Radniční grilovací párty 12 září 2018

Na den 12. září na 19.00 hod. bylo k šišatému stolu do podkroví radnice svoláno mimořádné zasedání městského zastupitelstva. Jelikož dotyčné zasedání svolali Zlatohorci, tj. jednak ti, kdo byli za uvedenou stranu zvoleni, jednak Pavel Hnízdil, který k nim přestoupil (i bez něj by šlo o více než třetinu zastupitelstva, tj. i bez něj by ono zasedání svolat mohli), dalo se očekávat, že půjde o „grilovací párty“, při níž bude náležitě grilován stávající starosta města Tomáš Havlíček. K čemuž v zásadě došlo. Nicméně grilovaná osoba se záležitost rozhodla vzít s nadhledem (možná až zbytečně okatým), řekněme zhruba ve stylu údajného Jánošíkova výroku „keď ste si ma uvarili, tak si ma aj zjedzte“ (či tak nějak), prostě pojal to tak trochu jako show. A to i přes to, že usnesení k bodu číslo 4 nevyznělo příliš v jeho prospěch, zatímco u bodů 5. a 6. se podařilo dospět ke vcelku snesitelnému kompromisnímu usnesení. Proti původnímu programu jaksi vypadla diskuse, avšak myslím si, že vzhledem k době trvání zasedání toho litoval asi málokdo.

 1. Zahájení
  • Starosta zahájil zasedání zhruba v 19.04 hodin.
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli zvoleni Martin Provazník a Michal Rambousek (pro / proti / zdrželi se hlasování) 10 / 0 / 2.
 3. Schválení programu
  • Program v navrženém znění byl schválen 9 / 0 / 3 (nebo snad 9 / 3 / 0? Praktický důsledek je ovšem tentýž: mohlo se začít jednat).
 4. (Doplněný bod – 2018-09-05 odpoledne): Projednání plnění usnesení č. 6–22/2017-ZM
  • Šlo o projednání plnění usnesení, jímž byl starosta pověřen, aby podepsal smlouvu o zpracování podání žádosti o dotaci na půdní vestavbu školy.
  • Omlouvám se, že následující řádky nebudou věrným přepisem
  • Podstatou sporu bylo to, zda obsah smlouvy s firmou Witero odpovídal tomu, na čem se tehdy usneslo zastupitelstvo. Kritici mají za to, že podle formulace usnesení měl starosta podepsat smlouvu, jejíž působnost by končila okamžikem získání dotace (a že toto omezení platnosti doporučil Milan Brejcha – který ovšem tentokrát nebyl přítomen), zatímco starosta (+ někteří další) byl toho mínění, že do smlouvy s názvem, který byl zastupitelstvem schválen, se vejdou i činnosti spojené se zajišťováním následného výběrového řízení a činností s ním spojených (což se v té smlouvě objevilo). Výtky se týkaly i samotného výběrového řízení – výběrová komise byla sestavena narychlo, údajně bez posvěcení rady (pozn. MH: nemohl jsem být u toho), přičemž Martin Provazník byl do ní údajně povolán narychlo telefonem.
  • Do uvedeného výběrového řízení (které podle smlouvy zajišťovala již zmíněná firma Witero) se přihlásily dvě firmy, z nichž jedna byla vyřazena (pokud jsem rozuměl správně, mj. přišla s dumpingovou cenou), druhá tím pádem vyhrála, byť rozpočtovou cenu o několik miliónů překročila. Vyřazená firma se odvolala, takže výběrové řízení ještě de iure není u konce.
  • Do jednání se dostala i výtka, že u jakési smlouvy stran vodovodu se dodatečně změnila částka a že tudíž je chybou, že to neprošlo zastupitelstvem. Na to starosta konstatoval, že když se vezmou v úvahu méněpráce (cca 97 000 Kč, za případnou nepřesnost se omlouvám) a vícepráce (snad 43 000 nebo 44 000 Kč), město zde tedy ušetřilo (pozn. MH: neboli tahat to honem do zastupitelstva by asi byla zbytečná byrokracie, podle mě by ovšem bylo vhodné, kdyby zastupitelstvo tuto de facto dobrou zprávu při nejbližší vhodné době aspoň vzalo na vědomí).
  • Vraťme se však k projednávanému bodu: většina zastupitelstva přijala usnesení, že:
   • smlouva byla schválena bez schválení zastupitelstvem, a to tuším 9/0/3 (nebo 8/0/4?) – v oficiálním zápisu, až bude hotov, by mělo být uvedeno jmenovité hlasování. (Pozn. MH: Je otázkou, zda by toto usnesení nebylo nějak napadnutelné – název smlouvy totiž původnímu usnesení 6-22/2017-ZM odpovídal, obsah smlouvy v očividném rozporu s názvem zjevně také nebyl, přesnější specifikace toho obsahu v tom původním usnesení nebyla; doufejme jen, že toto usnesení tu vestavbu nezhatí. Možná to bývalo chtělo to usnesení navzdory onomu sporu formulovat přece jen nějak diplomatičtěji.)
 5. (Doplněný bod – 2018-09-05 odpoledne): Projednání plnění usnesení č. 16–31/2018-ZM
  • Zde se jednalo o plnění usnesení, které dne 14. června 2018 pověřilo starostu města zpracováním analýzy závěrů forenzního auditu a postupu řešení. Starosta jakýsi materiál (obsahující jeho postoje k jednotlivým bodům auditu) poslal na radu. Tento materiál jsem v červenci dostal k dispozici a zveřejňuji jej zde: Rozbor závěrů forenzního auditu (Pozn.MH:  přiznám se, že i já bych očekával trochu jiný elaborát – něco ve stylu: je potřeba přijmout tu či onu směrnici a pak podle ní „jet“).
  • Později starosta pochopil, co se po něm chce a v Mezisíti našel několik směrnic, buď vzorových nebo převzatých u jiných měst a obcí, a ty poslal jako podklady (jsou níže v podkladech). Ač i na to se snesla kritika, že to se dá postahovat z Mezisítě za pět minut (já bych trochu přidal: ono je to potřeba před stažením nejdříve najít, aby jaksi bylo co stáhnout – takže bych to tipoval spíše na hodinu, k tomu bych přidal nějaké základní utřídění těch postahovaných směrnic). Zde nutno dát kritikům za pravdu, že toto samozřejmě není hotové řešení, protože to bude potřeba „přiohnout“ na knínské poměry, doplnit jména oprávněných osob, změnit některé reálie (často nahradit výraz „obecní úřad“ výrazem „městský úřad“ – a nejen to) ale aspoň nějaký základ to je.
  • Diskuse byla občas ne zcela diplomatická. Mimo jiné zaznělo něco v tom smyslu, že auditoři prý zatím v žádné jiné obci či městě takový nepořádek neviděli, proti čemuž starosta argumentoval, že pak toho viděli asi dost málo, protože například takové Prameny (Sangerberg) v důsledku nezdařené investice prošustrovaly obecní majetek a jsou nadále zadlužené. (Pozn. MH: Navíc si myslím, že vyjádření typu „něco tak hrozného jsme ještě nikde neviděli“ nejsou úplně v souladu – řekněme – s profesní ctí auditorů, či jak to nazvat.) A ještě jedna pozn. MH: Dalším městem, které se dostalo do finanční krize (ale o něm starosta nemluvil), byla např. Rokytnice nad Jizerou – velkorysé investice jaksi ne zcela vyšly.
  • Na přetřes přišla i další formulace stran závěru auditu. Někteří tvrdí (či na svých webech píšou), že starosta podle závěrů auditu porušil zákon. Starostův protiargument zněl v tom smyslu, že formulace byla výrazně jemnější: „mohlo dojít k porušení zákona“
  • Pozn. MH: a v tom měl starosta určitě pravdu – auditor nemá v pravomoci určovat, zda byl porušen zákon – od toho je soud.
   • A dodejme, že někdy je vhodné zkoumat nejen to, zda byla porušena litera zákona, ale i to, zda čin byl v rozporu s duchem zákona, například zda v důsledku porušení zákona došlo k nějaké škodě, zda se pachatel díky tomu nějak neobohatil atd. A toto soudy někdy opravdu dělají – jako ilustraci si vezměme případ města Horního Benešova v okrese Bruntál, jehož starosta (spolu s jedním z radních) porušil zákon tím, že nechal vypsat výběrové řízení na rekonstrukci tělocvičny, načež bylo dodatečně změněno zadání (ukázalo se to být žádoucí) na velkorysejší přestavbu na víceúčelovou halu. Kvůli tomu by mělo být správně vypsáno nové výběrové řízení, avšak starosta tak neučinil a svěřil práce firmě, která vyhrála řízení na tu původní menší zakázku. Kdyby bylo řádně vypsáno nové výběrové řízení, stavba by se tím prodloužila a prodražila. Soud tuto argumentaci uznal a ač konstatoval, že ne vše bylo pintlich podle zákona, oba obžalovaní (starosta i radní) byli očištěni. Podrobnosti jsou například zde: https://www.novinky.cz/krimi/427570-postupoval-ve-prospech-mesta-soud-starostu-horniho-benesova-zprostil-viny.html a zde: https://www.novinky.cz/krimi/475037-soud-ocistil-radni-horniho-benesova.html – možná by bylo dobré dívat se na věci i z tohoto hlediska.
  • Nicméně nakonec bylo přijato vcelku rozumné kompromisní usnesení, podle něhož zastupitelstvo města Nový Knín konstatuje, že analýza vyplývající z usnesení č. 16-31/2018/ZM byla předložena pouze částečně. A pověřuje starostu města k získání právního stanoviska k jednotlivým bodům závěrů forenzního auditu, přičemž právní zástupce města navrhne řešení jednotlivých bodů.
  • Toto bylo schváleno téměř jednomyslně: 11 / 0 / 1
 6. (Doplněný bod – 2018-09-05 odpoledne): Projednání podmínek a smluvních zajištění pronájmu nebytových prostor ve  zdravotním středisku
  • Šlo o dvě záležitosti ve smlouvě, kterou uzavřel starosta s firmou Pediatrie, s.r.o. o pronájmu ordinace ve zdravotním středisku. Konkrétně
   • kritikům připadal příliš vágní výraz „zdravotní služby“, žádali aby bylo jako účel pronájmu řádně specifikováno provozování pediatrie
   • chyběla výpovědní lhůta
   • Smlouva byla podepsána narychlo (i proto, že představitelka firmy to potřebovala z jakýchsi administrativních důvodů), takže neproběhla aspoň radou.
  • Po diskusi, která občas nebyla prosta vášní na obou stranách bylo přijato usnesení, jímž byl starosta pověřen uzavřením nové smlouvy, kde by uvedené dva body – provozování pediatrie a roční výpovědní lhůta. Toto usnesená bylo schváleno tuším 9 / 3 /0.
 7. (Doplněný bod – 2018-09-05 odpoledne): Diskuse – nakonec z programu vypadla
 8. Závěr – zasedání bylo ukončeno asi ve 21.27 hodin

A ještě malý pohled před budovu radnice:

Protože v době kolem svolání mimořádného zasedání v byl poměrně čerstvý článek pana Václava Krotila stran jeho „vyloučení ze zásahové jednotky“ a nedalo se vyloučit, že se tato causa dostane na program jednání, byli na zasedání jako diváci poměrně hojně zastoupeni místní hasiči. Na výše uvedený případ ovšem jaksi nedošlo (návrh by musel podat některý ze zastupitelů), a tak se o něm hovořilo aspoň v kuloárech. Tedy přesněji před radnicí po skončení zasedání. Protože jsem se tam zdržel pouze krátce (abych stíhal napsat tuto zprávu), zmíním se jen stručně: podle toho, co jsem zaslechl, pan Krotil členem novoknínské zásahové jednotky snad nikdy nebyl, tudíž z ni nemohl být vyloučen (jeho článek v čísle 8/2018 Novoknínského zpravodaje se tedy zdá být ne zcela přesný). Pan Kroti byl (v blíže nespecifikované minulosti) pouze vyřazen ze seznamu pro rozesílání SMS o výjezdech. Pokud jde případné další podrobnosti, dočkejme času jako husa klasu, abych zbytečně nešířil nepodložené spekulace – a třeba se dočkáme. Děkuji za pochopení.

Zde ponechávám odkazy na původní podklady (které bude záhodno přizpůsobit knínským poměrům):

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k zadávání veřejných zakázek

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – jde o vzoiový předpis, kde bude nutno doplnit některé konkrétní údaje

Směrnice k řídící kontrole

Organizační_řád_obce

PODPISOVÝ ŘÁD OBCE – je převzat z obce Hradec-Nová Ves v okrese Jeseník

Seznam nájemců nebytových prostor zveřejňuji bez jmen z důvodu ochrany osobních údajů:
NajmyNebytovychProstorNK-diskretni – jde o všechny nebytové prostory vlastněné městem, nejen  o ty ve zdravotním středisku.

Aktualizace 2018-09-13 večer

Pro lepší informovanost přidávám do příloh jednak oficiální zápis z dubnového jednání zastupitelstva, kde se schvalovala smlouva s firmou Witero, jednak smlouvu samotnou. Nechť si každý sám udělá názor, nakolik byl obsah smlouvy v souladu s tím, co zastupitelstvo schválilo.

Samotný návrh smlouvy je zde: Smlouva_WITERO

Zde – JednaniOSmlouveSFirmouWITERO – je tedy příslušná část oficiálního zápis z řádného zasedání zastupitelstva 20. dubna 2017 (celý zápis lze nalézt na městském webu http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=5502)aby bylo možno posoudit, zda jsem něco podstatného nevynechal. Ověřovatelé, pokud si dobře vzpomínám, k takto formulovanému zápisu tehdy žádné výhrady neměli. Ze zápisu přitom nevyplývá, že by si někdo výslovně přál, aby se smlouva vztahovala jen na samotné získání dotace a nikoliv už na následná výběrová řízení atd. – pouze tam lze nalézt snahu docílit toho, aby náklady, které městu vyplynou z uvedené smlouvy, byly součástí uznatelných nákladů celého projektu. Což je ovšem něco poněkud jiného. Zda se této uznatelnosti (jež by jistě městu nějakou tu korunu ušetřila) podařilo dosáhnout, mi není známo. (Pozn. MH: neboli mně se zdá, že usnesení zastupitelstva – totiž že starosta uzavřením právě této smlouvy v této podobě pochybil – se nemuselo zakládat na úplně nejpřesnějších faktech – nicméně nechť toto každý posoudí sám.)

Příspěvek byl publikován v rubrice Hasiči, Komunální politika, Zastupitelstvo se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.