Zasedání zastupitelstva 16. ledna 2020 – rozpočet schválen, starosta avizoval blízkou demisi

Dne 16. ledna 2020 večer se u šišatého stolu v podkroví radnice ke svému řádnému zasedání opět sešlo městské zastupitelstvo. 

Z pracovních důvodů zde budou nejprve uvedeny jen ty základní informace, další budou doplněny později. A jako obvykle je nutno sdělit, že nejde o oficiální zápis ze zasedání, nýbrž o zpravodajství, které se snaží o pravdivost, ale omyly nejsou vyloučeny. (Vzpomeňte si na program předchozího zasedání, kde se jednalo o založení svazku obcí kvůli provozování vodohospodářské infrastruktury – domníval jsem se, že by mohlo jít o první kroky k pořízení společného vodního zdroje – ale tak daleko věci opravdu ještě ani zdaleka nedošly.)

Takže pro začátek v kostce:

Slibu nového zastupitele jsme se po dvou odkladech dočkali, rozpočet byl schválen hlasy vládní koalice, návrh   Rozpocet-2020-v2. v zásadě platí, při pracovním jednání byly domluveny víceméně drobné korekce. (Definitivní znění prosím hledejte na webu města tak za 10 dní, podle zákona by měl být zápis včetně příloh zveřejněn právě do té doby)

Veřejnoprávní smlouva o využívání služeb novoknínského městapa s Malou Hrašticí (ovšem v daleko menším rozsahu než s Novou Vsí) byla rovněž schválena, předběžně se rýsují i Mokrovraty, Chotilsko a Čím.

Bez problémů proběhlo jednání o prodeji tří pozemků – jednoho v ulici Na Smíchově a dvou (přesněji jde dvě části jednoho) nad ulicí Na Potůčku – v obou případech vlastníkům přilehlých nemovitostí. Jen se trochu licitovalo o ceně – nakonec se na Smíchově prodávalo za 100 Kč/m2, na Potůčku za 150 Kč/m2.

Dále se budou schvalovat dvě smlouvy o smlouvách budoucích – první se týká budoucího věcného břemene ve prospěch České telekomunikační infrastruktury v katastrálním území Libčice, druhá v k.ú. Libčice pak bude ve prospěch firmy ČEZ Distribuce. A konečně věcné břemeno v k.ú. Sudovice bude rovněž ve prospěch firmy ČEZ Distribuce.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s Českou telekomunikační infrastrukturou (budoucí věcné břemeno v Libčicích) je zde: Smlouva-2020-CETIN.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce jsem zcenzuroval – z nákresu na poslední stránce jsem začernil jména vlastníků sousedních pozemků (i když jsou zajisté dostupná jinde v Mezisíti), ten je zde: Smlouva-2020-NovyKnin-CEZ-Distribuce-cenzurovana

A konečně smlouva o věcném břemeni pro firmu ČEZ Distribuce v Sudovicích je zde: Smlouva2020-Vecne_bremeno_Sudovice-cenzurovana – v tomto případě jsem zcenzuroval osobní údaje pořizovatelů geometráku.

Kvůli rýsujícímu se dotačnímu titulu (asi bude vypsáno dotační řízení na rekonstrukce hasičáren) byla schválena drobná aktualizace Plánu rozvoje města.

Projednán zápis finančního výboru – chystá se narovnání nájmů, pracuje se na investičním plánu města.

A konečně bylo schváleno podání žádosti o dotaci na stavební úpravy základní školy. Ti, kdo mají pocit, že jakási žádost o dotaci na tyto stavební práce byla podána již dříve, a to tak, že úspěšně, jej mají zcela oprávněně. Proč se tedy žádá znovu, je vysvětleno níže v bodu Schválení programu.

V diskusi starosta oznámil to, co naznačil už ve Zpravodaji a co je údajně glosováno po zdejších hospodách, totiž že v průběhu února hodlá ze zdravotních důvodů odstoupit z funkce uvolněného starosty – takže nás na radnici čeká změna. 

A nakonec dodejme, že příští zasedání zastupitelstva má být 20. února (na celoročním rozpisu už se pracuje).

(Práce na této zprávě ze zasedání byly přerušeny 2020-01-16 23.38 hod., případné pokračování snad zítra.)

Celý program byl tento:

 1. Zahájení – zasedání bylo zahájeno zhruba v 19.02 hodin, zastupitelstvo se sešlo v počtu dvanácti zastupitelů a jedné zastupitelky, dva lidé byli omluveni – jeden z koalice (SNKNK), druhý z opozice (Zlatohorci)
 2. Slib nového zastupitele – nový (vlastně staronový, protože členem zastupitelstva byl v minulém volebním období) zastupitel Michal Rambousek složil slib zastupitele, čímž začal i de iure platit počet zastupitelů zmíněný v předchozím odstavci.  Složení slibu bylo vzato na vědomí (pro / proti / zdržel se) 12 / 0 / 1
 3. Volba ověřovatelů zápisu. 
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi
   • Augustin Kůr a
   • Petr Chmelík
  • Schváleno 11 / 0 / 2
 4. Schválení programu.
  • Starosta navrhl doplnit program o další body:
   • Aktualizace programu rozvoje města
    • Zdůvodnění: rýsuje se možnost vypsání dotačních titulů na rekonstrukci hasičáren, dvě na území města (sudovická a novoknínská) by si to zasloužily. K tomu, aby byla šance tuto dotaci získat, je žádoucí mít to v plánu rozvoje – tudíž to tam bylo doplněno.
   • Od minule máme dluh v podobě neprojednané zprávy finančního výboru, anžto tehdy chyběla jeho předsedkyně
   • Žádost o dotace na stavební úpravy ZŠ u Ministerstva financí.
    • Vysvětlení:
     • MFin se chystá vypsat dotační titul na to, co právě provádíme, tj. vešly by se tam i ty naše půdní vestavby.
     • Spoluúčast města by v takovém případě neměla být vyšší než 20 %
     • Strop dotace by měl být 20 miliónů korun.
     • Pokud by se dotaci podařilo získat, bylo by samozřejmě nutno „pustit“ ten dotační titul, ze kterého se to buduje dnes.
     • Muselo by se postupovat s určitou dávkou opatrnosti, aby se nestalo, že jednu dotaci „pustíme“ a tu druhou nezískáme.
     • Nicméně pokud bychom ji získali, mělo by to výhody:
      • daly by se z toho (díky tomu dvacet mega stropu financovat i ty vícepráce, které se do původního dotačního titulu už nevejdou,
      • dalo by se z toho financovat i vybavení učeben, jehož pořízení je podmínkou poskytnutí stávající dotace, přestože z ní hrazeno není.
    • Ještě ke stavebním pracím: vypadá to, že termín dokončení se podaří posunout na konec března, ale to už musí být včetně kolaudace atd.
    • Padl dotaz (Michal Rambousek) na to, jak by se to projevilo na odměně firmě Witero. Starosta: je to pořád tatáž akce.
     • Pozn. MH: myslím, že by se odpovídajícím způsobem navýšila ta část odměny, která závisí na částce získané dotace. (Dodatečná pozn. MH 2020-01-17 19.10 hod.: Ale asi by to chtělo s tou firmou zkonzultovat. Přece jen jednu dotaci zařídili, za tu jim přísluší odměna, tohle by sice byla pořád stejná akce, ale jiný dotační titul, tak kdo ví, zda by tu odměnu nechtěli za tu novou dotaci zvlášť – pravda, výchozí data by byla stejná, jenže čert ví, jak oni to berou. Na druhou stranu pokud by to znamenalo pokrytí těch víceprací, asi by se to i při další odměně pro firmu Witero městu vyplatilo.) 
   • Rozšířený program schválen 12 / 1 / 0
 5. Schválení rozpočtu 2020
  • Paní Michálková představila návrh rozpočtu. Ten byl v dostatečném předstihu vyvěšen na úřední desce (elektronické i fyzické u kašny) a mluvilo se o něm na pracovním setkání členů zastupitelstva, kde byla předjednána mírná úprava některých čísel – například bude snaha poněkud ušetřit na Zpravodaji (520 000 Kč sníženo na 480 000 Kč)
  • Na přetřes přišla městská policie – jak je to s tím čtvrtým strážníkem, čím to, že se v to rozpočtu neprojevilo na zvýšení výdajů.
   • Odpověď: Projevilo (pozn. MH: oproti tomu, co jsem odhadoval, ty náklady vzrostly o půl mega – zmíněnou skutečnost jsem uvedl zde), na druhé straně se projevilo to, že pořizovací náklady jsou v zásadě jednorázové.
   • Zatím je na programu smlouva s Malou Hrašticí (byť pár hodin týdně, chtějí po nás hlavně měření rychlosti), lze očekávat Mokrovraty, trochu obavy panují v případě Chotilska, aby to naše městapo nebylo přetíženo Živohoští (ale podle jednoho hlasu, který zazněl, to zrovna v případě Živohoště není až tak zlé).
  • Na zvýšených nákladech se podílelo i kácení stromů (kůrovec si to vyžádal) a nějaké probírky.
  • M. Rambousek se zeptal, proč nedostali tabulky,
   • odpověď: rozpočet je na webu, ty dodatečně dodané tabulky jsou upřesněné čerpání předchozího roku (což spolu s rozpočtem nešlo zveřejnit, protože např. konečné zůstatky na účtech jsou známy až po obdržení výpisu na začátku ledna – a rozpočet bylo nutno zveřejnit už mezi svátky).
   • I tak M. R. chtěl těch 20 stránek dostat dříve (ty nemám k dispozici).
  • Součástí rozpočtu je – dle usnesení přijatého v minulosti – i sociální fond ve výši 80 000 Kč.
  • Celkové příjmy jsou 60 986 500 Kč
  • Celkové výdaje jsou – 64 122 000 Kč
  • Schodek bude dorovnán přebytkem z minulého roku a (nyní otevřeným) úvěrem u České spořitelny.
  • Rozpočet schválen 9 / 3 / 1
 6. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Obcí Malá Hraštice
  • Smlouvu ( Mestapo_Mala_Hrastice:2020) musíme schválit nejdříve my, pak Malá Hraštice a nakonec ji dostane ke schválení ještě krajský úřad.
  • Doplněno 2020-01-17 15.12 hod. a později:
   • Počítá se s tím, že zájem projeví Mokrovraty, Chotilsko, Čím a Korkyně. 
   • Mělo by jít o působení dvoučlenných hlídek v rozsahu 4 hodin týdně (neboli 8 – slovy osm – poldohodin týdně)
   • Protože rozsah plnění té smlouvy je minimální, na rozdíl od smlouvy s Novou Vsí pod Plaší se Malá Hraštice nebude podílet na vstupních nákladech
   • Michal Rambousek vyjadřuje názor, že i ta ostatní obce by se měly podílet na těch vstupních nákladech (pozn. MH: to by asi znamenalo, že by mělo jít o podíl na nákladech na toho čtvrtého strážníka, bez něhož bychom se, nebýt zájmu dalších obcí, obešli.
   • Starosta: bude tam nějaký polštář, z něhož se bude hradit benzín a podobné výdaje (pozn. MH: – a třeba to postupně pokryje i ty vstupní náklady) 
   • Schváleno 11 / 0 / 2
  • Konec dodatečné vsuvky z 2020-01-17 15.12 – 15.21 hod.
 7. Schválení prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Nový Knín (pozn. MH: jde o pozemek při jednom domě v ulici Na Smíchově, který z jakýchsi záhadných důvodů dosud patří městu, ač je dávno k uvedenému domu připlocen už řadu desetiletí)
  • Situace pozemku 208/1 je zde: NovyKnin-ProdejPozemku208_1
  • Cena byla stanovena – s ohledem na charakter pozemku – na 100 Kč za metr čtverečný
  • Schváleno13 / 0 / 0
 8. Schválení prodeje pozemku část p.č. 99/1 v k.ú. Nový Knín
  • Podklady pro rozdělení pozemku 99/1 Na Potůčku jsou zde:
  • pozemek nově 99/6: NovyKnin_Situace_99_6
  • pozemek nově 99/7: NovyKnin_Situace_99_7
  • a konečně text ke geometráku – společný pro obě částo (pro jistotu jsem cenzuroval jména, i když nevím proč by to mělo vadit, vždyť pro ně by to vlastně byla reklama, ale ochrana osobních údajů je ochrana osobních údajů): NovyKnin_Prodej_casti_pozemku_99_1-text_ke_geometraku_cenzurovany
  • Zde a v dalším bodě byly ceny společně vylicitovány na 150 Kč/m2 (tato cena byla schválena 11 / 0 / 2,
  • takže zde (250 m2) šlo o celkovou cenu 37 500 Kč
  • Prodej pozemku schválen 13 / 0 / 0
 9. Schválení prodeje pozemku část p.č. 99/1 v k.ú. Nový Knín (pozn. MH – opravdu nejde o omylem dvakrát uvedený týž bod – prodávat se budou dvě části tohoto pozemku – nově označené jako 99/6 a 99/7 – nad ulicí Na Potůčku dvěma různým vlastníkům přilehlých dvou nemovitostí)
  • Celková cena (67 m2) je 10 050 Kč
  • Prodej schválen 13 / 0 / 0
 10. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – k. ú. Libčice
  • Možná ještě doplním (ale moc se o tom nediskutovalo), schváleno 12 / 0 / 1
 11. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – k. ú. Nový Knín (západní část ulice Na Hůrkách) 
  • Ani zde nebylo projednávání nikterak podrobné.
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 12. Schválení smlouvy o zčízení věcného břemene – k. ú. Sudovice
 13. Aktualizace Programu rozvoje města – dodatečný bod
  • Byly tam (do Programu rozvoje města na roky 2019 – 2025) zaneseny opravy hasičáren
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 14. Finanční výbor – z minula přesunutý bod
  • Ještě doufám doplním
  • Předběžně: mluvilo se o narovnání nájmů,tabulce investic aj.
  • Dodatečná vsuvka z 2020-01-17 15.23 – 16.16
   • Zápis z finančního výboru byl už přílohou pozvánky na předchozí (listopadové) zasedání zastupitelstva, onen zápis je zde: Finvýb.
   • Výbor projednal čerpání rozpočtu, formuláře čerpání dotace, řešily se nesrovnalosti v rozpočtech, procházely se tabulky nájmů
   • Jar. Michálková: Kontrolujeme každý měsíc čerpání rozpočtu, srovnání měsíců do detailu
   • Pokud jde o nájmy, dospěli jsme k závěru, aby rada zjistila nějaké tržní ceny nájmů
   • Začali bychom poliklinikou, kde nájemné bylo obzvlášť nízké; tam však bylo udržováno na nízké úrovni z toho důvodu, že tamní ordinace i obyvatelé bytů se silně prohýbali pod náklady na otop, protože budova nebyla zateplena a topilo se koksem. Po zateplení šly tyto náklady dolů, teď by se ten nájem dal zvýšit. Pak by se šlo na bytovky. Ovšemže s mírou, protože („vyrábět“) bezdomovce tady nechceme.
   • M. Provazník: A zemědělské půdy by se to týkalo také?
  • Konec vsuvky z 2020-01-17 15.23 – 16.16
  • Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního výboru z 23. září 2019 a ukládá FV předložit radě podklady k narovnání cen nájmů nebytových prostor, bytů a pozemků v majetku města.
  • Schváleno 13 / 0 / 0 (Hlasování sem doplněno 2020-01-17 19.17)
 15. Žádost o dotaci na stavební úpravy základní školy
  • Ještě doufám doplním (ale něco zaznělo už při schvalování programu)
  • Dodatečně doplněno (2020-01-17 19.33 hod.):
   • Máme smlouvu s ITI, ta ovšem nezahrnuje vzniklé vícepráce, neboli pokud bychom obdrželi dotaci z Ministerstva financí ČR, bylo by to pro město výhodnější
   • Pokud by bylo nutno měnit smlouvu (asi s firmou Witero, která zajišťuje tu administrativu), šlo by to do dalšího (zasedání) zastupitelstva
   • Schvalování dotací probíhá ve dvou kolech, z nichž první je to úřednické (zda jsou vůbec splněny náležitosti) a druhé politické (kde se může hodit nějaký lobbing)
   • Pokud by byla dotace z MFin, bylo by nutno „pustit“ tu z ITI (která ovšem nebyla proplacena, má se proplatit až po dokončení, takže „pustit ji“ by „technicky“ nebylo složité, jak již bylo zmíněno, jde o to, aby ji bylo možno „pustit“ až v okamžiku, kdy dotace z MFin by byla definitivně přiklepnuta. V opačném případě platí ono známé přísloví o vrabci v hrsti a holubovi na střeše.
  • Konec dodatečné vsuvky (2020-01-17 19.33 hod.)
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 16. Diskuse
  • Starosta oficiálně oznámil, že v průběhu února podá demisi ze zdravotních důvodů
  • Mluvilo se o silnici v Libčicích (a dalších krajských komunikacích)
  • Finanční výbor si vyžádal, aby případné další vícepráce na škole byly podmíněny tím, že budou schváleny radou
   • Což tuším bylo i schváleno ve formě usnesení (asi jednomyslně)
  • Mluvilo se o územním plánu, regulačním plánu, jehož zpracování požadují památkáři v poměrně rozsáhlém prstenci kolem stávající památkové zóny – mohlo by to být – aspoň v maximalistickém pojetí – výrazně omezující pro majitele dotčených staveb
  • Dva lidé se zajímali o to, jak to vypadá s odkoupením pozemků, o které projevili zájem (v jednom z těch dvou případů se to táhne od roku 2015 – snad už se to ale začíná dávat do pohybu, v blízké době by mělo dojít k zaměření).
 17. Závěr
  • Zasedání skončilo kolem 21.20 hod.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.