Mimořádné zasedání zastupitelstva 18. března 2019 – výběrové řízení na vestavbu ve škole schváleno, tahání kostlivců ze skříní odloženo

V pondělí dne 18. března 2019 se u šišatého stolu v podkroví radnice opět sešlo městské zastupitelstvo, tentokrát ke svému mimořádnému zasedání. A program bude opět nabitý.

Omlouvám se, že následující text byl v okamžiku zveřejnění z časových důvodů maximálně stručný, případné podrobnosti snad (člověk má být poctivý a opatrný: sliby plnit a zásadně nikomu nic neslibovat) budou doplněny v průběhu úterního podvečera až večera. Děkuji za pochopení – UŽ SE NA TOM PRACUJE. 🙂 Jakž takž hotovo v 18.59 hodin.

Asi nejméně příjemným bodem mělo být tahání kostlivců ze skříní – konkrétně vratek dvou dotací.
Jedna byla poskytnuta na odstranění škod po povodni v roce 2013, konkrétně na opravu mostu M05 U Čermáků, avšak použita byla na jiné opravy. To vedlo k povinnosti jejího vrácení a navíc vyměření penále ve stejné výši. (Celkem přes milión korun, který jsme spláceli ještě loni.) Zatím dostupné podklady jsou zde:  vratka MD.
Druhá pak se týkala změny způsobu vytápění zdravotního střediska (pořízení tepelných čerpadel). Zde byl účel dodržen, ale pro změnu se včas nestihla kolaudace (nebo se tehdy zapomnělo, že by nějaká měla být?), čímž se požadovaný termín dokončení „přešvihl“ o víc než rok. V tomto případě nebyly následky tak fatální, vracelo se „jen“ pět procent, ale i to dělalo více než 200 000 korun. Zrovna tento bod však byl odsunut na další zasedání – dodané podklady byly shledány nedostatečnými (a ty, které se týkaly zdravotního střediska, navíc přišly opožděně). Pravda, nějakou dobu se předpokládalo, že kompletací podkladů bude pověřen kontrolní výbor, nakonec se to ale do usnesení nedostalo. Podklad k této vratce je zde:  Vratka středisko

Podobně bez definitivního výsledku skončila kauza tří nepodepsaných zápisů z roku 2018. Některé výhrady některých ověřovatelů se podařilo nějak zakomponovat dodatečně, ale zdaleka ne všechny. Asi největším problémem je zápis, který měl ověřovat pan Michal Rambousek, protože v tomto případě došlo k technickému problému – došly baterie v diktafonu, takže zvukový záznam není kompletní, tudíž případné nejasnosti není podle čeho odkontrolovat. Zazněl názor, že problém by šlo vyřešit „silou“, prostě by bylo možno ověřovatele přehlasovat a většinově rozhodnout, že zápis byl v pořádku. K tomu se ovšem zastupitelstvo aspoň zatím „nesnížilo“ a problém trvá.

Zazněla informace o darech, které město dostalo za ohodnocení Skokan roku v kategorii třídění odpadů. Pouze informativně bylo zmíněno úřčelově vázaných 20 000 korun od ČEZu (mají jít na herní prvky apod., schválit zastupitelstvem bylo nutno dar 60 000 Kč od krajského úřadu (Dar třídění) – předpokádá se, že tyto peníze budou využity na rozšíření a zkulturnění míst, kde se tříděný odpad shromažďuje.

Rovněž důležitým (a spěchajícím) bodem byla potřeba schválit výsledky výběrového řízení na půdní vestavby ve škole. Původně se tak mělo stát na zasedání řádném, ale ke schválení výsledků výběrového řízení chybělo doplnění jakési formality od jedné ze zúčastněných firem – a pokud jde o záležitost spolufinancovanou z dotace, přes tohle prostě „nejede vlak“. Stavba by měla být dokončena do konce roku, takže termíny vesele plápolají – více než žádoucí bylo, aby se začalo budovat pokud možno už v průběhu března. To se sice nestihne, ale čím dřív, tím lépe (asi proto se nečekalo na nejbližší čtvrtek, kterým by byl 21. březen)

K bodům odloženým odminula patří také návrh smlouvy (Smlouva-NovaVes) o spolupráci s Novou Vsí pod Pleší při provozování městapa. Zde bylo vedle časové tísně odložení motivováno i tím, že chyběla příloha k této smlouvě. Onu přílohu zde uveřejňuji ve zcenzurované verzi Př 1-Cenzurovana. Důvod cenzury je prostý: pokud by si zde kdokoliv mohl přečíst, kdy bude naše udatné městapo (vejde-li smlouva v platnost a ozbrojená pěst radnice bude zřízena) hlídkovat v Nové Vsi pod Pleší, mohl by v tu dobu městem prosvištět „nadstandardní rychlostí“ téměř bez obav z kontroly (státní policie zde rychlost měří jednou za uherský rok). Přílohy 2 a 3 asi budou muset teprve vzniknout – měla by jimi být usnesení zastupitelstev, například tohoto.

Obecně závazná vyhláška 1/2019 (OZV 1_2019) žel neřeší toužebně očekávanou regulaci chovu lvů a jiných domácích mazlíčků (což občany asi zajímá víc než dřív zejména poté, co jeden takový „kocourek“ – neb lev je šelma kočkovitá – se pustil do svého páníčka ve Zděchově na Vsetínsku), nýbrž „jen“ vyřazení některých odstavců z nedávno schválené vyhlášky o zřízení městapa (OZV-01-18-Mestapo) – ta původní vyhláška bude vlastně značně „ořezána“. Důvodem k tomuto „ořezu“ bylo to, že některé body této vyhláška jsou dány už zákonam, a tudíž nadbytečné.

Došlo konečně i na projednání zápisů z finančního (FV 14_01)  a kontrolního (KV 11_12) výboru.

Dodatek smlouvy s firmou M-silnice výrazně navyšuje cenu komunikace C16 v Sudovicích (téměř na dvojnásobek – dodatek je zde: Dod č1). Podle strany 3 onoho dodatku nejde o tak vysokou inflaci, nýbrž o cenu prodloužení opravovaného úseku komunikace (oproti původnímu záměru – když už tu ulici opravit, tak hezky celou). Zatímco jindy a jinde Zlatohorce poměrně často kritizuji, zde musím jejich úsilí kvitovat. Podle návrhu „předhozeného“ zastupitelstvu se totiž ona komunikace měla opravovat až po obratiště a neopraveno, či přesněji nevyasfaltováno  by zůstalo poslednich cca 120 metrů k poslednímu domu. Zástupcům Zlatohorců (kteří se tentokrát dostavili v oslabené sestavě, totiž ve třech lidech) se podařilo (za asistence pana Michálka) přesvědčit zbytek zastupitelstva o tom, že když už se to dělá, ať se to dotáhne až do konce. Očekávaná cena za těch 120 metrů by mohla být kolem 300 000 Kč, takže uzavření dalšího dodatku na ten kousek už je v kompetenci rady.

Na programu byl i prodej „odstřižku“ pozemku (podklady jsou pod programem) na Kozích Horách (cena byla stanovena na 100 Kč za čtverečný metr + zájemce platil geometrák), věcné břemeno (pro ČEZ) a nějaké záměry věcných břemen (věcná břemena jsou zde: SVB1 SVB2 SVB3 VB).

Měnilo se i usnesení o odměňování neuvolněných zastupitelů, členů výborů a komisí, protože někteří z nich se rozhodli odměny se zřeknout. „Nakousnuto“ ti bylo již na zasedání řádném, nyní by to mělo být dokončeno. Nové odměňování je podle návrhu usnesení řešeno takto:

U S N E S E N Í č.5- 5/2019-ZM

Zastupitelstvo města Nový Knín

s c h v a l u j e

Zastupitelstvo města Nový Knín v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

místostarosta : 8864 Kč

člen rady: 1970 Kč

předseda výboru nebo komise: 985 Kč

člen výboru nebo komise: 821 Kč

člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 493 Kč

Zastupitelstvo města Nový Knín v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od prvního dne měsíce následujícího po schválení usnesení.

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet od prvního dne měsíce následujícího po složení slibu.

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet od prvního dne následujícího měsíce po zvolení do této funkce.

U S N E S E N Í č.6 – 5/2019-ZM

Zastupitelstvo města Nový Knín

s c h v a l u j e

Zastupitelstvo města Nový Knín v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce předsedy nebo člena výboru nebo komise, kteří nejsou zastupiteli, náleží jen v měsících, kdy výbor nebo komise zasedala.

NEBO

Zastupitelstvo města Nový Knín v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce předsedy nebo člena výboru nebo komise, kteří nejsou zastupiteli se budou poskytovat od prvního dne měsíce následujícího po schválení usnesení. (toto tuším bylo vypuštěno) 

Předseda výboru nebo komise, který není členem zastupitelstva: 985 Kč

Člen výboru nebo komise, který není členem zastupitelstva: 821 Kč.

Členům výborů nebo komisí uvedených níže je na jejich vlastní žádost (doplněno během projednávání v zastupitelstvu) schválena odměna ve výši 0 Kč: – zde byli vyjmenováni ti, kdo se rozhodli odměn zříci (otázkou je, zda je budu moci z důvodu ochrany osobních údajů uvést – ale možná ne, a tak ta jména třeba ještě doplním – jedná se o tyto lidi: Lukáš Cvrček, Stanislav Foukner, Simona Hájková, Olga Konopásková, Petra Plotová a Marek Zach – snad jsem na někoho nezapomněl).

A konečně se byla schválena nová zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů v Novém Kníně (její postavení – totiž JPO3 – zůstává nezměněné), protože ta původní neodpovídala současným zákonům – její text je zde: Zř list.

Celý program byl tento:

(Tato část byla doplněna v průběhu úterý 2019-03-19 – v zásadě hotovo v 18.58 hodin, drobná doplnění a úpravy nejsou vyloučeny) 

 1. Zahájení – zahájeno v 19.05 Zadstupitelstvo se sešlo v počtu 12 zastupitelů a 1 zastupitelky. (Chyběli Petra Moravcová a Pavel Hnízdil, omluveni)
 2. Schválení programu
  • zde to probíhalo trochu zmateně.
   • Ještě před začátkem se hovořilo o vyřazení bodu týkajícího se vratek dotací – Tomáš Havlíček neoficiálně navrhl Radkovi Hrubému, že vyřazení toho bodu by asi měl navrhnout on. Že zastupitelstvo na vyřazení toho bodu přistoupí.
   • Což Radek Hrubý učinil.
   • Během diskuse vznikl nápad, že ještě před projednáváním v zastupitelstvu by si na ty vratky mohl „posvítit“ kontrolní výbor.
   • Jenže k tomu, aby bylo možno kontrolní výbor pověřit, bylo potřeba ponechat bod v programu. Čímž ovšem „padl“ neoficiální slib daný Radku Hrubému (který to pak nesl poněkud nelibě).
  • Ale nakonec byl (program) schválen v původní podobě (tuším) 9/2/2
 3. Volba ověřovatelů zápisu
  • Byli navrženi Václav Krotil a Josef Mácha – schváleno (pro / proti / zdrželi se) 11 / 0 / 2
  • a projednání nepodepsaných zápisů z roku 2018 – po diskusi (bude doufám doplněno) přesunuto
  • Radek Hrubý vysvětlil, proč nepodepsal zápis, který měl ověřovat on:
   • Hlasování bylo beze jmen (bylo doplněno později)
   • Neodpovídalo to přesně, jak to probíhalo
   • Nepodepsané zápisy se neprobíraly (správně by se měly projednat na dalším zasedání, zastupitelstvo samozřejmě má možnost ověřovatelovy námitky „přehlasovat“, neboli konstatovat, že nejsou relevantní.
  • Martinu Provazníkovi vadilo, že zápis, který měl ověřovat on, byl příliš stručný, do značné míry jen odkazoval na zvukový záznam – takový zápis se pak vlastně ani nemusí dělat. A že zápis má jiné skartační lhůty než zvukový záznam.
  • Josef Lukeš: kde je psáno, že lhůty jsou různé? Pokud je něco přílohou nějakého zápisu, už z tohoto titulu by to nemělo mít kratší skartační lhůtu než zápis, jehož je to přílohou.
  • Michal Rambousek namítal, že zápis, který ověřoval on, nebyl dost podrobný – během zasedání došly baterky, a tak část zvukového záznamu chyběla, což se odrazilo i v (ne-)podrobnosti zápisu.
  • Pavel Foltýn: Námitky (k zápisům) jsou uvedeny na webu.
  • odložení schváleno 12 / 0 / 1 
 4. Revokace usnesení 13-1/2018 (odměňování)
  • Zde probíhala trochu neuspořádaná diskuse o tom, zda původní vyhlášku změnit či zrušit a přijmout nové. Nakonec došlo ke druhé možnosti, a to z toho důvodu, že nová vyhláška byla nahrazena ne jednou, ale dvěma dílčími.
  • ukončení platnosti původní vyhlášky k 31.03.2019. schváleno (asi) 10 / 0 /3 
  • (Staronově stanovené) odměny neuvolněných zastupitelů a zastupitelek schváleny 9 / 0 / 4
  • Odměny předsedů a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (včetně těch, kteří na vlastní žádost budou pobírat nulu) schváleny 10 / 0 / 3
 5. Schválení Obecně závazné vyhlášky 1/2019 (zkrouhnutí vyhlášky o městapu 1/2018) –
  • Kontrola Ministerstva vnitra shledala, že některé odstavce jsou duplicitní s tím, co je dáno už zákonem, a z tohoto titulu doporučilo příslušné odstavce vypistit.
  • Zástupci Zlatohorců vyjádřili názor, že městskou policii nepotřebujeme a že je zbytečně drahá.
  • schváleno 10 / 3 / 0
 6. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Obcí Nová Ves (pod Pleší) – o provozování městapa
  • Byla dodána příloha, v níž je stanoveno, jak se budou strážníci střídat v Novém Kníně a Nové Vsi pod Pleší
  • Smlouvu Nová Ves už schválila, nyní se ještě musí podat na krajský úřad
  • schváleno 10 / 3 / 0
 7. Schválení prodeje pozemku p.č. 214/7 v k.ú. Kozí Hory
  • Jde o přílepek o rozloze 18 m2, který je pro město či kohokoli jiného než zájemce nevyužitelný.
  • Cena stanovena na 100 Kč/m2 (geometrák platil zájemce)
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 8. Schválení zřízení věcného břemene
  • Pro ČEZ v Sudovicích – schváleno  13 / 0 / 0
 9. Schválení smluv o smlouvách budoucích – věcná břemena
  • Věcné břemeno (letos se tam bude dávat vedení pod zem) v Žižkově a Havlíčkově ulici + Na Flusárně 13 / 0 / 0
  • Věcné břemeno Na Potůčku (bude se kabelizovat v roce 2020) 13 / 0 / 0 – (takže do té doby tam holt zůstane stávající tankodrom)
  • Věcné břemeno v Sudovicích poblíž Nechybových – schváleno 13 / 0 / 0, ovšem s výhradou, že po položení vedení budre položen i nový asfalt (protože tam je zrovna vozovka z nedávné doby).
 10. Přijetí daru od KrÚ Středočeského kraje
  • 60 000 Kč přijato 13 / 0 / 0
 11. Projednání zápisů FV a KV
  • O obsahu krátce pohovořili Jaroslava Michálková a Augustin Kůr (vizte přílohy: FV 14_01KV 11_12
  • Vzaty na vědomí s tím, že budou umístěny na městský web 13 / 0 / 0
 12. Schválení výsledků (opakovaného) výběrového řízení na vestavby v základní škole
  • Poslední podmínky, které byly nutné pro schválení, byly splněny koncem minulého týdne. A teprve dnes byly výsledky podepsány všemi členy hodnotící komise. Ta doporučuje výsledek schválit a uzavřít smlouvu s vítěznou firmou INVESSALES s.r.o.; vysoutěžená cena: 12 815 415,15 Kč bez DPH, tj. 15 518 748,00 Kč včetně DPH.
  • Schváleno 12 / 0 / 1
 13. Projednání odvodu do státního rozpočtu (vratka části dotace a penále).
  • To, oč se jednalo, je uvedeno už v původních odstavcích.
   • Tj. jde jednak o špatné použití dotace z roku 2013, přidělené po povodni v červnu téhož roku. Byly určena na most U Čermáků, ale použita na opravu jiné komunikace. To vedlo k povinnosti dotaci vrátit a zaplatit penále ve stejné výši. Více v dosud dostupném podkladu:  vratka MD. Další podklady k tomuto případu by ještě měly být doplněny.
   • Druhým malérem je ona opožděná kolaudace ve zdravotním středisku: podklad pro tuto vratku je zde:  Vratka středisko
   • Během diskuse bylo nejprve navrženo, že by ty podklady měl zkompletovat kontrolní výbor. Na to Radek Hrubý prohlásil, že nejdřív jsme měli dostat ty podklady.
   •  Nakonec bylo usnesení formulováno tak, že zastupitelstvo požaduje doplnění podkladů do příštího zasedání.
  • Odložení schváleno 13 / 0 / 0
 14. Schválení nové zřizovací listiny JSDH
  • Důvod zařazení tohoto bodu je ten, že podle velitele dobříšské jednotky (HZS) dosavadní zřizovací listina neodpovídá nyní platné legislativě. Proto poslal mustr, jak by nová zřizovací listina měla vypadat.
  • Pan Mácha upozornil na to, že
   • v posledních větrných dnech měli řadu zásahů kvůli popadaným stromům (pád jednoho z nich má „na svědomí“ nakloněný sloup u mostu z Masnerovy / Tyršovy ulice na Tylovo náměstí – pozn. MH)
   • Zasloužili se o to, že zde stále máme kašnu. Představitelé po roce 1945 měli v úmyslu ji zbourat a hasiči se tehdy kategoricky postavili proti.
  • Nová zřizovací listina je účinná od 19. března 2019.
  • Schváleno 12 / 0 / 1
 15. Schválení dodatku smlouvy s M-silnice
  • Zde došlo k diskusi o tom, jak velký úsek se má opravit.
  • Martin Provazník se ptal, proč se to nedodělá do konce, tj. k poslednímu baráku.
  • Dále, zda by na to nemělo být další výběrové řízení.
  • Pak se vyjádřil, že na kontrolní dny by měli chodit za město tři lidé, po jednom z každé strany.
  • Tomáš Havlíček (tj. starosta – pro ty, kdo zavítali na tento blog náhodou): Nevím, jak je to s účastí na kontrolních dnech.
  • Josef Lukeš: Někdo ze stavební komise by tam měl být povinně.
  • Tomáš Havlíček: Původně se to mělo stavět k Michálkovům (podmínky nakonec nevyužité dotace z roku 2017 stačily tuším na tohle). Nyní se zvažovaly varianty
   • k obratišti a
   • až nahoru k pí. V. (poslední dům – využívaný k rekreaci)
  • Při návrhu použít „prostřední variantu“ vycházel z toho, že ten poslední úsek je málo frekventovaný, zejm. ve srovnání s Jalovčinami a Vilovou ulicí.
  • Radek Hrubý: když už tam ty stroje budou, tak to udělat až na konec.
  • Jaroslava Michálková: Dát to stavební komisi.
  • Padl protiargument, že Vilová ulice se dělat bude a navazující Nerudova a Čapkova též budou muset počkat
  • Protiargument proti tomu: Nerudova a Čapkova se udělají třeba později, ale ten kousek na konci je tak krátký, že by se nedělal už nikdy.
  • Kolik by to stálo?
  • Je to asi 200 metrů – snad půl miliónu.
  • Když máme na městskou policii…
  • Martin Michálek (stavební komise):
   • Já kvůli tomu Tomášovi volal.
   • Jsem pro celou cestu. Jsou tam tři trvale bydlící lidé. A pozemky, které by se mohly rozparcelovat – čímž by počet obyvatel ještě vzrostl.
  • Olga Konopásková: koukla jsem se do katastru – je to asi 120 metrů.
  • Takže ta cena by mohla být ještě nižší. (odhad: 300 000 Kč?)
  • Václav Járka: Zapojit přebytek z minulých let, příště udělat rozpočtovou změnu.
  • Martin Michálek: Zatím to není potřeba, ještě nemáme vysoutěženou tu Vilovou ulici.
  • Josef Kolka: Zda už se tam nebude hrabat (kanalizace apod.)?
  • Kanalizace tam už je.
  • Radek Hrubý: smlouvu prodloužit o 120 metrů. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 2 – ale ono to vlastně může být v kompetenci rady (pozn. MH: jde o částku, kterou dle minule schválené směrnice může schválit o své vůli rada města).
  • S ohledem na „velikost“ částky v tom druhém dodatku není nové výběrové řízení na ten zbytek nutné.
  • Dodatek č. 1 byl schválen 13 / 0 / 0 ve stávající podobě, ovšem s tím, že rada byla pověřena uzavřením dalšího dodatku – č. 2 – právě na zbytek komunikace až ke konci zástavby.
 16. Diskuse
  • Z diskuse vzešla další (neplánovaná) usnesení:
   • Zastupitelstvo požaduje přijmout vyhlášku o stavební uzávěře na opravených komunikacích (kdyby tam třeba ČEZ chtěl rýpat…) – schváleno 13 / 0 / 0
   • Pověřuje kontrolní a finanční výbor k provedení auditu nájemních a podnájemních smluv k majetku města 13 / 0 / 0
   • Mluvilo se i o parkovacích místech na sídlišti, potřebě opravit hráz rybníčka u Kačumberku či hlučnosti kotelny na sídlišti.
 17. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 22.33 hodin. (Pro srovnání: zasedání zastupitelstva Nové Vsi pod Pleší 26. února 2019 začalo v 19.35 hodin a skončilo ve 21.15 hodin, aspoň podle zápisu.)
 • Pro prodej pozemku na Kozích Horách, záměr byl schválen na zasedání zastupitelstva minulého volebního období loni 20. září.

K tomuto dodatečně (2019-02-14) přidávám „oficiální“ geometrák: GP KH

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

6 reakcí na Mimořádné zasedání zastupitelstva 18. března 2019 – výběrové řízení na vestavbu ve škole schváleno, tahání kostlivců ze skříní odloženo

 1. Anonymní napsal:

  Kdo může zato, že nebyla řádně dokončena stavba ( zateplení střediska ) myslím, že by se měla objevit určitá osoba, která s firmou jednala a která stavbu přebírala. Rok opoždění za 200 000 by měl někdo uhradit z vlastní kapsy ! Není to první porušení zákona tak jak bylo uvedeno v Auditu. Kontrolní výbor prováděl kontroly zápisů rady a zastupitelstva a nikde nebyla řešena otázka mostu a použití dotací na jiný účel. a jen drobný dotaz za jakou výjimečnou a nadstandartní práci dostal nový ředitel školy odměnu 40 000.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Nejsem Děd Vševěd. Zda byla stavba řádně dokončena, nevím, jisté je, že byla pozdě zkolaudována. Ptejte se kompetentních osob, já jim mohu maximálně poslat zprávu, že jste sem tento komentář umístil(-a). Větším problémem je samozřejmě ten most / nemost (dotace z roku 2013, bezprostředně po povodni), protože tenhle malér stál město mnohem víc.
   Osobně si myslím, že by to všechno kontrolní výbor měl prolézt a zjistit, kdo případně pochybil. A hlavně přijmout opatření, která by opakování podobných nonsensů v budoucnu pokud možno zabránila.

 2. Anonymní napsal:

  Vždy, když se jednalo o něco nepříjemného, tak došly baterky. Je to jenom náhoda?
  To nedokáže pan starosta zajistit funkční diktafon. Malá rada – což mít k disposici náhradní baterky na jednání.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Dobrá den, vážená paní (či slečno či pane), mohla (mohl) byste uvést další případy, kdy došly baterky? A co nepříjemného se při té příležitosti zrovna projednávalo? Já vím jen o tomto jednom případě – a jen díky tomu, že se mluvilo o těch nepodepsaných zápisech.
   Že k tomuto problému došlo, je samozřejmě mrzuté, ale nevím o člověku (snad s výjimkou čerstvě narozeného mimina), který by nikdy v životě nic nepokazil.

  • Miloš Hlávka napsal:

   P.S. Navíc se mohlo stát, že ty baterky došly, aniž si toho kdo všiml.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.