Zasedání zastupitelstva 06. prosince 2018 – vyhláška o vzniku městapa přijata, výbory kompletní

Dne 06. prosince 2018 se u šišatého stolu v podkroví radnice již potřetí po letošních (2018) komunálních volbách sešlo městské zastupitelstvo.

Pozn. MH: Z časových důvodů jsem v noci zveřejnil ještě nedokončenou zprávu. Nyní – 2018-12-07 cca v 11.10 hodin – v ní snad už je vše podstatné; pokud si ještě na něco důležitého vzpomenu, doplním to. Každopádně děkuji za pochopení tohoto zdržení.

Podle očekávání vyvolalo nejbouřlivější diskusi schválování obecně závazné vyhlášky o zřízení městské policie (městapa), které je značně „proti srsti“ opozičním Zlatohorcům. Ti prezentovali výsledky svého dosavadního jednání s Policií České republiky (s příbramským náčelníkem) ve světle optimističtějším, než jak starosta města vylíčil výsledky setkání s náčelníkem dobříšským. „Vládní koalice“ poté onu vyhlášku o zřízení městapa schválila silou své většiny. Zde je nutno dodat, že schválení vyhlášky ještě neznamená, že od ledna 2019 zde začne pravidelně hlídkovat vůz městapa s majáčkem a jeho posádka inkasovat pokuty za špatné parkování – tedy nejen za to. Vyhláška „pouze“ umožňuje podniknout další kroky a posléze dalším usnesením ty lidi zaměstnat – neboli to městapo zřídit nejen de iure, ale i de facto. (Pozn. MH 2018-12-10: A koneckonců umožňuje i začít vážněji jednat například s Novou Vsí pod Pleší – bez té vyhlášky by nebylo o čem jednat.)

Pokud jde o kontrolní a finanční výbor, i zde prosadila svou vládní koalice. Nicméně aspoň po jednom zástupci Zlatohorců se do nich dostalo. I když konkrétně do kontrolního výboru jeho předseda navrhoval dva lidi z uvedené opoziční strany, jenže po měsíci na rozmyšlenou přijal jen jeden z nich. Verze SNKNK se nachází na jeho webu, totiž zde: http://snknk.cz/ustaveni-kontrolniho-vyboru/ . Případnou verzi Zlatohorců si prosím najděte na jejich webu. Na zasedání pak od Zlatohorců zaznělo, že sami chtěli nominovat své lidi a ne ty, jež jim vládní koalice umožní jmenovat. Jenže podle předsedy kontrolního výboru na něj nikdo s takovým požadavkem neobrátil, až na zasedání.

Smlouva o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce se týkala Masnerovy ulice – Elko, kdysi nejvýznamnější podnik ve městě, zde skončilo a budovy chce rozprodat. K tomu je potřeba, aby každá budova měla samostatnou elektrickou přípojku, což do nynějška nebylo (vše bylo připojeno jedněmi dráty). Toto budoucí věcné břemeno bylo schváleno bez problémů.

Polní cesta v katastrálním území Kozí Hory byla řádně předána městu a tento bezúplatný převod byl zastupitelstvem schválen.

Pozn. MH: proč byla dělána tato cesta a ne nějaká ve městě? Inu proto, že zde by byl investorem někdo jiný než město, má jít zřejmě o peníze z EU. Všimněme si, že tyto polní cesty jsou budovány důsledně podle katastrálních území. Jako první tak byl před několika lety vybudován úsek na k.ú. Starý Knín, který končil uprostřed polí (kdo si tam asi chce budovat golfové hřiště? tázaly se tehdy „zlé jazyky“); nyní byl dokončen úsek na k.ú. Kozí Hory. Zbývá tedy úsek v k.ú. Chramiště, což je snad něco málo přes sto metrů. Jsem zvědav, kdy dojde i na těch posledních pár metrů (a zda se úsek na staroknínském katastru, dokončený jako první, nezmění mezitím v „tankodrom“ 😦 ).

Sokol požádal s ohledem na vícepráce na sokolovně o jakýkoli finanční příspěvek z rozpočtových rezerv, třeba i o dvacet či třicet tisíc. Nakonec byla neinvestiční rezerva 160000 Kč ve prospěch sokola rozpuštěna celá, vyúčtovat ji je nutno do konce roku 2019.

Vzhledem k volbám a k tomu, že finanční výbor byl ustaven až teď, bylo rozhodnuto přijmout rozpočtové provizórium. Zastupitelstvo se tedy už do konce roku pravděpodobně nebude muset sejít.

Podobně jako v předchozích případech jde o NEOFICIÁLNÍ zprávu ze zasedání, která přes veškerou snahu o co největší objektivitu může obsahovat chyby, případně projevy podvědomého stranění některým zastupitelům. Je tedy potřeba tento článek číst s použitím kritického rozumu. Opravdu nikdo není neomylný a ani zcela objektivní.

Podle zákona by měl být oficiální zápis zveřejněn do 10 dnů, s ním je teď zvykem zveřejňovat i zvukový záznam, takže pak lze porovnat, nakolik jsem „trefil“ to, co bylo důležité. A nakolik se zde projevuje, že nejsem zcela nestranný.

Celý průběh byl tento:

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.02 hodin. Zastupitelstvo se sešlo ve složení třinácti zastupitelů a jedné zastupitelky, omluvena byla Petra Moravcová.
 2. Schválení programu
  • Starosta navrhl do programu zařadit
   • převzetí cesty
   • příspěvek Sokolu
   • schválení rozpočtového provizória
  • Při schvalování zazněla zmínka, že část zastupitelstva se úastnila školení pro nové zastupitele.
  • Martin Provazník: proč tam nebyli všichni?
  • Starosta: Někteří mě požádali, abych to sehnal.
  • Václav Krotil: Z pracovních důvodů jsem se nemohl účastnit.
  • Ono to – míněno ta školení – ale běží pořád (to už nevím, zda řekl zrovna pan Krotil někdo jiný – pozn. MH)
  • Starosta: obvykle na podobná školení moc nejezdím (pokud tam někdo jen čte zákony, to si dokážu přečíst taky), ale tohohle pána doporučuji – je to právník a zároveň vedoucí kanceláře na městské úřadu v Pelhřimově, takže dokáže jednotlivé paragrafy ilustrovat na příkladech ze své (a možná nejen své) praxe.
  • Pak se jednání vrátilo zpátky k programu.
  • Program schválen (pro / proti / zdrželi se hlasování): 14 / 0 / 0
 3. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli zvoleni
   • Martin Provazník a
   • Augustin Kůr
  • Schváleno 12 / 0 / 2
 4. Schválení OZV č. 1/18 o zřízení městské policie (pozn. MH: OZV = obecně závazná vyhláška)
  • Kolem uvedeného bodu se rozproudila diskuse.
  • Nejprve starosta popsal situaci (aspoň ze svého hlediska).
  • Před volbami se rýsovala možnost splupráce s Mníškem pod Brdy, spolu s Novým Knínem měla zájem Nová Ves pod Pleší. Volby situaci změnily – nové vedení města není nakloněno tomu, aby městská policie jezdila jinam, Navíc pan Kotouč (dlouholetý velitek mníšeckého městapa) se stal zastupitelem za nyní opoziční Starosty a nezávislé. Proto podal výpověď a nabídl se Novému Knínu.
  • Byly dotázány okolní obce, zda by o práci v případě vzniku Městské policie Nový Knín měly zájem o její využívání,
   • Nová Ves pod Pleší to má předschválené, ještě z doby, kdy se uvažovalo o spolupráci s Mníškem.
   • Zájem projevily i Malá Hraštice a Mokrovraty.
   • Čím a Chotilsko o věci zatím nejednaly, ale asi by projevily zájem do budoucna (to „asi“ je důsledkem toho, že starosta jednal jen se starosty dotčených obcí a ti hovořili jen sami za sebe, neznajíce stanoviska „svých“ zastupitelstev).
  • Starosta jednal i s (tuším) panem Minaříkem z PČR v Dobříši (velitel tamního oddělení). (Ne že by chtěl starosta Zlatohorců „lézt do zelí“, když zastupitelstvo požádalo o jednání je, ale stavil se tam z jiných důvodů – pozval jej náčelník – a při té příležitosti na to také přišla řeč. Upřesnění z 2018-10-08: Pozvání k panu Minaříkovi dostal starosta Tomáš Havlíček údajně právě na základě jednání Zlatohorců s panem Reném Petákem, který to zřejmě „přehrál“ na Dobříš.)
   • Podle jeho slov prý jsou schopni „pokrývat“ případné velké akce, rozhodně nemají kapacity na kontrolu parkování a rozhánění kouřící mládeže, rajón je velký a vytěžuje je dálnice D4, která rajónem prochází.
   • Bohužel v úterý nemohli dorazit, ale diskusi ani besedě s občany se v principu nebrání.
  • Jak již bylo zmíněno výše, v úterý (4. prosince 2018 – dodatečná poznámka MH) proběhlo „pracovní“ sezení. (V tomto blogu nebylo předem inzerováno právě proto, že šlo o sezení pracovní, nikoli pro veřejnost. Z tohoto důvodu ale takovéto setkání nemůže ani přijímat žádná usnesení apod. Lze ale při něm vyjasnit pojmy a případně stanoviska, takže když přijde k „ofiko“ jednání, které už ze zákona musí být veřejné, zastupitelé se mohou vyjadřovat zasvěceněji. A chtějí-li, i stručněji, protože mohou své postoje přesněji formulovat.)
   • Na uvedené jednání se dostavil pan Kotouč, dosavadní velitel Městské policie v Mníšku, který tam ale končí. Na jednání se zevrubně probíraly záležitosti, které se zřízením městské policie souvisejí. Tj. co to vlastně je ta městská policie, co je a co není schopna zajišťovat, co vy šlo dělat v Kníně. Diskuse byla věcná na všechny otázky zazněly relevantní odpovědi.
   • Mluvilo se i o nákladech – každá legrace něco stojí,
    • ale podívejte se, co se děje v pátek večer na náměstí
    • zažil jsem, že směrem od Libčic k náměstí se řítilo auto rychlostí zjevně vyšší než povolených 50 km/h a nebýt tam „dopravní překážka“ v podobě včelařské školy, řítilo by se tak nejspíš přinejmenším ke stopce u Růžičků.
   • Zazněla otázka, proč se na pracovní zasedání nedostavili Zlatohorci. Někteří údajně neměli čas (pan Hnízdil).
   • Podle Radka Hrubého navrhovali Zlatohorci jiný formát jednání, totiž  2 + 2 + 2 (po dvou z každé strany) – jenže jak řekl tuším pan Lukeš (SNKNK), to jsme měli ostatní zástupce zbylých stran vykázat? (Pozn. MH: Tady přece nešlo o to někoho přehlasovat, ale právě ujasnit si situaci a pojmy. Takže kdo by se mohl dostavit, ten by se dostavil a případně informoval ty, kdo se dostavit nemohli. Pokud by nebyl termín změněn tak, aby se mohlo dostavit více lidí.)
   • Pan Hnízdil neměl čas, bohužel to však asi nedal vědět předem – je možné, že by se termín podařilo přizpůsobit. Jenže od ostatních (z těch, kteří se ozvali) zaznělo jen to, že chtěli „jiný formát“.
   • V diskusi došlo k menšímu informačnímu šumu pokud jde o to, zda toto pracovní sezení bylo veřejné či nikoliv.
    • Takže si to ujasněme: veřejné to nebylo, nicméně (pozn. MH: aspoň já jsem z toho, co zaznělo, ten dojem nabyl) strany tam mohly pozvat své členy včetně těch, kteří nebyli zvoleni.
   • Dále Zlatohorci onomu pracovnímu sezení vyčítali, že tam byl pozván pan Kotouč a nikoli už nějaký další odborník, který by byl oponentem, tj. odpůrcem zřízení městské policie.
   • Samozřejmě zazněla otázky, proč starosta jednal s PČR, když jednání s ní byli pověřeni Zlatohorci. Odpověď: „Mě pozval náčelník.“
   • K jednání Zlatohorců s Policií ČR: „Jednání jsme vedli písemnou formou, kontaktovali jsme pana René Petáka (tuším okresní velitel – pozn. MH), je ochoten se účastnit jednání, pan Minařík je ochoten diskutovat, pan Minařík maximálně pomůže, jednání (asi míněno osobní, nikoli písemné, protože o tom, že se jednalo písemně se píše výše – pozn. MH) nebylo.“
   • Stanovisko Zlatohorců (aspoň předpokládám, že zde Radek Hrubý tlumočil stanovisko celé volební strany) k podkladům bylo toto: Dostali jsme dokument ve Wordu, kde byly nějaké náklady, do toho ručně připsané nějaké součty, chybí elaborát, který by popisoval východiska a byl by podrobnější.
    • Poznámka MH: tady musím dát Zlatohorcům (resp. Radkovi Hrubému) aspoň v jednom směru za pravdu. „Štábní kultura“ toho dokumentu opravdu nebyla nic moc. On to přesněji ani nebyl dokument ve Wordu, ale pdf, které vzniklo (jak ty ručně připsané součty naznačují) naskenováním původního textového dokumentu (snad opravdu z Wordu), ostatně ten je přílohou této zprávy, každý se může podívat, jak opravdu vypadá. Na druhé straně nějaké údaje tam byly. A správnost součtů si mohl překontrolovat každý, kdo umí sčítat. (Pravda v případě dokumentu v nějakém tabulkovém procesoru – např. Libre Office Calc – by to bylo ověřitelné snáze).
   • Václav Járka (aspoň doufám, že on): Podklady byly, diskuse (na tom pracovním sezení) vydala za sebedelší elaborát k těmto činnostem.
   • Josef Lukeš: Tak chcete o tom diskutovat (míněno asi už zřízení městapa, nikoli fomality kolem organizování pracovních sezení zastupitelstva)?
   • Radek Hrubý: My máme zkušenosti z minula. Nechce se mi pro veřejnost opakovat to, co jsem říkal už jednou na proacovním sezení.
   • Jaroslava Michálková: je nové složení zastupitelstva, mohlo se to aspoň zkusit.
   • Václav Krotil: Diskutujme věcně.
   • Josef Lukeš: Říkali jste, že chcete pracovní zasedání zastupitelstva.
   • Starosta (Tomáš Havlíček): v srpnu jsme to projednávali na radě, vytáhl jsem si zvukový záznam. Starosta poté cituje Radka Hrubého, z kteréžto citace vyplývá poněkud méně odmítavý postoj ke zřízení městské policie, než jaký nyní prezentují Zlatohorci. V té citaci zaznělo něco ve smyslu: „Pokud by byla zřízena městská policie, byli bychom pro to, aby…“
    • Poznámky MH: dál jsem to nestihl zapsat, ale mám za to, že asi mělo jít právě o případné dělení se o náklady se sousedními obcemi
    • Už si nepamatuji, ze srpna KTERÉHO ROKU (2017? 2018?) ta citace měla pocházet. Pozměnit názor během roku a nějakých drobných je přirozenější než tak učinit tak během měsíce (zejména, jsou-li na krku volby).
   • Hlasy z publika: Vy tady chcete městskou policii, když tady nejsou chodníky?
   • Další (tuším tentýž) hlas z publika: Tohle město je politicky nevyspělé. (Pozn. MH: tohle je asi největší „perla“ večera. Můžeme se jen dohadovat, „co tím chtěl básník říci“ – citováno tuším podle klasického filmu Škola základ života.)
   • Starosta (Tomáš Havlíček) – tam jsme 1 000 000 odmítli (naráží na opravu komunikace v Sudovicích, která byla „shozena“ v roce 2017) a tady je 1000 000 hrozivá částka?
   • Martin Provazník:
    • Jestli si někdo myslí, že to zůstane ve třech lidech, tak nezůstane. (Pozn. MH: pokud budou mít opravdu zájem Malá Hraštice a Mokrovraty, pak tři lidé opravdu stačit nebudou. A zejména pokud se přidají ještě Chotilsko či Čím – ale pak se samozřejmě v odpovídajícím poměru rozdělí i náklady.)
    • V nákladech nejsou zbraně, atd., všechno to poroste.
    • V Mníšku se na pokutách vybere 250 000 Kč, kolik si myslíte, že se vybere tady?
    • Starosta říkal, že všichni, se kterými mluvil, byli pro městskou policii, mně zase na rozsvěcení stromku ve Starém Kníně říkali, že by chtěli dřív komunikace.
   • Hlas z publika: chci znát finanční rozvahu.
   • Starosta se vrací (pozn. MH: nevím, na co navazuje, možná mi něco vypadlo ze zápisu i z paměti, omlouvám se) k případu komunikace v Sudovicích: byla firma, která to (vozovku) udělá za polovic, pak při opakovaném výběrovém řízení odepsala, že se nezúčastní – a pak už jsme dotaci nedostali.
   • Pak (už nevím, zda bezprostředne poté nebo někdy později – ale zde to logicky navazuje) tuším Martin Provazník odpověděl mj. to, že ten projekt byl špatný, neb se tam mj. nepočítalo s dešťovou kanalizací. (Pozn. MH: V době, kdy byla tato záležitost shozena ze stolu, tj. v červnu 2017, ovšem na toto neupozorňoval nikdo z kterékoli strany zastoupené v zastupitelstvu, to bylo zmíněno až někdy v listopadu či prosinci 2017.)
   • Starosta:
    • Zkuste se podívat na náměstí mezi 07.15 a 07.45 v každý školní den. Bohužel se to nezmění, dokud tu nebude uniforma.
    • Ke zdravotnímu středisku je zákaz vjezdu – a podívejte, kolik je tam aut.
    • Mníšek a Dobříš mají po určitou dobu parkování zdarma, pak za peníze, ale pokud to někdo nekontroluje, není to nic platné.
   • Martin Provazník: jak tady chcete vymáhat právo, když tady není dopravní značení?
   • Radek Hrubý: odehrává se to v rovině ekonomické. A co když se pan Kotouč odstěhuje? (Pozn. MH: nemělo by se město pro podobné případy snažit o „odchování“ jeho případného důstojného nástupce? Právě praxí u případně vzniknuvší městské policie?)
   • Starosta ke spolupráci s dalšími obcemi: pokud není vyhláška, nemají na v Nové Vsi základě čeho nějakou spolupráci schválit. Hlavní zájem tam mají na měření rychlosti
   • Na dotaz, zda město bude muset kupovat ještě radar, odpověď: ten prý Nová Ves už má.
   • Václav Krotil:
    • Já jezdím do práce do Příbrami a tam jsou lidé z úřadu schopni zajistit, aby, když vejde na přechod dítě, zasáhli.
    • Není to nepotismus, někoho přijmout (pana Kužela) proto, že ho známe?
    • Podle pana Petáka (Policie ČR Příbram) by byli schopni co nejvíc pro nás udělat. Byli by schopni přijít.
   • Starosta: když sem z Mníšku (už jednou) zajížděli, fungovalo to ke spokojenosti všech.
   • Oponující hlas (z publika): v půlnoci jezdili po bytovkách autem s majáčky a auta se tu kradla i tak (Pozn. MH: už nevím, zda to zaznělo takto bezprostředně po statrostově sdělení nebo později v diskusi – ale tématicky to sem patří.)
   • Starosta k angažmá pana Kotouče: je žádoucí, aby (pozn. MH: pokud to městapo chceme) nastoupil (on a další strážníci) do 31. března 2019, jinak bychom jim museli hradit školení, které stojí 140 000 Kč na jednoho
   • Už nevím kdo: my tady nemáme ani autobusové zastávky.
  • Hlasování – město schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2018 o zřízení městské policie. Schváleno 10 / 4 / 0
 5. Schválení členů kontrolního a finančního výboru (pozn. MH: doufal jsem, že se dostane i na zástupce opozice, zejména v kontrolním výboru – na rozdíl od obsazení předsedů těchto výborů, kde rozdělení funkcí bylo dohodnuto v koaliční smlouvě, se tak mohlo stát bez jakékoli její změny; aspoň částečně k tomu opravdu došlo).
  • Do kontrolního výboru byli navrženi
   • Jaroslava Michálková (předsedkyně – schválena už dříve)
   • Radek Hrubý
   • Miloš Petřík
   • Martin Maleček
   • Věra Špačková
  • Do finančního výboru byli navrženi
   • Augustin Kůr (předseda, schválen už dříve)
   • Petra Kottová
   • Marek Zach
   • Václav Járka
   • Simona Hájková
  • Pokud jsem něčí jméno zkomolil, omlouvám se předem a při nejbližší příležitosti to opravím.
  • Kolem tohoto jmenování se rozproudila již výše zmíněná diskuse, jejímž hlavním bodem byla otázka, jakým způsobem měli být navrženi členové výborů. Zlatohorci chtěli, aby si své zástupce mohli navrhnout sami, předseda a předsedkyně výborů zase byli toho názoru, že by si měli vybírat oni podle toho, kdo je schopen konstruktivnějšího jednání (či tak nějak); paní předsedkyně finančního výboru řekla, že před politickou příslušností dávala přednost odbornosti (tudíž že ve výboru jsou lidé, kteří nekandidovali za žádnou ze stran).
  • Oba výbory ve výše uvedeném složení byly nakonec schváleny společně jedním usnesením 12 / 0 / 2
 6. Schválení rozpočtových opatření
  • (vizte podklady, něco k tomu ještě doplním)
  • Rozpočtové opatření č. 5/2018 schváleno 14 / 0 / 0
  • Rozpočtové opatření č. 4 / 2018 vzato na vědomí 14 / 0 /0
 7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
  • (vizte podklady, něco k tomu ještě doplním)
  • Účetní vysvětluje: Do střednědobého výhledu lze dávat příjmy, které jsou víceméně předem dané – např. předpokládané daňové příjmy, příjmy ze stálých plateb (odpady, nájem, vodné stočné,…), podobně stálé výdaje (platy, náklady na provoz infrastruktury, atd.) Případně příjmy jednorázové, ale už schválené. Lze tam tedy dát příjmy z již schválené dotace na vestavbu školy, ne však případné další dotace, o nichž se uvažuje, ale schválené zatím nejsou. Podobně to platí o výdajích. Přitom příjmy se nemají nadhodnocovat a výdaje podhodnocovat.
  • Schváleno 12 / 0 / 2
 8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí (pozn. MH: s firmou ČEZ Distribuce) – v Masnerově ulici
  • Jde o to, že Elko zde končí a chystá se rozprodat své budovy. Ty byly dosud připojeny na jedinou elektrickou přípojku. Pokud ale jednotlivé budovy mají mít různé vlastníky, je potřeba, aby měly své přípojky. Schvalovalo se budoucí věcné břemeno právě na tyto přípojky.
  • Schváleno 14 / 0 / 0 
 9. Převzetí cesty od Státního pozemkového fondu (dodatečně zařazený bod)
  • Schváleno 14 / 0 / 0
 10. Příspěvek Sokolu na rekonstrukci sokolovny (dodatečně zařazený bod)
  • Po krátké diskusi bylo schváleno rozpuštění celé neinvestiční rezervy rozpočtu ve výši 160 000 Kč na rekonstrukci sokolovny, s nutností vyúčtovat tento příspěvek do konce roku 2019
  • Schváleno 14 / 0 / 0
 11. Rozpočtové provizórium (dodatečně zařazený bod)
  • Tentokrát nebylo navrženo jako 1 / 12 ročních neinvestičních vydání, ale byla použita „chytřejší“ formulace, která zahrnuje všechny pravidelné platby a další nutné výdaje (touto formulací je ošetřeno to, aby v případě potřeby bylo možno řešit případné havarijní situace, jež by si vyžádaly více než tu dvanáctinu ročních neinvestičních výdajů, aniž by to bylo vytknuto jako porušení rozpočtové kázně).
  • Schváleno 14 / 0 / 0
 12. Diskuse
  • Na předpisech, jejichž vznik doporučily závěry auditu, se pracuje. Pan Kyselák přiohýbá předpisy z Příbrami na podmínky Nového Knína – konkrétně jde směrnici o výběrových řízeních a směrnici o kontrolních mechanismech.
  • Povrch Ledrenské ulice letos hotov nebude – vázlo to na majiteli jedné z parcel, který ještě neměl jasno, kde chce vjezd na pozemek, protože ještě neměl hotov projekt na dům. Nyní již je projekt hotov, a pokud bude příznivá zima, začne se už během ní.
  • Dotaz na to, zda Zlatohorci oslovili nějaké firmy do toho obnovovaného výběrového řízení. Martin Provazník odpověděl, že dvě firmy oslovil, z nichž
   • jedna rovnou odpověděla, že se nezúčastní, protože podmínky dotace jsou nastaveny tak, aby vyhrála předem zvolená firma, a
   • druhá je momentálně v jiném výběrovém řízení, a pokud by tam neuspěla, měla by zájem zde
  • Smlouva s paní Pelikánovou (Pediatrie s.r.o.) – smlouvu rada doplnila o požadované podmínky (ordinace bude sloužit k pediatrii a bude roční výpovědní lhůta). Tato nová smlouva byla podepsána a platí.
  • Dotaz Martina Provazníka na starostu: chodník od školky ke kapličce – starosta přiznává: zatím jsem s tím moc neudělal, mám to na stole.
  • Dotaz na případný bezúplatný převod sokolovny městu – jak to s ním je.
   • Odpověď: byl schválen záměr, a to pro případ, že by se Sokol rozpadal, aby se to případně dalo rychle uskutečnit a sokolovna nepřipadla župě (tj. vyššímu orgánu České obce sokolské než je tělocvičná jednota). Protože nyní Sokol funguje tak, jak funguje, je to irelevantní.
  • A co fotbalové kabiny? Fotbalistům nepatří, SK Nový Knín 1921 fotbal je tak v patové situaci, ani nemůže žádat o dotace. Možná by stálo za to převést aspoň parcelu pod kabinami.
  • Starosta dále sdělil, že je na prodej včelařská škola a mlýn Čámských. Město na to bohužel nemá prostředky. (Pozn. MH: tu částku něco přes milión na tu včelařskou školu by ještě nějak zchrastilo, ale těch odhadem nejméně patnáct  melounů na opravu havarijního stavu už by bylo nad jeho síly – i když na obnovu památek nějaké dotace získat lze; mlýn Čámských se prodává cca za 7 000 000 Kč.)
  • V jakém stavu je to nové výběrové řízení na tu školu?
   • Teprve se rozbíhá, bylo nutno dodržet lhůtu pro případné odvolání účastníků zrušeného předchozího výběrového řízení.
  • Starosta: „Proč Dobříš a Mníšek mají městskou policii, když tam mají i služebnu policie státní?“ Odpověď : Protože si to můžou dovolit.
  • K opravám komunikací: potřebujeme
   • harmonogram, kolik to bude stát
   • kolik na to budeme mít,
   • tj. nějakou obdobu onoho výše zmíněného střednědobého výhledu, která by obsahovala i ty odhady dotací a z nich financovaných věcí, které do toho střednědobého výhledu dát nejde – tj. investiční plán. (Pozn. MH: O takovém dokumentu – totiž že by bylo potřeba ho mít – se zmiňoval už kdosi z publika při ustavujícím zasedání zastupitelstva. Myslím, že to byl někdo z nezvolených kandidátů či příznivců Zlatohorců.)
  • Dále se nějakou dobu diskutovalo o tom, že koaliční strany nechtějí Zlatohorce pustit do výborů a komisí a přitom na nich chtějí nějakou práci. Zástupci koalice hlavně ze SNKNK oponovali, že pracovat pro město přece lze i bez nutnosti být v nějaké komisi. Tato debata k žádnému společnému závěru už nevedla. (Pozn. MH: Zde se podle mě Zlatohorci možná „shodili“ trochu zbytečně, mohli argumentovat tím, že přece pracují – i bez členství v komisích – aspoň na tom jednání s Policií České republiky.)
 13. Závěr
  • Zasedání skončilo zhruba ve 23.00 hodin

A ještě dosud dostupné podklady:

Vyhláška o zřízení městapa je zde: OZV-01-18-Mestapo
Smlouva s ČEZem Distribucí je zde: Smlouva-CEZ-Distribuce
Rozpočtové opatření č. 4 je zde: Rozpoctove-opatreni-2018-04
Rozpočtové opatření č. 5 je zde: Rozpoctove-opatreni-2018-05
Střednědobý výhled lze najít zde: Strednedoby_vyhled

Podklady dorazivší 2018-11-29:

Náklady na činnost městské policie: Mestapo-naklady
Převod cesty Pozemkovým úřadem (zřejmě pokračování cesty ze Starého Knína směrem na Chramiště – úsek vedoucí po kozohorském katastru vyasfaltovaný v rámci komplexních pozemkových úprav; nevyasfaltovaný tak zůstává poměrně krátký úsek na katastrálním území Chramiště): Pozemkovy-urad-cesta – jde o úsek, který byl převeden Pozemkovým úřadem do vlastnictví města. Toto bylo potřeba nechat schválit zastupitelstvem – tudíž program byl rozšířen i o tento bod.

A zde jsou výňatky ze Zákona o obcích: Vynatky-zakon-o-obcich – důvodem k jeho zařazení do podkladů je jednak ta cesta (4.  strana úryvků – § 85 a)), jednak otázka těch měsíčních odměn pro členy komisí, jednak otázka, kdo má pravomoc uzavírat tu smlouvu s pediatrií (resp. tuším s Pediatrií s.r.o.)  zda rada či zastupitelstvo.

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.