bylo konstatováno, že firma PROMONT, která na základě výsledků výběrového řízení tu kanalizaci budovala, dosud nedostala ani korunu (a to pochopitelně nevede k nadšenému zvyšování pracovního úsilí) – a to i přes to, že stavět se začalo už v květnu téhož roku.

Že tehdy tato hektická situace „spolkla“ i peníze určené na povrch Ledrenské ulice, je pochopitelné. V červnu 2014 pak město mohlo onu výpomoc poskytnutou Novými Dvory splatit, nicméně rozpočet se z toho všeho ještě nějakou dobu vzpamatovával. Do toho přišly volby v roce 2014 – a na povrch Ledrenské ulice se „jaksi“ pozapomnělo, žel až do doby, kdy se místní obyvatelé – a to po právu – hlasitě ozvali.

Tragikomické na celé záležitosti je to, že dokončení povrchu Ledrenské ulice se vleče celé další volební období, přestože rozpočet je aspoň jakž takž stabilizován a peníze na celou akci (kterou si obyvatelé dotyčné ulice v cenách pozemků dávno zaplatili) by se v něm našly.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Polemiky, Zastupitelstvo se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.