Zasedání zastupitelstva 19. září 2019 – nástup náhradníků za odstoupivší zastupitele

Dne 19. září 2019 u šišatého stolu v podkroví radnice opět zasedlo městské zastupitelstvo.

Následující text není oficiálním zápisem z jednání (ten musí projít kontrolou ověřovatelů), nýbrž zpravodajským textem autora. Přes veškerou snahu o objektivitu může obsahovat chyby, případně formulace ovlivněné osobním názorem autora, za což se předem omlouvám. (Absolutní objektivita neexistuje).

Zprávu zanechávám ve stavu značně nehotovém – ještě doufám bude – pravděpodobně v průběhu pátku 2019-09-20 – doplněna řada zde dosud neuvedených skutečností. Děkuji za pochopení. V podstatě dokončeno 2019-09-20 ve 21.27 hodin. Drobné opravy doplněny ještě 2019-09-28.

Zpočátku se program zdál být poměrně stručný, ale pak – den před zasedáním – poněkud nabobtnal. Zde nutno říci, že některé podklady dorazily opravdu na poslední chvíli – a zbytečně, k dispozici mohly být už mnohem dříve. (Již dříve jsem v jednom článku v Novoknínském zpravodaji navrhoval, aby byly umístěny na městském webu, jakmile budou způsobilé k projednání zastupitelstvem – pak by některé z nich byly k vidění i dříve než povinný týden před zasedáním a zastupitelé a zastupitelka by je mohli prostudovat s dostatečným předstihem.)

 • Na uprázdněná místa za rezignovavší zastupitele a zastupitelku zvolené za Zlatohorce nastoupili Štěpán Polák, a Marek Zach, nepřítomný Michal Rambousek složí slib při nejbližší příležitosti.
 • Pokud dobře rozumím příslušnému volebnímu zákonu, mají po tomto zasedání Zlatohorci pro případ odstoupení dalších zastupitelů k dispozici už jen dva náhradníky. Vyplývá to z pořadí na kandidátce, výsledků voleb a § 56 a § 57 výše uvedeného zákona.
  • Podle výsledků voleb byli do zastupitelstva za Zlatohorce zvoleni Radek Hrubý, Václav Krotil, Petra Moravcová, Martin Provazník a Petr Skýpala.
  • Poslední ze zvolených kandidátů se mandátu vzdal ihned po vyhlášení výsledků voleb, takže za něj jako první náhradník nastoupil Pavel Hnízdil.
  • Ke 23. srpnu 2019 podali rezignaci Václav Krotil, Petra Moravcová a Pavel Hnízdil. Tím se uvolnila tři místa pro další náhradníky v pořadí Miloš Nevařil, Ludvík Koza a Štěpán Polák.
  • Z výše uvedených náhradníků svůj mandát přijal Štěpán Polák, zatímco na nabídku mandátu rezignovali Miloš Nevařil a Ludvík Koza. Tím se uvolnilo místo pro další dva náhradníky v pořadí Michal Rambousek a Jaroslav Záleský.
  • Michal Rambousek nabídku přijal, Jaroslav Záleský na ni rezignoval. Tudíž se uvolnilo místo pro další náhradnici, totiž Anetu Hrubou.
  • Ta ovšem na nabídku asi rovněž rezignovala, takže mandát byl nabídnut Marku Zachovi a ten jej přijal.
  • Jelikož rezignaci nelze vzít zpět, zbyli Zlatohorcům poslední dva náhradníci, a to Josef Hrdinka a Zuzana Záleská.
 • Rozpočtové opatření (Rozpoctove_Opatreni_2019_02 – rozbor j zde: Rozbor-prijmu-a-vydaju-k-2019-08) bylo schváleno s jednou změnou – dodatečně vyvstala potřeba pořídit homologované zásahové helmy.
 • V imformaích o investičních akcích se mluvilo zejména o půdních vestavbách ve škole. Dále se mluvilo o pracích na komunikacích, nákupu hasičského auta a dalších záležitostech.
 • V roce 2014 se privatizovaly byty v Libčicích a město si ponechalo  předkupní právo na dobu 5 let. Ukázalo se však, že v době platnosti onoho předkupního práva jedni nabyvatelé převedli byt na další osobu a předkupní právo města ignorovali – a z jakéhosi důvodu došlo k zápisu do katastru bez námitek. Zastupitelstvo tento bod projednalo, vzalo tuto skutečnost na vědomí s tím, že zváží právní důsledky porušení tohoto předkupního práva.
 • Schvalovalo se věcné břemeno ve prospěch ČEZu – pozemky 771/7 a 782/9 v k.ú. Starý Knín, což je v podstatě plocha ulice Pod Sady, a dále přilehlý pozemek 993/11 v k.ú. Nový Knín, který je v katastrálních mapách evidován jako vodní plocha, i když tak právě dvakrát nevypadá. Návrh smlouvy je zde: VecnéCEZ Zde by se mělo pro příště uvažovat (chybějící konec věty doplněn 2019-09-28 – omlouvám se za neúplnost) s úpravou cen za věcná břemena a v tomto konkrétním případě by bylo vhodné pokusit se prosadit mírné přesunutí tamní trafačky.
 • Další prodej se týká části pozemku přiléhajícího k jednomu ze stavení v ulici Na Potůčku (právě majitelům onoho stavení) – podklady jsou zde: Pozemky-Potucek
 • Řešily se i směny pozemků při Frankově stezce – směna (či koupě a prodej) tak, aby vlastnictví odpovídalo skutečně oploceným pozemkům. K tomu naleznete zaměření zde: Směna SK
 • Řádně bylo schváleno výběrové řízení na rekonstrukci podlahy tělocvičny v ZŠ Nový Knín
  • Samotný protokol posouzení nabídek je zde: VŘ 1 a návrh smlouvy o dílo je zde: Smlouva KWEKU
 • Výběrové řízení na vybavení učeben
  • Protokol posouzení nabídek je zde: VŘ 2 a dodavatelem podepsaný návrh kupní smlouvy je zde: Kopie kupní smlouvy. Toto bylo řádně schváleno
 • Žádost o odkoupení pozemku u domu čp. 159 majiteli předmětného stavení – včetně polohy onoho pozemku – je zde: Pozemek_u_Cp_159 – zde jde o záměr, nevzpomínám si, že by se o tomto pozemku v minulosti jednalo. Tento záměr byl jednomyslně schválen. (Mám ale dojem, že naproti tomu už nějaký ten rok leží u ledu žádost o odkup jiného neplodného pozemku v téže ulici, konkrétně u domu čp. 160. Aspoň jsem to připomněl v diskusi…)

Celý program byl tento (některé body byly proti původnímu programu přehozeny):

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno  v 19.11 hodin – zastupitelstvo se sešlo v počtu 11 zastupitelů a jedné zastupitelky (na kterou se čekalo, protože na poslední chvíli jela z firemní akce).
 2. Slib nových zastupitelů.
  • Byl předsunut před volbu ověřovatelů zápisu. Slib splnili:
   • Marek Zach a
   • Štěpán Polák.
   • Michal Rambousek byl z pracovních důvodů nepřítomen, a tak nemohl slib složit. Později (až ke konci zasedání) bylo sděleno, že nebude nutno čekat na příští zasedání, postačí, když přijde na radu a slib zastupitele podepíše tam
 3. Volba ověřovatelů zápisu.
  • Ověřovateli byli navrženi Josef Mácha a Tomáš Kadlec (čímž byla narušena zásada, že jeden z ověřovatelů by měl být z opozice, na což jsem upozornil). Nicméně návrh byl schválen bez reptání (pro / proti /zdrželi se hlasování) 10 / 0 / 2
 4. Schválení programu.
  • Byly přidány body, k nimž přišly podklady včera (níže jsou řádně označeny – včetně barevného odlišení písma)
  • Takto rozšířený program byl schválen 11 / 0 / 1
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2019.
  • Bylo předsunuto před informace o investičních akcích, aby ekonomka mohla toto opatření představit a pak jít domů.
  • Největší položka v příjmech činila pojistná náhrada za penále z vracené nesprávně použité povodňové dotace.
  • Položku na bytové a nebytové prostory bylo nutno rozdělit do dvou kapitol, což se nepodařilo odhadnout, takže na bytovém hospodářství byla spotřeba energie nadhodnocena, v nebytovém podhodnocena.
  • Následovala ne úplně krátká, avšak konstruktivní diskuse, při níž se mluvilo mimo jiné o tom, nakolik by se případně vyplatilo změnit dodavatele elektřiny. Mluvilo se o tom, že smlouvy máme na dobu neurčitou, takže je lze případně vypovědět. Při tom mj. bylo sděleno, že některá za svých odběrných míst ČEZ převedl na svou dceřinou společnost. V minulosti město dodavatele elektřiny už jednou změnilo, později se však vrátilo k ČEZu poté, co nabídl nižší ceny.
  • V původním návrhu bylo rozpuštění přebytku příjmů do silnic, ale během jednání došlo k přesunu části této částky na libčické hasiče, protože potřebují ochranné pomůcky – konkrétně zásahové helmy, které musí mít i v případě, že zasahují třeba u povodně po přívalovém dešti. Jedna taková helma přijde na 6500 Kč, proto se na tuto kapitolu přesune 50 000 Kč.
  • Zřejmě bude zrušen výjezd sudovických hasičů, protože náklady na školení, výcvik apod. nejsou úměrné vytíženosti této jednotky. Zbudou tak Nový Knín a Libčice
  • Při té příležitosti bylo zmíněno, že Mokrovraty, které své hasiče nemají (a musí si ze zákona zajišťovat požární ochranu jinde – tudíž využívají jednotku z Nového Knína), za tuto požární ochranu platí pouhých 10000 (slovy deset tisíc) Kč ročně – tuto částku bude  záhodno otevřít.
  • Mluvilo se i o dělení nákladů na městskou policii (a Malá Hraštice už projevila zájem o spolupráci písemně, Mokrovraty a Chotilsko o jejím využívání rovněž uvažují; případné jednání s Mokrovraty o využití městské policie by mohlo být vhodnou příležitostí, kdy otevřít i výši úhrad za požární ochranu – částka byla nastavena před více než dvaceti lety a od té doby se neměnila)
  • Mzdové náklady na městskou policii činily do 8. měsíce 290 000 Kč.
  • Rozpočtové opatření se změnou (přesun 50 000 Kč na libčické hasiče) bylo schváleno 12 / 0 / 0
  • Doplněno 2019-09-26: rozpočtové opatření po zohlednění změn je na oficiálním městském webu, lokální kopie je zde: RO22019ZM – rozpočtové opatření
 6. Informace o investičních akcích.
  • Probíhá rekonstrukce školy –
   • Jelikož škoa stojí tam, kde stojí, nebyla možná přístavba, zbyla jen možnost půdních vestaveb.
   • Jelikož budovy nejsou nejnovější, při stavebních pracích se přichází na potřebu víceprací, která se pochopitelně odrazí i v celkové ceně. Zjištěné vícenáklady se dávají na papír, aby bylo možno vytvořit změnové listy.
   • Vybavení bylo vyhozeno z uznatelných nákladů (původně mělo být jejich součástí), ale přitom jeho zakoupení je podmínkou přiznání dotace. Jak bylo zmíněno později (při projednávání příslušného výběrového řízení), starosta probral seznam povinného vybavení s ředitelem školy a rýsuje se to tak, že ten seznam odpovídá zhruba tomu, co škola opravdu potřebuje..
   • Museli jsme vzít překlenovací úvěr, protože dotace bude proplacena až po dokončení akce a jejím vyhodnocení. Celková výše činí 19 500 000 Kč (což pokrývá cenu stavby včetně spoluúčasti města a „polštáře“ pro případné vícenáklady), město se samozřejmě bude snažit čerpat co nejméně a po obdržení dotace úvěr podle možností předčasně splatit.
  • Další dotací je dotace na podlahu tělocvičny – ta je v nevyhovujícím stavu již delší dobu, byla snaha získat dotaci už za dr. Petříka, dosud bezvýsledně – až nyní se to podařilo. Většina dotací – včetně této – spadá až do roku 2020; ta tělocvična by se měla dělat nejlépe o prázdninách 2020.
  • Hasičské auto bude za 6 900 000 Kč, 3 500 000 Kč pokryjí dotace (HZS, kraj), 3 400 000 bude spoluúčast města – i toto přijde do roku 2020.
  • Padl dotaz na výši nákladů na tu školu (asi Štěpán Polák): tam je 15 000 000 dotace, 2000 000 vybavení, takže 17 000 000. A už jsou tam vícenáklady 2 500 000?
   • Ne, ta poslední položka je, co bylo zatím profinancováno, část víceprací – to je těch  1 700 000… Zatím toho nemohli moc fakturovat, protože ještě není ten změnový list. Ta položka neuznatelné náklady v tom úvěru je takový polštář, protože nebylo v tu chvíli jasné, kolik bude celková investice – ta výše překlenovacího úvěru byla taková, aby pokryla co nejvíc.
  • Mluvilo se o malém rozptylu cen na vybavení – jinak původně to vycházelo na 2 500 000 až 3 000 000. Starosta pak v té zadávačce dal strop 2 000 000 poté, co zjistil, že tohle z dotací nepůjde
  • Dále se mluvilo o „dotacích na hlavu“ od Středočeského kraje. Tento dotační titul je určen pro obce do 2000 obyvatel, přičemž obec / městys / město dostane 1000 Kč na obyvatele a vyčerpat je bude moci podle svého uvážení. V současnosti máme obyvatel více, ale počítalo se to podle počtu z dřívějška.
   • Použijí se na ty Jalovčiny a pak na výtah zdravotního střediska – ty teď zdravotní budovy mají mít, ale když se zdravotní středisko stavělo, ten zákon ještě neplatil.
  • Jar. Michálková: Když mrkneme na to, co nás čeká za investice, příští rok budeme muset někde v rozpočtu vzít zhruba 5 000 000. Probereme to na finančním výboru.
  • Vzato na vědomí 11 / 0 / 1
 7. Projednání převodu bytu v Libčicích.
  • Město v roce 2014 rozprodávalo byty v Libčicích a tím, že si na ně vyhradilo pětileté předkupní právo. To předkupní právo bylo v jednom případě porušeno (jeden z nabyvatelů ten byt převedl na jinou osobu), změna byla žel bez problému (a bez respektování onoho předkupního práva) zanesena do katastru.
  • Právní zástupce navrhl vzít na vědomí a uplatnit sankci, jenže ve smlouvě žádná sankce uvedena nebyla.
  • Zastupitelstvo vzalo prodej bytu na vědomí s tím, že prověří možnosti právní možnosti reakce na porušení smlouvy – schváleno 10 / 0 / 2
 8. Schválení věcného břemene.
  • Jde o vedení v ulici Pod Sady, které vedlo nad povrchem a nyní se má přemísťovat pod zem.
  • Mluvilo se o tom, že podobné investice ČEZ dělal i jinde ve Starém Kníně.
  • Zde se diskutovalo hlavně o ceně a o požadavku částečně posunout nedalekou trafačku. Při tomto věcném břemeni žádný tlak na ČEZ stran přemístění té trafačky vyvinout nepůjde – byla „posichrována“ předchozí smlouvou o smlouvě budoucí.
  • V současnosti toho ČEZ toho v Kníně rozdělaného víc: U Brunclíků, Dlážděná, teď dělají ještě Bohouše N., v zásadě je připravena Žižkova, Havlíčkova do země, Potůček, Hřbitovní a tři akce v Sudovicích. V Sudovicích se podařilo docílit, aby zaasfaltovali celou šíři komunikace, protože ta se krátce předtím opravovala po budování kanalizace.
  • Kdyby se tam při nějaké příležitosti položila chránička, ČEZ by toho jistě využil.
  • No jo, jenže když se budovala kanalizace, teoreticky jsme nemohli vedle položit ani vodu, protože by nám zkrouhli dotaci, že děláme něco nad rámec. Natož kdybychom tam dávali ještě elektriku.
  • Nicméně při dalších podobných příležitostech by nějak zapůsobit na ČEZ dalo. Možná by to přemístění trafačky o nějaké dva metry šlo hradit jako havarijní případ – ta trafačka zdaleka není nejnovější.
  • Starosta: takže úkoly do budoucna jsme si dali, ale tenhle od bychom měli schválit, jak leží a běží.
  • Věcné břemeno schváleno (asi) 10 / 0 / 2 (?)
 9. Záměr prodeje pozemků část p.č. 99/1 v k.ú. Nový Knín.
  • Jde o pozemky přilehlých ke dvěma domům v ulici Na Potůčku, kteří mají připloceny městské pozemky. Tato pozemky město k ničemu nepotřebuje, a tak je jejich prodej možný.
  • Záměr prodeje schválen 10 / 0 / 2
 10. Záměr směny pozemků v k.ú. Starý Knín.
  • Jde o statek kdysi rodiny Chvátalových, kde se ukázalo, že hranice na mapách neodpovídají hranicím v terénu. Je záhodno to dát do souladu, přičemž by město asi mělo dostat nějakou částku, protože rozloha toho, co přejde na majitele usedlosti je větší, než rozloha pozemků, které přejdou na město. (Ale to bude potřena řešit, až půjde o samotnou směnu či koupi a prodej – u záměru toto není nutné.)
  • Schváleno 12 / 0 / 0
 11. Výběrové řízení na podlahu ve školní tělocvičně – dodatečně vložený bod (2019-08-18)
  • Zaznělo mj. to, že by neškodilo ty reference, které firma uváděla, si u těch odběratelů ověřit – v tomto případě už to nestihneme, protože to má být do konce září.
  • TH: Už pan dr. Petřík měl nějaké nabídky a také byly kolem dvou miliónů.
  • Tady jsme se dostali níž.
  • Ale pozor, ještě je tam DPH.
  • Ta firma stavěla dům ve Velké Hraštici – má to být schváleno do konce září, takže se majitelů už zeptat nestihneme.
  • Kromě toho jediným kritériem byla nejnižší cena a splnění dalších podmínek, takže by s tím asi beztak nic dělat nešlo.
  • V Huti to bylo v pohodě.
  • Doložili náležitosti – výpis z Obchodního rejstříku, dále čestnými prohlášeními, dodali reference (které už také nestihneme ověřit)
  • Výsledek výběrového řízení schváleno 12 / 0 / 0
 12. Výběrové řízení na vybavení učeben – dodatečně vložený bod (2019-08-18)
  • Byly 4 firmy, rozdíly v cenách byly minimální. Všichni se snažili dostat rozpočet pod 2 000 000 bez DPH. Původní rozpočet byl vyšší, ale toto musíme financovat sami, takže je zde snaha cenu co nejvíc srazit.
  • Ty firmy jen nacenily to, co bylo uloženo koupit.
  • Starosta o záležitosti mluvil s ředitelem školy a dověděl se, že to, co podle podmínek dotace musíme koupit, odpovídá tomu, co se upotřebí.
  • Schváleno 12 / 0 / 0
 13. Záměr prodeje pozemku u čp. 159 v ulici Na Smíchově – dodatečně vložený bod (2019-09-18)
  • Ukázalo se, že v tomto případě majitelům domu patří pouze parcela, na níž stojí samotný dům, nikoli už dvůr (natožpak ten svah nad ním). Schvaluje se záměr prodeje.
  • Schváleno 11 / 0 / 1
 14. Diskuse.
  • Jak je to se lvem?
   • Je pryč (odchyt byl 09. září, když jsme se vraceli z Ledra), byl odvezen do útulku. Chovatel rozebírá klece, mlýn mezitím přešel na rodinu K., která jej koupila.
  • Kraj před měsícem vypsal zajímavou dotaci – na přípravu projektu pro další várku dotací z €U (při minulém kole dlouho nebyl zájem, protože projekty nebyly připraveny, a pak, když termíny končily, došlo naopak k převisu). Město by se mělo připravit (studie, projekty,…)
  • Stížnost pana B. – kvůli sousedovi (panu P.) ve Starém Kníně poblíž rozcestí Staroknínské a Dlážděné ulice. Šlo o stížnost na terénní úpravy a chov hus, které stěžovateli působí škodu na majetku. Návrh: pozvat oba na radu.
  • Předseda ZO ČSOP: Proběhla povodeň – chtělo by to nějak zapůsobit na ZS Dobříš – vliv na kalamitní stav jistě mělo to, že tam pěstují kukuřici.
   • Martin Provazník: něco, na základě čeho by šlo nějakou činnost vyvinout, je na internetu (dodatečně dalšího dne poslal tento odkaz: https://me.vumop.cz/app/?zoom=8&center=-757584.0318347305,-1074487.2893912483 – na základě toho by údajně mělo jít škodu vymáhat)
   • Zastupitelstvo pověřuje starostu přijetím nápravných opatření – možností zmírnění následků bleskových povodní (asi 12 / 0 / 0 ?)
  • Dotaz na stav vozovky v Kozohorské ulici.
   • Ono se o těch opravách uvažovalo dřív – jenže vždy do toho něco vlezlo – kanalizace, vodovod, zpevnění břehů od Povodí Vltavy,
   • Starosta se setkal se zástupcem SÚS Benešov panem Langhansem, posunulo se to o konkrétní kroky, prošli si trasu, zhruba do měsíce načrtnou, co by se mělo dělat, jde nejen o vozovku, ale i o obrubníky, odvodnění (které je tak napůl) apod. Do měsíce by se měli setkat znovu a SÚS navrhne, co by se mělo zohlednit – a co zainvestují oni (vozovka) a co město (případné chodníky, vjezdy,…). Rozdělilo by se to na dva úseky – první od konce asfaltu, tj. od Vyšehradu, na konec opevnění břehů, v druhé na konec intravilánu (tam už by to byla jen rekonstrukce). Kostky bohužel nepůjde použít – kostky fungovaly jako klenba, těmi zásahy o tu vlastnost přišly, bude se tam muset dát kufr a asfalt. Nejsložitější to bude vyspádovat, jak příčně, tak podélně. Do roka a do dne to samozřejmě nebude.
  •  Předseda ZO ČSOP E.S.: – nešlo by postavit elektrárničku u Hrádku? Ale město by ji (tedy tu elektřinu, pokud si vzpomínám – doplněno 2019-09-28) nesmělo prodávat…
   •  Odpovědi:
    • Není tam spád
    • Ale tam by se to koryto dalo prohloubit…
    • Povodí to nepovolí. Žádnou elektrárničku
  • Nemohlo by město ty kostky, které se nepoužijí v té Kozohorské ulici odkoupit? A případně použít jinde?
   • Pokud budou za rozumnou cenu…
  • Ještě v zastupitelstvu visí záměr koupě svahu nad čp. 160. To zamrzlo po tom zasedání v Libčicích tehdy při tom přívalovém dešti.
   • Jo…
 15. Závěr.
  • Zasedání skončilo kolem 21.30 hodin

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.