Zasedání zastupitelstva 20. února 2020: rošáda

Končící starosta Tomáš Havlíček si vysloužil diplom a potlesk

Dne 20. února 2020 se u šišatého stolu v podkroví radnice ke svému řádnému zasedání opět sešlo městské zastupitelstvo. Jak jsem se zmínil už při zveřejňování programu, asi nejviditelnějším bodem byly výměny na postech starostymístostarosty. Jak jsem zmínil už v nadpisu, výsledkem tohoto bodu byla rošáda (pravda, někteří šachisté trvají na tom, že tomu tahu králem a věží se má říkat nikoli rošáda, nýbrž rocháda, ale výraz rošáda je v laickém světě rozšířenější) – totiž to, že si starosta a místostarosta vyměnili pozice. 

Zastupitelstvo se schází

Zastupitelstvo se schází

I tentokrát upozorňuji, že tento článek není oficiálním zápisem za zasedání, nýbrž pouhou zprávou, jež se sice snaží o objektivitu, ale ne vždy se jí to musí podařit. V případě usnesení se snažím zachovat jejich smysl, přesné znění zde nehledejte, to se vždy objeví na oficiálním webu města a dle zákona by se tak mělo stát vždy do deseti dnů od zasedání. Článek jsem tentokrát zveřejnil už kolem 21.10 hodin ve stavu ještě syrovějším než obvykle, protože jsem očekával, že nejvíce lidí bude zvědavo, jak dopadl ten bod v nadpisu.

Dne 20. února 2020 ve 22.35 hodin je článek téměř hotov, k některým dalším úpravám možná dojde ještě v následujících dnech.

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Pozn. MH: Předpokládal jsem, že novým starostou se pravděpodobně stane Petr Chmelík, v případě místostarosty jsem si jist nebyl. Nicméně jsem očekával, že změny proběhnou s větší pravděpodobností „na půdorysu stávající koalice“ – aspoň jsem si nevšiml ničeho, co by signalizovalo nějakou změnu v tomto směru. A tak jsem jako nejpravděpodobnější viděl dvě možnosti: starosta Petr Chmelík, místostarosta Josef Lukeš, jako druhou pak tu, že si starosta s místostarostou místa prostě prohodí. Počítat bylo možno i s obsazením Petr Chmelík + Tomáš Kadlec.

Předávání diplomu

Předávání diplomu

Nakonec se potvrdilo druhé z mých očekávání. Někdo (Tuším pan Zach? Mohu se mýlit.) se ptal, zda je vhodné, aby byl Tomáš Havlíček místostarostou, když ze starostování odstupuje ze zdravotních důvodů. Ten odpověděl, že tak činí na žádost Petra Chmelíka a že chápe, že předání tak rozsáhlé agendy není jen tak. Navíc upřesnil, co se na jeho stavu nejvíce projevovalo – to neustálé vyzvánění telefonů a úřadování. Má v úmyslu novému starostovi pomáhat především v neúřední dny, kdy je na radnici klidněji a kdy ho to tolik nestresuje. S tímto vysvětlením byl do funkce zvolen.

Předávání diplomu

Předávání diplomu

Druhým důležitým bodem jednání bylo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí. (Přinejmenším to víc spěchá. Pokud se nepletu, žádost je potřeba podat do konce února.) Jedná se o ony půdní vestavby v novoknínské škole; byla sice na ně přislíbena dotace z jiných zdrojů, ale pokud by se podařilo získat dotaci z MF, pokryla by se z ní větší část nákladů než z dotace původní – včetně části loni vzniklých víceprací (zejména neplánovaná výměna stropů). O tématu se hovořilo již na minulém zasedání 16. ledna 2020. Město by se v takovém případě samozřejmě muselo vzdát předchozí dotace na tutéž věc, podstatné je, aby stačilo tak učinit až v okamžiku schválení té nové dotace, v opačném případě by samozřejmě platilo známé přísloví o vrabci v hrsti a holubovi na střeše (té novoknínské školy?). Dodejme, že z té původní dotace dosud nic proplaceno nebylo (mělo se tak stát až po dokončení). Podání žádosti bylo sice schváleno už minule, avšak ministerstvo trvalo na přesném znění žádosti v usnesení (čísla bodů dotačního titulu a tak podobně), a tak si zastupitelstvo v této věci dalo repete.

Předávání diplomu

Předávání diplomu

Dále byl na programu záměr prodeje pozemku pod chatou při cestě do Lurd + jeden kousek naproti přes cestu. Stavební komise doporučila prodat pouze tu část, která se nachází (počítáno směrem do Lurd) vpravo od cesty – ten kousek cca 5×5 metrů vlevo od cesty může být leda pronajat – jeho prodej by do budoucna ztížil přístup k navazujícím pozemkům. V této doporučené podobě byl záměr schválen. Jeho podobu zveřeňuji v příloze zde: zamer_chata-SVyjadrenim

Prohlížení diplomu

Prohlížení diplomu

Bez větších problémů byl schválen střědnědobý výhled rozpočtu a rovněž záměr prodeje pozemků, tentokrát v Libčicích – z důvody ochrany osobních údajů žádost o odprodej pozemků zveřejňuji ve zcenzurované podobě zde: Zadost_Libcice_Cenzurovana. Jde o pozemek ve Zlatém dole, tj. západně od jádra Libčic. Zde se chvíli hovořilo o tom, zda pozemek není zatížen nějakými věcnými břemeny – podle všeho není, nějaké roury prý vedou částí pozemku, který si dotyčný žadatel odkoupil už dřív (ale tam snad ani nebylo oficiálně zřízeno věcné břemeno, to už je na uživateli těch rour, aby se na tom dohodl s majitelem pozemku). Dále se samozřejmě řešilo i přesnější zaměření, je nutno zajistit dostatečnou průjezdnost místní cesty. S těmito připomínkami byl záměr schválen.

V diskusi se nejvíce mluvilo o přívalovém dešti z 01. září 2019, jeho následcích a jak podobným neštěstím předcházet do budoucna. Mluvilo se o možných sankcích, rozšíření části dešťové kanalizace, o pruhu pozemku mezi bývalým pivovarem a domem pana P. (kdysi byl veřejný a sloužil jako příjezd – brod – ke mlýnu, teď už je bohužel soukromý, jinak by byl vhodný k odvádění přebytečné dešťové vody v podobných případech. Část pozemků by bylo potřeba překvalifikovat na trvalý travní porost, a to nejen na papíře (část v pozemcích uváděná jako trvalý travní porost je rozsáhlejší než to, kde ta tráva roste doopravdy).

Pokud jde o dotace na nákup hasičského vozu – dotace jsou přiklepnuty, na nákupu cisternového vozu se pracuje.

Řeč přišla na chodník ze Sudovic ke Staré poště – projekt zatím zpracován nebyl, pracuje se zatím na studii. Důvodem je to, že poté může dopravní orgán leccos seškrtat a definitivní projekt, který stojí víc, se pak může pořídit už se zapracováním oněch připomínek.

Mluvilo se i o nájemném a o tom, že na zvyšování platí nějaká indexace, jejíž překročení by bylo nezákonné. V případě zdravotního střediska by to možná šlo řešit dohodou (tam se zvýšením počítají, v úvahu se dá brát to, že se tam kvůli zateplení a změně vytápění výrazně snížily náklady na energie, které předtím byly hlavním důvodem pro udržování nájmů na tak nízké úrovni).

Celý program je tento:

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.04 hodin, zastupitelstvo se sešlo v počtu jedné zastupitelky a dvanácti zastupitelů, omluveni byli Josef Lukeš a Radek Hrubý.
 2. Volba ověřovatelů zápisu.
  • Ověřovateli zápisu byli navržení Tomáš Kadlec a Martin Douša – schváleno (pro / proti /zdrželi se) 11 / 0 / 2
 3. Schválení programu.
  • Program byl schválen v navržené podobě 13 / 0 / 0
 4. Přijetí rezignace starosty a místostarosty.
  • Rezignace byla vzata na vědomí 12 / 0 / 1
 5. Volba starosty a místostarosty.
  • Nejprve bylo nutno schválit, zda volba proběhne tajně či veřejně (aklamací) – Tomáš Havlíček navrhl aklamaci – schváleno 9 / 2 / 2
  • Volba starosty:
   • Tomáš Havlíček navrhuje starostou Petra Chmelíka
   • Martin Provazník navrhuje starostou Radka Hrubého
   • Tuším Štěpán Polák navrhuje starostou Marka Zacha
   • Nyní došlo ke chvilkové diskusi, zda lze navrhnout někoho, kdo není přítomen a není jasné, zda by návrh přijal. Poté se dva opoziční zastupitelé pokoušeli Radku Hrubému dovolat, ale pokud jsem si dobře všiml, neúspěšně.
   • Poté se přistoupilo k hlasování (v obvyklém pořadí od posledního protinávrhu k prvnímu návrhu.
    • Hlasy pro Marka Zacha 2 / 8 / 3  (jisté jsou ty dva pro, u poměru proti a zdrželi se si nejsem jist)
    • Hlasy pro Radka Hrubého: 3 / 7? / 3?
    • Hlasy pro Petra Chmelíka: 9 / 2 / 2
   • Novým starostou  města Nového Knína se dne 20. února 2020 stává Petr Chmelík.
  •  Volba místostarosty
   • Petr Chmelík navrhuje Tomáše Havlíčka
   • Tučím Štěpán Polák nebo Marek Zach se zajímají, zda bude schopen tu funkci zastávat, když z té starostenské odstoupil ze zdravotních důvodů
   • Tomáš Havlíček odpovídá, že byl požádán o předání zkušeností a on je chce předat postupně a že v dosavadní práci ho nejvíce stresovaly dny, kdy často zvonily telefony a on musel vyřizovat třeba víc věcí najednou.
   • Nový starosta Petr Chmelík prohlásil, že zkušenosti Tomáše Havlíčka z těch více než dvaceti let starostování – nejprve v Mokrovratech a posléze v Novém Kníně – jsou neocenitelné.
   • Poté byl Tomáš Havlíček zvolen místostarostou osmi koaličními hlasy (8 / 2 / 3).
   • Nový starosta mu poděkoval a předal diplom
 6. Schválení podání žádosti o dotaci na Stavební úpravy ZŠ Nový Knín na MF ČR.
  • Místostarosta Tomáš Havlíček zopakoval to, co o věci řekl ještě jako starosta na minulém zasedání, tj. že se naskytla tato možnost, tak proč se jí nepokusit využít. Podat ji je nutno do 15. března 2020, v případě přidělení by byly podmínky výhodnější než z nynější dotace ITI od MMR (kterou by v takovém případě pochopitelně bylo nutno pustit). Maximální částka tohoto dotačního titulu je 20 miliónů korun, povinná spoluúčast je minimálně 10 %.
  • Podání žádosti bylo schváleno už minule, opakovalo se to proto, že ministerstvo požadovalo přesnější formulace v usnesení.
  • S těmi přesnějšími formulacemi to bylo schváleno 13 / 0 / 0
 7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu. 
  • Místostarosta Tomáš Havlíček sděluje, že jde o dokument, o jehož užitečnosti není moc přesvědčen, když příliš nevíme, co bude v příštím roce, natožpak v roce 2025, ale že se to vyžaduje a že na tom mohou záviset některé dotace. A že na tom pracovala účetní ve spolupráci s úředníkem ze Spořitelny.
  • Střednědobý výhled byl schválen 9 / 0 / 4
 8. Schválení záměru prodeje pozemků st. 120 a 384/2 v k.ú. Starý Knín.
  • Pozemek u Lurd – něco k tomu je už v úvodní části článku
  • Schváleno 13 / 0 / 0
 9. Schválení záměru prodeje pozemku 559/2 v k.ú. Libčice. 
  • Pozemek ve Zlatodolu – mluvilo se o nutnosti průjezdnosti cesty a případných věcných břemenech
  • Schváleno 12 / 0 / 1
 10. Diskuse
  • Něco je už výše, možná ještě něco doplním.
 11. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno v hezkých 20.19 hodin
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.