Zasedání zastupitelstva 25. dubna 2019 – tahání kostlivců ze skříní konečně na pořadu dne

Dne 25. dubna 2019 se u šišatého stolu v podkroví radnice opět sešlo městské zastupitelstvo.

Z časových důvodů bude vyplněno jen to nejzákladnější – zbytek bude možná postupně doplňován, možná s větším zpožděním než obvykle, neb autor má povinnosti mimo město. Omlouvám se. Něco doplněno 2019-04-27 během pobytu na sněmu NSČU v hotelu Panoráma v Teplicích, něco později, už doma, 2019-05-02.

Jako obvykle upozorňuji, že nejde o oficiální zápis, nýbrž o zprávu, která může být ovlivněna názory pisatele, byť ten se snaží aspoň o to, aby se v ní neobjevovaly věcně nesprávn

Asi nejméně příjemným bodem bylo projednání nutnosti vrátit část dotací poskytnutých na odstranění škod po povodni v roce 2013 a k tomu ještě zaplatit nemalé penále (Pozn. MH: to vrácení dotace vcelku chápu, to penále mi ale přijde dost lichvářské). Projednání tohoto bodu bylo už na programu předminulého  zasedání, avšak z různých důvodů se to zdrželo.

 • Problém první – vyšší – z těch vratek je v tom, že jedna z dotací byla místo na opravu mostu U Čermáků (M05) využita k jiným účelům (byť šlo také o komunikaci poškozenou povodní; most byl později opraven z jiné dotace). Jedná se o částku něco přes jeden milión korun. Což je samozřejmě nezanedbatelný zářez do rozpočtu. Materiál, který slouží jako podklad k tomuto bodu jednání, je zde: vratka MD. Každopádně to budiž pro kontrolní výbor důvodem k tomu, aby více hlídal právě probíhající akce. Ke sporné opravě (provedené v rozporu s účelem, na nějž byla poskytnuta dotace) došlo v roce 2013, tj. v předminulém volebním období (jak vidno na 13. straně přiloženého materiálu, tj. na seznamu faktur na 3. strany zprávy o daňové kontrole.
 • Asi největším chybou starosty bylo, že na hrozící sankci neupozornil okamžitě poté, co k ní došlo – třeba by se bývalo podařilo najít jiná možná řešení, třeba se pokusit o odvolání apod.  (byť to, že se mu do toho nechtělo kvůli tehdejší atmosféře v zastupitelstvu, je „lidsky“ pochopitelné). Takto by město mělo podle zákona škodu vymáhat. Možná právě na starostovi, možná jinde, to možná bude předmětem právního rozboru, který zastupitelstvo uložilo pořídit
  • Pozn. MH: Jde také o to, co je tou škodou – pokud uvážíme, že šlo tu dotaci odmítnout, což, pokud by si odpovědní pracovníci všimli včas záludnosti v podmínkách dotace, mohlo – pak by město mělo o těch 580 000 Kč méně bez toho, že by se to považovalo za vzniklou škodu. Z tohoto hlediska je podle mě tou škodou „pouze“, to penále. A je otázkou, zda zde také nebyla možnost s vrácením dotace se smířit a požádat pouze o prominutí toho penále – ale tohle na zasedání takhle nepadlo.
  • Zde je dobré upozornit, že kontrolní výbor (vizme podklad k příslušnému bodu níže) „…navrhuje zavedení opatření – před podpisem smlouvy o dílo, které je financováno z dotačních titulů, bude KV provedena kontrola předmětu smlouvy s ohledem na účel přidělené dotace“ – teď jde o to, aby ta opatření byla uvedena v život. (V té souvislosti Petra Moravcová na zasedání upozornila na to, že by se měl kontrolovat nejen soulad s účelem dotace, nýbrž i její podmínky, např. požadovaná udržitelnost.)
 • Vratka na zdravotním středisku byla způsobena opožděnou kolaudací (mělo k ní dojít do 30. srpna 2014, avšak k onomu kolaudačnímu rozhodnutí došlo až 1. listopadu 2016. Zde se z důvodu překročení termínu naštěstí nevracela celá dotace (natož aby se doměřovalo penále), nýbrž byla stanovena vratka ve výší 5 % z dotace (ta činila 4 587 620, 77 Kč), což činilo 229 381,04 Kč. Dodatečně dorazivší podklad je zde: Vratka středisko. V tomto případě však půjde škodu vymáhat po firmě, která celou záležitost administrovala. (Doplněno 26.04.2019 před 07.00 hodin: Proto se ty administrace dotací zadávají externím firmám – v případě té první vratky žel šlo o tak bleskovou záležitost, že toto se nestíhalo řešit takto – a ti, kdo tu dotaci adminstrovali „na vlastní pěst“, se v tomto případě žel dopustili chyby s poměrně závažným finančním dopadem.)

Dalším odkládaným bodem je projednávání dosud nepodepsaných zápisů z roku 2018 – velmi zjednodušeně řečeno ti ověřovatelé, kteří odmítli zápisy podepsat, tak většinou učinili proto, že je považovali příliš stručné, případně ne zcela souhlasící se zvukovým záznamem. V jednom případě navíc došla baterie, takže pro pořízení zápisu nebyl k dispozici zvukový záznam (a samozřejmě se to zjistilo až ex post). Jednalo se o zápisy z roku 2018 – první tuším z dubna 2018 (ten odmítl podepsat Radek Hrubý), z konce září (poslední předvolební mimořádné zasedání zastupitelstva, nespokojeným ověřovatelem byl Michal Rambousek) a konečně poslední zasedání roku 2018 (prosincové), kde nesouhlasícím ověřovatelem byl Martin Provazník. V posledním případě byly námitky proti nepodpisu přehlasovány (námitky „vládní většina“ shledala z hlediska obsahu zápisu nepodstatnými), ve zbývajících dvou případech zadáno právní posouzení, mj. proto, že podle jednacího řádu se toto mělo řešit hned na následujícím zasedání, k čemuž ovšem nedošlo. A navíc šlo o zápisy ze zastupitelstva v jiném než nynějším složení. (Pozn. MH: V případě zápisu, který odmítl ověřit Michal Rambousek, je situace komplikována onou chybějící částí zvukového záznamu; navíc zde je problém spočívající v tom, že se jednalo o poslední zasedání končícího volebního období; první zasedání nového volebního období má pevně daný program; možná by se sneslo, kdyby se o tom jednalo i na druhém zasedání volebního období, tohle ale bylo zbytečně pozdě. Ale i tak by se jednalo o zastupitelstvo v jiném složení.)

Projednán byl i zápis sportovní, kulturní a sociální komise ze dne 3. dubna letošního roku. V přiloženém podkladu jsem začernil jeden citlivý osobní údaj. Zápis_SKS_cenzurovany. Tento zápis byl vzat na vědomí a navrhované rozdělení prostředků města v něm obsažené bylo beze změny schváleno.

Zápis kontrolního výboru k projednání je zde: zápis KV – a příloha zde: Tabulka s usneseními z Rady a ZM Měšta NK1 Rev. KV 11.4.19 – kopie

Zde je zápis finančního výboru: zapis_2019_4_1 (paní zapisovatelku musím pochválit – jako jediná to uložila jako pdf, ze kterého lze v případě potřeby „vyzobat“ text – ostatní pédéefka jsou uloženy jako obrázky (asi skeny papírové podoby), což může být překážkou pro zrakově postižené spoluobčany a spoluobčanky).

Smlouva o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce je zde: Sml o sml (jde o rozvody u Elka, které poté, co ukončilo činnost ve městě, budovy rozprodává).

Prodávaný pozemek 106/77 v k.ú. Sudovice je poslední neprodanou parcelou v Ledrenské ulici. Doplněno 26. dubna před 07.00 hod.: Na jeho prodej bude vypsáno výběrové řízení, nejspíš obálkovou metodou. (Cena tak bude i s ohledem na inflaci a celkový vzestup cen pozemků o dost vyšší než v době, kdy se tam prodávaly pozemky předchozí.)

Celý program byl tento:

 1. Zahájení – v 19.04, zastupitelstvo se sešlo v počtu 11 zastupitelů a 1 zastupitelky
 2. Schválení programu
  • tentokrát se obešel bez dodatečně doplněných bodů
  • schválen (pro / proti / zdrželi se) 12 / 0 / 0
 3. Volba ověřovatelů zápisu a projednání nepodepsaných zápisů z roku 2018.
  • Navrženi Petra Moravcová a Tomáš Kadlec – schváleno 10 / 0 / 2
  • Projednání nepodepsaných zápisů:
   • Proběhla zde dlouhá diskuse. (Bude možná ještě doplněno. Aspoň hrubě obsah.)
    • Následující body doplněny 2019-05-02: 
    • (RH) Já řekl, jak by to šlo řešit, a od té doby nic (pozn. MH: zde zřejmě měl na mysli to, že na minulém zastupitelstvu zmínil, že takový nepodpis lze přehlasovat; zde nutno dodat, že to tehdy nikoli navrhl, nýbrž pouze zmínil, protože takovéto řešení samozřejmě není v souladu se zájmy jeho volební strany; čili takovým návrhem by byl sám proti sobě)
    • (PM) Začalo se to řešit až teď, mělo se tak činit hned následující zasedání (pozn. MH: to platí zejména právě o nepodpisu Radka hrubého, neb se to týkalo zápisu z dubna 2018; nepodpis Michala Rambouska se týkal posledního zasedání ve volebním období a nepodpis Martina Provazníka prosince 2018 – v tomto posledním případě se to aspoň začalo řešit hned při dalším zasedání)
    • Dále bylo zmíněno, že Martin Provazník nebyl spokojen s tím, že se jedná o odkazy na zvukový záznam
    • Na což paní Kolková, která tehdy byla zapisovatelkou, odpověděla, že tam byl nejen odkaz na zvukový záznam, ale obsah tvrzení tam zmíněn byl
    • (RH – ke „svému“ případu) nebylo to (hlasování) po jménech (to bylo opraveno) a neodpovídalo to zvukovému záznamu.
    • Na pozdější dotazy, co konkrétně tomu zvukovému záznamu neodpovídalo, RH odmítl odpovědět.
    • Pak se diskuse víceméně točila v kruhu.
    • (PM) Pojďme řešit, co dál. Zápis 3/18 z prosince byl poslední (před tím, než se to začalo řešit).
    • (TH – k poslednímu zápisu minulého volebního období) To, že došly baterky, nevrátíme.
    • (MR) Není to v souladu a chybí záznam první půlky zasedání.
    • (TK) Odsouhlasit MP, ostatní dát právníkovi (co se s tím teď dá dělat).
    • (AK) Myslím, že to (myšlen zápis z prosince 2018) je v souladu.
    • (TH) Doplnit jednací řád: ověřovatel, který odmítne zápis ověřit, by to měl konkrétně zdůvodnit.
    • (AK) Vezmeme to do kontrolního výboru.
    • Potud doplněno 2019-05-02
   • Zápis ze zasedání z prosince 2018 zastupitelstvo i přes nepodpis Martina Provazníka shledalo platným 9 / 0 / 3
   • Zbylé dva částečně podepsané zápisy vzaty na vědomí s tím, že bylo navrženo, aby kontrolní výbor navrhl opatření, která by tomuto do budoucna předcházela – schváleno 9 / 0 / 3.
 4. Projednání odvodu do státního rozpočtu (vratka části dotace a penále).
  • Bude snad ještě doplněno.
  • Diskuse byla velmi dlouhá a zejména starosta byl při ní dost „grilován“ – za největší problém na jeho straně lze považovat to, že neinformoval zastupitelstvo a radu města, jakmile k problému došlo a snažil se sankce odvrátit bez spolupráce s nimi (je možné, že více lidí by našlo způsob, jak aspoň část oněch sankcí odvrátit).
  • Starosta informoval, jak k této záležitosti došlo (doplňuji 2019-04-27):
   • V červnu vypukla povodeň, která poškodila část dopravní infrastruktury.
   • První možnost získat dotace na náhradu povodňových škod přišla v červenci 2013 od Ministerstva dopravy
   • K žádosti o dotace, které bylo nutno zpracovat v podstatě bleskově (termín pro podání byl říjen, termín pro dokončení prací prosinec 2013), bylo nutno přiložit nějaké rozpočty. Město tehdy mělo provizorní rozpočty právě na most M05 U Čermáků a na most ke Hrádku (označovaný jako „kamenný“, byť je ze železobetonu). Tak se k té žádosti přiložily.
   • Do vyúčtování dotace se zahrnuly nutné náklady, které byly v souvislosti s popovodňovými opravami vynaloženy (akorát že ten most U Čermáků mezi nimi nebyl.
   • Ministerstvo dopravy takto provedené vyúčtování nerozporovalo. (To, že ty dotace byly určeny na výše uvedený most, tam asi bylo zaneseno jen velmi neurčitě, takže tehdy to prošlo.)
   • Problém shledala až daňová kontrola 17. října 2016 (!). A uložila příslušné sankce. Tj. dotaci vrátit a zaplatit penále ve stejné výši.
   • Žádosti o prominutí sankcí na Finanční ředitelství byly neúspěšné.
   • Došlo k pokusu o uplatnění plnění z pojištění odpovědnosti, pojišťovna s vyjádřením nespěchá a naposledy se vymluvila na nedávné vichřice.
  • Pokud jde o zdravotní středisko, tam k rozhodnutí došlo 30. října 2018.
  • Další diskuse (stručně obsah – snažil jsem se zachovat smysl sděleného, lze případně později porovnat se zvukovým záznamem, který by radnice měla zveřejnit, samozřejmě jsem se mohl přeslechnout, něco jsem nestihl zachytit, něco jsem nezachycoval z toho důvodu, že se to opakovalo, apod.):
   • (PM) Město je povinno vzniklou škodu vymáhat.
   • (TH) Problém byl také v tom, že hned, jak k sankci došlo, nebyla informována rada a zastupitelstvo.
   • (TH) No jo, jenže v té atmosféře, jaká tehdy v zastupitelstvu panovala…
   • (PM) Jak to, že nebylo rozpočtové opatření?
   • (TH) Ono se to hradilo z kapitoly „Obecní úřad“.
   • (PM) Ale to bylo zatajování před občany…
   • (TH) Když k tomu došlo, snažili jsme se kontaktovat pojišťovnu.
    • Její první reakcí bylo, že tohle se nehradí (pozn. MH: a CO JINÉHO by se mělo hradit z pojištění, které se nazývá pojištěním ODPOVĚDNOSTI???)
    • Pak jsme se snažilo, aby se tím pojišťovna zabývala.
   • (PM) Každopádně
    • jsme o tom měli vědět a
    • tu dotaci jsme měli odmítnout (Pozn. MH: v souvislosti s tím bych za škodu považoval jen to penále, protože v případě odmítnutí té dotace by ji město pochopitelně nedostalo)
   • (TH) Ten most U Čermáků byl v žádosti, ale ne už v podmínkách dotace.
   • (TH – tohle byl zřejmě překlep, správně asi PM – opraveno 2019-05-02)  Měli jsme nikoliv podat žádost o prominutí sankcí, nýbrž se odvolat. Podáním žádosti o prominutí sankcí jste de facto přiznali pochybení.
   • (TH) To, co jsme udělali, nám poradil senátor Burian.
   • (JK) A proč jsme to nevěděli dřív?
   • (TH) A do by zastupitelstvo dělalo?
   • (PM) No třeba by řeklo: pojďme to rozporovat…
   • (RH) Vzdali jsme se možnosti odvolání, tedy Tomáš
   • (TH) V tom rozhodnutí nic o odvolání nebylo
   • (RH) Proti všemu se lze odvolat
    • Ale proč to nevěděli rada a zastupitelé?
    • Ta jsi nikoho neinformoval.
    • To je promarněná šance.
   • (PM) To je zatajení důležité informace, chci vědět, jak budeme vymáhat škodu
   • (PM) To je na odvolání starosty
   • (TH) Snažili jsme se co nejvíc pomáhat
    • v té atmosféře došlo k chybě
    • když jsem viděl atmosféru v zastupitelstvu, nikdo se mi nemůže divit
   • (PM) Nemusel jsi být sám, ale chtěl jsi
   • (AK) Lze na to koukat v několika rovinách:
    • Stala se chyba, to je jasné.
    • Okolnosti jsou jasné.
    • Že se přehlédla dvě slova (v podmínkách té dotace – pozn. MH: nakonec je přehlédlo i to Ministerstvo dopravy, jak bylo zmíněno výše – není spoluviníkem škody v podobě toho penále i ono?)
    • Proč to Tomáš neřekl, tady zaznělo taky.
    • 1200000 – co to znamená…
    • Za Tomášem padá max. 581 000,
    • přitom ta akce je jedna z mnoha a v těch dalších se podařilo získat 50 000 000 dotací.
    • Může se řešit, že to neřekl, ale za jakých okolností.
    • Na možnost odvolání to asi je, ale asi to nebude mít efekt.
   • (PM) To je (myšleno to porovnání s těmi dalšími úspěšnějšími dotacemi) zcestné uvažování. Když jste ve firmě a něco takového zaviníte, letíte a nezajímají se o to, že jste jinde byl úspěšný (protože za to jste přece placen).
    • Můžeme vymáhat a nemusí to být fatální. (Dále to žel nebylo upřesněno. – pozn. doplněna 2019-05-02)
    • Jaké možnosti tu jsou…?
   • (JL) Někdy se po odvolání stane, že sankce je ještě větší
   • (RH) Ne v podobných případech)
   • (PM) První je určit viníka
   • (JL) Může to být statutár, může to být někdo jiný.
   • (TH) Zkusil bych kontaktovat doktora Kubánka z Pehřimova.(Potud část doplněná 2019-04-27 po ránu)
  • Usnesení: zastupitelstvo ukládá radě zajistit právní rozbor, případně právní pomoc. Schváleno  12 / 0 / 0.
 5. Projednání zápisu sportovní, kulturní a sociální komise. Zastupitelstvo zápis projednalo a schvaluje dotace z těchto fondů následovně:
  • Den děti Čáp 31.500,-
  • Pohádkový les Libčice 15.000,-
  • Dět. karneval Libčice 2.000,-
  • TJ Sokol Nový Knín 200.000,-
  • SK Nový Knín 200.000,-
  • Skautský tábor Indián.léto 10.000,-
  • ČHJ Libčice – soustředění 12.000,-
  • ČHJ Libčice- pohár starosty 10.000,-
  • Kentauři Nový Knín 14.000,-
  • Ševci hokejový klub 18.000,-
  • Rehabilitač.cvičení seniorů 6.000,-
  • Bike service Klecany 20.000,- (Ne, do Klecan ten příspěvek fakt nejde, dává se to jeho místní pobočce vzniklé ve spolupráci s místním Cyklo-Marketem.)
  • Schváleno tuším 12 / 0 / 0
 6. Projednání zápisů FV a KV.
  • Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisy
  • Protože rezignoval pan Miloš Petřík ve FV a později i paní Plotová v KV bude nutno tyto výbory  doplnit, protože podle zákona mají mít lichý počet členů.
  • Schváleno 12 / 0 / 0
 7. Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 106/77 v k.ú.  Sudovice
  • jde o poslední neprodanou parcelu v Ledrenské ulici
  • Jelikož záměr byl schválen již v minulosti, netřeba jej schvalovat znovu
  • Zde je záhodno upozornit na to, že cena bude vyšší, než byla v době, kdy se prodávaly předcházející pozemky
  • Je na něm věcné břemeno kanalizace, což
   • mírně omezuje možnosti stavby, ale
   • na druhé straně usnadňuje a zlevňuje právě připojení na kanalizaci
  • Místo toho v usnesení je toto:
   • zveřejnit tento (již schválený) záměr v Novoknínském zpravodaji
   • stavební komise připraví výběrové řízení na prodej
   • Schváleno 12 / 0 / 0
 8. Schválení smlouvy o sml. budoucí – věcné břemeno.
  • Jde o trafačku u Elka a rozvody od ní k budovám.
  • Schváleno 12 / 0 / 0
 9. Diskuse
  • Mluvilo se mj. o směně pozemků – jeden z občanů potřebuje vyřešit pozemek, na němž stojí jeho dům a fyzické umístění plotů je jiné než rozsah pozemků podle katastru nemovitostí.
  • Řeč byla i o městské policii (tento bod doplněn 26. dubna mezi 06.00a 07.00 hod.) průběh dialogu je velmi přibližný podle paměti, nestíhal jsem to zapisovat, smysl jsem se pochopitelně snažil zachovat):
   • Proč městská policie hlídá u školky, když na náměstí by byla potřebnější?
   • Protože tam (na náměstí) je nedokonalé dopravní značení, takže pokud bychom někoho zastavili a on nás poslal „kamsi“, neměli bychom šanci.
   • My to říkali, že se nejdřív má udělat to dopravní značení a až potrom případně zřídit městaká policie.
   • Na tom značení se pracuje.
   • Jak dlouho to bude trvat?
   • Musí to projít obcí s rozšířenou působností a dopravními odborníky. Mělo by to trvat (doufám, že termíny se týkají tohoto bodu) šest týdnů až dva měsíce.
   • Co jinak městská policie dělá?
   • Nyní kontroluje dopravní značení ve městě a navrhuje případné další změny.
   • Jak to vypadá s jejím autem?
   • Na dobré cestě je získání vozu VW Transporter bezúplatným přecodem od Celní správy (přesněji za cenu administrativních úkonů s převodem spojených). Jde o vůz z roku 2009, byli jsme se jím projet, vypadá v dobrém stavu.
   • Hlavně aby opravy nakonec nestály víc než pořízení nového auta.
   • No to snad by opravdu neměly.
 10. Závěr – skončeno ve 22.32 hodin

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Reportáže, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.