V sokolovně proběhla beseda o směřování města

VEDENÍ MĚSTA NOVÝ KNÍN  SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA BESEDU S OBČANY K SMĚŘOVÁNÍ MĚSTA – tak začínalo oznámení na plakátech, které se objevily na několika místech ve městě a – koneckonců – také v tomto blogu. Akce byla svolána do sokolovny na 28. února 2019, začínat se mělo v 18.30 hodin. Tento čas nebyl dodržen, ale do akademické čtvrthodinky jsme se snad vešli.

(Pozn. MH: v době uveřejnění – 2019-03-01 18.00 – není článek úplný, poslední body – snad – budou ještě doplněny, stejně jako případné ilustrace. Článek jakž takž dokončen kolem 21.50 hodin, drobné pozdější změny nejsou vyloučeny.)

Dodejme, že pozvaní hosté došli ještě o něco později – ostatně ty body programů, které se probíraly předtím, se bez nich obešly. 

Večer zahájil starosta města Tomáš Havlíček, seznámil návštěvníky s programem večera a předal slovo radnímu Josefu Lukešovi, který se provázení večerem zhostil na jedničku.

 • Jako první se byla na programu koncepce náměstí. Zde je nutno předeslat, že ideální řešení neexistuje.
  • Na jedné straně je náměstí Jiřího z Poděbrad přirozeným centrem města s obchodní sítí, zajít sem na nákupy může být užitečné i pro toho, kdo se vrací z práce mimo město. Z tohoto důvodu by toto místo bylo vhodné i pro přestupy mezi jednotlivými autobusovými linkami.
  • Na straně druhé chceme-li severní část náměstí (tj. tu u kostela) mít jako klidovou zónu, je problémem najít místo pro dostatek nástupišť (bylo by potřeba mít aspoň tři, ale ještě spíš čtyři). Ostatně proto se stále uvažuje o tom autobusáku u bytovek. Což ale má jiné nevýhody – dovedete si například představit, jak na ten autobusák zajíždí spoj linky 361 z Prahy přes Slapy, Korkyni a Nový Knín na Dobříš? A o kolik by to prodloužilo dobu jízdy na téhle trase? (Myslím, že tato námitka je tou nejdůležitější proti tomu, aby se to autobusové nádraží budovalo. Ale, jak již bylo zmíněno, ideální řešení asi neexistuje.
  • Každopádně bylo promítnuto několik návrhů uspořádání náměstí – měly by být v dohledné době umístěny na oficiální městský web, aby se k nim občané mohli vyjádřit. Vesměs však (zatím) obsahují jen stání pro dva autobusy současně (což by znamenalo nutnost toho autobusového nádraží u sídliště s výše zmíněnou jeho nevýhodou).
  • Dále bylo zmíněno možné řešení chodníku ke školce ve Starém Kníně (kde nám dopravní orgány zrušily přechod pro chodce jakožto nevhodně umístěný)
  • A kde že ta nástupiště mají být? V zásadě jsme viděli asi čtyři možná umístění:
   • pod dolním koncem schodiště, nad nímž je vývěska s úřední deskou města (současná silnice by přes náměstí vedla „rozmáchlejším“ obloukem, jak už za první republiky vedla);
   • naproti tomuto schodišti na druhé straně silnice;
   • na rozhraní plochy náměstí a vybouraného místa, kde kdysi stával „Dřevák“ (Pozn. MH: to by myslím si narazilo u památkářů – ten plac by totiž z urbanistického hlediska bylo velmi žádoucí zastavět);
   • zhruba uprostřed délky Pivovarské ulice na místě zbořené zástavby (Pozn. MH: myslím, že ani to není z urbanistického hlediska žádoucí, neb severní stranu Pivovarské ulice by bylo žádoucí zastavět v co největší míře, ale asi by to bylo menší zlo, protože toto řešení by umožnilo zastavět aspoň plochu po Dřeváku na rohu náměstí).
   • Následující návrhy přefotografované z promítacího plátna (a graficky upravené – například změnou perspektivy a barev) jsou pouze pro základní představu – na webu města by se časem měly objevit ve vyšší kvalitě.
 • Jako další bylo zmíněno autobusové nádraží. Nejprve byl promítnut původní návrh, který ovšem byl dvakrát zamítnut. Protože řada námitek, které k tomu zamítnutí vedly, má své opodstatnění, byl představen návrh velkorysejší. Ten ovšem závisí na získání sousedního pozemku – nezakřikněme to, ale prý by to snad mohlo být na dobré cestě. Pak by bylo možno spolu s tím terminálem vybudovat ještě nějakých sedmdesát parkovacích míst pro osobní auta těch, kdo v Novém Kníně při cestě do práce přestupují z aut na autobusy (a zatím po celé dny parkují na náměstí Jiřího z Poděbrad) a večer zase zpět.

 • Pan Michálek ze stavební komise představil její práci a záměry, pokud jede o opravy komunikací. Pracuje se na pasportizaci (s využitím jakési pasportizace z roku  2016), na jejímž základě by se stanovilo pořadí. Protože by ovšem bylo trestuhodné přijít o jeden rok, byly už před definitivním zpracováním tohoto materiálu určeny komunikace, jež se budou opravovat letos: (zatím nepojmenovaná) ulice od sudovické hasičárny přes náves až na obratiště, Jalovčiny a Vilová ulice. Smůlu má pro tentokrát ulice Na Potůčku, která rovněž silně připomíná tankodrom, avšak ČEZ tam napřesrok plánuje pokládku elektrického vedení do země, takže by šlo o zbytečnou práci. Na letošek požádalo město o dotace na komunikace od MMR ve výši 5 000 000 Kč, tj. v případě úspěchu by mělo být (spolu s povinnou spoluúčastí města) na ulicích prostavěno kolem 8 000 000 Kč.
  • V uvedené pasportizaci bude bráno v potaz
   • kolik lidí tato komunikace obsluhuje,
   • délka + přepočet na m2,
   • stav povrchu
    • nezpevněný povrch +2 body,
    • výjimkou je Ledrenská ulice – tamní obyvatelé si např. chodníky zaplatili v ceně pozemků
    • dalším hodnotícím kritériem je možnost získání dotací
     • dotace od 0 do 50 % = + 1 bod
     • dotace nad 50 % = + 2 body
  • Snahou bude, aby každý rok šlo 20 % z prostředků věnovaných na komunikace do chodníků
 • Dalším bodem bylo mnohokrát propírané městapo.
  • Byla krátce představena historie, jak k tomuto rozhodnutí došlo. Původně se počítalo s využitím mníšeckých strážníků, ale tam došlo po volbách ke změně postoje města – a vedení města má v úmyslu využít výpovědi pana Kotouče a jeho dvou kolegů a zřídit městapo knínské. Celá akce je podmíněna tím, že od samotného začátku je na provozu (i na vstupních nákladech) ochotna se finančně podílet Nová Ves pod Plaší. Předběžný zájem mají i další obce. Město se této možnosti nezříká, avšak protože nemá dostatek zkušeností s provozováním takovéto „ozbrojené pěsti radnice“, do jejich získání se počítá se současným počtem strážníků a obsluhovaných obcí.
  • Jako hlavní úkoly byly promítnuty tyto:
   • Zvýšení bezpečnosti a řešení vandalismu
   • Vybudování nové autority ve městě, spolupráce se státní policií
   • Dohled nad bezpačností dětí u ZŠ a MŠ ve špičkách (pozn. MH: v rámci možností střídavě u nás a na Nové Vsi)
   • Výhoda znalosti místního prostředí (pozn. MH: to asi postupně, teď přece jen lépe znají Mníšek)
   • Odbourání těžkých a velkých aut díky kontrole dopravního značení (pozn. MH: to v rámci možností, protože:
    • zakázat jejich provoz po krajských silnicích nelze – lze jen pokutovat přestupky a případně jinak podobně průjezd znepříjemňovat;
    • krom toho samozřejmě lze hlídat dodržování jen toho dopravního zařízení, které už existuje – některé ještě bude potřeba vybudovat)
   • Řešení rušení nočního klidu
   • Organizování parkování, faktické vybírání parkovného (pozn. MH: tohle ovšem do značné míry lze až tehdy, co bude vybudováno ono odstavné parkoviště a náměstí bude určeno pouze k parkování krátkodobému – na nákupy, návštěvu muzea apod.)
   • Zkušenosti z minula – vyřešení distribuce drog nad vodárnou
   • Měření rychlosti a kontrola alkoholu za volantem
   • Faktické řešení dodržování dopravního značení /zákazy vjezdu apod.)
  • Jako další priority byly zmíněny tyto:
   • Řešení dětí v uličce – drogy a kouření (pozn. MH – míněna Havířská ulice, zejména rozpadající se dům č. 48)
   • Preventivní přednášky ve škole
   • Dohled nad seniory (občas zazvonit), školení seniorů (např. proti podvodníkům)
   • Základní pomoc občanům (zabouchnuté dveře apod.)
   • Kriminalistická práce (pozn. MH: pozor, ne na vše mají pravomoci, na něco by museli volat státní policii)
   • Základní záchranná služba
   • Monitoring chatové oblasti
   • Vedlejší složka IZS př katastrofách
   • Asistence u dopravních nehod
   • Kooperace při transportu podnapilých na záchytku
   • Pomoc s akcemi města
 • Slovo dostali zástupci Policie České republiky ze služebny v Dobříši
  • Vyjádřili ochotu v rámci možností ve městě působit,
  • ale upozornili na omezenost těchto možností (mají na starost 325 km2, celkem 47 obcí od Pičína po Hříměždice či Čím)
  • Pokud bude zřízeno městapo, budou se snažit s ním spolupracovat
  • Snažili se vystupovat maximálně neutrálně, nechtějíce být aktéry sporu uvnitř města a nepřímo (a tím spíše ne přímo) podporovat některou ze stran.
 • Pokud jde o postoj občanů: námitky těch nespokojených byly podporovány třemi argumenty:
  • náklady (pozn. MH: asi nejvážnější argument)
  • dokud není vybudování dopravní značení a další podobné náležitosti, je k ničemu, protože nemůže kontrolovat dodržování něčeho, co neexistuje.
  • v těch třech lidech ty úkoly, které se na ni kladou, nemůže plnit
 • Pozn. MH: Zde je dobré všimnout si, že poslední dva argumenty jdou tak trochu proti sobě:
  • pokud si uvědomujeme, že ti tři strážníci nemohou být pořád všude, budou vytíženi i před dobudováním dopravního značení do žádoucí podoby – i na těch úkolech, které na dobudování infrastruktury nezávisí, je práce jako na kostele;
  • a samozřejmě nemohou být všude – ale k dosažení určitého preventivního účinku někdy stačí vědomí, že občas tam či onde někdo měří rychlost a alkohol v krvi a následně napařuje pokuty (při prvním přistižení při méně závažném přestupku to lze řešit třeba „jen“ domluvou)
 • Paní Jaroslava Michálková představila činnost finančního výboru.
  • Jako hlavní úkoly byly definovány:
   • sestavování a kontrola rozpočtu,
   • kontrola finančního toku města,
   • vyúčtování dotací od města,
   • správa kanalizace a vodovodu,
   • podněty od zastupitelstva a
   • podněty od občanů.
 • Pan Augustin Kůr představil činnost kontrolního výboru.
  • Vedla tradičních úkolů tohoto výboru, kterým jsou kontroly usnesení apod., se mimo jiné zmínil o zpracování závěrů loňského forenzního auditu a o přezkoumání smluv o kotelně a o nájmech v městských bytech
 • V závěrečné diskusi se hovor stočil mimo jiné k otázce potřebnosti či nepotřebnosti jednak městapa, jednak autobusového terminálu. Zde bych citoval a následně možná trochu upravil názor Milana Brejchy stran toho autobusáku: pokud se na terminál dají sehnat dotace a na odstavnou plochu pro autobusy ne, dobře, postavme jej, provozujme po dobu povinné udržitelnosti (10 let?) a pak překresleme čáry na to parkování pro autobusy. Nebo – a to je ta úprava – se po po uplynutí té udržitelnosti rozhodněme na základě zkušeností z těch let.

Toto shrnutí se snaží zachytit vše podstatné a věci příliš nezkreslovat, ale nedělá si nárok na úplnost. Sledujte oficiální městský web, tam by se časem měly objevit oficiální výstupy – včetně oněch návrhů na uspořádání náměstí, atd.

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice autobusy, Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.