Zastupitelstvo pro volební období 2018-2022 ustaveno

Nové zastupitelstvo se schází ke svému ustavujícímu zasedání

V úterý dne 30. října 2018 se ve školní jídelně v Novém Kníně konalo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Nový Knín. Pro ty, kdo dění na novoknínské politické scéně sledují, nepřineslo žádná výraznější překvapení a jeho výsledky odpovídají jak výsledkům voleb, tak i průběhu volební kampaně, která tomuto „svátku demokracie“ předcházela. Proti původnímu programu byla vypuštěna volba předsedů komisí s tím, že by je měla na svém nejbližším zasedání navrhnout rada a následně postoupit dalšímu jednání zastupitelstva.

Se smíšenými pocity lze hodnotit to, že na opozici, jíž jsou zcela regulérně Zlatohorci, nezbylo ani místo předsedy kontrolního či finančního výboru. Na jedné straně lze pochopit, že po zkušenostech z minulého volebního období a po volební kampani, která současnému složení zastupitelstva předcházela, se nově vzniklé koalici nechtělo odsouhlasit navrženou paní Petru Moravcovou, která se řadě lidí jevila jako dost konfliktní typ, na straně druhé v civilizovanějších poměrech bývá zvykem předsednictví těchto výborů (kontrolního a finančního) případně aspoň jednoho z nich přenecháváno opozici. Opakuji, trochu to chápu, možná by bylo dobré se k této záležitosti vrátit poté, co se kal, zvířený nedávnou volební kampaní, aspoň trochu usadí. Uvidíme.
 • Jak si tedy třináct zastupitelů a dvě zastupitelky rozdělilo funkce:
  • Starostou se stal opět Tomáš Havlíček
  • Pro mě trochu překvapivě nedošlo ke změně ani na postu místostarosty (očekával jsem, že připadne zástupci Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska). Neboli místostarostenské křesílko obhájil Petr Chmelík.
  • O zbylá tři místa v radě města se měli rozdělit zástupci Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska. Jeden z nominantů – Tomáš Kadlec – však nebyl ze služebních důvodů přítomen, a protože dosud nesložil zákonem daný slib, zatím být zvolen nemohl a jeho místo zůstává do příštího zasedání neobsazené. Zatím tedy jsou zvoleni  
   • Augustin Kůr a 
   • Josef Lukeš.
   • Tomáše Kadlece stávající koalice pravděpodobně prosadí, jakmile to bude „technicky“ možné. Tj. až se dostaví a řádně složí slib člena zastupitelstva.
  • Funkce ve výborech a komisích byly rozděleny takto:
   • Předsedou kontrolního výboru se stal Augustin Kůr
   • Předsedkyní finančního výboru se stala Jaroslava Michálková
  • Další členové uvedených výborů a komisí budou určení dodatečně

A jak zasedání probíhalo? Takto:

 1. Zahájení.
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.02 hodin
 2. Složení slibu členů zastupitelstva města.
  • Zastupitelé a zastupitelky složili předepsaný slib v abecedním pořadí. Oproti výsledkům voleb došlo ke změně u Zlatohorců, kdy zvolený pan Petr Skýpala přenechal své místo náhradníkovi, takže do zastupitelstva se opět probojoval Pavel Hnízdil, byť za jinou stranu než před čtyřmi roky. A jak již bylo uvedeno, složení zastupitelského slibu čeká na pana Tomáše Kadlece.
 3. Schválení programu.
  • Program zasedání:
  • Radek Hrubý navrhl prohodit pořadí volby předsedů finančního a kontrolního výboru, tj. nejprve volit předsedu výboru kontrolního, pak finančního.
  • Tato změna programu byla schválena (pro / proti / zdrželi se) 14 / 0 / 0 – tj. jednomysleně
  • Starosta navrhl odložit volbu předsedů komisí – podle jeho návrhu by toto měla nejprve projednat rada a pak předložit zastupitelstvu. Vypuštění bodu 7 – volby předsedů komisí – bylo schváelno 13 / 0/ 1
 4. Volba ověřovatelů zápisu.
  • Ověřovateli zápisu byli určeni
   • Josef Mácha
   • Jaroslava Michálková
   • Radek Hrubý navrhl, aby se pro příště vždy vybíralo po jednom ověřovateli z koalice a z opozice (používal možná trochu úsměvnou dvojici výrazů pozice a opozice, ale myslím, že si v tomto rozumíme) – nicméně protentokrát to lze takto nechat.
   • Tj. původně navržení ověřovatelé byli schválení 14 / 0 / 2
 5. Volba starosty, místostarosty a rady města.
  • Určení počtu místostarostů
   • Byl navržen počet jednoho místostarosty – schváleno 14 / 0 / 0
  • Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
   • Jako dlouhodobě uvolněný byl určen pouze starosta, zbytek byl určen jako neuvolněný. 14 / 0/ 0
  • Určení způsobu volby starosty, místostarosty a radních

   • Bylo navrženo volit starostu, místostarostu a radní aklamací
   • Radek Hrubý podal protinávrh volit tajnou volbou
   • Protinávrh Radka hrubého 5 / 9 / 0 – neschválen
   • Návrh dosluhujícího starosty 9 / 5 / 0 schválem
  • Volba starosty
   • Jaroslava Michálková navrhla Tomáše Havlíčka
   • Pavel Hnízdil (nebo Martin Provazník????) navrhl Radka Hrubého
   • Hlasování pro Radka Hrubého 4 / 8 /2
   • Hlasování pro Tomáše Havlíčka 8 / 5 / 1
   • Starostou byl opět zvolen Tomáš Havlíček
  • Volba místostarosty
   • Josef Kolka navrhl Petra Chmelíka
   • Radek Hrubý navrhl Petru Moravcovou
   • Pavel Hnízdil navrhl Augustina Kůra – ten však kandidaturu nepřijal, proto se hlasovalo jen o předchozích dvou.
   • Hlasování pro Petru Morvcovou: 4 / 9 / 1
   • Hlasování pro Petra Chmelíka: 8 / 5 / 1
   • Místostarostou byl zvolen Petr Chmelík
  • Volba rady města
   • Tomáš Havlíček navrhuje Augustina Kůra
   • Radek Hrubý navrhuje Martina Provazníka
   • Martin Provazník 4 / 8 / 2 nezvolen
   • Augustin Kůr 9 / 2 / 3 zvolen
   • Tomáš Havlíček navrhuje Josefa Lukeše
   • Radek Hrubý navrhuje Pavla Hnízdila
   • Hlasování pro Pavla Hnízdila: 4 / 8 / 2
   • Hlasování pro Josefa Lukeše 8 / 3 / 3 – ten byl zvolen
   • Třetí radní: Josef Lukeš navrhuje volbu odložit na příště
   • Radek Hrubý navrhuje Václava Krotila
   • Hlasování pro Václava Krotila 4 / 8 / 2 – nezvolen
   • Hlasování pro odložení volby: 11 / 1 /  2 (2) – volba odložena
 6. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru.
  • Tomáš Havlíček navrhuje Augustina Kůra
  • Radek Hrubý oponuje tím, že Augustin Kůr už je členem rady, že by to mohlo být neslučitelné.
  • A krom toho bylo vždy zvykem předsednictví kontrolního a finanšního výboru nechávat opozici (Pozn. MH: pravda, v minulém volebním období měli Zlatohorci kontrolní výbor a dvě místa v radě, finanční výbor „držela“ Tradice a prosperita, ale v řadě měst opravdu bývá zvykem dát oba výbory opozici.)
  • Radek Hrubý navrhuje Petru Moravcovou
  • Tomáš Havlíček čte v předpisech, kdo nemůže být předsedou kontrolního výboru; s funkcí člena rady to neslučitelné není.
  • Nicméně – namítá Radek Hrubý – není úplně Ok, když koalice kontroluje sebe samotnou.
  • Hlasování pro Petru Moravcovou 4 / 7 / 3
  • Hlasování pro Augustina Kůra: 8 / 3 / 3
  • Finanční výbor: Tomáš Havlíček navrhuje Jaroslavu Michálkovou
  • Václav Krotil navrhuje Radka Hrubého
  • Hlasování pro Radka Hrubého 4 / 9 / 1
  • Hlasování pro Jaroslavu Michálkovou 8 / 5 / 1
 7. Volba předsedů komisí.
  • Byla odložena na příště
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
  • Tomáš Havlíček představil úzus, jakým se odměňování řídilo v předchozích obdobích, kdy se odměny skládaly ze dvou částí: jedna byla za funkci, druhá byla příplatkem podle počtu obyvatel Tehdy bylo zvykem z prvního sloupce dávat 100 %, z druhého 50 %. Navíc se později ty částky zvedly a nakonec bylo to rozdělení zrušeno a vznikl jen jakýsi celkový strop. V důsledku historického vývoje vznikla tabulka, kdy různí lidé měli různé procentní sazby tohoto stropu:
  • Funkce Schválená odměna Strop %
   místostarosta 16643 27613 60,27 %
   člen rady 1541 6136 25,11 %
   člen zastupitelstva 499 1534 32,53 %
   předseda komise (výboru?) 721 3068 23,50 %
   člen komise 588 2557 23,00 %
  • Josef Lukeš navrhl tuto procentní sazbu sjednotit na 30 %
  • Petra Moravcová je rovněž pro sjednocení procentní sazby
  • Václav Krotil navrhuje sjednotit na 23 % sazby
  • Hlasování pro 23 % stropu: 5 / 6 / 3
  • Hlasování pro 30 % stropu: 13 / 0 / 1
  • Neboli po schválení by ty odměny měly vypadat zhruba takto:
  • Funkce Schválená odměna Strop %
   místostarosta 8283,9 27613 30,00 %
   člen rady 1840,8 6136 30,00 %
   člen zastupitelstva 460,2 1534 30,00 %
   předseda komise (výboru?) 920,4 3068 30,00 %
   člen komise 767,1 2557 30,00 %
  • Dodejme, že od začátku roku 2019 se ty stropy mají zvyšovat o 7 %.
 9. Diskuse.
  • Omlouvám se, že ne vše se podařilo zachytit, ale aspoň stručně:
   • Zaznělo znovu to, že není zcela Ok, pokud si koalice ponechává i kontrolní funkce
   • Pan Kůr říká, že jsou vlastně jakousi „opozicí v koalici“, což pochopitelně na jedné straně zní poněkud nelogicky (buď jsem koalice nebo opozice), na druhou stranu lze pochopit, že do jisté míry toto i pochopit. Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska samozřejmě chce v této koalici projít „se štítem“, a tak nějaká kontrola toho, co se děje, je i v jeho zájmu.
   • Zazněl dotaz, zda město má nějaký investiční plán. To bylo zodpovězeno dost vyhýbavě tím, že nejdříve bylo nutno udělat kanalizaci a vodovod (a některé další věci) (Pozn. MH: on ten plán fakticky byl jasný, bylo nutno seznat zdroje na kanalizaci a vodovod – a předtím ještě na dostavbu školy.) Pozn. MH: to má souvislost i se strategickým plánem, na němž se v minulém volebním období začalo pracovat
   • Z publika zazněl i poměrně ostře formulovaný dotaz, co zástupci Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska na nedávném forenzním auditu za nejvíc alarmující.
   • Do toho se vložil starosta, že závěry auditu byly na základě usnesení z minulého volebního období předány právnímu zástupci města, aby byly vypracovány předpisy, jejichž absence byla jednou z příčin většiny pochybení, na která audit přišel.
   • Pan N. se ptal na vodu, že ve studnách jí je málo a bylo celé čtyři roky. TH: už je možno připojit se na vodovod.
   • Chtělo by to zveřejňovat zápisy komisí a výborů na webu, podklady pro zastupitelstvo rovněž hned, jak vzniknou. (Pak jsem byl upozorněn, že možná s malinkým zpožděním, totiž hned jak je rada postoupí zastupitelstvu – protož ne každý podklad, který přijde do rady, musí být postoupen zastupitelstvu.)
   • Bylo by žádoucí, aby se zápisy z rady včas dostávaly k zastupitelstvu, v minulých obdobích tomu ne vždy bylo tak.
   • A možná zaznělo ještě něco, občas ta diskuse byla trochu živelná, člověk si to nestíhal zapisovat. Takže se omlouvám.
   • Pozn. MH: Zájemce o úplný průběh lze požádat o trpělivost, oficiální zápis a zvukový záznam by se měly objevit na městském webu – pokud si dobře pamatuji, mluvilo se v tomto směru něco o deseti dnech. A tam si lze zkontrolovat i to, nakolik věrně jsem průběh zasedání vylíčil zde já.
 10. Závěr.
  • Ustavující zasedání zastupitelstva bylo ukončeno cca ve 20.55 hodin.

Aktualizace 2018-10-31 dopoledne

Na webu snknk.cz je k mání text koaliční smlouvy. Pro případ, že by se snad z webu ztratila (jako se z oficiálního webu města ztratila závěrečná zpráva forenzního auditu, byť to v tomto případě nepředpokládám, důvodu ani záminek k tomu nevida), zde je její kopie: Koalicni_Smlouva_v22. Z jejího textu vyplývá, že při ustavujícím jednání už zástupci a zástupkyně koalujících stran museli – i v případě nominací na předsedy kontrolního a finančního výboru – jednat tak, jak jednali, protože hlasování o těchto postech bylo ve smlouvě zakotveno. Pokud by někdy v budoucnu mělo dojít k předání těchto „kontrolních“ postů opozici, tj. Zlatohorcům, znamenalo by to nutnost tuto smlouvu změnit. Na druhé straně ve smlouvě již není stanoveno další obsazení výborů a komisí, takže pořád ještě není vyloučeno, že aspoň tam by měla být další místa k dispozici i beze změny uvedené koaliční smlouvy.

Opakuji: chápu, že po konfrontačním působení z minulého volebního období (i volební kampaně) je zde značná nechuť Zlatohorcům cokoliv „věnovat“, na straně druhé by bylo žádoucí hledat možnosti, jak tuto konfrontační atmosféru tlumit a hledat cesty když ne k tomu, že si všichni padneme do náručí s radostným výkřikem „Padouch nebo hrdina – všichni jedna rodina!“, pak aspoň k tomu, že budeme ochotni brát vážně věcné připomínky protistrany (jistě ne nutně s nimi za každou cenu do puntíku souhlasit), snažit se o to, aby i naše připomínky byly natolik věcné, že je i protistrana bude moci brát vážně (byť také ne nutně s nimi za každou cenu do puntíku souhlasit), a hledat společné cesty tam, kde to je možné (myslím, že z nějakých 70 – 75 % se volební programy překrývají). K tomu je ovšem nutná dobrá vůle všech zúčastněných.

A přidávám odkaz, který se našeho skvělého slavného zastupitelstva a atmosféry ve městě týká jen velmi okrajově (jde o překlad textu z The New York Times, který vznikl jako reakce na nedávný masakr v jedné americké synagoze), ale i tak doporučuji přečíst zejména poslední cca tři odstavce: https://blisty.cz/art/93255-nova-studena-valka.html. Originál v angličtině je zde: https://www.nytimes.com/2018/10/29/opinion/pittsburgh-shooting-isolation-depression.html. Je také na nás, jaký bude náš svět – včetně našeho města.

P. S.: Pro porovnání přidávám odkaz na koaliční smlouvu z Lokte: https://wiki.pirati.cz/_detail/regiony/karlovarsko/final-page-001.jpg?id=regiony%3Akarlovarsko%3Aloket

 

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Reportáže, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Zastupitelstvo pro volební období 2018-2022 ustaveno

 1. Oldřich Kupa napsal:

  Miloši děkuji za zevrubné informace, musím s tebou souhlasit v tom, že přenechat kontrolní výbor opozici by mělo být jakýmsi nepsaným pravidlem, koalice v opozici je pro mě dost nepochopitelný termín – tedy, buď jsem v koalici nebo v opozici – a věřím, že vítězové voleb se zachovají jako gentlemani a svůj krok brzy přehodnotí. Jednak by to byla ukázka politické vyzrálosti a druhak i úcta k nepsaným pravidlům.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.