Mimořádné zasedání zastupitelstva 27. srpna 2019 bez účasti opozice

V úterý dne 27. srpna 2019 od 19.00 hodin se u šišatého stolu v podkroví radnice sešlo – tentokrát ke svému mimořádnému zasedání – městské zastupitelstvo.

Následující text není oficiálním zápisem z jednání (ten musí projít kontrolou ověřovatelů), nýbrž zpravodajským textem autora. Přes veškerou snahu o objektivitu může obsahovat chyby, případně formulace ovlivněné osobním názorem autora, za což se předem omlouvám. (Absolutní objektivita neexistuje).

Nevylučuji, že bude ještě něco doplněno dodatečně, případně  některé formulace opraveny. (Ale 2019-09-02 snad už je podoba tohoto článku definitivní.)

Od doby svolání došlo k několika událostem, které měly vliv na rozšíření (a posléze zčásti zase na zúžení) původně navrženého programu.

Ale popořadě:

 • Původní body, kvůli kterým se zastupitelstvo svolávalo, byly dva.
  • Tím prvním bylo schválení koupě hasičské stříkačky (zkratka CAS – cisternová automobilová stříkačka) – tento bod „hořel“ nejvíc.
   • Jak již bylo zmíněno, se stavem techniky se hasiči potýkají již delší dobu,
   • V minulém volebním období zastupitelstvo nebylo schopno v tomto razantnější akce (svého času byl „shozen ze stolu“ návrh koupě repasované cisterny s tím, že kupovat starý vůz nemá cenu, že se zase brzy porouchá apod. – doplnění 2019-08-28: přesněji ono se to, jak se ukázalo na mimořádném zasedání 27. ledna 2017, „nějak promeškalo“ a pak se to, pokud si dobře vzpomínám, zdůvodňovalo tím, že koupit repasovaný vůz by beztak nebylo výhodné) – což tehdy vedlo mj. k rezignaci velitele JSDH. Pokud jde o nový vůz, čekalo se na dotace – a až tentokrát se podařilo docílit souběhu dotací HZS a kraje. Naposledy se o cisterně jednalo 21. února tohoto roku.
   • Připomeňme si ještě jednou (myslím, že se to tu objevilo už mnohokrát), že zajišťovat požární ochranu je povinností každé obce – buď provozovat svou vlastní jednotku (JSDH) (což samozřejmě znamená nějaké výdaje) či si objednávat požární ochranu odjinud (což ovšem také není zadarmo). Výhodou pro obec je, pokud v ní působí nějaký sbor dobrovolných hasičů, tedy hasičský spolek (což má v zemích českých naštěstí dlouholetou tradici) – pak lze jednotku provozovat s jeho pomocí. Nejde však o totožné subjekty SDH je spolek (či pobočný spolek), JSDH jednotka zřizovaná obcí – i když mají společné členy.
  • Druhým bodem pak bylo schválení žádosti o překlenovací úvěr na stavební práce na škole.
   • Ukázalo se, že na rozdíl mnoha předchozích dotačních titulů, které se hradily průběžně, tato dotace bude obdržena až po dokončení prací.
   • Výše přiznaného úvěru činí 19 500 000 Kč (bankéři z České spořitelny navrhli částku, která v případě potřeby pokryje i neuznatelné náklady, případné vícepráce apod., město ovšem může čerpat méně (tolik, kolik bude skutečně potřebovat) a splatit v případě možnosti i předčasně (jakmile obdrží tu dotaci).
 • Dále přibylo vzetí na vědomí závěrečného účtu DSO Střední Povltaví (upozornila na to účetní)
 • a schválení záměru koupě obratiště na konci Jalovčin.
 • A jako poslední přibyl bod týkající se rezignace tří členů (přesněji dvou členů a jedné členky) zastupitelstva. Navazovat mělo i složení slibu náhradníky, ale ti z různých důvodů nedorazili.
 • Dodejme, že že nedorazili ani ti zastupitelé zvolení za Zlatohorce, kteří rezignaci nepodali. Nicméně jeden z nich je údajně na dovolené, takže jeho neúčast je zcela pochopitelná (uznejme, že zasedání bylo svoláno opravdu dost narychlo) – slova psaná kurzívou sem byla doplněna dodatečně 2019-08-28. Zastupitelstvo se tak sešlo v počtu devíti lidí vesměs z koaličních stran.

Potud body, ke kterým bylo nutno zaujmout stanovisko (tj. schválit/neschválit, vzít/nevzít na vědomí).

 • A pak je zde ještě jeden poměrně důležitý (byť „jen“ „informativní“) bod, totiž
  • vratka dotace a penále za chybně použitou popovodňovou dotaci. Zde je možno konstatovat, že tento bod se podařilo vyřešit. Pojišťovna Kooperativa (Vienna Insurance Group) a.s. uznala, že případ, k němuž došlo, je předmětem pojištění odpovědnosti, a tak z celkové škody 581 000 Kč hradí 580 000 Kč, tisícovku hradí starosta jako spoluúčast. Neboli tento bod je vyřešen.
  • Druhá vratka asi bude předmětem soudního řízení, protože firma, která zdržení vedoucí ke vratce způsobila, odmítá svůj díl zodpovědnosti přijmout.

Celý program (včetně „administrativních“ bodů) byl tento:

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno asi kolem 19.05 hodin (možná o maličko později). Zastupitelstvo se sešlo v počtu osmi zastupitelů a jedné zastupitelky.
 2. Volba ověřovatelů zápisu.
  • Protože nepřišel nikdo z opozičních Zlatohorců, museli být oběma ověřovateli zvoleni zástupci „vládních“ stran: Martin Douša a Petr Chmelík
  • Schváleno 8 / 0 / 1
 3. Schválení programu.
  • Starosta informuje o událostech, k nimž od svolání zastupitelstva došlo:
   • Účetní upozornila, že zastupitelstva musí vzít na vědomí závěrečný účet DSO Střední Povltaví – tudíž zařazeno do programu
   • Ukázalo se, že možné obratiště na konci Jalovčin nepatří městu – je nutno projednat záměr odkupu.
   • V pátek, v době kdy byl starosta na dovolené, přinesla Petra Moravcová obálku nadepsanou pouze jménem starosty (tudíž ji nikdo jiný neotevřel), k němuž se dostala až v průběhu neděle. V obálce bylo již zmíněné oznámení o rezignaci  Pavla Hnízdila, Václava Krotila a Petry Moravcové (rezignace). Což zároveň přišlo i e-mailem. Jeden z odstupujících zastupitelů, totiž Ing. Pavel Hnízdil, zároveň odevzdal článek pro Novoknínský zpravodaj, kde sděluje, jaká nespokojenost s prací současného vedení města ho k rezignaci vedla (mělo by to vyjít teď na přelomu měsíce – případné protiargumenty starosty a spol. se když tak objeví o číslo později).
    • Tudíž starosta okamžitě oslovil náhradníky podle pořadí z výsledků voleb.
    • Nikdo z oslovených náhradníků však nepřišel – pan Štěpán Polák se omluvil, že je mimo republiku a dorazí příště, MUDr. Miloš Nevařil sdělil, že v zastupitelstvu působit nechce (toto ale bude zapotřebí mít od něho potvrzeno písemně – pak bude možno oslovit dalšího náhradníka) a pan Ludvík Koza nebral telefony ani následně nezavolal zpět. (Jde o sdělení starosty, nemohu vyloučit, že jmenovaní průběh událostí popíšou jinak. Ale proč by si starosta vymýšlel?)
  • Takto doplněný program byl schválen 9 / 0 / 0
 4. Rezignace zastupitelů a slib náhradníků – dodatečně zařazený bod programu (2019-08-26)
  • Jelikož nikdo z náhradníků nepřišel, bylo možno pouze vzít na vědomí rezignaci uvedených dvou zastupitelů a jedné zastupitelky, což
   • zastupitelstvo odhlasovalo 9 / 0 / 0
 5. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele cisternové stříkačky a příslušné smlouvy.
  • O průběhu informoval především Tomáš Kadlec
  • Členy komise byli Tomáš Kadlec, Tomáš Havlíček a Augustin Kůr.
   • Už loni na podzim schválil HZS dotaci ve výši 2 500 000 Kč, tam jsme se umístili celkově na 3. místě, v rámci kraje na 1. místě
   • Pokud jde o dotaci od kraje, tam jsme se umístili na 5. místě. Na rozdíl od předchozích let, kdy kraj dával po jednom a půl miliónu, tentokrát dává jen po jednom miliónu.
   • Ve výběrovém řízení se podařilo dojít k ceně 6 923 000 Kč, tj. město bude financovat necelou polovinu, totiž  3 423 000 Kč
   • Zde je
    • nabídka firmy KOBIT (jiná se žel nepřihlásila – trh s těmito speciálními vozy žel není příliš rozsáhlý a konkurence mizivá, pokud vůbec nějaká):  Smlouva
    • a zde je posouzení výsledků výběrového řízení:
  • Zastupitelstvo
   • schvaluje výsledek posouzení  splnění podmínek a doporučení hodnotící komise
    • 9 / 0 / 0 a
   • schvaluje kupní smlouvu na nákup CAS (= cisternová automobilová stříkačka)
    • 9 / 0 / 0
 6. Schválení přijetí překlenovacího úvěru.
  • Ukázalo se, že dotace na školu nebude čerpána průběžne, nýbrž obdržena až po dokončení.
  • Proto bylo jednáno o překlenovacím úvěru
  • Výše přiznaného úvěru činí 19 500 000 Kč (bankéři z České spořitelny navrhli částku, která v případě potřeby pokryje i neuznatelné náklady, případné vícepráce apod., město ovšem může čerpat méně (kolik bude skutečně potřebovat – bude zde snaha vejít se zhruba do částky 13 000 000 Kč a splatit co nejdříve) a splatit v případě možnosti i předčasně.
  • Smlouva je zde: 0495375129-LCD Smlouva o úvěru_KOMUNÁL
 7. Schválení závěrečného účtu mikroregionu – dodatečně přidaný bod (2019-08-21)
 8. Záměr koupě pozemku – dodatečně zařazený bod (2019-08-26)
  • Jedná se o obratiště v ulici V Jalovčinách – má se jednat o část pozemku p.č. 182/15 v k.ú, Starý Knín.jsem na druhé stránce vyznačil červeně). Na první straně jsem zabarvil osobní údaj. 2333_001-strana1 2333_001-Strana2
  • Schváleno 9 / 0 / 0
 9. Diskuse.
  • Starosta informoval o osudu vratek:
   • penále za špatně použitou dotaci na popovodňové škody uhradí (až na starostovu spoluúčast 1000 Kč) pojišťovna Kooperativa,
   • o vratku na zpoždění kolaudace na zdravotní středisko se město bude soudit (podrobněji je to už výše v článku)
  • Starosta informoval o poděkování od Českého klubu zlatokopů za spolupráci při mistrovství republiky
  • a o tom, jak bylo ve finské Tankavaaře na mistrovství světa.
   • Jakožto zástupci města, kde se pořádá příští mistrovství, jsme měli ve Finsku svou prezentaci.
   • (Doplněno 2019-08-28:) Jelo se tam mikrobusem, protože do letadla by nám kytary nevzali. Kapelu se nakonec podařilo dát dohromady v provozuschopném složení. Naše prezentace se líbila.
   • Ve Finsku bylo snad okolo 600 účastníků, u nás jich lze čekat mnohem víc, protože Střední Evropa je přece jen podstatně dostupnější než místo 240 km za polárním kruhem.
   • (Doplněno 2019-08-28:) Ve Finsku bylo poměrně chladno, čemuž se za polárním kruhem nelze divit, ale prý jsme měli rádi, protože pokud by tam bylo teplo (což se občas také stává), sežrali by nás komáři.
   • K nám příští rok přijdou se svou prezentací jakožto pořadatelé mistrovství roku 2021, které se bude konat v kanadském Dawsonu (přesněji ve městě Dawson City).
  • Mluvilo se o času začátku kroužku Taekwondo (bojový sport korejského původu) ve školní tělocvičně. Čas žel nejde posunout kvůli dalšímu využití tělocvičny.
  • Kostelní hodiny – chvílemi jdou, chvílemi zlobí – asi se na ně mrkne odborník (doplněno 2019-08-28: závada je nejspíš někde mezi samotným strojem a přijímačem signálu, který hodiny řídí, přenastavuje z letního na zimní čas apod. – inu, dálkově ovládané stroje mají své výhody i nevýhody)
  • Rozkopaná komunikace v sousedství Mikulášků
  • Odhazování odpadů tam, kam nepatří.
  • Mluvilo se i o parkovišti u COOPu.
  • (Ne)přehlednost webu.
 10. Závěr – zasedání skončilo kolem 20.30 hodin.

  • V tu dobu hodiny na věži zrovna šly a ukazovaly správný čas. Ve středu ráno už to bylo zase jinak – doplněno 2019-08-28.
Příspěvek byl publikován v rubrice Hasiči, Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.