Zasedání zastupitelstva 25. června 2020

Dne 25. června 2020 se ke svému řádnému zasedání opět sešlo městské zastupitelstvo.

Tentokrát byla porušena tradice, podle níž se červnové zasedání obvykle koná v Libčicích, a zastupitelé a zastupitelka se sešli u oblíbeného šišatého stolu v podkroví radnice.

Na školu se zřejmě nakonec podařilo získat tu výhodnější dotaci (z Ministerstva financí), na straně druhé jen za květen a červen máme v rozpočtu na straně daňových příjmů výpadek dvě mega, což v případě města knínské velikosti vskutku není zanedbatelná částka.

Doplnění z 2020-06-30: V informaci starosty rovněž zaznělo, že se povedlo aspoň provizorně opravit recyklátem povrch v ulici Pod Zámkem. Byla dokončena podlaha v tělocvičně (cena dva milióny). 

Ještě doplnění z 2020-06-30: Svoz odpadu: DOKAS neplní podmínku 80:20, kdy musí 80 % dělat pro Dobříš a 20 % pro okolní obce, dostal pokuty a nyní se pokuší to nějak zredukovat, aby nás mohl svážet, nebo je to poslední rok, co nás sváží. Ty bychom měli vědět do konce července, je možné, že bude svoláno mimořádné zastupitelstvo, které vyhlásí výběrové řízení na nového poskytovatele svozu odpadu. Smlouvu máme do konce roku.

Byl schválen výsledek výběrového řízení na obnovu povrchu komunikace V Jalovčinách, jakož i podání žádosti o dotaci. Tak se obyvatelé snad konečně dočkají. Počkat naopak bude muset (jinak jistě žádoucí) výtah ve zdravotním středisku, hlavně proto, že výběrové řízení jaksi nedopadlo (upřesnění 2020-06-30: cena téměř dva milióny – přitom dotace by byla jen milión – navíc si tam přidali své položky, takže by tu firmu bylo nutno tak jako tak vyloučit). Snad někdy příště – v lepších časech.

Pokud jde o mistrovství světa v rýžování zlata, to se na pořad jednání zastupitelstva nedostalo; v této věci vyjádřila souhlas na svém zasedání rada města, takže konání by – pokud se výrazně nezhorší epidemická situace – nemělo nic bránit.

Z důvodu pracovní neschopnosti a omezené doby vycházek jsem se nemohl zúčastnit, tudíž zpráva je zatím ve velmi stručné podobě a s nejistotou, zda se probíral a byl schválen ten výtah v tom zdravotním středisku, možná zprávu později doplním, pokud se dovím víc. Případné nepřesnosti, které v důsledku mé nepřítomnosti vznikly, se budu snažit opravit. Dodatečná poznámka: Výtah byl odložen – vizte o něco výše.

Inventarizační zpráva již je nějakou dobu na webu stejně jako návrh závěrečného účtu za rok 2019 – v tomto blogu jsou související materiály v článku Závěrečný účet a výsledek přezkoumání hospodaření města a DSO Mikroregion Střední Povltaví za rok 2019

Zasedání se nezúčastnili (byli omluveni) zastupitelé zvolení za Zlatohorce (neboli celým názvem sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN). Což je, přiznejme si to, dvojsečné. Koalující strany sice mají „klid na práci“ (mohu-li použít výraz oblíbený „soudruhy“ za minulého režimu), ale někdy i opoziční strana, která je v menšině, může upozornit na opomenutou stranu problému a třeba i přesvědčit většinu. (V zastupitelstvu našeho města se tak stalo přinejmenším jednou, kdy se projednávalo, v jak velkém rozsahu má být opravena komunikace v Sudovicích – a také právě díky úsilí opozičních zastupitelů se podařilo prosadit rozumný návrh, aby se ta cesta opravila až na konec intravilánu.)

Každopádně zastupitelstvo své rokování ukončilo kolem deváté hodiny. Podíváte-li se na počet těch bodů níže, možná vás napadne páteční devátá hodina dopolední, ale ono se to – představte si to – „sfouklo“ už do čtvrtečních 21 hodin. (Tady bych se asi moc nezlobil, pokud by se závěrka projednávala trochu déle, samozřejmě pokud by šlo o věcné připomínky, takže by zasedání trvalo řekněme do 22 hodin – ale pokud k tomu nikdo nic nemá, nač to uměle protahovat…)

Celý program byl tento:

 1. Zahájení – zastupitelstvo se sešlo v těsně usnášeníschopném stavu, tj. v počtu 8 lidí (7 zastupitelů a 1 zastupitelky??? 8 zastupitelů a žádné zastupitelky??? – asi ještě prověřím), vše z koalujících volebních stran.
 2. Volba ověřovatelů zápisu.
  • Navrženi Josef Lukeš a Václav Járka. Schváleno 8 / 0 / 0 (podobně další body, vzhledem k počtu přítomných bylo nutné jednomyslné schválení – je totiž nutná nadpoloviční většina všech, nikoli pouze přítomných, zastupitelů)
 3. Schválení programu. 
  • Byla prozatím vypuštěna zamýšlená privatizace městských bytů – rozhodnutí bude ještě předcházet rozbor nákladů a výnosů z bytů
  • aktualizace 2020-06-26 20.10 hodin: možná byly vyřazeny i body týkající se výtahu ve zdravotním středisku, ale to ještě prověřím – děkuji za pochopení.
  • Bod 5 byl přeformulován na schválení účetní závěrky (inventarizační zpráva je její součástí).
  • Program schválen 8 / 0 / 0
  • Zde byla vsunuta informace starosty (propad rozpočtu, komunikace Pod Zámkem, nedopadnutí výběrového řízení na výtah, možná nutnost nového výběrového řízení na svoz odpadu) – vzato na vědomí 8 / 0 / 0
 4. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2020 – (to je zde: RO12020ZM, s tím asi souvisí návrh úspor na roky 2020 – 2025: úspory2020 -2025)
  • V informaci starosty zaznělo, že propad příjmů je poměrně značný – jen za květen a červen 2 milióny korun (květen 600 000, červen 1 400 000) (zaznělo to v předchozím bodu, ale už to tady nechám).
  • Přesouval se příspěvek od Nové Vsi na městapo do jiné kapitoly (900 000), škola vracela nějaké nevyčerpané dotace (315 000) a ještě nějaké drobnosti. 
  • Schváleno 8 / 0 / 0
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2019 (ta je zde: inventarizační zpráva 2019)
  • Materiály patřící k závěrce jsou částečně u dalšího bodu (rozvah včetně přílohy a výsledovka)
  • Schváleno 8 / 0 / 0
 6. Schválení závěrečného účtu za rok 2019
 7. Schválení prodeje pozemku parc. č. 106/77 v k.ú Sudovice. (Jde o poslední dosud neprodaný městský pozemek v Ledrenské ulici: Prodej pozemku bod 7.)
  • Došla jedna nabídka.
  • Schváleno 8 / 0 / 0 (cenu případně doplním, až se ji dozvím
   – 1500 Kč / m2, (cena je na úrovni znaleckého posudku) tj. celkem 1 756 500 Kč
 8. Schválení prodeje pozemku parc. č. 559/11 v k.ú Libčice. (Pozemek ve Zlatém dole: Prodej pozemku bod 8)
  • Schváleno 8 / 0 / 0 (cenu případně doplním, až se ji dozvím
   700 Kč/m2, celkem 203 000 Kč)
 9. Schválení prodeje pozemku parc. č. st. 120 a 384/2 v k.ú Starý Knín. (jde o pozemek pod chatou při cestě do Lurd a okolní pozemky, tj. narovnání faktického stavu – podklad je zde: Prodej pozemků bod 9)
  • Schváleno 8 / 0 / 0 (cenu případně doplním, až se ji dozvím
   – 800 Kč/m2, celkem 183 200 Kč)
 10. Schválení prodeje pozemku parc. č. 99/8 v k.ú Nový Knín. (kousek dávno nepoužívané a připlocené pěšiny na Hůrka, která už dávno vede jinudy – Prodej pozemku bod 10)
  • Schváleno 8 / 0 / 0 (cenu případně doplním, až se ji dozvím
   – 150 Kč/m2, celkem 900 Kč)
 11. Schválení prodeje pozemku parc. č. 1048/5 v k.ú Libčice. (Kousek plochy návsi za bývalou školou, přiléhající a asi i připlocený k jednomu z domů: Prodej pozemku bod 11)
  • Schváleno 8 / 0 / 0 (cenu případně doplním, až se ji dozvím
   – 800 Kč / m2, celkem 183 200 Oprava 2020-06-30 66 400
   )
 12. Schválení prodeje pozemku parc. č. 749/4 v k.ú Starý Knín. (jde o vzájemný prodej a koupi pozemků s firmou, co buduje pojízdnou slepičárnu: Prodej a koupě pozemků bod 12 a 13)
  • Schváleno 8 / 0 / 0 (cenu případně doplním, až se ji dozvím
   – 400 Kč/m2, celkem 25 200 Kč)
 13. Schválení koupě pozemku parc. č. 60/3, 60/4 a 424/14 v k.ú. Starý Knín. (jde o vzájemný prodej a koupi pozemků s firmou, co buduje pojízdnou slepičárnu: Prodej a koupě pozemků bod 12 a 13)
  • Schváleno 8 / 0 / 0 (cenu případně doplním, až se ji dozvím
   – 400 Kč/m2, celkem 15 600 Kč)
 14. Schválení prodeje pozemku parc. č. 63/15, 63/14v k.ú Libčice. (Jde o pozemky u bytovek v Libčicích: Prodej a koupě pozemků bod 14 a 15 )
  • Schváleno 8 / 0 / 0 (cenu případně doplním, až se ji dozvím
   – 400 Kč/m2, celkem 37 600 Kč)
 15. Schválení koupě pozemku parc. č. 67/4 v k.ú. Libčice. (Jde o pozemky u bytovek v Libčicích: Prodej a koupě pozemků bod 14 a 15 )
  • Schváleno 8 / 0 / 0 (cenu případně doplním, až se ji dozvím
   – 400 Kč/m2, celkem 6 000 Kč)
 16. Schválení záměru vzájemného prodeje pozemků parc. č. 1/1, 1348 a 1352 v k.ú. Starý Knín a části parc. č. 982/14 v k.ú. Nový Knín (jde o pomezí ulic Staroknínské, Paškovy a Pod Sady, kde vlastnické vztahy je potřeba přizpůsobit faktickému stavu – cenzurovaný (zamazání jména soukromé majitelky jednoho z pozemků) podklad je zde: Směna pozemků bod 16 – cenzura).
  • Schváleno 8 / 0 / 0
  • Sem byl vsunut ještě záměr koupě pozemku – část pozemku 182/15 – v ulici V Jalovčinách. Schváleno 8 / 0 / 0 
 17. Schválení podmínek pro připojení na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci (k tomu jsou asi tyto materiály: právní rozbor_příspěvek kanalizace  a Darovací smlouva na rozvoj infrastruktury – fyzická osoba) – za jakých podmínek lze požadovat příspěvek na rozvoj infrastruktury
  • Schváleno bylo toto:
   • Výše daru na rozvoj infrastruktury: 
    • na vodovod 10 000 Kč
    • na kanalizaci 7 000 Kč
   • výše dostupný vzor darovací smlouvy (na rozvoj infrastruktury)
   • podmínky pro připojení
   • Dodatek 2020-06-30: Požadavek na dar od připojujících se občanů je dán tím, že musíme střádat peníze na příští rozšíření kapacity čističky odpadních vod a na nová prameniště vodovodu. Jinak za vodu z Chotilska platíme víc, než kolik vybíráme. Dlouho jsme jeli na jednu linku (ČOV), několik let už jedeme naplno.
   • Jde také o to, aby bylo možno připojovat lidi tam, kde nejsou hotovy odbočky. 
  • Schváleno 8 / 0 / 0
 18. Schválení konečných nákladů na akci „Stavební úpravy ZŠ Nový Knín“ (vyčíslení je zde: Náklady na stavební úpravy základní školy – jinak nakonec se přece jen podařilo získat dotaci z Ministerstva financí, která byla výhodnější)
  • Konečné náklady byly sumárně 29 125 599,21 Kč
  • Z Ministerstva financí by měla přijít dotace 20 000 000,00 Kč (rozhodnutí o přidělení dotace zatím nemáme, je však velmi pravděpodobné),
  • stavební část nákladů byla 22 000 000,00, celkem uznatelné náklady cca 27 000 000 Kč (čili spoluúčast aspoň 20 % bude naplněna i při těch maximálních 20 000 000 Kč dotace). Na rozdíl od původně uvažované dotace tuším od MMR zde je možno započítat i vícepráce na havarijním stavu stropů, fasádu apod.
  • Vzato na vědomí 8 / 0 / 0
 19. Schválení podání dotace na pořízení domácích kompostérů pro občany Nového Knína
 20. Projednání a schválení privatizace bytových domů v Novém Kníně a Libčicích. (návrh dopisů zjišťujících zájem stávajících nájemníků je zde: Privatizace – Dopis Nový KnínPrivatizace – Dopis Libčice)
  • Bod byl odložen, zastupitelstvo se k němu případně vrátí po rozboru nákladů a výnosů s bytovými domy spojených.
 21. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní obslužné komunikace V Jalovčinách
 22. Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce ulice V Jalovčinách
  • Přihlásily se 3 firmy – Strabag, M-Silnice, PKB komunikace Bohemia, byla dvě kritéria – cena a zkrácení prací. Strabag sice nabídl nižší cenu, ale nevyhověl, pokud jde o zkrácení, čímž se vyšachoval. PKB taky.
  • Na vodovod a kanalizaci jsou všechny parcely připojeny, pokud tam někdo něco chce dělat, měl by se ozvat, aby se to vyřešilo před opravou povrchu.
  • Schváleno 8 / 0 / 0 – podrobnosti doufám případně doplním, až se je dozvím
   – ve výběrovém řízení uspěla firma M-Silnice a.s.
 23. Schválení podání žádosti o umístění venkovního výtahu na zdravotním středisku Nový Knín
 24. Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele výtahu na zdravotním středisku Nový Knín (podání nabídek končí v pondělí, tudíž zde zatím nic není)
  • ???Schváleno 8 / 0 / 0 – podrobnosti doufám případně doplním, až se je dozvímpozor, možná to bylo také staženo, doplním, pokud se dozvím víc
  • Aktualizace 2020-06-27: ANO, BYLO TO STAŽENO. Důvody vizme u předchozího bodu.
 25. Odvolání určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Nový Knín (- bývalý starosta byl zproštěn i tohoto pověření)
  • Schváleno 8 / 0 / 0
 26. Zvolení určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Nový Knín (…a to bylo předáno starostovi stávajícímu)
  • Schváleno 8 / 0 / 0
  • Sem bylo ještě vsunuto schválení pokračování pořizování územního plánu 8 / 0 / 0
 27. Schválení pořízení regulačního plánu pro město Nový Knín (děje se tak na požadavek památkářů – Zadání regulačního plánu)
  • Měl by zahrnovat jen současnou památkovou zónu
   • Šlo by schválit i územní plán s prvky regulačního plánu, ale pak by se schválení územního plánu nestihlo do konce platnosti toho stávajícího a nastala by stavební uzávěra.
  • Schváleno 8 / 0 / 0
  • Sem ještě bylo vsunuto schválení zadání regulačního plánu (8 / 0 / 0).
 28. Schválení dodatku č. 12 ke smlouvě o veřejné linkové dopravě s organizací ROPID (výpočet ceny úhrady ztráty: Dodatek č.12 ROPID (361,..), Dodatek č.12 ROPID (488) )
  • Lze očekávat ještě navýšení kvůli koronakrizi – jednu dobu se kvůli karanténě nastupovalo zadními dveřmi a prakticky nikdo neplatil jízdné.
  • Schváleno 8 / 0 / 0
 29. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Stavba IV-12-6023178/1 Nový Knín (ve skutečnosti k.ú. Starý Knín, Kozohorská ulice – ČEZ bod 29)
  • Schváleno 8 / 0 / 0
 30. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. st. 236 v k.ú. Starý Knín (prodej pozemku pro vedení ve prospěch ČEZu Distribuce: ČEZ bod 30) – pod trafačkou
  • Schváleno 8 / 0 / 0
  • prodej za odhadní cenu 43 000 Kč
 31. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Stavba IE-12-6008625/1 Nový Knín (Starý Knín) (zdá se, že hlavně na staroknínské návsi – vizte materiál zde: ČEZ bod 31)
  • Schváleno 8 / 0 / 0
 32. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby. Stavba IV12-6026560/VB/1 Nový Knín, Staroknínská (ve skutečnosti Na Hlinech – asi k té slepičárně ČEZ bod 32)
  • Schváleno 8 / 0 / 0
 33. Diskuse.
  • 30. srpna bude s Duatlonem pořádán dětský den – chtělo by to pozvat hasiče, aby předvedli nové auto, případně městskou policii, aby se předvedla.
 34. Závěr.
  • Zasedání bylo ukončeno údajně už kolem 21.00 hodiny večerní.
Příspěvek byl publikován v rubrice COVID-19, Komunální politika, koronavirus, Nový Knín, Oznámení, SARS-CoV-2, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.