Program mimořádného zasedání zastupitelstva 18. března 2019

Dne 18. března 2019 od 19.00 hodin (POZOR! Je to PONDĚLÍ!!!) se u šišatého stolu v podkroví radnice sejde tentokrát ke svému mimořádnému zasedání městské zastupitelstvo. A program bude opět nabitý.

Asi nejméně příjemným bodem je projednání nutnosti vrátit část dotací poskytnutých na odstranění škod po povodni v roce 2013 a k tomu ještě zaplatit nemalé penále (Pozn. MH: to vrácení dotace vcelku chápu, to penále mi ale přijde dost lichvářské). Problém je v tom, že jedna z dotací byla místo na opravu mostu U Čermáků (M05) využita k jiným účelům (byť šlo také o komunikaci poškozenou povodní; most byl opraven z jiné dotace). Jedná se o částku něco přes jeden milión korun. Což je samozřejmě nezanedbatelný zářez do rozpočtu, na druhé straně si připomeňme, že na odstraňování povodňových škod bylo prostavěno tuším kolem 68 000 000 Kč, takže v porovnání s tímto objemem prací to nevychází tak zle. Ale samozřejmě každé koruny škoda. Materiál, který slouží jako podklad k tomuto bodu jednání, je zde: vratka MD.
Pozn. MH: Trochu smutné je to, že na uvedené porušení rozpočtové kázně (ke kterému došlo v roce 2016) tehdy neupozornil tehdejší jinak (bez ironie!) velmi pracovitý kontrolní výbor (ten nynější se teprve zvolna rozjíždí, jak ze zápisu patrno). Aspoň to penále jsme si mohli ušetřit. 😦  Každopádně to budiž pro kontrolní výbor důvodem k tomu, aby více hlídal právě probíhající akce.
Oprava  2019-03-11:  Omlouvám se za nesprávnou informaci. Ke sporné opravě (provedené v rozporu s účelem, na nějž byla poskytnuta dotace) došlo již v roce 2013, tj. v předminulém volebním období (jak vidno na 13. straně přiloženého materiálu, tj. na seznamu faktur na 3. strany zprávy o daňové kontrole) tj. před ustavením onoho opravdu pilného kontrolní výboru. Neboli nevšiml si toho kontrolní výbor působící ve volebním období 2010 až 2014.
Dodejme, že jde o záležitost, k níž došlo už v letech 2013 (kdy došlo k nesprávnému čerpání dotace) až 2017 (na jehož konci měla být vratka včetně penále doplacena – a zřejmě byla, neboť jinak by šlo o ještě mnohem větší malér), neboli netýká se to rozpočtu na letošní rok, nýbrž let předchozích.

Příjemnější zprávou je dar 60 000 Kč za umístění ve třídění odpadu – podklad je zde: Dar třídění – přijetí daru musí projít zastupitelstvem, a tak bylo zařazeno do programu.

Rovněž důležitým (a spěchajícím) bodem je potřeba schválit výsledky výběrového řízení na půdní vestavby ve škole. Původně se tak mělo stát na zasedání řádném, ale ke schválení výsledků výběrového řízení chybělo doplnění jakési formality od jedné ze zúčastněných firem – a pokud jde o záležitost spolufinancovanou z dotace, přes tohle prostě „nejede vlak“. Stavba by měla být dokončena do konce roku, takže termíny začínají hořet – více než žádoucí je, aby se začalo budovat pokud možno už v průběhu března (asi proto se nečekalo na nejbližší čtvrtek, kterým by byl 21. březen)

K odloženým bodům patří zejména návrh smlouvy (Smlouva-NovaVes) o spolupráci s Novou Vsí pod Pleší při provozování městapa. Zde bylo vedle časové tísně odložení motivováno i tím, že chyběla příloha k této smlouvě. Onu přílohu zde uveřejňuji ve zcenzurované verzi Př 1-Cenzurovana. Důvod cenzury je prostý: pokud by si zde kdokoliv mohl přečíst, kdy bude naše udatné městapo (vejde-li smlouva v platnost a ozbrojená pěst radnice bude zřízena) hlídkovat v Nové Vsi pod Pleší, mohl by v tu dobu městem prosvištět „nadstandardní rychlostí“ téměř bez obav z kontroly (státní policie zde rychlost měří jednou za uherský rok). Přílohy 2 a 3 asi budou muset teprve vzniknout – měla by jimi být usnesení zastupitelstev, například tohoto.

Obecně závazná vyhláška 1/2019 (OZV 1_2019) žel neřeší toužebně očekávanou regulaci chovu lvů a jiných domácích mazlíčků (což občany asi zajímá víc než dřív zejména poté, co jeden takový „kocourek“ – neb lev je šelma kočkovitá – se pustil do svého páníčka ve Zděchově na Vsetínsku), nýbrž „jen“ vyřazení některých odstavců z nedávno schválené vyhlášky o zřízení městapa (OZV-01-18-Mestapo) – ta původní vyhláška bude vlastně značně „ořezána“.

Dojde konečně i na projednání zápisů z finančního (FV 14_01)  a kontrolního (KV 11_12) výboru.

Dodatek smlouvy s firmou M-silnice výrazně navyšuje cenu komunikace C16 v Sudovicích (téměř na dvojnásobek – dodatek je zde: Dod č1). Podle strany 3 onoho dodatku nejde o tak vysokou inflaci, nýbrž o cenu prodloužení opravovaného úseku komunikace (oproti původnímu záměru – když už tu ulici opravit, tak hezky celou).

Vyřešit bude nutno i některé nepodepsané zápisy ze tří zasedání z roku 2018.

Na programu je i prodej „odstřižku“ pozemku (podklady jsou pod programem) na Kozích Horách, věcné břemeno (pro ČEZ) a nějaké záměry věcných břemen (věcná břemena jsou zde: SVB1 SVB2 SVB3 VB).

A konečně se bude měnit usnesení o odměňování neuvolněných zastupitelů, členů výborů a komisí, protože někteří z nich se rozhodli odměny se zřeknout. „Nakousnuto“ ti bylo již na zasedání řádném, nyní by to mělo být dokončeno. Nové odměňování má být podle návrhu usnesení řešeno takto:

U S N E S E N Í č.5- 5/2019-ZM

Zastupitelstvo města Nový Knín

s c h v a l u j e

Zastupitelstvo města Nový Knín v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

místostarosta : 8864 Kč

člen rady: 1970 Kč

předseda výboru nebo komise: 985 Kč

člen výboru nebo komise: 821 Kč

člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 493 Kč

Zastupitelstvo města Nový Knín v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od prvního dne měsíce následujícího po schválení usnesení.

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet od prvního dne měsíce následujícího po složení slibu.

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet od prvního dne následujícího měsíce po zvolení do této funkce.

U S N E S E N Í č.6 – 5/2019-ZM

Zastupitelstvo města Nový Knín

s c h v a l u j e

Zastupitelstvo města Nový Knín v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce předsedy nebo člena výboru nebo komise, kteří nejsou zastupiteli, náleží jen v měsících, kdy výbor nebo komise zasedala.

NEBO

Zastupitelstvo města Nový Knín v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce předsedy nebo člena výboru nebo komise, kteří nejsou zastupiteli se budou poskytovat od prvního dne měsíce následujícího po schválení usnesení.

Předseda výboru nebo komise, který není členem zastupitelstva: 985 Kč

Člen výboru nebo komise, který není členem zastupitelstva: 821 Kč.

Členům výborů nebo komisí uvedených níže je schválena odměna ve výši 0 Kč: – zde budou vyjmenováni ti, kdo se rozhodli odměn zříci (otázkou je, zda je budu moci z důvodu ochrany osobních údajů uvést).

A konečně se bude schvalovat nová zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů v Novém Kníně (její postavení – totiž JPO3 – zůstává nezměněné) – její text je zde: Zř list.

Celý program je tento:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba ověřovatelů zápisu a projednání nepodepsaných zápisů z roku 2018
 4. Schválení Obecně závazné vyhlášky 1/2019
 5. Revokace usnesení 13-1/2018
 6. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Obcí Nová Ves (pod Pleší) 
 7. Schválení prodeje pozemku p.č. 214/7 v k.ú. Kozí Hory
 8. Schválení zřízení věcného břemene
 9. Schválení smluv o smlouvách budoucích – věcná břemena
 10. Přijetí daru od KrÚ Středočeského kraje
 11. Projednání zápisů FV a KV
 12. Schválení výsledků (opakovaného) výběrového řízení na vestavby v základní škole
 13. Projednání odvodu do státního rozpočtu (vratka části dotace a penále).
 14. Schválení nové zřizovací listiny JSDH
 15. Schválení dodatku smlouvy s M-silnice
 16. Diskuse
 17. Závěr
 • Pro prodej pozemku na Kozích Horách, záměr byl schválen na zasedání zastupitelstva minulého volebního období loni 20. září.

K tomuto dodatečně (2019-02-14) přidávám „oficiální“ geometrák: GP KH

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

5 reakcí na Program mimořádného zasedání zastupitelstva 18. března 2019

 1. Jiří Krása napsal:

  Vážený pane Hlávko,
  každý z nás je omylný, ale Váš komentář k činnosti kontrolního výboru je trochu nepřesný.
  § 119 zákona o obcích
  (3) Kontrolní výbor
  a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
  b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
  c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

  (2) Finanční výbor
  a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
  b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

  Každopádně to budiž pro kontrolní výbor důvodem k tomu, aby více hlídal právě probíhající akce.
  ( Vaše citace)
  Co tedy dělal finanční výbor, který mám tyto povinnosti ze zákona kontrolovat, nikoliv kontrolní výbor?

  Jinak se mějte fajn.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Dobrý den, vážený pane Kráso,
   děkuji za upřesnění.

   Je otázkou, zda by se hlídání, na co věcně jdou dotace, nedalo považovat za součást bodu „b“ v „popisu práce“ kontrolního výboru („b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,“ – to, že účelově vázané dotace lze použít jen ke schválenému účelu, myslím je součástí nějakých právních předpisů), ale jednak je to otázkou výkladu tohoto bodu, jednak myslím, že s tím odstupem je to uždo jisté míry jedno – ty peníze „vyletěly komínem“ bez ohledu na to, který výbor měl správnost jejich použití kontrolovat. V té souvislosti jde jedině o to, kterému výboru to bude „hozeno na triko“ do budoucna, aby se podobným malérům pokud možno předcházelo.

   A dodávám, že šlo o výbory jejichž předsedové byli zvoleni na ustavujícím zasedání 09. listopadu 2010 (https://novyknin.wordpress.com/2010/11/09/nove-zastupitelstvo-ustaveno/) a členové pak o jedno zasedání později, totiž 25. listopadu 2010 (https://novyknin.wordpress.com/2010/11/25/zasedani-zastupitelstva-25-listopadu-2010/).

 2. Anonymní napsal:

  Oprava překlepu v poslední větě. (mám, správně má)

 3. Anonymní napsal:

  On by to možná mohl řešit i minulý kontrolní výbor, kdyby o tom vůbec někdo věděl. Ale podle všeho to vypadá, že nebyl nikdo informován o tom, že se vrací dotace a je vyměřeno penále. A to ani zastupitelstvo, ani rada.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Toť otázka. Možná bude zodpovězena právě na tom zasedání v pondělí.

   Nicméně i kdyby se to – ať kontrolní či finanční výbor – dověděl, už by s tím nic nenadělal. Protože k pochybení došlo už v roce 2013. Každopádně doufám, že k doplacení došlo – po všech marných pokusech o odvolání – dle platebního kalendáře uvedeného na poslední stránce příslušného podkladu (poslední splátka podle něj měla být uhrazena 20. září loňského roku, tj. zhruba dva týdny před minulými volbami) a tím je snad věc konečně vyřešena, byť pro město nikoliv bezbolestně.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.