Zasedání zastupitelstva 08. listopadu 2018 – schváleno nové výběrové řízení na úpravy školy

Tomáš Kadlec skládá slib

Dne 08. listopadu 2018 se u šišatého stolu v podkroví radnice sešlo ke svému řádnému zasedání sejde městské zastupitelstvo. Zasedání bylo provázeno zejména otázkou, jaký bude osud schválení výsledků výběrového řízení na stavební úpravy  základní školy – podklady dostalo zastupitelstvo se značným zpožděním. Nejhlasitěji se proti tomu na svém webu ozvali Zlatohorci, i když více důvodů k „brblání“ by mohli mít zastupitelé za Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska, kteří na rozdíl od Zlatohorců v minulém volebním období v zastupitelstvu nebyli, a tudíž se s projektem touto cestou seznámit nemohli. A pravdou je, že předchozí výběrové řízení bylo nakonec „shozeno ze stolu“ jednomyslně a stejně tak schváleno vyhlášení výběrového řízení nového – na rozdíl od komunikace v Sudovicích by dotace „utéci“ neměla, je potřeba ji „prostavět“ do konce roku 2020.

Zřejmě zcela zbytečně se protáhla diskuse o záměru zřízení městské policie – její podstata totiž v zásadě spočívala v tom, co je to ten záměr – zda sdělení úmyslu zřídit městskou policii nebo předložení podrobného plánu včetně rozpočtu. Nakonec byl tento záměr (v tom „vágnějším“ smyslu toho výrazu) schválen (hlasy koaličních stran) a spolu s ním Zlatohorci pověřeni jednáním s Policií České republiky o možnosti součinnosti této ozbrojené složky s městem při zajišťování bezpečnosti (upřednostnění této formy zajištění bezpečnosti měli ve svém volebním programu).

V podstatě bez diskuse byly schváleny dodatky smlouvy o svozu TKO s DOKASem s tím, že v průběhu roku 2019 by mělo proběhnout výběrové řízení na svoz TKO od roku 2020.

POZOR! TATO ZPRÁVA SE MOŽNÁ BUDE JEŠTĚ UPRAVOVAT – HLAVNĚ STYLISTICKY, ALE PŘÍPADNĚ I O TO, NA CO SI VZPOMENU DODATEČNĚ. ROVNĚŽ UPOZORŇUJI, ŽE SI (PŘES VEŠKEROU SNAHU) NEDĚLÁ NÁROKY NA ÚPLNOST A ROZHODNĚ NENÍ OFICIÁLNÍM ZÁPISEM Z JEDNÁNÍ (ten byste v zákonné desetidenní lhůtě měl objevit na oficiálním městském webu – a najdete tam i to, co mně tentokrát „uteklo“). DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

Celý průběh byl tento:

 • Před samotným zahájením – zhruba v 19.01 hodin – složil slib zastupitele pan Tomáš Kadlec, který na ustavujícím zasedání nebyl ze služebních důvodů přítomen.
 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.02 hodin (předtím se chvíli čekalo na pana Augustina Kůra, který ještě cosi zařizoval ve škole). Zastupitelstvo se sešlo v počtu 12 zastupitelů a 2 zastupitelek (omluven byl pan Járka ze zdravotních důvodů).
 2. Schválení programu
  • Program byl schválen jednomyslně, tj. 14 / 0 / 0 (pro  / proti / zdrželi se hlasování)
 3. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi Václav Krotil a Martin Douša – schváleno 12 / 0 / 0
 4. Volby třetího člena rady města
  • Třetím členem rady města byl zvolen pan Tomáš Kadlec (9 / 1 / 4)
 5. Schválení výběrového řízení na realizaci Stavební úpravy ZŠ Nový Knín
  • Nejprve byl představen stávající stav:
   • loni (2017) byla podána žádost o dotaci,
   • letos (2018) byla schválena
   • proběhlo výběrové řízení (v režii firmy WITERO)
   • Do tohoto výběrového řízení (otevřeného – šlo o NADLIMITNÍ zakázku) se přihlásily dvě firmy, jedna byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínky zkrácení prací,
   • takže vyhrála firmy ALSTAP s.r.o., byť nabídla vyšší cenu (zhruba 18 500 000 Kč včetně DPH)
  • Starosta sdělil, že jsou dvě možnosti
   • buď to schválit tak, jak to je
   • nebo neschválit a výběrové řízení zopakovat
    • Pak je možné, že se dostaneme na nižší cenu, ale třeba i na vyšší, protože pořád ještě je konjunktura, kdy je zakázek dost, takže si firmy mohou přirazit (na rozdíl od doby výstavby kanalizace, kdy se podařilo cenu poměrně výrazně srazit
   • Termíny pro čerpání dotace byly posunuty, takže stavbu nutno dokončit do konce roku 2020
   • Snahou bylo ty nejintenzívnější práce provádět o prázdninách.
  • Pak se k tomu rozproudila diskuse, která byla ovšem trochu nepřehledná (tu a tam si zastupitelé skákali do řeči, tu a tam byl ruch v sále), takže zde je jen shrnutí, které žel nemusí být úplné.
  • Pavel Hnízdil se ptal, čím se provinila druhá firma, že byla vyřazena.
   • Podle starosty nedodržela druhou z podmínek, kterou bylo zkrácení prací (tou první byla co nejnižší cena) – to bylo shledáno tak vážnou závadou, že firma byla vyřazena rovnou, zatímco ALSTAP měl drobněkší nedostatky, které bylo možno řešit žádostí o doplnění podkladů
   • Poté se odvolala, odvolání bylo zamítnuto
  • Poté se zastupitelé a zastupitelky rozdělili zhruba do dvou skupin
  • Zlatohorci vyjádřili názor, že ve výběrovém řízení byly „zákonné“ problémy,
   • například Martin Provazník ukončil činnost v komisi (do níž byl narychlo povolán telefonicky) s tím, že neměl k dispozici podmínky dotace atd.
   • Navíc otvírání obálek proběhlo v režii firmy WITERO, bez účasti zástupců města
   • Pokud zbyl jediný účastník výběrového řízení, podle zákona platného v době žádosti o dotaci toto mělo být automaticky důvodem pro zrušení výběrového řízení
   • Není jasné, jak byla vytvořena příslušná komise
   • Navíc Martin Provazník rezignoval na členství v komisi se zpětnou platností, při hodnocení, jehož se neúčastnil, nemohl být povolán náhradník, neb to, že Martin Provazník k tomuto datu již v komisi nebude, nemohlo být známo.
   • Znovu přišla na přetřes smlouva s firmou WITERO – Zlatohorci (v souladu s usnesením, které protlačili na mimořádném zasedání začátkem září) tvrdí, že podle usnesení měla být omezena na získání dotace a ne už na administraci toho výběrového řízení a že to tak chtěl Milan Brejcha (Pozn. MH: to považuji za sporné, pokud si vzpomínám, Milan Brejcha tehdy projevil přání, aby administrativní náklady plynoucí z té smlouvy byly součástí uznatelných nákladů celého projektu; na posledním zasedání původního zastupitelstva 20. září 2018 ovšem tvrdil něco trochu jiného – že tehdy projevil přání, aby procentní sazba z přijaté dotace firmě náležela jen v případě, že ji město opravdu přijme. Což je asi přání nesplnitelné – odměna firmy by asi neměla záviset na tom, zda příjemce jejích služeb výsledky těch služeb „pustí k vodě“. Jelikož ovšem nejsem neomylný, „rozsoudit“ by nás mohl jen zvukový záznam onoho zasedání, pokud by byl k dispozici; na městský web se tehdy tuším ještě nedával. Pozn. MH 2018-11-09 10.32: vizte též vyjádření Milana Brejchy v komentáři pod článkem.
  • Zástupci Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska se domnívají, že legislativně by tuto záležitost město „ustálo“ – žádost o dotaci byla sice podána loni, ale samotné výběrové řízení proběhlo letos, kdy už platí současná úprava, podle níž zrušení a opakované vyhlášení výběrového řízení není nutné ani v případě, že je nakonec hodnocena jediná firma.
   • Nicméně za nedostatek považují cenu.
   • Navrhují vypsat nové výběrové řízení
   • Za chybu považují to, že při tom minulém to sice město řádně zveřejnilo, jak to nařizuje příslušný zákon, ale za chybu považují, že město aktivně nepoptávalo firmy, které připadají v úvahu.
   • Domnívají se, že toto by mělo být i v případě „otevřeného“ výběrového řízení povinností. (Pozn. MH 2018-11-09 10.30 hod.: danou samozřejmě nikoliv zákonem, nýbrž – řekněme – zájmem města docílit co nejvýhodnějších podmínek.)
  • Starosta
   • vysvětluje ten požadavek na to zkrácení prací. Původní verze počítala se 12 měsíci prací, snahou bylo to zkrátit tak, aby ty nejobtížnější práce se dělaly o prázdninách (Dodatečná pozn. MH:tehdy se asi nepočítalo s tím, že termín nude prodloužen do konce roku 2020).
   • Zajímal se o to, zda lze výběrové řízení zrušit bez sankcí, ano, lze, pokud se to stihne do 29. listopadu 2018. Možnost zrušení výběrového řízení byla v jeho podmínkách, jinak by to zrušit nešlo.
   • O dotaci nepřijdeme, ani když se toto výběrové řízení neschválí.
   • Upozorňuje, že dumpingová cena bývá špatně. Když se stavěla kanalizace,
    • projektová cena byla 140 000 000 Kč,
    • SFŽP to „srazil“ na 126 000 000 Kč
    • a výběrové řízení na 78 000 000 Kč
    • Pak ale ta firma šetřila, na čem mohla – roury sice byly zakotveny ve smlouvě (pozn. MH: potíže byly i s tím, že roury, které byly v původním projektu, se přestaly vyrábět a jejich nahrazení novějším ekvivalentem bylo nutno pracně řešit na SFŽP), takže tam se toho moc ošidit nemohlo, ale to ostatní – přechodové můstky apod. – ano.
   • Souhlasí s tím, že výběrové řízení by se mělo opakovat, už proto, že
    • spoluúčast je poměrně vysoká
    • ta firma ALSTAP tam nakonec zůstala sama
  • V důsledku předchozího jednání vznikla následující dvě usnesení:
   • Zastupitelstvo neschvaluje výsledky výběrového řízení na stavební úpravy ZŠ Nový Knín – zrušení výběrového řízení bylo schváleno 14 / 0 / 0
   • Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení na stavební úpravy ZŠ Nový Knín  a pověřuje radu města administrací tohoto řízení – 14 / 0 / 0
 6. Schválení záměru zřízení městské policie
  • Současná situace:
   • Byl zde záměr využívat služeb Městské policie v Mníšku pod Brdy. Po nynějších volbách se v Mníšku dostávají do čela města strany (dodatečná poznámka 2018-11-09 11.30 – nové mníšecké zastupitelstvo se na svém ustavujícím zasedání sejde 15. listopadu 2018, poté, co soud zamítl stížnost na výsledek voleb), jež nejsou působení mníšeckého městapa mimo území města Mníšku pod Brdy nakloněny. Dosavadní velitel pan Kotouč je ve výpovědní lhůtě a je ochoten toto zajišťovat v Novém Kníně. O služby této městské policie by měla nadále zájem Nová Ves pod Pleší, připojit by se časem chtěly i obce Malá Hraštice, Mokrovraty a Chotilsko.
   • Nebýt této změny, tj. pokud by se pan Kotouč takto neuvolnil, by do toho starosta podle svých vlastních slov nešel, bez zkušeného člověka, jakým pan Kotouč je, by si něco takového nevzal na triko.
   • V podkladech (tedy v jednom podkladu) se objevil hrubý odhad nákladů vzniklý při jednání s panem Kotoučem.
  • Nyní se diskutující rozdělili do dvou skupin:
   • Jedna, skládající se ze Zlatohorců jednak dává přednost větší spolupráci s Policií ČR, jejíž služebnu by tu ráda viděla. Dále nepovažují  to, co bylo označeno za záměr, za dostatečné (když podnikatel žádá o úvěr, předkládá jakožto podnikatelský záměr poměrně rozsáhlé soubory čísel – pozn. MH: jenže když se vyhlašuje např. záměr prodat pozemek, pokud tam chyběla cena, nikomu to nevadilo, počítalo se s tím, že se stanoví při definitivním schválení prodeje) – podle nich by tam měl být podrobnější rozpočet, měli bychom mít přesněji definované, co očekávat od městské policie, do nějakého roku 1993 zde byla služebna státní policie, městapo má menší pravomoci (při zjištění některých problémů beztak musí volat policii státní) a všichni si přece Policii ČR platíme ze svých daní. A když má služebny v Mníšku nebo v Dobříši, proč by ji nemohlo mít v Novém Kníně?
   • Druhá skupina skládající se ze zbývajících dvou stran vznik městapa hájí s tím, že smyslem toho záměru je rozhodnout se vůbec, zda v krocích vedoucích ke vzniku novoknínského městapa pokračovat. Chceme to dělt? Nechceme to dělat? Policie ČR má navíc podstav, takže to, že by častěji zajížděla do Nového Knína, se nezdá být reálným. Kromě toho Dobříš a Mníšek sice služebny Policie ČR mají, ale přesto si zřídily policie městské. Proč, když PČR může vyřešit všechno?
   • Řeč byla o nákladech. Starosta argumentoval tím, že pokud budeme sloužit i Nové Vsi pod Pleší (a časem i té Malé Hraštici, Mokrovratům či Chotilsku), ty náklady (ale i výnosy) si samozřejmě odpovídajícím poměrem rozdělíme.
   • Dodatečně doplněno (2018-11-09 10.55): Pokud jde o výnosy z pokut, starosta volně citoval pana Kotouče zhruba v tomto smyslu:
    • kdybychom chtěli být „psi“, vytáhli bychom z lidí na pokutách třeba 300000 ročně, ale my to děláme takto:
    • poprvé delikventovi domluvíme,
    • podruhé mu dáme třeba stovku pokuty,
    • potřetí dvě stovky
    • a až napočtvrté jdeme na zákonnou sazbu.
    • Starosta považuje takovýto přístup za rozumný (konec dodatečně doplněné pasáže).
  • Celá diskuse – jež většinou sklouzávala k tomu, co je a co není ten záměr – se táhla snad hodinu (neměřil jsem to, ale trvalo to opravdu dlouho, na to, že šlo z 80 % o slovíčkaření, definici jednoho pojmu, to bylo dlouho určitě).
  • Zastupitelstvo uznalo, že poptat se na Policii ČR by také nebylo zcela marné. (Dodatečná poznámka MH 2018-11-01 11.05 hod.: ono by nebylo špatné řešit to oběma cestami, které by se doplňovaly – zejména uvážíme-li, že to městapo by časem mělo řešit bezpečnost ve více obcích, na Knín mu zbude méně lidí, takže občasná přítomnost státních policistů by nemusela být od věci – samozřejmě druhou otázkou je to, zda by po rozšíření působnosti to městapo nenabralo další lidi. Pokud by mělo kde.)
  • Proto byla nakonec přijata dvě usnesení:
   • Zastupitelstvo schvaluje záměr zřízení městské policie a pověřuje radu přípravou podkladů: 9 / 0 / 5
   • Zastupittelstvo pověřuje zástupce volební strany Zlatohorní město Nový Knín jednáním s Policií České republiky o spolupráci při zajištění bezpečnosti ve městě Nový Knín (sjednání koordinační dohody): 13 / 0 / 1.
 7. Schválení dodatků smlouvy s Dokas Dobříš
  • Protože v roce 2018 nedošlo k výběrovému řízení na svoz TKO, je potřeba schválit dodatky k dosavadní smlouvě s DOKASem.
  • Tudíž zastupitelstvo schvaluje dodatky smlouvy s DOKASem a pověřuje radu přípravou výběrového řízení na poskatovatele svozu TKO od roku 2020 – schváleno 14 / 0 /0
 8. Dodatečně vsunuté usnesení – protože rada je kompletní až od zvolení posledního člena, je nutno schválit časovou platnost odměňování tomu úměrně (do té doby byla funkční dosavadní rada a do té doby také bude dostávat odměny). Proto zastupitelstvo schvaluje účinnost odměn členů rady města od 9. listopadu 2018. 14 / 0 / 0
 9. Diskuse
  • Petra Moravcová: pediatrie? Byla schválena nová smlouva?
   • Starosta: Audit z kraje to napadl, že to je v kompetenci rady
   • PM: kontrolní výbor (až bude celý ustaven – pozn. MH) by se na to měl podívat
   • Bude potřeba nová smlouva, ta dosavadní je neplatná, protože vznikla bez usnesení zastupitelstva.
  • Václav Krotil: parkovací místa na sídlišti – řeč je i o investorovi nové bytovky, který chce jezdit se stavební technikou stávající zástavbou
  • Josef Kolka – jek je to s vodou v Libčicích? Starosta: jedná se se Zemědělskou společností –
  • Martin Provazník: bylo by špatné zbavovat se zdroje
  • Radek Hrubý: jak ten vodní zdroj získali?
  • Starosta: v restituci.
  • Martin Provazník: mohou zastupitelé dostávat podklady pro jednání rady? Starosta: není problém. (Pozn. MH: jen na to nezapomínat.)
  • E.S.: Opěrná zeď nábřežní Tyršovy ulice – je ve špatném stavu
  • E.S. příjezd po hrázi ke Kačumberku je poškozován zemědělskou technikou
  • E.S. nedal jsem dýško, nepřipojili mě k vodovodu a kanalizaci P. Foltýn: jenže vy jste to chtěl jinudy, než jste měl v projektu – ale přijďte na radnici, podíváme se na to.
  • S.F. Dopravní značení – kdy se bude obnovovat:
  • E.S. Zrcadla na ulicích jsou malá. Starosta: jenže ta velká už se nevyrábějí a nemůžeme už je sehnat.
  • P. Moravcová – Starý Knín – přechod byl zrušen, on byl hned za zatáčkou, takže to lze pochopit
  • Starosta, jak mě to štvalo, tak jsem trochu změnil názor – když tam ten přechod není, lidé se spíše pečlivě rozhlédnou – a ne že vletí bezmyšlenkovitě do vozovky jen proto, že tam je přechod.
  • Dodatečně doplněno (2018-11-09 cca 11.20): Někdy v průběhu diskuse došlo i k (jakž takž) smírnému řešení sporu mezi pány Krotilem a Kadlecem (otázka článků obou pánů v Novoknínském zpravodaji na téma novoknínských hasičů).
 10. Závěr 
  • Zasedání bylo ukončeno cca ve 22.15 hodin.
  • Pak bylo lze spatřit starostu, jak ještě šel k sobě do kanceláře, zatímco zástupci Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska ještě mezi sebou neformálně hovořili o záležitostech vestavby školy – mluvilo se mj. o umístění výtahu, námitkách paní památkářky, pak přišla řeč i na hasičské cisternové auto (prý zítra přijede, dozvěděv se o přidělení dotace, zástupce jedné firmy s ukázkovým vozem). A možná ještě o něčem, ale to už jsem šel domů zplichtit tuto zprávu.
Rekapitulace podkladů z 2018-11-07

Nejprve stavební úpravy školy:
2017 – Stavební úpravy ZŠ Nový Knín
 A – Průvodní zpráva
Nabídku před zveřejněním asi trochu zcenzuruji – např. rodné číslo patří k citlivým údajům (součástí jsou potvrzení, že ten či onen člověk s příslušným rodným číslem z firmy ALSTAP je certifikovaným specialistou např. na statiku a dynamiku staveb apod.). Až budu mít čas, děkuji za strpení. Nezaručuji, že to stihnu.
Prozatím zveřejňuji prvních 17 stránek: nabidka_01_az_17
Na stranách 18-22 byla potvrzení, že ten či onen pracovník je autorizovaným odborníkem – včetně rodných čísel. (Pozn. MH 2018-11-09 11.20: Ostatně to bylo shozeno ze stolu, tudíž to zde asi už není až tak důležité.)

Zatím aspoň výsledek posouzení: Vysledek_posouzeni
a rozpočet (rozdělený do dvou souborů) Rozpocet1 Rozpocet2

Dodatečně přidány ještě materiály:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace: Poskytnutí dotace 117D03G001011 2018-1_…
Podmínky poskytnutí dotace: podmínky

A ještě jeden dodatečně přidaný materiál: 2017_-_Stavebni_upravy_ZS_Novy_Knin__zadani_

DOKAS:

Původní smlouva s DOKASem o svozu TKO je zde: Smlouva
dodatek č. 1: doc02174120181029081537
dodatek č. 2: doc02174320181029081605
dodatek č. 3: doc02174220181029081553
a dodatek č.4 (měnící smlouvu „jen“ v tom, že se uzavírá na dobu určitou do konce roku 2019) je zde: Dod_4

Městapo – návrh je zde (ještě že se před volbami „vypocený“ návrh neschválil, ale „jen“ projednal – teď bychom ho museli revokovat): Mestska_policie

Konec rekapitulace

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Reportáže, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 reakce na Zasedání zastupitelstva 08. listopadu 2018 – schváleno nové výběrové řízení na úpravy školy

 1. Milan Brejcha napsal:

  Miloši, děkuji za záznam ze zastupitelstva, chtěl jsem původně přijít, ale nakonec jsem to nestihl. Tady je můj komentář k části textu, která se mě týká. Při projednávání bodu „podání žádosti o dotaci vestavby školy“ jsem se ptal Tomáše Havlíčka, zda je již vyjednána změna smlouvy s firmou, která celý proces vyřízení dotace (včetně zajištění výběrového řízení) zajišťuje. Chtěl jsem tím zamezit tomu, aby se opakovala situace s dotací na přístavbu mateřské školky.
  Už samotné podání žádosti o dotaci (Tomáš při schvalování tohoto bodu tvrdil opak) město zavazuje k vyplacení odměny pro firmu, která dotaci a následné výběrové řízení vyřizuje. Tato odměna se skládá ze 2 částí. První je částka v řádu desítek tisíc za vlastní zpracování a administraci projektu. Druhá, podstatně vyšší částka v řádu stovek tisíc Kč, přísluší firmě v případě, že dotaci město dostane přidělenou, ale i v případě, že ji nevyužije. Problém je v tom, že městu v době podání žádostí o dotaci nemusí být známo za jakých podmínek dostane dotaci přidělenou (v případech, kdy není známa procentuální výše dotace na plánovanou investici – tedy spoluúčast města) a za jakých podmínek bude vysoutěžena výsledná cena. Jediné, co město v době podání žádosti o dotaci ví, je plánovaný tzv. projektantský rozpočet. V případě dotace na přístavbu školky došlo k tomu, že spoluúčast města byla podstatně vyšší, než bývalo do té doby obvyklé a vysoutěžená cena byla výrazně vyšší, než kolik byl předběžný rozpočet, ale byla i podstatně vyšší, než naše odhady za kolik by se taková investice dala pořídit. Nejsem si vědom toho, že by výsledná – vysoutěžená cena realizace byla zvyšována dodatečným doplněním čehokoliv do projektu. Totiž dalším problémem dotací je to, že jsou vypsány na určitý druh realizace. V případě školky nebylo možné změnit kontejnerový způsob stavby na jiný, třeba i levnější.
  S vědomím toho, na kolik by tedy přístavba školky město vyšla, zastupitelstvo neschválilo vítěze výběrového řízení a jak se později ukázalo, město muselo zaplatit firmě, která dotaci vyřídila obě částky!
  Mým cílem bylo, aby firmě starající se o dotace v tomto případě náležela jen první část odměny za zpracování a administraci.
  Problémem totiž je to, že firmu, která dotace vyřizuje, nic netlačí k tomu, aby byla vysoutěžená cena realizace co nejnižší, spíš tomu je naopak.
  Chtěl jsem tedy, aby se v případě vestavby školy tato situace již neopakovala. Bohužel, to se nestalo a podmínky spolupráce s firmou zůstaly stejné. To, že firma nepostupuje úplně v souladu se zájmy města dokládá třeba to, že na zpracování složité dokumentace dala zájemcům o účast ve výběrovém řízení pouhých 10 dní (snad si to pamatuji správně), tím tedy již na začátku značně omezila potenciální počet podaných projektů a navíc další firmu vyřadila. Tedy se částka realizace z původně plánovaných 10 mio, zvýšila na 18,5. (Abych byl úplně korektní, nejsem si jistý, jestli je původní částka s nebo bez DPH. Bohužel město si v případě takovýchto investicí DPH nemůže odečíst.)
  Díky za přečtení
  Milan Brejcha

  • Miloš Hlávka napsal:

   Ahoj, Milane, dík za upřesnění. Jen by možná bylo zajímavé vědět, ze které částky se ta procentní odměna vypočítává. Totiž zda z přidělené částky dotace či z celkových nákladů projektu včetně finanční spoluúčasti města. Tj. v případě té školky z těch šesti miliónů, které nakonec byly přiznána jako „pevná“ (nikoliv procentní) částka, nebo z toho, kolik by ta školka nakonec stála. Což nakonec znamenalo zhruba dvojnásobek.

   Obávám se, že nějaké finanční riziko zde bude město mít, ať bude mít vyřizování dotace na triku kdokoliv – buď externí firma, např. ono WITERO, která asi nebude chtít přijít o procentní část odměny z toho důvodu, že město dotaci jako nevýhodnou nakonec odmítlo, nebo si na to město někoho zaměstná (i on by měl být asi nějak motivován, aby dotaci město dostalo). Otázkou je, zda by tu smlouvu nešlo nějak upřesnit, že odměna by se nevyplácela v případě, že by vyjednaná dotace byla pro město zjevně nevýhodná. Jenže jak to definovat, do smluv nutno dávat precizní pojmy a ne vágní dojmy, že…

   Každopádně Tvůj komentář – zdá se – poněkud mluví proti verzi Zlatohorců, nebo je aspoň vůči ní neutrální (a je ve shodě s tím, jak jsem rozumněl Tvému vyjádření na posledním zasedání minulého zastupitelstva letos 20. září). Protože ti opakovaně tvrdili, že jsi chtěl, aby firma vyřizovala jen samotnou žádost o dotaci (jenže ta procentní odměna se týká právě této fáze) a nikoliv už administraci následného výběrového řízení, kde ty odměny jsou tuším už nižší.

   Pravda, pro verzi Zlatohorců by zde trochu mluvilo zase to, že v tomto případě administrací toho výběrového řízení mohou ovlivnit výši té dotace (například odmítnutím firmy, která nesplnila podmínku zkrácení prací, ale cenu měla výrazně nižší), která tentokrát procentní. (Ale myslím si, že v tom dubnu 2017 to takto explicitně nezaznělo.)

   Pak by ovšem opravdu stálo za úvahu, zda by výběrové řízení opravdu neměl administrovat někdo jiný než ten, kdo vyřizoval dotaci. Nebo zda by nešlo zkusit dát do smlouvy nějaký strop na tu procentní část odměny, třeba odvozený z rozpočtové ceny (když je zatím ještě konjunktura a firmy mohou jít s cenami nahoru, možná povýšené o nějaké procento – ale o jaké?). Aby firma nebyla motivována to výběrové řízení tlačit k vyšší ceně.

   Jenže moment! Ona ta firma možná motivována není – nevyplácela se ta procentní odměna už PŘED výběrovým řízením – tj. není z tohoto důvodu už na jeho výsledku nezávislá? Protože z jaké ceny by se ta procentní odměna počítala, pokud by se město rozhodlo tu dotaci nepřijmout již před vyhlášením jakéhokoliv výběrového řízení???

   Uvidíme, zda si zastupitelstvo z tohoto našeho dialogu vezme do budoucna nějaké poučení.

   Ideální by bylo, kdyby se více diskutovalo takto věcně, včera jsem měl pocit, že se příspěvky opět dost opakují a točí dokola. Třeba to příště bude lepší – pokud budou podklady k dispozici včas, třeba si to zastupitelé a zastupitelky „vyříkají“ po e-mailu (jako my si to teď vyříkávám v tomto blogu) a na samotném zasedání už své argumenty budou formulovat precizněji – aspoň já bych si to přál.

   Ještě jednou díky za komentář, myslím, že – mírně řečeno – nebyl až tak úplně marný.

 2. Milan Brejcha napsal:

  Miloši, díky za odpověď. Před hlasováním o podání žádosti o dotaci (vestavba školy) jsem se dotazem na Tomáše ujišťoval, že se nebude opakovat situace obdobně jako s dotací na přístavbu školky. Odpověď byla, že nebude. Nerozebírali jsme dál to, co by z toho zřejmě mělo vyplývat, tedy že smlouva bude pouze na podání dotace a ne na další administraci výběrového řízení a pod. Já jsem totiž na některém z předchozích zastupitelstev Tomáše žádal, aby vstoupil s firmou v jednání ohledně změny smluvních podmínek s městem v duchu toho co jsem psal výše. Předpokládal jsem tedy, že je vše domluveno a poběží to podle nových pravidel. Co se motivace firmy týče, pravdou je, že ta její vyšší částka je počítána procenty z poskytnuté dotace. Ale lze se jen dohadovat, zda (a toto jsou opravdu jen spekulace) v případě nastalých okolností jako je příliš krátký čas na dodání podkladů a vyřazení dalšího účastníka soutěže (s nižší cenou), zda nemá firma nějakou další, jinou motivaci.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.