Zastupitelstvo 13. června 2019: podání žádosti o dotaci na autobusový terminál schváleno

Dne 13. června 2019 se ke svému řádnému zasedání opět sejde městské zastupitelstvo, a jak už bývá v posledních letech zvykem, i toto červnové zasedání bylo „výjezdní“ a místo tradičního místa u šišatého stolu v podkroví radnice se sešlo v Hospůdce Na návsi v Libčicích..

Pozor! Tento článek je psán se snahou o pravdivost, avšak může být podvědomě ovlivněn tím, že autor má názory, které mohou podobu článku ovlivnit, některé skutečnosti vyzdvihnout, jiné upozadit, ne-li zapomenout (jakkoli se autor snaží aspoň o základní míru objektivity). V hrubých rysech byl článek dokončen 2019-06-14 v 18.38 hodin SLČ, drobné dodělávky nejsou vyloučeny ani po tomto okamžiku.

V žádném případě nejde o oficiální zápis ze zasedání, ten se bude nacházet na oficiálním městském webu.

 • Do programu se vracejí informace o investičních akcích, které nějakou dobu v jednáních chyběly (ono také ne vždy bylo o čem hovořit). Rovnou dodejme, že komunikace v Sudovicích byla dokončena, v Ledrenské se finišuje, a pokud jde o vestavby ve škole, budou se ještě upřesňovat projekty na základě poznatků získaných při vyklízení půd, dosud zaneřáděných dlouhodobě „uskladněným“ haraburdím“ (jelikož naše známá paní sběratelka pobývá mimo město, o odklizení do svého soukromého „sběrného dvora“ se nepostarala, a tak to zbude na jiné)
 • Každoroční záležitostí je schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu – a nebylo tomu jinak ani letos.
 • Poměrně častým bodem bývá nějaké to rozpočtové opatření – při tom, jak jsou nastavena pravidla tvorby komunálních rozpočtů, se lze divit spíše tomu, že v červnu se schvaluje teprve rozpočtové opatření číslo 1. Návrh je k vidění zde: Rozpoctove_opatreni_2019_01
  • Uvedené opatření bylo nakonec přijato v aktualizované (mírně rozšířené) podobě, kterou zde nemám k dispozici (přibyly tam např, výdaje na €-volby a dotace na tyto €-volby určené), bude na městském webu.
 • Projednával se i prodej stavebního pozemku  p.č. 106/77 v k.ú. Sudovice, tj. posledního neprodaného pozemku v Ledrenské ulici. K termínu projevili zájem čtyři lidé, z důvodu ochrany osobních údajů tento podklad vynechávám a jen sděluji, že
  • jeden zájemce je z Prahy, avšak často do města jezdí a rád by se přestěhoval nastálo,
  • jedna zájemkyně je z Mokrovrat,
  • jeden zájemce je místní, avšak žijící s rodinou v nedostatečně velkém bytě
  • a konečně jeden je z Rožmitálu pod Třemšínem.
  • Po diskusi byl tento bod odložen, zastupitelstvo a rada vážně uvažují o „modelu“, který funguje například v Prášilech. Jeho podstatou je, že pozemek přejde do vlastnictví zájemce poté, co splní nějaké podmínky (a složení kupní ceny je jen jednou z nich). Účelem toho poměrně složitého systému je to, že takto jsou podporováni ti zájemci, kteří chtějí v místě trvale bydlet. Vychází se z předpokladu, že zatímco prodej zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, znamená poměrně vysoký okamžitý výnos, pokud se podaří pozemek prodat sice levněji, ale někomu, kdo chce v místě bydlet, ta částka se vrátí v podobě pozdějších daňových příjmů – rozpočtové určení daní je navázáno právě na trvale bydlící občany.
 • Hlasování o žádosti o podání žádosti o dotaci na autobusový terminál bylo podle očekávání úspěšné, neb jednotné hlasování v této věci upravuje koaliční smlouva.
  • Samotný návrh je zde: Terminál
   • Otázka vlastnictví cesty nalevo, tj. severně od toho terminálu, je zatím řešeno smlouvou o smlouvě budoucí (s majiteli se jedná o rozsáhlejších směnách pozemků, ta cesta je jen jedním z nich – dále jde například o pozemek pod hasičárnou a přilehlou parcelu) – bez aspoň takovéhoto řešení by podání žádosti ani tentokrát nebylo možné.
   • Pokud jde o pozemky jižně od zamýšleného terminálu (kde by mohlo vzniknout odstavné parkoviště, takže by bylo možno následně vyloučit z náměstí celodenní parkování), čeká se na úpravu územního plánu, uvažuje se o dlouhodobém pronájmu.
  • Vyjádření Řídícího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti je zde: Vyjadreni_RV_ITI_Novy_Knin_podpis-1
  • Vyhodnocení záměru z MMR je zde: Priloha_c._2_-_Vyhodnoceni_PZ_Novy_Knin-2
 • Rychle byl schválen nový Řád veřejného pohřebiště, který reaguje na změny zákona o pohřebnictví. Návrh je zde: Pohřebiště – dodejme, že stanovená tlecí doba se nemění a pro hřbitov v Novém Kníně nadále činí 15 let a pro hřbitov ve Starém Kníně 20 let. Zpřísnilo se žel nakládání s ostatky a hrobovými místy (jak již bylo uvedeno v Novoknínském zpravodaji 5/2019).
 • Oproti původnímu návrhu se do programu dostalo projednávání zápisů finančního a kontrolního výboru. Finanční výbor se zabýval například celoročními trendy vývoje rozpočtů, pravidly vyúčtování městských dotací či fondem vodohospodářského majetku (penězi, které musí být v záloze na opravy vodohospodářské infrastruktury). Kontrolní výbor se zabýval například úpravami jednacího řádu.
 • Řeč došla na to, zda by se někde v hospodě nemohla konat nejen libčická, ale i knínská zasedání  – a nutno podotknout, že zrovna diskuse o tomto zabrala snad hodinu (ale možná přeháním a vše je jen můj subjektivní dojem a ve skutečnosti to byla jen polovina této doby – neměřil jsem to).

Celý program je tento:

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno zhruba v 19.15 hodin. Zastupitelstvo se sešlo v počtu třinácti zastupitelů a jedné zastupitelky (omluvena Petra Moravcová)
 2. Volba ověřovatelů zápisu.
  • Ověřovateli byli určeni Martin Provazník a Josef Lukeš. Schváleno 12/0/2
 3. Schválení programu.
  • Program byl po diskusi rozšířen o další body:
   • Seznámení se zápisem z jednání finančního výboru
   • Seznámení se zápisem kontrolního výboru
   • Určení pátého člena kontrolního výboru (místo odstoupivší paní Kottové)
   • Projednání návrhu úprav jednacího řádu – požadavek konkretizace námitek ověřovatele, který se zápisem nesouhlasí. apod.
  • Takto rozšířený program schválen 14/0/0
  • Zde byla dána možnost přítomným občanům, aby případně sdělili nějaké konkrétní stížnosti, návrhy apod., aby nemuseli čekat na závěrečnou diskusi.
   • Pan M. ze stavební komise doporučil odsouhlasit několik projektů na nové chodníky, aby peníze, které mají být každoročně na tuto záležitost uvolněny, bylo na co využít.
    • Starosta podotkl, že se na tom začíná pracovat – už byly zaměřeny hranice pozemků, právě v Sudovicích (od sudovické zastávky ke Staré poště) a ve Starém Kníně (od kapličky ke školce), což je nutné, aby bylo možno projekt vypracovat (to by se to stavěly chodníky na cizích pozemcích, že…)
   • Došlo i na to, že ČEZ má letos kabelizovat vedení v Žižkově a Havlíčkově ulici- půjde většinou o kopání do chodníků, takže je bude muset obnovit. A nejspíš se bude muset popasovat s požadavky památkářů, neb jde o ulice v památkové zóně.
   • Zazněla stížnost na škody, jež způsobil nedávný přívalový déšť s kroupami – občan, který ji přednesl, má za to, že za to může pěstování plodin nevhodných pro takové svažité pozemky, např. kukuřice.
    • Problémem je, že tohle není v kompetenci města – asi to bude chtít komunikovat se Zemědělským intervenčním fondem. (Pozn. MH: Další věcí by bylo, jak by se k věci postavili vlastníci předmětných pozemků, protože, jak je známo, pozemková držba je v našich končinách dost roztříštěná a zemědělské firmy většinou hospodaří na pronajatých pozemcích – v zájmu vlastníka by přitom měla být udržitelnost hospodaření na pozemku a ne že mu kvůli pěstování nevhodných plodin několik přívalových dešťů spláchne veškeré živiny.)
   • Řeč přišla i na stav silnice z Libčic do Prostřední Lhoty, na jejímž stavu se podepisuje provoz těžké zemědělské techniky (asi zejména Zemědělské společnosti Dobříš) – problémem je, že pokud by město chtělo omezit provoz této techniky, mělo by provozovatelům navrhnout jinou trasu, kterou by se na obhospodařované pozemky dostala. Pokud by se toto povedlo, pak by už bylo na městské policii, aby toto vymáhala.
 4. Informace o investičních akcích.
  • Komunikace v Sudovicích je dokončena. Stalo se tak koncem května.
   • Došlo k několika změnám, co se týče technologie:
   • Bylo omezeno odstranění starého asfaltového krytu.
   • Došlo ke změně složení vrstev v úseku od návski k Michálkovým – původně tam měl přijít frézát (materiál získaný frézováním vozovky), zjistilo se ale, že podloží pro něj není vhodné, změnilo se to na drcené kamenivo.
   • Frézát, který už byl k dispozici, bylo rozhodnuto využít jinde – tam, kde nejsou plánovány rozsáhlejší investice v nejbližších letech:
    • kousek ke Konopáskovým
    • a u prvního rybníka
   • Když se sečetly všechny změny (méněpráce a vícepráce) – 2 514 490 Kč (snad jsem to stihl opsat správně), což vyšlo zhruba o 370 000 Kč levněji (pozn. MH: předpokládám, že na město samozřejmě připadá jen poměrná část této úspory – totiž v poměru, v jakém město tuto opravu spolufinancovalo – byla zde dotace)
  • Ledrenská: je hotova strana, kde jsou nájezdy a chodníky, dodělá se protější, kde jsou jen nájezdy. Dokončení lze očekávat do konce června.
  • Školní vestavby: některé věci nebylo možno vědět předem, protože u starších budov nemusí být vše zdokumentováno – na leccos se může přijít až po zahájení prací. Proto se po vyklizení půd a odstranění záklopů má ve středu 19. června konat schůzka se statikem, dendrologem a památkáři, z níž vyplynou případné korekce projektu.
  • Zastupitelstvo bere informaci na vědomí: 10 / 0 / 4
 5. Rozpočtové opatření 1/2019.
  • Původní návrh je výše, později byl rozšířen, v té schválené podobě, kterou nemám k dispozici, bude na městském webu. Nicméně aspoň několik postřehů, které tam zazněly:
   • Peníze v kategorii Dary byly rozděleny do dvou položek, protože patří do různých kategorií přinejmenším z hlediska vyúčtování (šlo o ty dva finanční příspěvky za úspěch v třídění odpadu).
   • Došlo k přesunu části výdajů do kapitoly Nebytové prostory (teprve teď byla pro tyto výdaje založena příslušná rubrika, předtím se to evidovalo v kapitola Správa)
   • Na straně příjmů i výdajů se objevila daň z příjmů právnických osob (obec je plátcem a zároveň příjemcem této daně).
   • Schváleno 14 / 0 /0
   • P.S. (doplněno 2019-06-24): schválená finální verze rozpočtového opatření je na městském webu zde: http://www.mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=6837, lokální kopie je zde: RO12019ZM
 6. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Města Nový Knín.
  • Přezkoumání bylo tentokrát bez nedostatků
  • Na finančním výboru se projednával spíš rok 2019
  • Dotaz na plusy a mínusy u DPH: jedná se o faktury vystavované v režimu přenesené daňové povinnosti, kdy město je povinno vyčíslit DPH a zároveň si ji jakožto přijaté plnění odečíst (takže, pokud je možný plný odpočet, nula od nuly pojde).
  • MP speciálně požádal o zaznamenání jmenovitého hlasování.
  • Byla přijata následující usnesení:
   • Zastupitelstvo bere na vědomí přezkoumání krajem – schváleno 10 / 2 / 2
   • Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města bez výhrad – 10 / 2 / 2
   • Zastupitelstvo schvaluje roční závěrku 2018 – 10 / 2 / 2
 7. Schválení nového Řádu veřejného pohřebiště.
  • Jde o důsledek změny legislativy
  • Návrh musel být odsouhlasen krajem – a pak jej bylo možno dát ke schválení zastupitelstvu
  • Schváleno 14 / 0 / 0
 8. Projednání formy prodeje stavební parcely.
  • Máme na prodej poslední pozemek v Ledrenské ulici a čtyři zájemce. Dodatečně – po termínu – přišla žádost od zájemce z Prahy
  • Potřebujeme stanovit způsob, jak ze zájemců vybrat. A to tak, aby to nebylo napadnutelné, že město někomu nadržuje či někoho diskriminuje.
  • Nejjednodušší by samozřejmě bylo pozemek prodat tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu, ale má to samozřejmě své nevýhody.
  • Radek Hrubý připomíná metodiku (byť přiznává, že není moc pravicová), kterou má obec Prášily na Klatovsku.
   • Jejím účelem je docílit toho, že pozemky se dostanou do rukou lidí, kteří mají nebo chtějí mít vazbu k danému místu – tj. přihlásit se k trvalému pobytu, atd.
   • V Prášilech se to dělá tak, že pozemek se nejprve pro najme a až po splnění určitých podmínek prodá.
  • Václav Járka připomíná, že nějaká minimální cena by měla být stanovena a že bychom měli dát nacenit pozemky, abychom při každém prodeji nemuseli určovat cenu ad hoc.
  • Bylo rozhodnuto rozhodnutí o způsobu prodeje odložit.
  • V usnesení se uvádí, že zastupitelstvo rozhodnutí o způsobu prodeje odkládá a pověřuje stavební komisi, aby připravila návrh postupu při prodeji městských stavebních pozemků – s upozorněním, aby se to nevztahovalo na směny (a případné doměrky apod.) – schváleno 13 / 0 /1
  • Bylo požádáno, aby byla zájemcům bezodkladně poslána omluva a vysvětlení.
  • Pan Hlavatý bude požádán o zaslání „prášilské“ metodiky.
 9. Schválení podání žádosti o dotaci – autobusový terminál.
  • TH: Ač se zdálo, že další šance už nebude, přece jen byla vyhlášena dotační příslušná výzva. Víme, v jakém stavu se současná odstavná plocha pro autobusy nachází a že to není zcela O.k. Dopraváci musí dost přivírat oči, když jedou kolem.
  • Jar. Mich.: o vlastnictví pozemků se jedná s rodinou N., řešíme výměny různých pozemků (ne jednom z nich stojí například knínská hasičárna), pokud jde o příjezdovou komunikaci, byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
  • Podání žádosti o dotaci na autobusový terminál bylo schváleno 10 / 3 / 1 (opět hlasy zastupitelů a zastupitelky zvolených za koaliční strany, hlasy proti a zdrževší se hlasování patřily opozici.
 10. Dodatečně zařazený bod: Informace o jednáních finančního výboru
  • Finanční výbor se sešel 27. května 2019
  • Upravovala se (vzorová) smlouva o poskytování příspěvků z městských peněz, je ještě potřeba doplnit delší termín na podání vyúčtování (aby to příjemci vůbec mohli stihnout)
  • Zatím jako červeně zaznamenaný – tj. nedokončený – úkol byl zmíněn investiční plán a plán oprav.
  • Řeč byla rovněž o fondu vodohospodářského majetku
   • Měl by být zřízen kvůli požadované udržitelnosti kanalizace, na kterou jsme čerpali dotace
   • Zjišťovali jsme např. u pana Hlavatého v Prášilech, jakým způsobem je nutné mít vyčleněné peníze určené na opravy vodohospodářského majetku.
  • Finanční výbor kontroloval čerpání rozpočtu, snahou je činit tak každý měsíc.
   • Měli jsme nějaké komentáře k roku 2019, dohodli jsme se s účetní, abychom zjistili, co ty komentáře znamenají
   • Výrazné překročení rozpočtových výdajů jsme měli loni (2018) v srpnu – jednalo se o opravu městského rozhlasu po zásahu bleskem.
    • Pojistné plnění mezitím už přišlo.
   • Výdaje spojené s provozem ordinace nebylo možno kontrolovat, dokud nebyly vyčleněny – bude to možné, až budou zvlášť vyčleněny výdaje na nebytové prostory (jak se začalo dít právě spolu s rozpočtovou změnou).
   • Kontrola výdajů na městskou policii: k březnu 2019 se ještě nečerpalo (pozn. MH: bude se kontrolovat po kvartálech? – v dubnu a květnu jistě už nějaké výdaje byly)
  • Zpracována šablona k vyúčtování městských dotací – stane z ní příloha smlouvy o dotaci, takže příjemce by měl hned na začátku vědět, jak podrobné vyúčtování bude potřeba.
  • Pokud jde o tabulku nájmů, bude potřeba zorganizovat setkání  s účetní a na jeho základě to pak připravit.
  • Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí zápis FV z 27. května 2019, zápis spolu s přílohou j nedílnou součástí. Schváleno 14 / 0 / 0
 11. Kontrolní výbor – dodatečně vložený bod
  • Po odchodu paní Kottové oslovil pan Kůr pana Hnízdila a ten přijal
  • Zastupitelstvo schvaluje pana Hnízdila do kontrolního výboru – schváleno 12 / 0 / 2 (jeden z těch dvou byl mimo sál)
  • Pokud jde o doplnění jednacího řádu,
   • ne ve všem je o co se opřít, právníci se k některým bodům vyjadřují ve smyslu, jak by to bylo nejlépe z logiky věci.
   • Některé body se opírají o zákon, např. bod 4 jednacího řádu – že zápis musí být do 10 dnů k nahlédnutí (takto to vyžaduje zákon) a na webu města (to jsme si stanovili navíc)
   • Bod 5 – o námitkách – by bylo potřeba rozvést
   • Pokud ověřovatel nesouhlasí se zápisem, ten bude uveřejněn, včetně námitek ověřovatele
   • A pak rozhodne zastupitelstvo.
   • J.Luk. – ověřovatel by měl dodat návrh opravy
   • R.Hr. k článku 5
    • ověřovatel by měl dát námitky do tří dnů, ale OD KDY?
    • Já dal výtky, některé nejsou napraveny – chybí to hlasování po jménech (pozn. MH: pokud byla tato informace ztracena, už to asi nebude jak napravit, ale aspoň pro příště), byla tam zabarvená jména (zde má RH také pravdu, toť též chyba – ověřovatelé by měli dostat zápis ve stavu před anonymizací citlivých osobních údajů)
   • K možnosti věcných připomínek z publika:
    • J.Luk. – dát do jednacího řádu, možná omezit délku příspěvku
    • R.Hr. – mohlo by to být na předsedajícím
    • J.Luk. – ten vymezený čas má výhodu: ten, kdo bude chtít něco přednést, se lépe připraví (své sdělení lépe zformuluje); a aby se pak nestalo, že se třeba nedostane na opozici…
  • Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí zápis kontrolního výboru z 12. června 2019 – schváleno 14 / 0 / 0
  • Mart.Pr.:
   • ať se to schválí najednou (asi míněny všechny úpravy jednacího řádu – a mohlo by se to vztahovat – tam, kde to jde – i na jednací řád rady?)
   • Jde o dva body:
    • konkretizace námitek ověřovatele a
    • „přednámitky“ (ty věcné připomínky z publika na začátku)
    • a technická záležitost číslování – v jednacím řádu je bod 13 a pak 15, čili chybí bod 14
 12. Diskuse
  • Starosta (TH) vysvětluje, proč nebyly některé podklady:
   • Sankce za zdravotní středisko:
    • byl poslán dopis společnosti, která záležitost administrovala,
    • ta zareagovala a některá tvrzení zpochybňuje
    • jednání bude pokračovat (TH: vytáhl jsem si ty body…)
   • Vratka povodňové dotace a sankce:
    • TH se obrátil na pana Kubánka, ten doporučil svou známou, která se zabývá přímo dotačními záležitostmi
    • Ta paní žel byla nejdříve na kongresu a pak onemocněla, takže se k tomu dostane až příští týden.
  • R.Hr.: Ve zpravodaji by mělo být, co se v městě v daném měsíci udělalo a co je plánováno na nejbližší měsíc
  • R.Hr. Co takhle udělat v hospodě i knínská zasedání zastupitelstva? V Libčicích je vždy nejvíc lidí – asi i proto, že to je v hospodě.
   • TH(?): Jenže v žádné z knínských hospod není tak velký sál. Ale máme třeba sokolovnu.
   • R.Hr: Kdo se potáhne takovou dálku až na kraj města?
   • V podobném duchu se hovor táhl nejméně půl hodiny (možná hodinu, ale neměřil jsem to, nerad bych křivdil) Došlo i na otázku pití alkoholu (někteří měli již třetí pivo – a není vyloučeno, že si nějaké dali i v jiné hospodě před příchodem do Libčic).
  • J.Kol. připomněl nedávný úspěch mladých libčických hasičů, jakož i to, že nemají pořádně kde cvičit.
   • Problémem je mj. to, že spoustu pozemků zrestituovali křižovníci a v poslední době jaksi nekomunikují. Dokonce se soudí se Státním pozemkovým fondem o pozemek, na němž by měla být libčická čistička odpadních vod.
  • Mar.Pr.: Chtělo by to vyřešit i fotbalové hřiště, vč. kabin.
   • Odkup soukromé části hřiště (část hřiště leží, jak známo, na pozemku Sokola, část na soukromém pozemku) není v rozpočtu, snad by pomohl nějaký úvěr…
   • Pozn.MH: s těmi kabinami to snad je na dobré cestě.
 13. Závěr
  • zasedání bylo ukončeno zhruba ve 22.50 hodin (část zastupitelů se však ještě nějakou dobu zdržela a bavila se neformálně – údajně i o plánovaném koncertu skupiny Keks, kde ještě není přesné místo vystoupení – ale to už jsem nebyl přítomen).

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Libčice, Nový Knín, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.